[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://console-commonMerhaba,

Kullanicinin kritik yanlislar yapmasini onlemek ve azami anlasilirlik 
icin po-debconf cevirilerinde Murat'in da soyledigi gibi anlama bagli 
ceviriyi tercih ediyorum. Bu karara uygun olarak keymap yerine (birebir 
ceviride daha dogru bir karsilik olan tuseslemi yerine) klavye duzeni ve 
bazen de dogrudan klavye karsiligini kullandim. Bu tercihim elestiriye 
acik, onerileri olan varsa dinlemek isterim.

------------------------------->8---------------------------------------
# Turkish translation of console-common.
# This file is distributed under the same license as the console-common package.
# Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>, 2004.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: console-common\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
"POT-Creation-Date: 2004-03-11 11:27+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2004-03-28 20:49+0300\n"
"Last-Translator: Recai Oktaş <roktas@omu.edu.tr>\n"
"Language-Team: Turkish <debian-l10n-turkish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:3
msgid ""
"Select keymap from arch list, Don't touch keymap, Keep kernel keymap, Select "
"keymap from full list"
msgstr "Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç, Klavye ayarına dokunma, "
"Çekirdekle gelen klavye düzenini koru, Klavye düzenini tam listeden seç"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid "What policy do you want to apply regarding keymaps ?"
msgstr "Klavye düzeniyle ilgili olarak hangi kuralın uygulanmasını istersiniz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid ""
"The keymap describes how keys are laid out on your keyboard, and what "
"symbols (letters, digits, etc.) are drawn on them."
msgstr "Klavye düzeni tuşların klavye üzerinde nasıl dizildiğini ve bu tuşların "
"üzerinde (harfler, rakamlar, vb.) hangi sembollerin bulunduğunu tanımlar."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid ""
"\"Select keymap from arch list\" will allow you to select one of the "
"predefined keymaps specific for your architecture - you will most likely "
"want this unless you have a USB keyboard."
msgstr ""
"\"Klavye düzenini mimari (arch) listesinden seç\" "
"kullandığınız mimariye (i386, powerpc gibi) özgü önceden tanımlı klavye "
"düzenlerinden birini seçmenizi sağlar - USB klavye kullanmıyorsanız bunu "
"seçmenizi öneririz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid ""
"\"Don't touch keymap\" will prevent the configuration system from "
"overwriting the keymap you have in /etc/console. Select this if you want to "
"keep a keymap you obtained through other means. Please remember to install "
"new keymaps with install-keymap(8) if you select this choice."
msgstr "\"Klavye ayarına dokunma\" bu yapılandırma sisteminin /etc/console "
"dosyasında bulunan klavye ayarının üzerine yazmasını önleyecektir. Bu paketin "
"kontrolü dışında bir yolla kurmak istediğiniz bir klavye düzeni varsa bunu "
"seçin. Bu seçeneğin kullanılması halinde yeni klavye düzenlerini "
"install-keymap komutuyla kurmayı lütfen unutmayın."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid ""
"\"Keep kernel keymap\" will prevent any keymap from being loaded next time "
"your system boots. It will remove from /etc/console any keymap you may have "
"already selected (it will be lost), but if you have already loaded a keymap, "
"it cannot not be changed back until you reboot."
msgstr "\"Çekirdekle gelen klavye düzenini koru \" sistemin bir sonraki "
"açılışında herhangi bir klavye düzeninin yüklenmesini önleyecektir. Bu seçenek "
"/etc/console'da zaten mevcut bir ayarı silecektir (bu ayarı kaybedeceksiniz). "
"Fakat şu an zaten yüklenmiş ve etkin olan bir klavye düzeni varsa, sistemi "
"tekrar açıncaya kadar bu ayar değiştirilemez."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:5
msgid ""
"\"Select keymap from full list\" offers a full listing of all predefined "
"keymaps. You want this, if you use an USB keyboard from a different "
"computer architecture or if you use an adapter to use such a keyboard."
msgstr "\"Klavye düzenini tam listeden seç\" önceden tanımlı bütün klavye "
"düzenlerini listeler. Farklı bir mimaride USB klavye veya klavye için bir "
"uyarlayıcı (adaptör) kullanıyorsanız bunu seçmek isteyeceksiniz."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:29
msgid "A boot-time keymap in an old location is about to be ignored."
msgstr "Eski bir dizinde açılış zamanında yüklenmek niyetiyle hazırlanmış bir "
"klavye düzeni bulundu ve göz ardı edilecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:29
msgid ""
"You have asked the keymap configuration tool not to touch an existing keymap "
"you installed, or you asked for higher-priority questions only to be asked "
"and the tool decided not to mess with your existing setup."
msgstr "Bu yapılandırma aracının kurulu bulunan klavye düzenine dokunmamasını "
"veya sadece yüksek önceliğe sahip yapılandırma sorularının yöneltilmesini "
"istediğinizden mevcut ayarla ilgili hiçbir şey yapılmayacak."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:29
msgid ""
"However, you have file(s) that were recognized as boot-time keymaps by older "
"versions of the console utilities, either in /etc/kbd/ or in /etc/console-"
"tools/, named default.kmap(.gz) and these are now ignored."
msgstr "Bununla birlikte, /etc/kbd veya /etc/console-tools dizininde "
"default.kmap(.gz) ismiyle konsol araçlarının eski sürümleri tarafından açılış "
"zamanı klavye düzeni olarak tanınmış dosya veya dosyalarınız var. Bunlar göz "
"ardı edilecek."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates.in:29
msgid ""
"If you wish that one of them takes effect on next reboot, you will have to "
"move it to /etc/console/boottime.kmap.gz manually."
msgstr "Bunlardan birinin bir sonraki açılışta etkin olmasını istiyorsanız, bu "
"dosyayı elle /etc/console/boottime.kmap.gz olarak kopyalayın."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:45
msgid "What is the layout family of your keyboard ?"
msgstr "Klavye düzeni hangi aile'ye ait?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:45
msgid ""
"You need to first specify the generic family name for your keyboard layout. "
"Usually the layout family name is taken from the first keys on the left of "
"the top letters row of the keymap (this is at least true for qwerty and "
"azerty layouts)."
msgstr "Öncelikle seçtiğiniz klavye düzeninin ait olduğu genel ailenin ismini "
"belirlemeniz gerekiyor. Aile, çoğunlukla klavyenin en üst harf sırasının "
"solundaki tuşlarla isimlendirilir (en azından qwerty ve azerty düzenleri için "
"böyle)."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:54
msgid "What is the keys layout of your keyboard ?"
msgstr "Klavyenizin tuş düzeni nedir?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:54
msgid ""
"To refine your choice for a keymap, I need to know the physical layout of "
"your keyboard."
msgstr "Klavye seçimini yenilemek için, klavyenizdeki tuşların fiziksel "
"yerleşimini bilmek zorundayım."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:61
msgid "Which variant do you have ?"
msgstr "Hangi alt tür'ü (varyant) kullanıyorsunuz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:61
msgid ""
"The layout you selected has several variants. Please select the one "
"matching your keyboard."
msgstr "Seçtiğiniz klavye düzeni çok sayıda alt tür'e sahip. Lütfen bunlardan "
"uygun birini seçin."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:68
msgid "Which specific keymap do you want ?"
msgstr "Özel olarak hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:68
msgid ""
"The keyboard you selected allows you to choose among several keymaps. "
"Usually these were designed either for specific tastes (eg. dead keys or "
"not), or for specific needs (eg. programmer's keymaps)."
msgstr "Seçtiğiniz klavye çok sayıda klavye düzeni arasında tercih yapmanıza "
"olanak sunuyor. Bunlar genellikle özel isteklere (ör. ölü tuşların kullanılıp, "
"kullanılmaması) veya özel gereksinimlere (ör. programcı klavyesi) göre "
"tasarlanmıştır."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:76
msgid "Which keymap do you want ?"
msgstr "Hangi klavye düzenini istiyorsunuz?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:76
msgid ""
"If you use a keyboard from a different computer architecture, you can choose "
"a specific keymap in the full map."
msgstr "Farklı bir bilgisayar mimarisine ait bir klavye düzeni kullanıyorsanız, "
"tam listeden belirli bir klavye düzeni seçebilirsiniz."

#. Type: select
#. Choices
#: ../templates.in:82
msgid "yes, no"
msgstr "evet, hayır"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:83
msgid "Are you ready for the ADB keycodes transition?"
msgstr "ADB tuş kodlarına geçiş için hazır mısınız?"

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:83
msgid ""
"Your kernel is configured to have the keyboard send ADB keycodes. This "
"behaviour is now deprecated and no longer supported by Debian."
msgstr "Çekirdeğiniz, klavyenin ADB tuş kodlarını göndermesini sağlayacak "
"şekilde yapılandırılmış. Bu davranış artık terkedilmiştir ve Debian tarafından "
"desteklenmemektedir."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:83
msgid ""
"For best results you should reconfigure your kernel with "
"CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n. If you can't or don't want to do this for some "
"reason, pass keyboard_sends_linux_keycodes=1 as an argument to the kernel."
msgstr "En iyi sonuçlar için çekirdeğinizi CONFIG_MAC_ADBKEYCODES=n seçeneği "
"ile yapılandırmalısınız. Çeşitli nedenlerle bunu yapamıyor veya yapmak "
"istemiyorsanız, açılış sırasında keyboard_sends_linux_keycodes=1 ayarını "
"çekirdeğe geçirebilirsiniz."

#. Type: select
#. Description
#: ../templates.in:83
msgid ""
"Beware that the transition will most probably break your X configuration so "
"it is strongly recommended that you exit all X sessions now and adapt your "
"configuration afterwards (start \"dpkg-reconfigure console-data\" as root)."
msgstr "Dikkat edin, bu geçiş çok muhtemelen X yapılandırmasını bozacaktır. "
"Bütün X oturumlarından şimdi çıkmanız ve yapılandırmayı daha sonra icra etmeniz "
"(\"dpkg-reconfigure console-data\" komutunu root olarak çalıştırın) kuvvetle "
"önerilir."
------------------------------->8---------------------------------------

-- 
roktasReply to: