[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://libpam-ldap/tr.po> On 08.05.2012 17:41, Atila KOÃ? wrote:
>> Tayfa,
>> Ellerinizden öper.
>>
>> Atila
>>
>>
>> #: ../templates:5001
>> msgid "Please enter the distinguished name of the LDAP search base. Many
>> sites use the components of their domain names for this purpose. For
>> example, the domain \"example.net\" would use \"dc=example,dc=net\" as
>> the distinguished name of the search base."
>> msgstr "LDAP arama tabanı için belirgin ad giriniz. Ã?oÄ?u site bunun
>> için alan adlarının bileÅ?enlerini kullanır. Ã?rneÄ?in
>> \"example.net\" alanı arama tabanı belirgin adı olarak
>> \"dc=example,dc=net\" kullanır."
> sondaki kullanır-> kullanılır

bu kullanır olacak ama tümce düÅ?ük, düzelteceÄ?im

>> msgid ""
>> "The PAM module can encrypt the password locally when changing it, which
>> is recommended:\n"
>> " * clear: no encryption. This should be chosen when LDAP servers\n"
>> "   automatically encrypt the userPassword entry;\n"
>> " * crypt: make userPassword use the same format as the flat\n"
>> "   local password database. If in doubt, you should choose this
>> option;\n"
>> " * nds: use Novell Directory Services-style updating. The old\n"
>> "   password is first removed, then updated;\n"
>> " * ad: Active Directory-style. This creates a Unicode password and\n"
>> "   updates the unicodePwd attribute;\n"
>> " * exop: use the OpenLDAP password change extended operation to update
>> the\n"
>> "   password."
>> msgstr ""
>> "PAM birimi parolalar deÄ?iÅ?tirilirken yerel olarak onları
>> Å?ifreleyebilir ve bu özelliÄ?in kullanılması önerilir:\n"
>> "* açık: Å?ifreleme yok. LDAP sunucuları userPassword girdilerini
>> kendiliÄ?inden Å?ifreliyorsa seçilmelidir.\n"
>> "* Å?ifreleme: userPassword girdisinin düz yerel parola veritabanı ile
>> aynı biçimi kullanmasını saÄ?la. ne yapacaÄ?ınızı bilemiyorsanız
>> bunu seçiniÅ?z.\n"
>> "* nds: Novell Dizin Hizmetleri (NDS) tipi güncelleme. Eski parola
>> önce kaldırılır, ardından güncellenir.\n"
>> "* ad: Aktif Dizin (AD) tipi. Bu seçenek Unicode parola yaratır ve
>> unicodePwd özelliÄ?ini günceller.\n"
>> "* exop: Parolayı güncellemek için OpenLDAP geliÅ?miÅ? parola
>> deÄ?iÅ?imi iÅ?lemini kullan."
> böyle yerlerde satır uzunluklarına dikkat et, orjinal metindeki satır
> uzunluklarını aÅ?mamaya çalıÅ?. normalde sorun çıkacak yerlerde
> uyarıyorlar, ama ben ne olur ne olmaz deyip uyarı yoksa bile orjinal
> metinde bu tarz Å?eyler varsa uymaya çalıÅ?ıyorum.

biliyorum, çevirici bitsin lcfc öncesi düzelteceÄ?im.
asıl burası benim için karıÅ?ıktı. neyse ben bir geçiÅ? daha
yapayım sonra destek atarsın.
>>
>>
>>
>>
>>
>> #. Type: string
>> #. Description
>> #: ../templates:10001
>> msgid "Please enter the Uniform Resource Identifier of the LDAP server.
>> The format is 'ldap://<hostname_or_IP>:<port>/'. Alternatively,
>> 'ldaps://' or 'ldapi://' can be used. The port number is optional."
>> msgstr "LDAP sunucusunun kullandıÄ?ı Tekdüzen Kaynak
>> Tanımlayıcısını giriniz.  Bu ldap://<sunucu_adı ya da
>> IP>:<baÄ?lantı_noktası>/ Å?eklinde bir dizgedir. ldaps:// ya da
>> ldapi:// de kullanılabilir. BaÄ?lantı noktası (port) seçime
>> baÄ?lıdır."
> <sunucu_adı_ya_da_IP>

burada sunucu adı'nı birleÅ?tirmek için alt çizgi kullanıyorum "ya
da" farklı, ne yapalım?
benzer durum libnss-ldap'da da var (onu da bu çeviri ile birlikte
deÄ?iÅ?tirmek gerekir diye hala göndermedim, beraber göndereceÄ?im)
>>
>>

>>
> Eline saÄ?lık!
>
Senin de yoldaÅ?ım.


Reply to: