[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [du-an-MOST] Gửi Dự án MOST: Những gì cần thiết đề thành lập nhóm dịchHi All,

Năm mới chúc mọi người mạnh khỏe! Chúc nhóm dịch đạt kết quả tốt.! 

Mình cũng đang dịch những đoạn đầu tiên, An và mọi người chia sẻ thêm để kênh làm việc có hiệu quả nhé.

Best Regards,

Huy Hà.

Reply to: