[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://dhcp3# Turkish translation of dhcp3.
# This file is distributed under the same license as the dhcp3 package.
# Mehmet Türker<mturker@innova.com.tr>, 2004. 
# 
# 
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: dhcp3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-05-10 16:08+0300\n"
"Last-Translator: Mehmet Türker <mturker@innova.com.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-9\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms:  nplurals=1; plural=0;"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid "What DHCP servers should the DHCP relay forward requests to?"
msgstr "DHCP relay istekleri hangi DHCP sunucularına yönlendirmeli?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid ""
"The name or IP address of at least one DHCP server to which DHCP and
BOOTP "
"requests should be relayed must be specified on the command line."
msgstr ""
"DHCP ve BOOTP isteklerinin yönlendirilmesi gereken en az bir DHCP "
"sunucusunun adı veya IP adresi komut satınında belirtilmelidir."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:3
msgid ""
"You can specify more than one server, just separate the server names
(or IP "
"addresses) with spaces."
msgstr ""
"Birden fazla sunucu belirtebilirsiniz, sadece sunucu adlarını (veya IP
"
"adreslerini) boşluk karakterleriyle ayırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:12 ../dhcp3-server.templates:13
msgid "On what network interfaces should the DHCP server listen?"
msgstr "DHCP sunucusu hangi ağ arabirimlerini dinlemeli?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:12
msgid ""
"The names of the network interfaces that dhcrelay should attempt to "
"configure may be specified on the command line using  the -i option. If
no "
"interface names are specified on the command line dhcrelay  will
identify "
"all network interfaces, elimininating non-broadcast interfaces if
possible, "
"and attempt to configure each interface."
msgstr ""
"dhcrelay'in yapılandırmaya çalışması gereken ağ arabirimlerinin
isimleri "
"komut satırında -i seçeneği kullanılarak belirtilebilir. Eğer komut "
"satırında bir arabirim ismi belirtilmez ise dhcrelay bütün ağ
arabirimlerini "
"eğer mümkün ise non-broadcast arabirimleri elimine ederek tanıyacak ve
her "
"bir arabirimi yapılandıracak."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Additional options for the Daemon?"
msgstr "Sunucu için ek seçenekler?"

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Additional options for the DHCP relay daemon."
msgstr "DHCP yönlendirici sunucusu için ek seçenekler."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-relay.templates:21
msgid "Example: \"-m replace\" or \"-a -D\""
msgstr "Örnek: \"-m replace\" ya da \"-a -D\""

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid "The DHCP server requires manual configuration after
installation!!!"
msgstr "DHCP sunucusu kurulumdan sonra elle yapılandırma gerektirir!!!"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid ""
"After the DHCP server is installed you will need to  manually configure
it "
"by editing the file /etc/dhcp3/dhcpd.conf. Please note that a sample
dhcpd."
"conf is supplied, but the configuration there is just a sample that
requires "
"editing and customization to your own network environment."
msgstr ""
"DHCP sunucusu kurulduktan sonra /etc/dhcp3/dhcpd.conf dosyasını
düzenleyerek "
"elle yapılandırmalısınız. Lütfen aklınızda bulunsun, örnek bir
dhcpd.conf "
"dosyası sağlanmıştır, fakat buradaki sadece düzenlenmesi gereken bir "
"örnektir ve sizin kendi ağ ortamınıza uyarlanması gerekir."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:3
msgid "Please configure the DHCP server as soon as the installation
finishes."
msgstr "Lütfen kurulum biter bitmez DHCP sunucusunu yapılandırın."

#. Type: string
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:13
msgid ""
"You can enter one or more valid interface names, like eth0. If you want
to "
"serve DHCP request on more than one interface, please separate them
with "
"spaces. If you want dhcpd to figure out the interface leave this
parameter "
"blank."
msgstr ""
"eth0 gibi bir veya daha fazla geçerli arabirim ismi girebilirsiniz.
Eğer "
"DHCP isteğini birden fazla arabirim üzerinden sunmak isterseniz, lütfen
"
"bunları boşluk karakterleriyle ayırın. Eğer dhcpd'nin arabirime
kendisinin "
"karar vermesini isterseniz bu parametreyi boş bırakın."

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:21
msgid "The version 3 DHCP server is now non-authoritative by default"
msgstr "Versiyon 3 DHCP sunucusu artık öntanımlı olarak yetkisiz
durumdadır"

#. Type: note
#. Description
#: ../dhcp3-server.templates:21
msgid ""
"This means that if a client requests an address that the server knows "
"nothing about and the address is incorrect for that network segment,
the "
"server will _not_ send a DHCPNAK (which tells the client it should stop
"
"using the address.) If you want to change this behavior, you must "
"explicitely state in dhcpd.conf what network segments your server is "
"authoritative for using the 'authoritative' statement."
msgstr ""
"Bunun anlamı eğer bir istemci sunucunun hakkında birşey bilmediği bir
adres "
"isterse ve bu adres bu ağ kesimi için doğru değilse, sunucu bir
DHCPNAK"
"(istemciye bu adresi kullanmayı bırakmasını söyler) _göndermeyecektir_.
Eğer "
"bu davranışı değiştirmek isterseniz, dhcpd.conf dosyasında hangi ağ "
"kesimlerinin yetkili olduğunu 'authoritative' satırını kullanarak
açıkça "
"belirtmeniz gerekir."

Attachment: tr.po
Description: application/po


Reply to: