[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://samba/tr.po



Dostlar,
Ekteki .diff dosyasına önceki RFR ile farkı yer almaktadır.

"root kullanıcı kimliği ile" diye başlayan satır eksik gibi. Oraya "Kurulum root kullanıcı kimliği ile" yazmalı mı?

Atila
--- samba.rfr	2015-06-06 11:57:53.211238745 +0300
+++ samba.po	2015-06-06 12:18:30.754360125 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: samba\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2015-06-02 13:06+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-06-06 12:18+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "Language: tr\n"
@@ -20,7 +20,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:1001
 msgid "Upgrade from Samba 3?"
-msgstr "Samba 3'ten güncelleÅ?tirilsin mi?"
+msgstr "Samba 3'ten yükseltilsin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -38,19 +38,19 @@
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:2001
 msgid "Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide services such as identity management and domain logons. Each domain needs to have a at least one domain controller."
-msgstr "Alan denetleyicileri NT4 ya da Aktif Dizin alanlarını yönetir, kimlik yönetimi ve oturum açma gibi hizmetleri sunarlar. Her alanın en az bir alan denetleyicisi olmalıdır."
+msgstr "Alan denetleyicileri NT4 ya da Aktif Directory alanlarını yönetir, kimlik yönetimi ve oturum açma gibi hizmetleri sunarlar. Her alanın en az bir alan denetleyicisi olmalıdır."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:2001
 msgid "Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do not provide any domain services. Workstations and file or print servers are usually regular domain members."
-msgstr "Ã?ye sunucular NT4 ya da Aktif Dizin alanının bir parçası olabilirler; fakat herhangi bir alan hizmeti sunmazlar. Ä°Å? istasyonları ve dosya ya da yazıcı sunucuları genellikle normal alan üyerleridirler."
+msgstr "Ã?ye sunucular NT4 ya da Aktif Directory alanının bir parçası olabilirler; fakat herhangi bir alan hizmeti sunmazlar. Ä°Å? istasyonları ve dosya ya da yazıcı sunucuları genellikle normal alan üyerleridirler."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:2001
 msgid "A standalone server can not be used in a domain and only supports file sharing and Windows for Workgroups-style logins."
-msgstr "Tek baÅ?ına bir sunucu alan içinde kullanıl(a)maz ve yalnızca dosya paylaÅ?ımı ile çalıÅ?ma grubu türü Windows kullanıcı giriÅ?lerini destekler."
+msgstr "Tek baÅ?ına bir sunucu alan içinde genellikle kullanılmaz ve yalnızca dosya paylaÅ?ımı ile çalıÅ?ma grubu türü Windows kullanıcı giriÅ?lerini destekler."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -74,7 +74,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:3001
 msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
-msgstr "Bu genellikle DNS sistem adınızın büyük harflerle yazılmıÅ? Å?eklidir."
+msgstr "Bu genellikle DNS alan adınızın büyük harflerle yazılmıÅ? Å?eklidir."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -92,7 +92,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-ad-dc.templates:4001
 msgid "A password can be set later by running, as root:"
-msgstr "root kullanıcı kimliÄ?i ile çalıÅ?tırıldıÄ?ında, parola sonra da oluÅ?turulabilir."
+msgstr "root kullanıcı kimliÄ?i ile çalıÅ?tırıldıÄ?ında, parola daha sonra da oluÅ?turulabilir."
 
 #. Type: password
 #. Description
@@ -122,7 +122,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:2001
 msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
-msgstr "WINS ayarlarını DHCP'den kullanmak için smb.conf dosyası düzenlensin mi?"
+msgstr "smb.conf dosyası WINS ayarları DHCP'den kullanılacak Å?ekilde düzenlensin mi?"
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -164,7 +164,7 @@
 #. Description
 #: ../samba-common.templates:4001
 msgid "Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which workgroup the system will appear in when used as a server, the default workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain name used with the \"security=domain\" setting."
-msgstr "Lütfen bu sistem için bir çalıÅ?ma grubu (workgroup) belirtin. Bu ayar sistemin sunucu olarak kullanıldıÄ?ı durumda hangi çalıÅ?ma grubunda gözükeceÄ?ini belirleyeceÄ?i gibi, aÄ?da yapılacak göz atmalarda öntanımlı çalıÅ?ma grubu olacak ve ayrıca \"security=domain\" ayarında alan adı olarak kullanılacaktır."
+msgstr "Lütfen bu sistem için bir çalıÅ?ma grubu belirtin. Bu ayar sistemin sunucu olarak kullanıldıÄ?ı durumda hangi çalıÅ?ma grubunda gözükeceÄ?ini belirleyeceÄ?i gibi, aÄ?da yapılacak göz atmalarda öntanımlı çalıÅ?ma grubu olacak ve ayrıca \"security=domain\" ayarında alan adı olarak kullanılacaktır."
 
 #~ msgid "Use password encryption?"
 #~ msgstr "Parola Å?ifrelenmesi kullanılsın mı?"
# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
# Atila KO� <koç@artielektronik.com.tr>, 2015.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2013-10-22 20:32+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2015-06-06 12:18+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <koc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"Language: tr\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid "Upgrade from Samba 3?"
msgstr "Samba 3'ten yükseltilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:1001
msgid "It is possible to migrate the existing configuration files from Samba 3 to Samba 4. This is likely to fail for complex setups, but should provide a good starting point for most existing installations."
msgstr "Varolan yapılandırma dosyalarının Samba 3'ten Samba 4'e aktarımı mümkündür. KarmaÅ?ık yapılandırmalar için aktarımın baÅ?arısız olma olasılıÄ?ı yüksek olsa da, kurulumların çoÄ?unluÄ?u için iyi bir baÅ?langıç noktası saÄ?layacaktır."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "Server role"
msgstr "Sunucu görevi"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "Domain controllers manage NT4-style or Active Directory domains and provide services such as identity management and domain logons. Each domain needs to have a at least one domain controller."
msgstr "Alan denetleyicileri NT4 ya da Aktif Directory alanlarını yönetir, kimlik yönetimi ve oturum açma gibi hizmetleri sunarlar. Her alanın en az bir alan denetleyicisi olmalıdır."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "Member servers can be part of a NT4-style or Active Directory domain but do not provide any domain services. Workstations and file or print servers are usually regular domain members."
msgstr "Ã?ye sunucular NT4 ya da Aktif Directory alanının bir parçası olabilirler; fakat herhangi bir alan hizmeti sunmazlar. Ä°Å? istasyonları ve dosya ya da yazıcı sunucuları genellikle normal alan üyerleridirler."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "A standalone server can not be used in a domain and only supports file sharing and Windows for Workgroups-style logins."
msgstr "Tek baÅ?ına bir sunucu alan içinde genellikle kullanılmaz ve yalnızca dosya paylaÅ?ımı ile çalıÅ?ma grubu türü Windows kullanıcı giriÅ?lerini destekler."

#. Type: select
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:2001
msgid "If no server role is specified, the Samba server will not be provisioned, so this can be done manually by the user."
msgstr "Herhangi bir sunucu görevi tanımlanmazsa; Samba sunucusu görev tanımı, daha sonra kullanıcısı tarafından elle düzenlenmek üzere, yapılmayacaktır."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Realm name:"
msgstr "Bölge adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Please specify the Kerberos realm for the domain that this domain controller controls."
msgstr "Lütfen bu alan denetleyicisinin etkisindeki Kerberos bölgesini belirtiniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:3001
msgid "Usually this is the a capitalized version of your DNS hostname."
msgstr "Bu genellikle DNS alan adınızın büyük harflerle yazılmıÅ? Å?eklidir."

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "New password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr "Samba \"administrator\" kullanıcısı için yeni parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "If this field is left blank, a random password will be generated."
msgstr "BoÅ? bırakırsanız, rastgele bir parola oluÅ?turulacaktır."

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:4001
msgid "A password can be set later by running, as root:"
msgstr "root kullanıcı kimliÄ?i ile çalıÅ?tırıldıÄ?ında, parola daha sonra da oluÅ?turulabilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:5001
msgid "Repeat password for the Samba \"administrator\" user:"
msgstr "Samba \"administrator\" kullanıcısının parolasını yineleyiniz:"

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "Password input error"
msgstr "Parola giriÅ?i hatası"

#. Type: error
#. Description
#: ../samba-ad-dc.templates:6001
msgid "The two passwords you entered were not the same. Please try again."
msgstr "GirdiÄ?iniz parolalar eÅ?leÅ?miyor. Lütfen yeniden deneyiniz."

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr "Samba sunucusu ve yardımcı uygulamaları"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "smb.conf dosyası WINS ayarları DHCP'den kullanılacak Å?ekilde düzenlensin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr "EÄ?er bilgisayarınız IP adresini aÄ?ınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, bu DHCP sunucusu aÄ?ınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS name servers\") hakkında da bilgi veriyor olabilir. Bu, smb.conf dosyanızda DHCP tarafından sunulan WINS ayarlarının özdevimli olarak /etc/samba/dhcp.conf dosyasından okunmasını saÄ?layan bir deÄ?iÅ?ikliÄ?i gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "The dhcp-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr "Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp-client paketinin kurulmuÅ? olması gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "smb.conf dosyası özdevimli olarak yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
msgstr "Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri etkileyen sorularla sürecektir. Varolan smb.conf dosyanız, kendiliÄ?inden yapılandırma sürecini Å?aÅ?ırtabilecek bir \"include\" satırı ya da birden fazla satıra yayılan bir seçenek içerdiÄ?inden Samba'nın yeniden çalıÅ?abilmesi için bu dosyanın elle düzenlenmesi gerekebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçmezseniz, bütün yapılandırma deÄ?iÅ?ikliklerini kendiniz yapmak zorunda kalacak ve periyodik yapılandırma iyileÅ?tirmelerinin avantajlarını kullanamayacaksınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Ã?alıÅ?ma Grubu / Etki Alanı Adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which workgroup the system will appear in when used as a server, the default workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr "Lütfen bu sistem için bir çalıÅ?ma grubu belirtin. Bu ayar sistemin sunucu olarak kullanıldıÄ?ı durumda hangi çalıÅ?ma grubunda gözükeceÄ?ini belirleyeceÄ?i gibi, aÄ?da yapılacak göz atmalarda öntanımlı çalıÅ?ma grubu olacak ve ayrıca \"security=domain\" ayarında alan adı olarak kullanılacaktır."

#~ msgid "Use password encryption?"
#~ msgstr "Parola Å?ifrelenmesi kullanılsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using "
#~ "encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will "
#~ "need to change a parameter in your Windows registry."
#~ msgstr ""
#~ "Yeni Windows istemcileri SMB/CIFS sunucularıyla Å?ifrelenmiÅ? parolalar "
#~ "kullanarak iletiÅ?im kurarlar. EÄ?er düz metin parolalar kullanmak "
#~ "istiyorsanız Windows kayıt defterinde bir parametreyi deÄ?iÅ?tirmeniz "
#~ "gerekecektir."

#~ msgid ""
#~ "Enabling this option is highly recommended as support for plain text "
#~ "passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you "
#~ "do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set "
#~ "passwords in there for each user using the smbpasswd command."
#~ msgstr ""
#~ "Düz metin parola desteÄ?i artık Microsoft Windows ürünlerinde "
#~ "bulunmadıÄ?ından bu seçeneÄ?i kullanmanız Å?iddetle önerilir. EÄ?er bu "
#~ "seçeneÄ?i kullanacaksanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız "
#~ "olduÄ?undan emin olunuz ve smbpasswd komutunu kullanarak bütün "
#~ "kullanıcılar için parola belirleyiniz."

#~ msgid "Samba server"
#~ msgstr "Samba sunucusu"

#~ msgid "daemons"
#~ msgstr "artalan süreçleri"

#~ msgid "inetd"
#~ msgstr "inetd"

#~ msgid "How do you want to run Samba?"
#~ msgstr "Samba'nın nasıl çalıÅ?masını istersiniz?"

#~ msgid ""
#~ "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running "
#~ "as a daemon is the recommended approach."
#~ msgstr ""
#~ "Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak veya "
#~ "inetd'den çalıÅ?abilir. Tavsiye edilen yaklaÅ?ım artalan süreci olarak "
#~ "çalıÅ?tırmaktır."

#~ msgid "Set up Samba 4 as a PDC?"
#~ msgstr "Samba 4'ü PDC olarak ayarla?"

#~ msgid ""
#~ "Even when using this option, you will need to set up DNS such that it "
#~ "serves the data from the zone file in that directory before you can use "
#~ "the Active Directory domain."
#~ msgstr ""
#~ "Bu seçeneÄ?i kullanıyor olsanız bile, Active Directory etki alanı "
#~ "kullanıma girmeden öncebu dizindeki bölge dosyasındaki veriyi sunan bir "
#~ "DNS yapılandırmanız gerekecek."

#~ msgid ""
#~ "Please specify the Kerberos realm this server will be in. In many cases,  "
#~ "this will be the same as the DNS domain name."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen bu sunucunun içinde yer alacaÄ?ı Kerberos realm'ı belirtin. Ã?oÄ?u "
#~ "durumda, bu isim DNS etki alanı ile aynıdır."

Reply to: