[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[LCFC] po-debconf://libpam-ldap/tr.poTayfa,
RFR'deki şekli ile aynıdır.

Atila
# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: libpam-ldap\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: libpam-ldap@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-06-08 06:36+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2012-05-09 14:35+0200\n"
"Last-Translator: Atila KOÃ? <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "LDAP administrative account:"
msgstr "LDAP yönetimsel hesabı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Please enter the name of the LDAP administrative account."
msgstr "LDAP yönetimsel hesabının adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This account will be used automatically for database management, so it must have the appropriate administrative privileges."
msgstr "Bu hesap veritabanı yönetimi için kendiliÄ?inden kullanılacaktır, bu nedenle yönetimsel ayrıcalıklara sahip olmalıdır."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "LDAP administrative password:"
msgstr "LDAP yönetimsel parolası:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Please enter the password of the administrative account."
msgstr "Yönetimsel hesaba ait parolayı giriniz."

#. Type: password
#. Description
#. Translators: do not translate "${filename}"
#: ../templates:3001
msgid "The password will be stored in the file ${filename}. This will be made readable to root only, and will allow ${package} to carry out automatic database management logins."
msgstr "Bu parola ${filename} dosyasında saklanacaktır. Bu dosya yalnızca root kullanıcısı tarafından eriÅ?ilebilir olacak ve ${package} paketinin kendiliÄ?inden veritabanı yönetimi için oturum açmasına olanak tanıyacaktır."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "If this field is left empty, the previously stored password will be re-used."
msgstr "Bu alan boÅ? bırakılırsa, daha önce kaydedilmiÅ? olan parola yeniden kullanılacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Does the LDAP database require login?"
msgstr "LDAP veritabanı oturum açmayı gerektiriyor mu?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Please choose whether the LDAP server enforces a login before retrieving entries."
msgstr "LDAP sunucusunun girdi almadan önce kendisinde oturum açılmasını zorunlu kılıp kılmayacaÄ?ını seçiniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Such a setup is not usually needed."
msgstr "Bu yönde bir seçim genellikle gerekli deÄ?ildir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Distinguished name of the search base:"
msgstr "Arama tabanı için belirgin ad:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base."
msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Ã?oÄ?u site bunun için alan adlarının bileÅ?enlerini kullanır. Ã?rneÄ?in alan adı \"example.net\" olan site, arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "clear"
msgstr "açık (düz metin)"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "crypt"
msgstr "Å?ifrele"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "nds"
msgstr "nds"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "ad"
msgstr "ad"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "exop"
msgstr "exop"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates:6001
msgid "md5"
msgstr "md5"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid "Local encryption algorithm to use for passwords:"
msgstr "Parolalar için kullanılacak yerel Å?ifreleme algoritması:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:6002
msgid ""
"The PAM module can encrypt the password locally when changing it, which is recommended:\n"
" * clear: no encryption. This should be chosen when LDAP servers\n"
"   automatically encrypt the userPassword entry;\n"
" * crypt: make userPassword use the same format as the flat\n"
"   local password database. If in doubt, you should choose this option;\n"
" * nds: use Novell Directory Services-style updating. The old\n"
"   password is first removed, then updated;\n"
" * ad: Active Directory-style. This creates a Unicode password and\n"
"   updates the unicodePwd attribute;\n"
" * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update the\n"
"   password."
msgstr ""
"PAM birimi parolalar deÄ?iÅ?tirilirken yerel olarak onları Å?ifreleyebilir. Bu özelliÄ?in kullanılması önerilir:\n"
" * açık (düz metin): Å?ifreleme yapma. LDAP sunucuları userPassword girdilerini kendiliÄ?inden Å?ifreliyorsa seçilmelidir.\n"
" * Å?ifrele (önerilen seçim): userPassword girdisinin düz yerel parola veritabanı ile aynı biçimi kullanmasını saÄ?la. ne yapacaÄ?ınızı bilemiyorsanız bunu seçiniz.\n"
" * nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola önce kaldırılır, ardından (düz metin parola ile) güncellenir.\n"
" * ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve unicodePwd özelliÄ?ini günceller.\n"
" * exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP geliÅ?miÅ? parola deÄ?iÅ?imi iÅ?lemini kullan.\n"
" * md5: standart Å?ifreleme yerine daha güçlü md5 algoritmasını kullan. (bu satırı kendim ekledim!!!)"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "LDAP version to use:"
msgstr "Kullanılacak LDAP sürümü:"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Please choose the version of the LDAP protocol that should be used by ldapns. Using the highest available version number is recommended."
msgstr "ldapns tarafından kullanılacak LDAP iletiÅ?im kuralı sürümünü seçiniz. Eldeki en yüksek sürümü kullanmanız önerilir."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "LDAP login user account:"
msgstr "LDAP oturum açma hesabı:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Please enter the name of the LDAP account that should be used for non-administrative (read-only) database logins."
msgstr "Yönetimsel olmayan amaçlar için kullanılacak ve veritabanından yalnızca veri almak için oturum açacak LDAP hesap adını giriniz."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "It is highly recommended to use an unprivileged account, because the configuration file that contains the account name and password must be world-readable."
msgstr "Hesap adı ve parolasını saklayacak yapılandırma dosyasının herkes tarafından okunabilir olması gerektiÄ?inden ayrıcalıklı olmayan bir hesap kullanılması Å?iddetle önerilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Allow LDAP admin account to behave like local root?"
msgstr "LDAP yönetimsel hesabının yerel root gibi davranmasına izin verilsin mi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "This option will allow password utilities that use PAM to change local passwords."
msgstr "Bu seçenek PAM'i kullanan parola uygulamalarının yerel parolaları deÄ?iÅ?tirebilmesine olanak tanıyacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "The LDAP admin account password will be stored in a separate file which will be made readable to root only."
msgstr "LDAP yönetimsel hesabı parolası yalnızca root tarafından okunabilecek ayrı bir dosyada saklanacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "If /etc is mounted by NFS, this option should be disabled."
msgstr "/etc dizini NFS baÄ?lantılı ise bu seçeneÄ?i devre dıÅ?ı bırakmalısınız."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "LDAP server URI:"
msgstr "LDAP sunucusu Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısı (URI):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server. The format is 'ldap://<hostname_or_IP>:<port>/'. Alternatively, 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
msgstr "LDAP sunucusunun kullandıÄ?ı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını giriniz.  Bu ldap://<sunucuadı_ya_da_IP>:<baÄ?lantı_noktası>/ Å?eklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da ldapi:// de kullanılabilir. BaÄ?lantı noktası (port) seçime baÄ?lıdır."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Using an IP address is recommended to avoid failures when domain name services are unavailable."
msgstr "Alan adı hizmetinin eriÅ?ilemediÄ?i durumlarda aksama yaÅ?anmaması için IP adresi kullanmanız önerilir."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Password for LDAP login user:"
msgstr "Yönetimsel olmayan LDAP kullanıcısı için parola:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Please enter the password for the nonadministrative LDAP login account."
msgstr "Yönetimsel olmayan LDAP kullanıcısı için parola giriniz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "Manage libpam-ldap configuration automatically?"
msgstr "libpam-ldap yapılandırması kendiliÄ?inden yapılsın mı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "The libpam-ldap package configuration may be managed automatically using answers to questions asked during the configuration process. The resulting configuration file may overwrite local changes."
msgstr "libpam-ldap paketi yapılandırması, yapılandırma sürecinde sorulacak sorulara alınan yanıtlarla kendiliÄ?inden yapılabilir. Sonuç yapılandırma dosyası yerel deÄ?iÅ?ikliklerin üzerine yazabilir."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:12001
msgid "If you do not choose this option, no further questions will be asked and the configuration will need to be done manually."
msgstr "EÄ?er bu seçeneÄ?i seçmezseniz size daha fazla soru sorulmayacak ve yapılandırmayı daha sonra elle yapmanız gerekecektir."


Reply to: