[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[DONE] wml://events/2006/{1114-lwe,1008-lit-dresden,0131-solutionslinux}.wml-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

- --- english/events/2006/0131-solutionslinux.wml	2014-09-07 13:09:44.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/0131-solutionslinux.wml	2017-08-10 19:42:57.839275028 +0500
@@ -1,25 +1,26 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>SL06</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Solutions Linux</define-tag>
- -<define-tag where>CNIT Paris-La D&eacute;fense, Paris, France</define-tag>
+<define-tag where>CNIT Paris-La D&eacute;fense, Ð?аÑ?иж, ФÑ?анÑ?иÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-01-31</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-02-02</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:jblache@debian.org";>Julien Blache</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:jblache@debian.org";>Ð?Ñ?лÑ?ен Ð?лаÑ?е</a></define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.solutionslinux.fr/en/</define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>This is the largest GNU/Linux event in France; it will take place at CNIT, Paris La Defense.</p>
+<p>Самое болÑ?Ñ?ое Ñ?вÑ?занное Ñ? GNU/Linux меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие во ФÑ?анÑ?ии; оно пÑ?ойдÑ?Ñ? в CNIT, Paris La Defense.</p>
 
- -<p class="center"><img src="https://people.debian.org/~jblache/sl2006/banner.png"; width="468" height="60" alt="Solutions Linux 2006 Banner"></p>
+<p class="center"><img src="https://people.debian.org/~jblache/sl2006/banner.png"; width="468" height="60" alt="<Ð?аннеÑ? Solutions Linux 2006"></p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project has been offered a booth in the <q>.Org</q>
- -pavilion.</p>
- -<p>French project members will represent the project and demonstrate
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian полÑ?Ñ?ил пÑ?едложение по оÑ?ганизаÑ?ии Ñ?Ñ?енда в павилÑ?оне
+<q>.Org</q>.</p>
+<p>ЧленÑ? Ð?Ñ?оекÑ?а из ФÑ?анÑ?ии пÑ?едÑ?Ñ?авÑ?Ñ? пÑ?оекÑ? и пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ?Ñ?
 Debian GNU/Linux.</p>
 
 </define-tag>
@@ -28,5 +29,5 @@
 # $Id: 0131-solutionslinux.wml,v 1.6 2014/09/07 07:09:44 pabs Exp $
 #Related Links here (free form)
 <ul>
- - <li><a href="http://france.debian.net/lists-archives/sl/";>Mailing list</a> (subscribe by mailing sl-subscribe@france.debian.net)</li>
+ <li><a href="http://france.debian.net/lists-archives/sl/";>Ñ?пиÑ?ок Ñ?аÑ?Ñ?Ñ?лки</a> (Ñ?Ñ?обÑ? подпиÑ?аÑ?Ñ?Ñ?Ñ?, оÑ?пÑ?авÑ?Ñ?е Ñ?ообÑ?ение по адÑ?еÑ?Ñ? sl-subscribe@france.debian.net)</li>
 </ul>
- --- english/events/2006/1008-lit-dresden.wml	2006-10-10 21:54:16.000000000 +0600
+++ russian/events/2006/1008-lit-dresden.wml	2017-08-10 19:40:36.813402009 +0500
@@ -1,28 +1,29 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.3" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>LIT06</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>Linux-Info-Tag Dresden</define-tag>
- -<define-tag where>Dresden, Germany</define-tag>
+<define-tag where>Ð?Ñ?езден, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-10-08</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-10-08</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.linux-info-tag.de/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:tolimar@debian.org";>Alexander Schmehl</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:tolimar@debian.org";>Ð?лекÑ?андÑ? ШмелÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
 
- -<p>The Linux-Info-Tag is an event with a small exhibition and a mixed
- -program of talks and workshops, which should appeal to newer as well
- -as experienced users. There will also be a key signing party, an
- -install party and a lot of other fun stuff to do. The entry is free of
- -charge.</p>
+<p>Linux-Info-Tag &mdash; меÑ?опÑ?иÑ?Ñ?ие Ñ? неболÑ?Ñ?ой вÑ?Ñ?Ñ?авкой и Ñ?меÑ?аной пÑ?огÑ?аммой,
+Ñ?оÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ей из докладов и Ñ?еминаÑ?ов, коÑ?оÑ?Ñ?е подойдÑ?Ñ? как новÑ?м, Ñ?ак и
+опÑ?Ñ?нÑ?м полÑ?зоваÑ?елÑ?м. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, бÑ?деÑ? оÑ?ганизована веÑ?еÑ?инка по обменÑ? подпиÑ?Ñ?ми на клÑ?Ñ?аÑ?,
+веÑ?еÑ?инка по Ñ?Ñ?Ñ?ановке опеÑ?аÑ?ионнÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?ем и много дÑ?Ñ?гого. Ð?Ñ?од
+беÑ?плаÑ?нÑ?й.</p>
 
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
 
- -<p>The Debian project and the German Debian support forum 
- -<a href="http://www.debianforum.de/";>debianforum.de</a> will run a booth in the
- -exhibition area.  There will also be talk about Debian GNU/Linux 4.0
- -<q>Etch</q> and a workshop about creating Debian packages.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian и немеÑ?коÑ?зÑ?Ñ?нÑ?й Ñ?оÑ?Ñ?м поддеÑ?жки Debian,
+<a href="http://www.debianforum.de/";>debianforum.de</a>, оÑ?ганизÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?енд в
+вÑ?Ñ?Ñ?авоÑ?ной зоне. Ð?Ñ?оме Ñ?ого, бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен доклад о Debian GNU/Linux 4.0
+<q>Etch</q> и пÑ?оведÑ?н Ñ?еминаÑ? по Ñ?озданиÑ? пакеÑ?ов Debian.</p>
 
 </define-tag>
 
- --- english/events/2006/1114-lwe.wml	2007-01-11 21:44:49.000000000 +0500
+++ russian/events/2006/1114-lwe.wml	2017-08-10 19:36:24.635932511 +0500
@@ -1,24 +1,25 @@
+#use wml::debian::translation-check translation="1.6" maintainer="Lev Lamberov"
 <define-tag abbr>LWE06</define-tag>
 <define-tag year>2006</define-tag>
 <define-tag pagetitle>German LinuxWorld Conference &amp; Expo</define-tag>
- -<define-tag where>Cologne, Germany</define-tag>
+<define-tag where>Ð?Ñ?лÑ?н, Ð?еÑ?маниÑ?</define-tag>
 <define-tag startdate>2006-11-14</define-tag>
 <define-tag enddate>2006-11-16</define-tag>
 <define-tag infolink>http://www.linuxworldexpo.de/</define-tag>
- -<define-tag coord><a href="mailto:zobel@debian.org";>Martin Zobel-Helas</a></define-tag>
+<define-tag coord><a href="mailto:zobel@debian.org";>Ð?аÑ?Ñ?ин ЦобелÑ?-Ð?елаÑ?</a></define-tag>
 
 <define-tag intro>
- -<p> This exhibition targets the businessman basically.  Beside some keynotes
- -and the .Org sessions there won't be free talks, but there's going to be a .Org
- -pavilion for projects and the like.</p>
+<p>ЭÑ?а вÑ?Ñ?Ñ?авка наÑ?елена в пеÑ?вÑ?Ñ? оÑ?еÑ?едÑ? на бизнеÑ?. Ð?омимо клÑ?Ñ?евÑ?Ñ? докладов
+и Ñ?еÑ?Ñ?ий .Org никакиÑ? дÑ?Ñ?гиÑ? докладов не бÑ?деÑ?, но длÑ? Ñ?азлиÑ?нÑ?Ñ? пÑ?оекÑ?ов и Ñ?омÑ? подобного
+бÑ?деÑ? оÑ?ганизовано павилÑ?он .Org.</p>
 </define-tag>
 
 <define-tag involve>
- -<p>The Debian project will be present with a booth in the .Org pavilion and
- -demonstrate its distribution.</p>
- -<p>Debian's subproject <a href="http://www.informatik.uni-koeln.de/fai/";>
- -<acronym title="Fully Automated Installation">FAI</acronym></a>
- -will be present with a separate booth.</p>
+<p>Ð?Ñ?оекÑ? Debian бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на Ñ?обÑ?Ñ?венном Ñ?Ñ?енде в павилÑ?оне .Org, где
+бÑ?деÑ? пÑ?одемонÑ?Ñ?Ñ?иÑ?ован наÑ? диÑ?Ñ?Ñ?ибÑ?Ñ?ив.</p>
+<p><a href="http://www.informatik.uni-koeln.de/fai/";>
+<acronym title="Fully Automated Installation (полноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?каÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановка)">FAI</acronym></a>, подпÑ?оекÑ? Debian,
+бÑ?деÑ? пÑ?едÑ?Ñ?авлен на оÑ?делÑ?ном Ñ?Ñ?енде.</p>
 </define-tag>
 
 #use wml::debian::past_event
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----

iQIzBAEBCgAdFiEE3mumcdV9mwCc9oZQXudu4gIW0qUFAlmMcSAACgkQXudu4gIW
0qWFaRAAkTjZIvchWAUBiK+FuV9mUvAU0cD+hV9vGDUlGvLXir2DqgJD0DNyZhqa
1PWT21gDbZmnEY9ztuETB6cf9JLCGZqLKGgE5LqM9ljazdJmqRq/AqJCoN1Z+2bj
keLVH0XYs+VYcz/a1GtZBR9u5bnc0dFzLRkOv17I6avPXSq2l4MC5OFW5l8xhwmT
Xfoe8L2+kIblYAtg43k7ymMWqj8/3jMXCtIiCXoHiD38axdrImeU8P3XAaEpuvJZ
3/s+GyzpUFgWCNafHPbmeN5cBZdYpepwYwVK59QwJ4lQ3/FypdYWFhsd7u47bixD
YizSl3ODomCm17peChYythO7AI9kN9aTFlaLhJCvg0oly9jqItX4/4Cqn1c5yvjv
X/bNQR1o8e6A4QhFjOH6jRPRGTQVAwCOJwAE87KFm0BUOcUej4jX13iclICJcvzk
+7bX6h56EUWyD6JyjQstNB2JNjLdvxh9qmYNi/Xda0L3vqg4Gk0iGU0DLNW8k09+
kEgswwkGrpFdzhFE10yaPGEEHocAQBYT3FL8vTJA4QFqKEwj+hlX1atLsRn73j3X
gHJQYpbLKoDa5wajse9+bRYxmwIDScOMOXYppVF/GE67Zea2CGgvODNWGwm8eg5H
+8gqFXhZFvx5yQByZet9wBuxuesnRKSY5FBTgcvIE9cxIRWtC0o=
=/k+z
-----END PGP SIGNATURE-----


Reply to: