[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2006/0{624-froscon,510-linuxtag-salzburg,517-bazaar}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2006/0510-linuxtag-salzburg.wml	2006-07-10 17:34:44.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0510-linuxtag-salzburg.wml	2017-08-10 19:54:09.564305546 +0500
@@ -1,32 +1,34 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>LTS</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>annual Linuxtag Salzburg</define-tag>
- -<define-tag where>Salzburg, Austria</define-tag>
+<define-tag where>Ð?алÑ?Ñ?бÑ?Ñ?г, Ð?вÑ?Ñ?Ñ?иÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-05-10</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-05-10</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.fh-sbg.ac.at/News_Detail.82.0.html?&amp;no_cache=1&amp;L=0&amp;tx_ttnews[tt_news]=414&amp;tx_ttnews[backPid]=10</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:formorer@debian.org";>Alexander Wirt</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:formorer@debian.org";>Ð?лекÑ?андÑ? Ð?иÑ?Ñ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>The annual Linuxtag of the Salzburg University of Applied Sciences is a one
- -day information event for all people interested in Linux. This
- -years' motto is <q>Sexy Linux - Look &amp; Feel of Linuxdesktops</q>.</p>
+<p>Ð?жегоднаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? Linuxtag, пÑ?оводимаÑ? Ð?алÑ?Ñ?бÑ?Ñ?гÑ?ким Ñ?нивеÑ?Ñ?иÑ?еÑ?ом пÑ?икладнÑ?Ñ? наÑ?к,
+пÑ?едÑ?Ñ?авлÑ?еÑ? Ñ?обой однодневное инÑ?оÑ?маÑ?ионное меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие, пÑ?едназнаÑ?енное длÑ? вÑ?еÑ?,
+кÑ?о инÑ?еÑ?еÑ?Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Linux. Ð?евизом Ñ?Ñ?ого года Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ?
+<q>СекÑ?Ñ?алÑ?нÑ?й Linux &mdash; внеÑ?ний вид Linux длÑ? наÑ?Ñ?олÑ?нÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ем</q>.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>Debian Developer Alexander Wirt will be present answering Debian related
- -questions and giving a talk and a workshop. The title of his talk will be
- -<q>Who needs a mice - X as a terminal multiplicator</q>, the title of his
- -workshop <q>Efficient working with the shell</q>. Both will be held in
- -German.</p>
+<p>РазÑ?абоÑ?Ñ?ик Debian Ð?лекÑ?андÑ? Ð?иÑ?Ñ? оÑ?веÑ?иÑ? на Ñ?вÑ?заннÑ?е Ñ? Debian вопÑ?оÑ?Ñ?,
+а Ñ?акже вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?пиÑ? Ñ? докладом и пÑ?оведÑ?Ñ? Ñ?еминаÑ?. Ð?го доклад бÑ?деÑ? озаглавлен
+<q>Ð?омÑ? нÑ?жна мÑ?Ñ?Ñ? &mdash; X как мÑ?лÑ?Ñ?ипликаÑ?оÑ? Ñ?еÑ?минала</q>, а его Ñ?еминаÑ?
+бÑ?деÑ? озаглавлен <q>ЭÑ?Ñ?екÑ?ивнаÑ? Ñ?абоÑ?а Ñ? командной Ñ?Ñ?Ñ?окой</q>. Ð? доклад, и Ñ?еминаÑ?
+бÑ?дÑ?Ñ? пÑ?оведенÑ? на немеÑ?ком Ñ?зÑ?ке.</p>
 
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://www.fh-sbg.ac.at/News_Detail.82.0.html?&amp;no_cache=1&amp;L=0&amp;tx_ttnews[tt_news]=414&amp;tx_ttnews[backPid]=10";>Preliminary schedule</a>
+ <li><a href="http://www.fh-sbg.ac.at/News_Detail.82.0.html?&amp;no_cache=1&amp;L=0&amp;tx_ttnews[tt_news]=414&amp;tx_ttnews[backPid]=10";>пÑ?едваÑ?иÑ?елÑ?ное Ñ?аÑ?пиÑ?ание</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0517-bazaar.wml	2006-05-19 20:59:26.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0517-bazaar.wml	2017-08-10 20:01:56.031207678 +0500
@@ -1,37 +1,38 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.4" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>fsb06</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Free Software Bazaar (SANE)</define-tag>
- -<define-tag where>Delft, The Netherlands</define-tag>
+<define-tag where>Ð?елÑ?Ñ?, Ð?идеÑ?ландÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-05-17</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-05-17</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.sane.nl/sane2006/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:J.A.Bezemer@opensourcepartners.nl";>Anne Bezemer</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:J.A.Bezemer@opensourcepartners.nl";>Ð?нне Ð?еÑ?емеÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
 <p>
- -The System Administration and Network Engineering Conference <q>SANE</q>
- -is the two-yearly week-long European UNIX and networking conference.
+System Administration and Network Engineering Conference <q>SANE</q> пÑ?оводиÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аз в два года
+в Ñ?еÑ?ение недели и Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? евÑ?опейÑ?кой конÑ?еÑ?енÑ?ией, поÑ?вÑ?Ñ?Ñ?нной UNIX и Ñ?еÑ?евÑ?м Ñ?еÑ?нологиÑ?м.
 </p>
 
 <p>
- -The Free Software Bazaar is part of the 2006 SANE conference,
- -forming the bridge between the tutorials and the conference.
- -It can be visited for free, also when you do not attend SANE
- -otherwise.
+Free Software Bazaar в 2006 годÑ? Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ? конÑ?еÑ?енÑ?ии SANE
+и Ñ?оÑ?миÑ?Ñ?еÑ? пеÑ?еÑ?од междÑ? обÑ?Ñ?аÑ?Ñ?ими пÑ?огÑ?аммами и Ñ?обÑ?Ñ?венно конÑ?еÑ?енÑ?ией.
+ЭÑ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?Ñ? можно поÑ?еÑ?иÑ?Ñ? беÑ?плаÑ?но, даже еÑ?ли вÑ? не планиÑ?Ñ?еÑ?е поÑ?еÑ?иÑ?Ñ?
+SANE.
 </p>
 
 <p>
- -The Free Software Bazaar has a broad focus, namely freedom not only
- -limited to software development, but also freedom of speech and
- -organization, free software use, and privacy.
+Free Software Bazaar имееÑ? Ñ?иÑ?окÑ?Ñ? Ñ?пеÑ?иализаÑ?иÑ?. Ð?лавной Ñ?емой Ñ?влÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вобода,
+пÑ?иÑ?Ñ?м не Ñ?олÑ?ко в Ñ?азÑ?абоÑ?ке Ð?Ð?, но Ñ?акже Ñ?вобода Ñ?лова и
+оÑ?ганизаÑ?ии, иÑ?полÑ?зование Свободного Ð?Ð?, пÑ?иваÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?.
 </p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project will be present with a booth.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?обÑ?Ñ?венном Ñ?Ñ?енде.</p>
 
 </define-tag>
 
@@ -39,6 +40,6 @@
 # $Id: 0517-bazaar.wml,v 1.4 2006/05/19 14:59:26 toddy Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://www.opensourcepartners.nl/~costar/sane2006delft/";>Debian coordination page</a>
- - <li><a href="http://www.sane.nl/sane2006/bazaar.html";>Bazaar coordination</a>
+ <li><a href="http://www.opensourcepartners.nl/~costar/sane2006delft/";>кооÑ?динаÑ?ионнаÑ? Ñ?Ñ?Ñ?аниÑ?а Debian</a>
+ <li><a href="http://www.sane.nl/sane2006/bazaar.html";>кооÑ?динаÑ?иÑ? Bazaar</a>
 </ul>
- --- english/events/2006/0624-froscon.wml	2006-08-21 12:48:23.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0624-froscon.wml	2017-08-10 19:46:04.522621241 +0500
@@ -1,26 +1,27 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.5" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>FrOSCon</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Free and Open Source Software Conference</define-tag>
- -<define-tag where>Sankt Augustin, Germany</define-tag>
+<define-tag where>СанкÑ?-Ð?вгÑ?Ñ?Ñ?ин, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-06-24</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-06-25</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.froscon.org/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:zobel@debian.org";>Martin Zobel-Helas</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:zobel@debian.org";>Ð?аÑ?Ñ?ин ЦобелÑ?-Ð?елаÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>FrOSCon is a two day conference on Free Software and Open Source
- -and revolves around talks, highlighting current topics in Free
- -Software and Open Source. Developers will be offered a large Free
- -Software / Open Source space, allowing them to organise their own
- -meetings or even their own lineup of events.</p>
+<p>FrOSCon &mdash; двÑ?Ñ?дневнаÑ? конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? о Свободном Ð?Ð? и
+Ð?Ð? Ñ? оÑ?кÑ?Ñ?Ñ?Ñ?м иÑ?Ñ?однÑ?м кодом, коÑ?оÑ?аÑ? поÑ?вÑ?Ñ?ена в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ?
+докладам и Ñ?екÑ?Ñ?им Ñ?емам обÑ?Ñ?ждений. РазÑ?абоÑ?Ñ?икам бÑ?деÑ? пÑ?едложена
+возможноÑ?Ñ?Ñ? оÑ?ганизоваÑ?Ñ? Ñ?вои вÑ?Ñ?Ñ?еÑ?и и даже
+Ñ?обÑ?Ñ?веннÑ?й Ñ?Ñ?д меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ий.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project will be present with a booth and organise a
- -one-day sub-conference named Debian Day on Saturday, June 24th.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?Ñ?енде, Ñ?акже бÑ?деÑ? оÑ?ганизована однодневнаÑ?
+конÑ?еÑ?енÑ?иÑ? под названием <q>Ð?енÑ? Debian</q>, коÑ?оÑ?аÑ? пÑ?ойдÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?ббоÑ?Ñ?, 24 иÑ?нÑ?.</p>
 
 </define-tag>
 
@@ -28,7 +29,7 @@
 # $Id: 0624-froscon.wml,v 1.5 2006/08/21 06:48:23 joey Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="0624-froscon-report">Report</a></li>
- - <li><a href="http://wiki.snow-crash.org/FrosCon06";>Debian Day</a></li>
- - <li><a href="http://www.froscon.org/wiki/Program";>Schedule</a></li>
+ <li><a href="0624-froscon-report">оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?</a></li>
+ <li><a href="http://wiki.snow-crash.org/FrosCon06";>Ð?енÑ? Debian</a></li>
+ <li><a href="http://www.froscon.org/wiki/Program";>Ñ?аÑ?пиÑ?ание</a></li>
 </ul>
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlmMdWgACgkQXudu4gIW
0qXyZw//XmxKjHydzWyuUw5InBWtfewkWpsBGgHnG6GCFMSTTXgB4KOs2OtUD/zI
0xch3iawLxBt4Y6QAhqz4PghQnDQvoddIUJFVmMW2f+vbl1VmUJQGEepyoGbxJgs
Cn03jKwAligf9NGo8VIAZWV8vvyoGT/qaknpNPikgKNXn6OAy3+yWv2C4w8un+iH
w37y70/UWlqhke6KKB6aB0oUwENYUT5GwadlOQG3kOFxpfIC0YGqtngnDj7Lg4sB
MGKGbdFr4tRkBWzbQ/LLKt2kforgSdiWfAcpXy8MmYgzTEvUKKIGCM61eh+NCDkE
q42tSrwenXNljWOcygrTrj+cO2sdUXMcBtUVJANwM6fWpzv0I8NVLmmnQQrB8+v/
mBPP84nLkrbq+t6ECJrobHT+tY5BPyzOP22DtBMEgQAirQBBw5B4lQHz9D5PTKNH
vRD52ZFn6dzkNWH3MqhoD3UoNX/nz2dtx9ezjN2WQ+GTNtIr4AJDWPzNcFUVJy3S
ydYnZiM7/gCPv9cVmu7PKPOUB1nERH/pSCLYYOgh00n2aNlOugHOqAm+y4cXwmcn
cZMsKIhV8XNEgdwSxJ458nq0mMIJ08wPH02dmmUrl2WgJ3CaSFE2ES8PYot/YM68
xSEgfRRXbrlDBIpA+zCNRx6FckBjMMWs54wjMeYpbtCuLiVLHYA=
=CiLe
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: