[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://samba/tr.poTayfa,
RFR'deki şekli ile aynıdır.

Atila
# Turkish translation of samba.
# This file is distributed under the same license as the samba package.
# Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>, 2004.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: samba\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: samba@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2011-05-12 10:46+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-09 14:09+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../samba-common.templates:1001
msgid "Samba server and utilities"
msgstr "Samba sunucusu ve yardımcı uygulamaları"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "Modify smb.conf to use WINS settings from DHCP?"
msgstr "smb.conf dosyası WINS ayarlarını DHCP sunucusundan alacak Å?ekilde deÄ?iÅ?tirilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "If your computer gets IP address information from a DHCP server on the network, the DHCP server may also provide information about WINS servers (\"NetBIOS name servers\") present on the network.  This requires a change to your smb.conf file so that DHCP-provided WINS settings will automatically be read from /etc/samba/dhcp.conf."
msgstr "EÄ?er bilgisayarınız IP adresini aÄ?ınızdaki bir DHCP sunucusundan alıyorsa, DHCP sunucusu ayrıca aÄ?ınızda bulunan WINS sunucuları (\"NetBIOS alanadı sunucuları\") hakkında da bilgi verebilir. Bu özellikten yararlanmak, smb.conf dosyanızda DHCP tarafından sunulan WINS ayarlarının kendiliÄ?inden /etc/samba/dhcp.conf dosyasından okunmasını saÄ?layacak bir deÄ?iÅ?ikliÄ?i gerektirir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:2001
msgid "The dhcp3-client package must be installed to take advantage of this feature."
msgstr "Bu özellikten yararlanabilmek için dhcp3-client paketinin de kurulmuÅ? olması gerekir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "Configure smb.conf automatically?"
msgstr "smb.conf dosyası kendiliÄ?inden yapılandırılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "The rest of the configuration of Samba deals with questions that affect parameters in /etc/samba/smb.conf, which is the file used to configure the Samba programs (nmbd and smbd). Your current smb.conf contains an \"include\" line or an option that spans multiple lines, which could confuse the automated configuration process and require you to edit your smb.conf by hand to get it working again."
msgstr "Geri kalan Samba yapılandırması, Samba uygulamalarını (nmbd ve smbd) yapılandırmak için kullanılan /etc/samba/smb.conf dosyasındaki parametreleri etkileyen sorularla sürecektir. Varolan smb.conf dosyası, kendiliÄ?inden yapılandırma sürecini Å?aÅ?ırtabilecek bir \"include\" satırı ya da birden fazla satıra yayılan bir seçenek içerdiÄ?inden Samba'nın yeniden çalıÅ?abilmesi için bu dosyanın elle düzenlenmesi gerekebilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:3001
msgid "If you do not choose this option, you will have to handle any configuration changes yourself, and will not be able to take advantage of periodic configuration enhancements."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçmezseniz, bütün yapılandırma deÄ?iÅ?ikliklerini kendiniz yapmak zorunda kalacak ve periyodik yapılandırma iyileÅ?tirmelerinin avantajlarını kullanamayacaksınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Workgroup/Domain Name:"
msgstr "Ã?alıÅ?ma Grubu / Etki Alanı Adı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../samba-common.templates:4001
msgid "Please specify the workgroup for this system.  This setting controls which workgroup the system will appear in when used as a server, the default workgroup to be used when browsing with various frontends, and the domain name used with the \"security=domain\" setting."
msgstr "Lütfen bu sistem için bir çalıÅ?ma grubu (workgroup) belirtin. Bu ayar sistemin sunucu olarak kullanıldıÄ?ı durumda hangi çalıÅ?ma grubunda gözükeceÄ?ini belirleyeceÄ?i gibi, aÄ?da yapılacak göz atmalarda öntanımlı çalıÅ?ma grubu olacak ve ayrıca \"security=domain\" ayarında alan adı olarak kullanılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Use password encryption?"
msgstr "Parola Å?ifrelemesi kullanılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "All recent Windows clients communicate with SMB/CIFS servers using encrypted passwords. If you want to use clear text passwords you will need to change a parameter in your Windows registry."
msgstr "Yeni Windows istemcileri SMB/CIFS sunucularıyla Å?ifrelenmiÅ? parolalar kullanarak iletiÅ?im kurarlar. EÄ?er düz metin parolalar kullanmak istiyorsanız Windows kayıt defterinde bir parametreyi deÄ?iÅ?tirmeniz gerekecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba-common.templates:5001
msgid "Enabling this option is highly recommended as support for plain text passwords is no longer maintained in Microsoft Windows products. If you do, make sure you have a valid /etc/samba/smbpasswd file and that you set passwords in there for each user using the smbpasswd command."
msgstr "Düz metin parola desteÄ?i artık Microsoft Windows ürünlerinde bulunmadıÄ?ından bu seçeneÄ?i kullanmanız Å?iddetle önerilir. EÄ?er bu seçeneÄ?i kullanacaksanız, geçerli bir /etc/samba/smbpasswd dosyanız olduÄ?undan emin olunuz ve smbpasswd komutunu kullanarak bütün kullanıcılar için parola belirleyiniz."

#. Type: title
#. Description
#: ../samba.templates:1001
msgid "Samba server"
msgstr "Samba sunucusu"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "Create samba password database, /var/lib/samba/passdb.tdb?"
msgstr "Samba parola veritabanı /var/lib/samba/passwd.tdb yaratılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "To be compatible with the defaults in most versions of Windows, Samba must be configured to use encrypted passwords.  This requires user passwords to be stored in a file separate from /etc/passwd.  This file can be created automatically, but the passwords must be added manually by running smbpasswd and be kept up-to-date in the future."
msgstr "Windows'un çoÄ?u sürümünde yapılan öntanımlı ayarlar ile uyumlu olabilmesi için Samba'nın Å?ifrelenmiÅ? parolaları kullanacak Å?ekilde yapılandırılması gerekir. Bu seçim kullanıcı parolalarının /etc/passwd dosyası dıÅ?ında bir dosyada saklanmasını gerektirir. Bu dosya kendiliÄ?inden yaratılabilir, fakat daha sonra parolaların smbpasswd komutu çalıÅ?tırılarak elle eklenmesi ve gelecekte de güncel tutulması gerekecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "If you do not create it, you will have to reconfigure Samba (and probably your client machines) to use plaintext passwords."
msgstr "EÄ?er bu dosyayı yaratmazsanız, daha sonra Samba'yı (ve büyük olasılıkla istemci makineleri de) düz metin parolalarını kullanacak Å?ekilde yeniden yapılandırmanız gerekecektir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../samba.templates:2001
msgid "See /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/Samba3-Developers-Guide/pwencrypt.html from the samba-doc package for more details."
msgstr "Daha ayrıntılı bilgi için samba-doc paketinden /usr/share/doc/samba-doc/htmldocs/ENCRYPTION.html dosyasına göz atınız."

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "daemons"
msgstr "artalan süreçleri"

#. Type: select
#. Choices
#: ../samba.templates:3001
msgid "inetd"
msgstr "inetd"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid "How do you want to run Samba?"
msgstr "Samba'nın nasıl çalıÅ?masını istersiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../samba.templates:3002
msgid "The Samba daemon smbd can run as a normal daemon or from inetd. Running as a daemon is the recommended approach."
msgstr "Samba artalan süreci smbd, normal bir artalan süreci olarak ya da inetd'den çalıÅ?abilir. Ã?nerilen yaklaÅ?ım artalan süreci olarak çalıÅ?tırmaktır."

#~ msgid "Chaining passdb backends is not supported"
#~ msgstr ""
#~ "Parola veritabanı için çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliÄ?i  "
#~ "desteklenmiyor"

#~ msgid ""
#~ "Beginning with version 3.0.23, samba no longer supports chaining multiple "
#~ "backends in the \"passdb backend\" parameter.  It appears that your smb."
#~ "conf file contains a passdb backend parameter consisting of a list of "
#~ "backends.  The new version of samba will not work until you correct this."
#~ msgstr ""
#~ "Versiyon 3.0.23 ile beraber, samba artık \"passdb backend\" "
#~ "parametresindeki çoklu arkayüz kullanılabilmesi özelliÄ?ini  "
#~ "desteklemiyor. �yle gözüküyorki, smb.conf dosyanızdaki parola veritabanı "
#~ "arkayüz parametresi bir liste içeriyor. Bunu düzeltene kadar yeni samba "
#~ "versiyonu çalıÅ?mayacaktır."

#~ msgid "Move /etc/samba/smbpasswd to /var/lib/samba/passdb.tdb?"
#~ msgstr "/etc/samba/smbpasswd /var/lib/samba/passwd.tdb'ye taÅ?ınsın mı?"

#~ msgid ""
#~ "Samba 3.0 introduced a more complete SAM database interface which "
#~ "supersedes the /etc/samba/smbpasswd file."
#~ msgstr ""
#~ "Samba 3.0 daha stabil ve /etc/samba/smbpasswd dosyasının da yerine "
#~ "geçecek bir SAM veritabanını içerir."

#~ msgid ""
#~ "Please confirm whether you would like the existing smbpasswd file to be "
#~ "automatically migrated to /var/lib/samba/passdb.tdb.  Do not choose this "
#~ "option if you plan to use another pdb backend (e.g., LDAP) instead."
#~ msgstr ""
#~ "Lütfen smbpasswd dosyasının otomatik olarak /var/lib/samba/passdb.tdb "
#~ "dosyasına dönüÅ?türülmesini isteyip istemediÄ?inizi onaylayınız. EÄ?er baÅ?ka "
#~ "bir pdb arkayüzü (ör. LDAP) kullanmayı planlıyorsanız, burada 'hayır' "
#~ "cevabını vermelisiniz."

#~ msgid "daemons, inetd"
#~ msgstr "artalan süreçleri, inetd"

Reply to: