[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://apacheselam,
bu ilk cevirim oldugu icin yanlislarim olabilir.
birde svn-tr ci komutunu nasil kullanacagim?

Deniz
# Turkish translation of apache.
# This file is distributed under the same license as the apache package.
# Deniz Bahadir GUR <deniz@parkyeri.com>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: apache\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-06-28 17:02+0300\n"
"Last-Translator: Deniz Bahadir GUR <deniz@parkyeri.com>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:3
msgid "Old log rotation scripts exists and are modified"
msgstr "Eski günlük çevirme betikleri var ve deÄ?iÅ?tirilmiÅ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:3
msgid ""
"You have old log rotation scripts in /etc/cron.d and /etc/${flavour}, they "
"have not been touched, but you might want to remove them to avoid having "
"your logs rotated multiple times."
msgstr ""
"Eski günlük çevirme betikleriniz /etc/cron.d ve /etc/${flavour} içinde mevcut, "
"onlara dokunulmamıÅ?, fakat günlüklerinizin çok kere çevrilmesinden kaçınmak için "
"onları silmek isteyebilirsiniz "

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:10
msgid "${flavour} has switched to use logrotate"
msgstr "${flavour} günlük çevirmeleri kullanmak için anahtarlanmıÅ?tır"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:10
msgid ""
"Some of your logs are stored outside the /var/log/${flavour} directory, so "
"you should edit /etc/logrotate.d/${flavour} to have them automatically "
"rotated."
msgstr ""
"Günlüklerinizin bir kısmı /var/log/${flavour} dizininin dıÅ?ında depolanmiÅ?, "
"bu yüzden onların otomatik olarak çevrilmesi için /etc/logrotate.d/${flavour} "
"dosyasını düzenlemeniz gerekir."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid "Handling of config files has been changed"
msgstr "Yapılandırma dosyalarının yönetimi deÄ?iÅ?tirilmiÅ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
"From this release of apache, apache-ssl and apache-perl no more attempts of "
"fixing users configurations will be done other than for the really essential "
"ones that would prevent the server to run. Two new files will appear in /etc/"
"apache{-ssl,-perl}:"
msgstr ""
""
"Apache'nin bu sürümünden sonra, apache-ssl ve apache-perl bir daha sunucunun "
"çalıÅ?masını engelleyecek çok gerekli olanlar hariç, kullanıcı ayaralarını düzeltmeye "
"çalıÅ?mayacak. /etc içinde iki yeni dosya gözükecek, bunlar apache{-ssl,-perl}:"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
" - modules.config, that will be used by modules-config to handle\n"
"   LoadModules directives;\n"
" - suggested_corrections that will contain information about\n"
"   the differences from the users config and the standard Debian\n"
"   one and how to fix them."
msgstr ""
" - modules.config, modules-config tarafından\n"
"   LoadModules emirlerini tanımlamak için kullanılacak,\n"
" - suggested_corrections kullanıcı yapısından ve standart Debian'dan\n"
"   farkları ve bunların nasıl düzeltileceÄ?i hakkında bilgi içerecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-common.templates:17
msgid ""
"For more information please refer to /usr/share/doc/apache{-ssl,-perl}/"
"README.Debian"
msgstr ""
"Daha fazla bilgi için lütfen /usr/share/doc/apache{-ssl,-perl}/README.Debian "
"belgesine baÅ?vurun"

#. Type: multiselect
#. Description
#: ../apache-common.templates:35
msgid "Please select the modules that ${flavour} will load"
msgstr "Lütfen ${flavour} yüklenecek modülleri seçin"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-common.templates:40
msgid "Do you want me to restart ${flavour} now?"
msgstr "Å?imdi ${flavour} tekrar baÅ?latmak için beni istermisiniz?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-common.templates:40
msgid ""
"Remember that in order to activate the new configuration ${flavour} has to "
"be restart. You can also restart ${flavour} manually executing /etc/init.d/"
"${flavour} restart"
msgstr ""
"Yeni yapılandırma etkinleÅ?tirilmesi emri sırasında ${flavour} tekrar baÅ?latıldıÄ?ını "
"hatırlayın. /etc/init.d/${flavour} restart komutunu kullanarakta ${flavour} "
"el ile tekrar baÅ?latabilirsiniz"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:4 ../apache-ssl.templates:4 ../apache-perl.templates:20
msgid "Enable suExec?"
msgstr "suExec etkin kılınsınmı?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:4 ../apache-ssl.templates:4 ../apache-perl.templates:20
msgid ""
"suExec is a feature of apache where CGI scripts are run by the user who owns "
"the script.  It is useful if your users have CGI access and don't trust each "
"other."
msgstr ""
"suExec, betiÄ?in sahibi olan kullanıcı tarafından CGI betikleri çalıÅ?tıran apachenin bir "
"özelliÄ?idir. EÄ?er kullanıcılarınızın CGI eriÅ?imi var ve diÄ?er kullanıcılara güvenmiyorlarsa bu "
"kullanıÅ?lıdır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache.templates:12
msgid "Would you like to start apache at boot time?"
msgstr "AçılıÅ?da apache'yi baÅ?latmak istemisiniz?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:17
msgid "Set the FQDN for apache default server"
msgstr "Apache varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:17 ../apache-ssl.templates:17
#: ../apache-perl.templates:33
msgid ""
"If you do not know which is the FQDN (Fully Qualified Domain Name, Ex: www."
"debian.org) for this computer please ask your network administrator or "
"otherwise set it temporary to localhost (Note that using localhost might "
"results in apache printing some harmless warnings)."
msgstr ""
"Bu bilgisayar için FQDN'in (Tamamen Yetkili Alan Adı, �r: www.debian.org) "
"ne olduÄ?unu bilmiyorsaniz lütfen aÄ? yöneticinize sorun veya geçici olarak "
"localhost yapın. (Dikkat bu localhost olarak kullanıldıÄ?ında apache zararsız "
"uyarılar verebilir)."

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:27
msgid "Set the email address of the apache administrator"
msgstr "Apache yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:32
msgid ""
"Set the directory that will contain the web pages for apache default server"
msgstr ""
"Apache varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:32 ../apache-ssl.templates:32
#: ../apache-perl.templates:48
msgid ""
"The default is set to /var/www according to the FHS. If you will use a non "
"default setting the contents of /var/www will NOT be touched/moved."
msgstr ""
"Varsayılanda FHS'e göre /var/www olarak ayarlanır. Varsayılan dıÅ?ında bir ayar "
"kullanacaksanız /var/www iceriÄ?i dokunulmamıÅ?/taÅ?ınmamıÅ? olacak."

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:40
msgid "Set the TCP port on which the apache server will listen"
msgstr "Apache sunucusunun dinleyeceÄ?i TCP kapısını belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache.templates:40 ../apache-perl.templates:56
msgid ""
"If you have more than one server running on the same machine you might want "
"to set them to listen on different ports, since otherwise one of them will "
"not work."
msgstr ""
"Aynı makine üzerinde birden fazla sunucunuz çalıÅ?ıyor ise bunları farklı kapılardan "
"dinleyecek Å?ekilde ayarlamak isteyebilirsiniz, aksi halde bunlardan birisi "
"çalıÅ?mayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:12
msgid "Would you like to start apache-ssl at boot time?"
msgstr "AçılıÅ?da apache-ssl'i baÅ?latmak istermisiniz?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:17
msgid "Set the FQDN for apache-ssl default server"
msgstr "Apache-ssl varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:27
msgid "Set the email address of the apache-ssl administrator"
msgstr "Apache-ssl yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-ssl.templates:32
msgid ""
"Set the directory that will contain the web pages for apache-ssl default "
"server"
msgstr ""
"Apache-ssl varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini belirleyin"

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid "Apache-Perl needs to be reconfigured."
msgstr "Apache-Perl'ün tekrar yapılandırılması gereklidir."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid ""
"This version of apache-perl has been reorganized from the previously "
"installed version; its configuration files have moved to /etc/apache-perl."
msgstr ""
"Apache-perl'ün bu sürümü eskiden yüklü olan sürümünden tekrar düzenlendi."
"Yapılandırma dosyaları /etc/apache-perl dizinine taÅ?ındı."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:3
msgid ""
"Please read /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian for more information."
msgstr ""
"Lütfen daha fazla bilgi için /usr/share/doc/apache-perl/README.Debian belgesini okuyun."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:11
msgid "Apache-Perl needs a separate PidFile from Apache."
msgstr "Apache-Perl, Apache'den ayrı bir PidFile'a ihtiyaç duyar."

#. Type: note
#. Description
#: ../apache-perl.templates:11
msgid ""
"The installed /etc/apache-perl/httpd.conf contains a reference to apache."
"pid.  Apache-Perl must have its own PidFile, which should be called /var/run/"
"apache-perl.pid.  Apache-Perl will not start until this is corrected."
msgstr ""
"YüklenmiÅ? /etc/apache-perl/httpd.conf, apache pid e bir referans içerir. "
"Apache-Perl'ün /var/run/apache-perl.pid olarak çaÄ?rılması gereken kendine ait "
"PidFile'ı olmalıdır. Apache-Perl bu doÄ?ru olana kadar baÅ?lamayacaktır."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../apache-perl.templates:28
msgid "Would you like to start apache-perl at boot time?"
msgstr "AçılıÅ?da apache-perl'ü baÅ?latmak istermisiniz?"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:33
msgid "Set the FQDN for apache-perl default server"
msgstr "Apache-perl varsayılan sunucusu için FQDN'i belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:43
msgid "Set the email address of the apache-perl administrator"
msgstr "Apace-perl yöneticisinin e-posta adresini belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:48
msgid ""
"Set the directory that will contain the web pages for apache-perl default "
"server"
msgstr ""
"Apache-perl varsayılan sunucusu için web sayfalarını içerecek dizini "
"belirleyin"

#. Type: string
#. Description
#: ../apache-perl.templates:56
msgid "Set the TCP port on which the apache-perl server will listen"
msgstr "Apache-perl sunucusunun dinleyeceÄ?i TCP kapısını belirleyin"


Reply to: