[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2006/0{513-debianday,814-lwcesf,211-scale}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2006/0211-scale.wml	2006-08-07 23:53:15.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0211-scale.wml	2017-08-10 20:20:48.236040225 +0500
@@ -1,36 +1,38 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>scale</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>fourth annual Southern California Linux Expo</define-tag>
- -<define-tag where>Los Angeles, U.S.A.</define-tag>
+<define-tag where>Ð?оÑ?-Ð?нджелеÑ?, СШÐ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-02-11</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-02-12</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.socallinuxexpo.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:kraai@ftbfs.org";>Matt Kraai</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:kraai@ftbfs.org";>Ð?Ñ?Ñ?Ñ? Ð?Ñ?ааи</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>The fourth annual Southern California Linux Expo (or <q>scale</q> for short)
- -is a conference about Free Software in general, trying to bring academic
- -institutions, business and the GNU/Linux Community together. There will be an
- -exhibition and a conference track. Attendees should register in advance and
- -are allowed to vote for the <q>scale award</q> honouring best speakers, booths,
- -products and projects.</p>
+<p>ЧеÑ?вÑ?Ñ?Ñ?аÑ? ежегоднаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Southern California Linux Expo (или коÑ?оÑ?е
+<q>scale</q>) пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? о Свободном Ð?Ð? вообÑ?е, оÑ?ганизаÑ?оÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?емÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
+Ñ?обÑ?аÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е академиÑ?еÑ?кие инÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, бизнеÑ? и Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?во GNU/Linux.
+Ð?а меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ии бÑ?дÑ?Ñ? как докладÑ?, Ñ?ак и вÑ?Ñ?Ñ?авка. Ð?оÑ?еÑ?иÑ?елÑ?м Ñ?ледÑ?еÑ?
+заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? заÑ?анее. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, поÑ?еÑ?иÑ?ели могÑ?Ñ? оÑ?даÑ?Ñ? Ñ?вой голоÑ?
+длÑ? пÑ?иÑ?Ñ?ждениÑ? <q>нагÑ?адÑ? SCALE</q> лÑ?Ñ?Ñ?емÑ? докладÑ?икÑ?, лÑ?Ñ?Ñ?емÑ? Ñ?Ñ?ендÑ?,
+лÑ?Ñ?Ñ?емÑ? пÑ?одÑ?кÑ?Ñ? и лÑ?Ñ?Ñ?емÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Debian will be present at the exhibition in the .Org area. Alexander Perry
- -will deliver a talk about <q>An Overview of Debian, a Family of
- -Solutions</q>.</p>
+<p>Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?обÑ?Ñ?венном Ñ?Ñ?енде на вÑ?Ñ?Ñ?авке в зоне .Org. Ð?лекÑ?андÑ? Ð?еÑ?Ñ?и
+вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?пиÑ? Ñ? докладом на Ñ?емÑ? <q>Ð?бзоÑ? Debian, Ñ?емейÑ?Ñ?ва
+Ñ?еÑ?ений</q>.</p>
 
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/";>general information page</a>
- - <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/order/order.html";>order tickets / register</a>
- - <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/hours.php";>conference schedule</a>
- - <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/speakers/speakers_perry.php";>Alexander Perry's talk</a>
+ <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/";>обÑ?аÑ? инÑ?оÑ?маÑ?ионнаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а</a>
+ <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/order/order.html";>заказ билеÑ?ов / Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?</a>
+ <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/hours.php";>Ñ?аÑ?пиÑ?ание конÑ?еÑ?енÑ?ии</a>
+ <li><a href="http://www.socallinuxexpo.org/speakers/speakers_perry.php";>доклад Ð?лекÑ?андÑ?а Ð?еÑ?Ñ?и</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0513-debianday.wml	2006-05-14 18:52:23.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0513-debianday.wml	2017-08-10 20:07:49.031237411 +0500
@@ -1,38 +1,39 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>DebianDay</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>DebianDay</define-tag>
- -<define-tag where>Oaxtepec, Mexico</define-tag>
+<define-tag where>Ð?аÑ?Ñ?епек, Ð?екÑ?ика</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-05-13</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-05-13</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.debconf.org/debianday/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:debconf6-localteam@lists.debconf.org";>Marcela Tiznado</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:debconf6-localteam@lists.debconf.org";>Ð?аÑ?Ñ?ела Тизандо</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>While DebConf is targeting Debian developers, DebianDay is for
- -<q>normal</q> people, press and decision makers, who want to learn more about
- -Debian and free software. It will take place on the 13rd of May.</p>
+<p>Ð?Ñ?ли DebConf наÑ?елен на Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков Debian, Ñ?о DebianDay пÑ?едназнаÑ?ен
+длÑ? <q>обÑ?Ñ?нÑ?Ñ?</q> лÑ?дей, пÑ?еÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?еÑ?, кÑ?о пÑ?инимаеÑ? Ñ?еÑ?ениÑ?, и Ñ?еÑ?, кÑ?о Ñ?оÑ?еÑ? Ñ?знаÑ?Ñ? болÑ?Ñ?е
+о Debian и Свободном Ð?Ð?. Ð?еÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие пÑ?ойдÑ?Ñ? 13 маÑ?.</p>
 
- -<p>Entry is free for everyone, but the organisators kindly ask interested
- -people to register, so they can estimate the expected number of visitors.</p>
+<p>Ð?Ñ?од Ñ?вободнÑ?й, но оÑ?ганизаÑ?оÑ?Ñ? лÑ?безно пÑ?оÑ?Ñ?Ñ? вÑ?еÑ? заинÑ?еÑ?еÑ?ованнÑ?Ñ?
+заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?ак можно бÑ?деÑ? оÑ?ениÑ?Ñ? пÑ?иблизиÑ?елÑ?ное Ñ?иÑ?ло поÑ?еÑ?иÑ?елей.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Topics will be free software in general and Debian in special: How to
- -manage free software projects, how to get involved in Debian and similar.
+<p>Темами обÑ?Ñ?ждениÑ? бÑ?дÑ?Ñ? как Свободное Ð?Ð? вообÑ?е, Ñ?ак и Debian в Ñ?аÑ?Ñ?ноÑ?Ñ?и: Ñ?о, как
+Ñ?пÑ?авлÑ?Ñ?Ñ? пÑ?оекÑ?ами Свободного Ð?Ð?, как пÑ?инÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие в Debian и Ñ?ак далее.
 </p>
 
- -<p>Visitors will get a special Debian install DVD suitable for different
- -hardware architectures.</p>
+<p>Ð?оÑ?еÑ?иÑ?ели полÑ?Ñ?аÑ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?й Ñ?Ñ?Ñ?ановоÑ?нÑ?й набоÑ? DVD Ñ? Debian, подÑ?одÑ?Ñ?ий длÑ?
+Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://debconf6.debconf.org/debianday/";>Information about DebianDay</a>
- - <li><a href="https://www.debconf.org/debday-comas/";>registration interface</a>
- - <li><a href="http://www.debconf.org/";>general DebConf website</a> 
+ <li><a href="http://debconf6.debconf.org/debianday/";>инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о DebianDay</a>
+ <li><a href="https://www.debconf.org/debday-comas/";>инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии</a>
+ <li><a href="http://www.debconf.org/";>обÑ?ий веб-Ñ?айÑ? DebConf</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0814-lwcesf.wml	2014-04-30 13:42:31.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0814-lwcesf.wml	2017-08-10 20:13:36.579145688 +0500
@@ -1,36 +1,37 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>lwcesf</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Linux World Conference and Expo</define-tag>
- -<define-tag where>San Francisco, U.S.A.</define-tag>
+<define-tag where>Сан-ФÑ?анÑ?иÑ?ко, СШÐ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-08-14</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-08-17</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.linuxworldexpo.com/live/12/events/12SFO06A</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:don@debian.org";>Don Armstrong</a>, <a href="mailto:huhlig@gmail.com";>Hans Uhlig</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:don@debian.org";>Ð?он Ð?Ñ?гмÑ?Ñ?Ñ?онг</a>, <a href="mailto:huhlig@gmail.com";>Ð?анÑ? Улиг</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>Linux World Conference and Expo (LWCESF) will 
- - have more than 100 sessions
- - on GNU/Linux, with a few sessions by Free Software and Free Culture
- - notables like Lawrence Lessig and Eben Moglen. There are also be a
- - large number of other exhibitors and conference tracks at LWCESF as
- - well.</p>
+<p>Linux World Conference and Expo (LWCESF) бÑ?деÑ? Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ?
+ из более Ñ?ем 100 Ñ?еÑ?Ñ?ий, поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?ннÑ?Ñ?
+ GNU/Linux, неÑ?колÑ?ко Ñ?еÑ?Ñ?ий бÑ?дÑ?Ñ? пÑ?оведенÑ? знамениÑ?Ñ?ми Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никами движениÑ? Свободного Ð?Ð?
+ и Свободной кÑ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?, Ñ?акими как Ð?оÑ?Ñ?енÑ? Ð?еÑ?Ñ?иг и Эбен Ð?оглен. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, на конÑ?еÑ?енÑ?ии
+ LWCESF пÑ?ойдÑ?Ñ? болÑ?Ñ?аÑ? вÑ?Ñ?Ñ?авка и бÑ?дÑ?Ñ? пÑ?едÑ?Ñ?авленÑ?
+ докладÑ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Debian will be operating a booth in the .org Pavilion again this
- - year at LWCESF so you can ask questions and meet Debian people in
- - person.</p>
+<p>Ð? Ñ?Ñ?ом годÑ? Debian Ñ?нова бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?Ñ?енде в
+ павилÑ?оне .org, поÑ?Ñ?омÑ? мÑ? Ñ?можеÑ?е задаÑ?Ñ? Ñ?вои вопÑ?оÑ?Ñ? и вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никами Debian
+ лиÑ?но.</p>
 
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://www.linuxworldexpo.com/live/12/events/12SFO06A/";>general information page</a></li>
- - <li><a href="http://www.linuxworldexpo.com/dev/12/register";>order tickets / register</a></li>
- - <li><a href="https://register.rcsreg.com/regos-1.0/linuxsf2006/ga/index2.html";>conference schedule</a></li>
- - <li><a href="https://wiki.debian.org/LWCESF";>booth information</a></li>
+ <li><a href="http://www.linuxworldexpo.com/live/12/events/12SFO06A/";>обÑ?аÑ? инÑ?оÑ?маÑ?ионнаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а</a></li>
+ <li><a href="http://www.linuxworldexpo.com/dev/12/register";>заказ билеÑ?ов / Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?иÑ?</a></li>
+ <li><a href="https://register.rcsreg.com/regos-1.0/linuxsf2006/ga/index2.html";>Ñ?аÑ?пиÑ?ание конÑ?еÑ?енÑ?ии</a></li>
+ <li><a href="https://wiki.debian.org/LWCESF";>инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о Ñ?Ñ?енде</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlmMedcACgkQXudu4gIW
0qWuNQ/9ECjxahblh6aUihqzppP9Fik8RLqFzd4IGAbgtcHIBK22niQER9UWIpRl
oIQYQMF+7G+l2fki7dJ6OP/C88YNm6JHJYiIjf7G9Bfa1QFssZG81e/ZCR1FtpQO
FFZ+W5cAkGHCurdSbYEzc6n1eAKMSbXSEeI12nI/fHoeIZ/bb0631STCztMUeZJL
muqom2jxCJBTfkn8h+D21Pqntvf9dOdljALgSMAXfZzzzL07QQUI2U1OAmBBB5x2
GYiUo9ZTps7RIZmVDwsnJhV10UzMVs3WUwMHnWhbtsnVuLmDeaUhmd0pgVmIETJB
/VDBZiwOka9MBF7ZeXWQecaexYt3V891Q+Vq5aSB99G8/hN/KjGt9VPMqv0uLxI3
T5sebkykUgUEIvgB2IGyxq8tVU7r0HuUwGoY2Bf0Il+l2hccWEotGSxSXhTEamxm
ZZ2F5cUE8ryUB2OKp4en6wSkqdLmm1EQ7hMK7yyhmKG93TtZVbCFXKcw/DHHdEdk
6i+Y9hVpkMWRvF+51XGJqZO+Gn9ggkN4Y9GQiGB43KIAp70mXkOA77pVP/a+tgOp
fEAfYOS/OomNxnqxEL9M4LdD2kfSO2cFbkFR9c6rJwVBF9ZO+/zs/FqafU6ZQ1So
5Cd6Av4/VsmUr/yqsPVi2CC3RWrdOa7NcgLjgpVFNzCkXjhrDMw=
=CQaO
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: