[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2006/0{514-debconf,624-froscon-report,503-linuxtag}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2006/0503-linuxtag.wml	2014-04-29 21:28:02.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0503-linuxtag.wml	2017-08-10 20:46:21.906978885 +0500
@@ -1,35 +1,35 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.4" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>LT2k6</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>LinuxTag</define-tag>
- -<define-tag where>Wiesbaden, Germany</define-tag>
+<define-tag where>Ð?иÑ?баден, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-05-03</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-05-06</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.linuxtag.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:contact@events-de.debian.net";>Alexander Wirt</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:contact@events-de.debian.net";>Ð?лекÑ?андÑ? Ð?иÑ?Ñ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p><a href=http://www.linuxtag.org/>LinuxTag</a> is the largest and
- -most important exhibition and conference in Europe, which covers
- -Free Software and GNU/Linux. The motto is <em>Where .COM meets
- -.ORG</em>. LinuxTag combines both a community event as well as a
- -professional exhibition with large amounts of business and a high
- -quality gratis conference program.</p>
+<p><a href=http://www.linuxtag.org/>LinuxTag</a> &mdash; кÑ?Ñ?пнейÑ?аÑ? и
+наиболее важнаÑ? вÑ?Ñ?Ñ?авка-конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? в Ð?вÑ?опе, поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?ннаÑ?
+СвободномÑ? Ð?Ð? и GNU/Linux. Ð?евизом меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?иÑ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? <q>Ð?де .COM вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?аеÑ?Ñ?Ñ?
+Ñ? .ORG</q>. LinuxTag обÑ?единÑ?еÑ? в Ñ?ебе меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие длÑ? Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?ва и пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?ионалÑ?нÑ?Ñ?
+вÑ?Ñ?Ñ?авкÑ? Ñ? болÑ?Ñ?им колиÑ?еÑ?Ñ?вом докладов, пÑ?едназнаÑ?еннÑ?Ñ? длÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авиÑ?елей
+бизнеÑ?а.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project will be present with a booth. It will be located in the
- -middle of the regular exhibition space alongside with company
- -booths. After a long time this is another opportunity in Europe
- -to put a large number of names and email addresses to faces
- -and personalities. <!-- The Debian project will demonstrate its distribution
- -running on different hardware platforms, but most non-i386
- -architectures will be demonstrated on the Linux Ports booth. -->Many
- -developers will staff both booths.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?обÑ?Ñ?венном Ñ?Ñ?енде. Ð?н бÑ?деÑ? Ñ?аÑ?положен в
+Ñ?еÑ?едине обÑ?Ñ?ного вÑ?Ñ?Ñ?авоÑ?ного пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?анÑ?Ñ?ва Ñ?Ñ?дом Ñ?о Ñ?Ñ?ендами
+компаний. Ð?оÑ?ле долгого вÑ?емени Ñ?Ñ?а конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? еÑ?Ñ? одной возможноÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
+вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ? лиÑ?ом к лиÑ?Ñ? Ñ? Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?никами Ñ?ообÑ?еÑ?Ñ?ва из СеÑ?и. <!-- Ð?Ñ?оекÑ? Debian
+пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?еÑ? Ñ?абоÑ?Ñ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ива на Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? плаÑ?Ñ?оÑ?маÑ?,
+но болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во оÑ?лиÑ?нÑ?Ñ? оÑ? i386 аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ? бÑ?дÑ?Ñ? демонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? на Ñ?Ñ?енде
+Linux Ports. -->Ð?ногие Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?ики бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?абоÑ?аÑ?Ñ? на обоиÑ? Ñ?Ñ?ендаÑ?.</p>
 
- -<!-- p>A two-day conference called Debian day will be held on Thursday and Friday, aiming at developers and interested users. </p -->
+<!-- p>Ð?вÑ?Ñ?дневнаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?, назÑ?ваемаÑ? <q>Ð?енÑ? Debian</q> пÑ?ойдÑ?Ñ? в Ñ?еÑ?веÑ?г и пÑ?Ñ?ниÑ?Ñ?. Ð?на наÑ?елена на Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков и заинÑ?еÑ?еÑ?ованнÑ?Ñ? полÑ?зоваÑ?елей. </p -->
 
 </define-tag>
 
@@ -37,5 +37,5 @@
 # $Id: 0503-linuxtag.wml,v 1.4 2014/04/29 15:28:02 pabs Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Debian-events-eu mailing list</a>
+ <li><a href="https://lists.debian.org/debian-events-eu/";>Ñ?пиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки debian-events-eu</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0514-debconf.wml	2006-05-22 20:44:06.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0514-debconf.wml	2017-08-10 20:27:36.458687741 +0500
@@ -1,37 +1,38 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>DebConf6</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Debian Conference</define-tag>
- -<define-tag where>Oaxtepec, Mexico</define-tag>
+<define-tag where>Ð?аÑ?Ñ?епек, Ð?екÑ?ика</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-05-14</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-05-22</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.debconf.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:andreas@debian.org";>Andreas Schuldei</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:andreas@debian.org";>Ð?ндÑ?еаÑ? ШÑ?лдей</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>DebConf is a conference with, by and for Debian Developers.
- -Non-developers are quite welcome to attend as well, but are not the
- -conference's primary audience.</p>
- -
- -<p>A work camp will be organised in the week before the conference.
- -This is a chance for developers to work together face to face in
- -groups and teams.</p>
+<p>DebConf &mdash; конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков Debian, оÑ?ганизÑ?емаÑ? ими Ñ?амими же.
+Те, кÑ?о не Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иками, Ñ?оже пÑ?иглаÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? к Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?иÑ?, но они не
+Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? оÑ?новной аÑ?диÑ?оÑ?ией данной конÑ?еÑ?енÑ?ии.</p>
+
+<p>Ð?а неделÑ? до конÑ?еÑ?енÑ?ии бÑ?деÑ? оÑ?ганизован Ñ?абоÑ?ий лагеÑ?Ñ?.
+ЭÑ?о Ñ?анÑ? длÑ? Ñ?азÑ?абоÑ?Ñ?иков поÑ?абоÑ?аÑ?Ñ? вмеÑ?Ñ?е лиÑ?ом к лиÑ?Ñ? в
+гÑ?Ñ?ппаÑ? и командаÑ?.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Presentations about Debian technologies and the Debian project
- -itself are welcome as well as upcoming and interesting items like the
- -survival of dropped architectures.</p>
- -
- -<p>The organization team kindly asks all interested people to register as soon
- -as possible as attendees, so they can estimate costs and needs early
- -enough.</p>
- -
- -<p>On the 13rd of May will be a special DebianDay for decision makers and for
- -ordinary people who want to learn more about Debian and about Free Software.
- -It will be filled with presentations on topics of general interest.
+<p>Ð?Ñ?ивеÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?езенÑ?аÑ?ии о Ñ?еÑ?нологиÑ?Ñ? Debian и Ñ?амом Ð?Ñ?оекÑ?е
+Debian, а Ñ?акже о гоÑ?овÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? и инÑ?еÑ?еÑ?нÑ?Ñ? моменÑ?аÑ?, Ñ?акиÑ? как
+вÑ?живание аÑ?Ñ?иÑ?екÑ?Ñ?Ñ?, Ñ?азÑ?абоÑ?ка коÑ?оÑ?Ñ?Ñ? бÑ?ла оÑ?иÑ?иалÑ?но пÑ?екÑ?аÑ?ена.</p>
+
+<p>Ð?оманда оÑ?ганизаÑ?оÑ?ов пÑ?оÑ?иÑ? вÑ?еÑ? заинÑ?еÑ?еÑ?ованнÑ?Ñ? лÑ?дей заÑ?егиÑ?Ñ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? как
+можно Ñ?анÑ?Ñ?е, Ñ?ак можно бÑ?деÑ? доволÑ?но Ñ?ано оÑ?ениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?оимоÑ?Ñ?Ñ? конÑ?еÑ?енÑ?ии и
+Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ебованиÑ?.</p>
+
+<p>13 маÑ? пÑ?ойдÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иалÑ?нÑ?й Ð?енÑ? Debian, пÑ?едназнаÑ?еннÑ?й длÑ? Ñ?еÑ?, кÑ?о пÑ?инимаеÑ?
+Ñ?еÑ?ениÑ?, а Ñ?акже длÑ? обÑ?Ñ?нÑ?Ñ? лÑ?дей, коÑ?оÑ?Ñ?е Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? Ñ?знаÑ?Ñ? болÑ?Ñ?е о Debian и о Свободном Ð?Ð?.
+Ð?н бÑ?деÑ? заполнен пÑ?езенÑ?аÑ?иÑ?ми по Ñ?емам, коÑ?оÑ?Ñ?е бÑ?дÑ?Ñ? инÑ?еÑ?еÑ?нÑ? вÑ?ем.
 </p>
 
 
@@ -40,7 +41,7 @@
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://www.debconf.org/";>general DebConf website</a>
- - <li><a href="https://www.debconf.org/comas/";>registration interface</a>
- - <li><a href="http://debconf6.debconf.org/debianday/";>Information about DebianDay</a>
+ <li><a href="http://www.debconf.org/";>обÑ?ий веб-Ñ?айÑ? DebConf</a>
+ <li><a href="https://www.debconf.org/comas/";>инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? Ñ?егиÑ?Ñ?Ñ?аÑ?ии</a>
+ <li><a href="http://debconf6.debconf.org/debianday/";>инÑ?оÑ?маÑ?иÑ? о DebianDay</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0624-froscon-report.wml	2006-09-12 23:54:59.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0624-froscon-report.wml	2017-08-10 20:40:28.498829637 +0500
@@ -1,29 +1,30 @@
- -#use wml::debian::template title="Free and Open Source Software Conference -- Report"
+#use wml::debian::template title="Free and Open Source Software Conference -- Ð?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Lev Lamberov"
 
- -<p>The <a href="http://www.inf.fh-brs.de/";>Department for Computer
- -Science</a> of the <a href="http://www.fh-brs.de/";>University of Applied Sciences
- -Bonn-Rhein-Sieg</a>, their <a
- -href="http://www.stud.inf.fh-brs.de/";>students association</a> and the <a
- -href="http://www.luusa.org/";>Linux / Unix User group Sankt Augustin</a>
- -organised their first <a href="http://www.froscon.de/";>conference</a> this
- -weekend in Sankt Augustin, Germany. The conference itself was nice, and
- -the building was nice as well. Several small booths were located at the
- -<q>University Highway</q>, a large foyer.</p>
+<p><a href="http://www.inf.fh-brs.de/";>ФакÑ?лÑ?Ñ?еÑ? компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?нÑ?Ñ?
+наÑ?к</a> <a href="http://www.fh-brs.de/";>Ð?онн-Рейн-Ð?игÑ?кого Ñ?нивеÑ?Ñ?иÑ?еÑ?а
+пÑ?икладнÑ?Ñ? наÑ?к</a>, иÑ? <a
+href="http://www.stud.inf.fh-brs.de/";>Ñ?Ñ?Ñ?денÑ?еÑ?каÑ? аÑ?Ñ?оÑ?иаÑ?иÑ?</a> и <a
+href="http://www.luusa.org/";>гÑ?Ñ?ппа полÑ?зоваÑ?елей Linux / Unix из СанкÑ?-Ð?вгÑ?Ñ?Ñ?ина</a>
+на Ñ?Ñ?иÑ? вÑ?Ñ?однÑ?Ñ? оÑ?ганизовали Ñ?воÑ? пеÑ?вÑ?Ñ? <a href="http://www.froscon.de/";>конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?</a>
+в СанкÑ?-Ð?вгÑ?Ñ?Ñ?ине, Ð?еÑ?маниÑ?. Сама конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? бÑ?ла оÑ?лиÑ?ной, здание, в коÑ?оÑ?ом она пÑ?оÑ?одила,
+Ñ?акже бÑ?ло Ñ?оÑ?оÑ?им. Ð?еÑ?колÑ?ко неболÑ?Ñ?иÑ? Ñ?Ñ?ендов бÑ?ли Ñ?азмеÑ?ена на
+<q>Ñ?нивеÑ?Ñ?иÑ?еÑ?Ñ?кой магиÑ?Ñ?Ñ?али</q>, в болÑ?Ñ?ом Ñ?ойе.</p>
 
- -<p>The program schedule looked very interesting and there were about five
- -official tracks in parallel. In addition to that, there were
- -sub-conferences by Debian, Zope, KDE, and I've also seen PHP. As a
- -result, the auditorium usually was quite small as this was also the first
- -such event and hence not that well visited yet. The event looked a
- -lot like one of the first <a href="http://www.linuxtag.org/";>LinuxTag</a>
- -events which were only small university events some ten years ago.</p>
+<p>Ð?Ñ?огÑ?амма вÑ?глÑ?дела оÑ?енÑ? инÑ?еÑ?еÑ?ной, одновÑ?еменно Ñ?ли пÑ?Ñ?Ñ?
+Ñ?екÑ?ий. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, пÑ?оекÑ?ами Debian, Zope, KDE и (Ñ? еÑ?Ñ? видел) PHP
+бÑ?ли оÑ?ганизованÑ? миниконÑ?еÑ?енÑ?ии. Ð? конеÑ?ном иÑ?оге, аÑ?диÑ?оÑ?иÑ?
+бÑ?ла доволÑ?но маленÑ?кой, поÑ?колÑ?кÑ? Ñ?Ñ?о лиÑ?Ñ? пеÑ?вое
+Ñ?акое меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие, на коÑ?оÑ?ое пÑ?иÑ?ло не Ñ?ак много лÑ?дей. Ð?еÑ?попÑ?иÑ?Ñ?ие бÑ?ло Ñ?илÑ?но
+поÑ?оже на пеÑ?вÑ?е меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?иÑ? <a href="http://www.linuxtag.org/";>LinuxTag</a>,
+коÑ?оÑ?Ñ?е около деÑ?Ñ?Ñ?и леÑ? назад бÑ?ли лиÑ?Ñ? неболÑ?Ñ?ими Ñ?нивеÑ?Ñ?иÑ?еÑ?Ñ?кими меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?иÑ?ми.</p>
 
- -<p>The Debian project participated and maintained a booth giving away
- -freebies and selling merchandise. However, due to the relatively low
- -number of visitors and the large number of parallel talks usually there
- -were not too many people visiting the exhibition. The Debian project also
- -maintained a one-day conference that attracted a few visitors. Alexander
- -Wirt managed to get some pretzels that looked like Debian swirls which
- -visitors could take for eating.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian пÑ?инÑ?л Ñ?Ñ?аÑ?Ñ?ие в конÑ?еÑ?енÑ?ии и оÑ?ганизовал Ñ?Ñ?енд, на коÑ?оÑ?ом
+Ñ?аздавали кое-Ñ?Ñ?о беÑ?плаÑ?но, а кое-Ñ?Ñ?о и пÑ?одавали. Тем не менее, из-за оÑ?ноÑ?иÑ?елÑ?но малого
+Ñ?иÑ?ла поÑ?еÑ?иÑ?елей и болÑ?Ñ?ого Ñ?иÑ?ла паÑ?аллелÑ?нÑ?Ñ? вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?плений обÑ?Ñ?но
+на вÑ?Ñ?Ñ?авке пÑ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вовало не Ñ?ак много лÑ?дей. Также пÑ?оекÑ? Debian
+оÑ?ганизовал однодневнÑ?Ñ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ?, коÑ?оÑ?аÑ? пÑ?ивлекла неÑ?колÑ?ко поÑ?еÑ?иÑ?елей. Ð?лекÑ?андÑ?
+Ð?иÑ?Ñ? пÑ?инÑ?Ñ? Ñ?олÑ?нÑ?е кÑ?енделÑ?ки, поÑ?ожие на Ñ?лиÑ?ки Debian,
+коÑ?оÑ?Ñ?ми поÑ?еÑ?иÑ?ели могли Ñ?гоÑ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?.</p>
 
- -<div class="quoteblock"><cite>Joey</cite></div>
+<div class="quoteblock"><cite>Ð?жоÑ?и</cite></div>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlmMf9QACgkQXudu4gIW
0qWJahAAgoMG+owv7UMpESqWkKGn1idPlbbJ4t7Oj2xDFuEM3+iPlOWuHVCMWlgM
RzebskBeaswvvrPfm2wWibEMzsfPJ3izSTaqW3UVT7H2zXZcWeeCsBe/3rgy/BC9
ndsrkDdL+ueeiyklu2tfiRp8Bvw0HcN3KTMOBdU89b/fNbyRNHr6bNfhHnxKXptP
M3Ka1jjcELGxEl+43zJSLmSJQkXiTjhtMa0+bMvOcEFKUiJc79Or3kPw/t9sCTf8
nkngpiacdXAtDsyKfmSZD0U9tVpFOgQi3XLs0HnWCuz2rEinoNGBxV1/NTtjKyPR
qB66jayFs6GjL0+bwTra0e1UnPJvCNXwX7pBfouNd3SMGTSgc2OAvCRV30sBQW0J
7zSqbnSjfB8zQxrKu3uZ4rriK1JHXm4eaBqges4vC9RZJTqwiMJyFjKE/w4m+Z89
8VkF0lboP+J27T4jZNf3nrqsc4ZxmRBH3CPd/3bzlAVmJDeVSTHk450avisHHpqw
w+FrDmCKtLMDQk1X+i8a1BAnhkUygNBRDexCbkZWYZVj54L3ZM896XRqsVRuRaP9
ZzzeukyAM9YwFMa/uaNulIr+MZ2HaFmQudsDRASzbnDBZxIOUnYZ/PyVmEOcGXem
DScVg7mZsSTgOKQ3Y5p/FJ7G91NRDQFJI2Q4cI2Yw6JQIbh9F1o=
=ghbV
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: