[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://www.debian.org/ports/index.wmlAhoj,

vyzerá to, že to Re na začiatku nemôže byť :-)

-- 
Slavko
http://slavino.sk

Attachment: signature.asc
Description: PGP signature


Reply to: