[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

http://people.debian.org/~barbier/debian-installer/l10n/tr/trselamlar 

http://people.debian.org/~barbier/debian-installer/l10n/tr/tr.po
adresinde gözüme çarpan bir iki ufak hata:

"Ýhtiyacýnýz olacak çoðu modül otomatik olarak
kurulacktýr.Listelenen " --> kurulacaktýr kelimesinde
"a" harfi atlanmýþ.

"Þunu bilmelisiniz ki eðer seçtiðinis bileþen
diðerlerine baðýmlý ise, bu "--> "seçtiðinis" yerine
"seçtiðiniz" olmalýdýr. 

"Debian Kurulum Uygulmasý bileþenleri yükleniyor"-->
Uygulamasý kelimesi hatalý, "a" harfi atlanmýþ.

msgstr "HTTP proxy bilgileri (kullanmýyorsanýz boþ
býrakýn:" --> sanýrým býrakýn kelimesinden sonra ")"
olmasý gerekiyor. 

"Amaç, size en yakýn yansýyý bulmaktýr -- yakýn
ülkeler ve hatta kendi "
"ülkenizdekiyansýlarýn bile en iyi seçim
olamayabileceðini unutmayýn."--> "ülkenizdeki" ve
"yansýlarýn" kelimeleri ayrýlmalý.

msgstr "Aygýr  Model        Boyut  BoþAlan 
BoþFAT NbPart"--> hayvanlarý severim ama "aygýr"
yerine "aygýt" desek daha hoþ durabilir :) Bi de
BoþAlan ayrý yazýlmasý gerekmiyor mu?

Bu makinedeki bütün disklerdeki bölümleme tablosunu
yok edecektir. TEKRAR "
"EDÝYORUM: BU MAKÝNEDEKÝ TÜM HARD DÝSKLERDEKÝ
BÝLGÝLERÝ SÝLECEKTÝR! Eðer "--> HARD DISK yerine
"SABÝT DÝSK" desek?

msgstr "Otomatik bölümleme
gerçekleþtirelemez"-->"gerçekleþtirilemez" olmasý
gerekir.

msgstr "Ayrýca b programý tekrar çalýþtýrýp baþka bir
disk seçebilirsiniz."--> "b" deðil "bu" olmalý

"Eðer gerçekten kurmak istiyorsanýz , bizar boþ alan
açmalýsýnýz veya "-->"bizar" yerine "biraz" yazalým :)

msgstr "Kesin olmayan hedefe yaplacak kuruluma devam
et?"-->yapýlacak kelimesinde "ý" harfi atlanmýþ

"dosyalar kurulum iþlemini veya kuruluacak olan
sistemi olumsuz etkileyebilir." "kurulacak"
kelimesinde fazladan bir "u" var.

kernel yerine çekirdek yaygýn olarak kullanýlan bir
kelime. Kernel yazan yerleri "çekirdek" kelimesi ile
deðiþtirmek daha uygun olabilir.

"Bu bilgi kurulu sistemde /var/log/debian-installer/
dizine, ve disket "
"sürücü bulunmuþsa bir floppy disket'e de
kaydedilecektir."-->Bu bilgi kurulan sistemde
/var/log/debian-installer dizinine ve þayet bir disket
aygýtý var ise disket içine de kaydedilecektir. 

"Herhangi bir disket sürücü bulunamadý. Eðer bu
bilgisayar bir disket "--> eðer bu bilgisayar bir
disket sürücüye(aygýtýna) sahip ise olmasý daha uygun
gibi.

"Size sorulabilecek sorularýn önceliðini ayarlayaca
debconf'u kurmak için "
"peketler Sadece kesin veya yüksek öncelikli sorular
size gösterilecektir; "
"düþük öncelikli sorular atlanacaktýr"--> cümlesinde
anlam kaymasý olmuþ gibi: "Ayarlama içiçn debconf
kullanan paketler size sorulabilecek sorularý öncelike
sýralamasýna tabii tutarlar. Belirli bir önceliðe veya
daha yükseðine sahip olanlar size sorulacaktýr,
diðerleri atlanacaktýr." þeklinde düzeltmek daha uygun
olabilir.

" - 'yüksek' makul öntanýmlý seçenekleri olmayan
öðrelerdir\n"--> "öðrelerdir" yerine " öðelerdir"

" - 'orta' makul öntanýmlý seçenekleri olmayan
öðrelerdir\n"--> "olmayan" deðil "olan öðelerdir"
þeklinde olmasý gerekir

msgstr "Baþka bir CD-ROM test etmek istermisiniz?"-->
"istermisiniz?" deðil "ister misiniz?" olmalý

"CDROM okuyucunuz(IDE veya SCSI olmayan) varsa
modüllerden birini yüklemeyi "
"deneyein"--> "deneyein" deðil "deneyin" 

"CDROM okuyucunuza ulaþmak için, hangi aygýt
dosyasýnýn kullanýlmasý "
"gerektiðini bilmeliyim çünkü standart olmayyan CDROM
okuyucular standart "-*->"standart olmayyan" deðil
"olmayan"

"Donanýmlarýnýzdan bir kaçý için gerekli Linux kernel
modülleri bulunamdý. "-->"bulunamdý" deðil
"bulunamadý"

"deðiþen I/O portu ve IRQ numaralarýdýr ve buna
donanum tarafýndan karak "-->" donaným tarafýndan
karar" þeklinde olmalý

Örnek girdiler bunun gibiolmalýdýr--> gibi ve
olmalýdýr kelimeleri ayrýlmalý


Yalçýn__________________________________
Do you Yahoo!?
Yahoo! Mail - More reliable, more storage, less spam
http://mail.yahoo.comReply to: