[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#672330] po-debconf://libnss-ldapTayfa,
Gönderdim. LCFC'den farkı aşağıdadır.

Atila

--- libnss-ldap_lcfc    2012-04-26 18:58:23.426513285 +0300
+++ libnss-ldap.po    2012-05-09 14:56:25.293721595 +0300
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: libnss-ldap\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: libnss-ldap@packages.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-12 07:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-04-26 18:57+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-05-09 14:56+0200\n"
 "Last-Translator: Atila KOÇ <akoc@artielektronik.com.tr>\n"
 "Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -61,7 +61,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:3001
msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many sites use the components of their domain names for this purpose. For example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as the distinguished name of the search base." -msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Çoğu site bunun için alan adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin \"example.net\" alanı arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır." +msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Çoğu site bunun için alan adlarının bileşenlerini kullanır. Örneğin alan adı \"example.net\" olan site, arama tabanı belirgin adı olarak \"dc=example,dc=net\" kullanır."

 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -151,7 +151,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:9001
msgid "Please enter the URI of the LDAP server used. This is a string in the form ldap://<hostname or IP>:<port>/ . ldaps:// or ldapi:// can also be used. The port number is optional." -msgstr "LDAP sunucusunun kullandığı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını giriniz. Bu ldap://<sunucu_adı ya da IP>:<bağlantı_noktası>/ şeklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da ldapi:// de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) seçime bağlıdır." +msgstr "LDAP sunucusunun kullandığı Tekdüzen Kaynak Tanımlayıcısını giriniz. Bu ldap://<sunucuadı_ya_da_IP>:<bağlantı_noktası>/ şeklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da ldapi:// de kullanılabilir. Bağlantı noktası (port) seçime bağlıdır."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -175,7 +175,7 @@
 #. Description
 #: ../templates:10001
msgid "If you are using NFS mounted /etc or any other custom setup, you should disable this." -msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özel yapılandırma kullanıyosanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız." +msgstr "NFS bağlantılı /etc dizini ya da başka bir özel yapılandırma kullanıyorsanız bu seçeneği devre dışı bırakmalısınız."

 #. Type: string
 #. Description
@@ -217,5 +217,5 @@
 #. Description
 #: ../templates:12001
 msgid "Entering an empty password will re-use the old password."
-msgstr "Parola boş bırakılırsa eskisi kullanılacaktır."
+msgstr "Bu alan boş bırakılırsa eski parola kullanılacaktır."


Reply to: