[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://ldm/po/ru.poHello.

Так как сопровождающий сроков не указал, давайте назначим
отправку на 29 марта.

-- 
Best Regards,
Yuri Kozlov

# translation of ru.po to Russian
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
#
# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2008.
# Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>, 2009.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: ldm 2:2.0.38-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: sbalneav@ltsp.org\n"
"POT-Creation-Date: 2009-01-24 00:25-0500\n"
"PO-Revision-Date: 2009-03-10 21:02+0300\n"
"Last-Translator: Yuri Kozlov <yuray@komyakino.ru>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"

#: ../src/get_ip.c:51
msgid "Out of memory"
msgstr "Ð?е Ñ?ваÑ?аеÑ? памÑ?Ñ?и"

#: ../src/get_ip.c:97
msgid "No configured interface found\n"
msgstr "Ð?аÑ?Ñ?Ñ?оеннÑ?й инÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? не найден\n"

#: ../src/ldm.c:157
#, c-format
msgid "ldm_spawn failed to execute: %s"
msgstr "ldm_spawn завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но: %s"

#: ../src/ldm.c:158
msgid "Exiting ldm"
msgstr "Ð?авеÑ?Ñ?ение Ñ?абоÑ?Ñ? ldm"

#: ../src/ldm.c:160
#, c-format
msgid "ldm_spawn: pid = %d"
msgstr "ldm_spawn: pid = %d"

#: ../src/ldm.c:197
msgid "waitid returned an error:"
msgstr "waitid завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? Ñ? оÑ?ибкой:"

#: ../src/ldm.c:209
#, c-format
msgid "Unexpected terminated process: pid = %d"
msgstr "Ð?еожиданное завеÑ?Ñ?ение пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?а: pid = %d"

#: ../src/ldm.c:217
#, c-format
msgid "Process %d exited with status %d"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? %d законÑ?ил Ñ?абоÑ?Ñ? Ñ? кодом вÑ?Ñ?ода %d"

#: ../src/ldm.c:220
#, c-format
msgid "Process %d killed by signal %d"
msgstr "Ð?Ñ?оÑ?еÑ?Ñ? %d Ñ?биÑ? по Ñ?игналÑ? %d"

#: ../src/ldm.c:239
#, c-format
msgid "rc_files: %s"
msgstr "rc_files: %s"

#: ../src/ldm.c:261
msgid "ERROR: no Xsession"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: неÑ? Xsession"

#. Get all info for autologin, without greeter
#: ../src/ldm.c:297
msgid "Logging in as guest"
msgstr "Ð?Ñ?од под гоÑ?Ñ?евой Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ной запиÑ?Ñ?Ñ? (guest)"

#: ../src/ldm.c:401
#, c-format
msgid "LDM2 running on ip address %s"
msgstr "LDM2 Ñ?абоÑ?аеÑ?, ожидаÑ? запÑ?оÑ?Ñ? на ip адÑ?еÑ?е %s"

#: ../src/ldm.c:445
#, c-format
msgid "Spawning greeter: %s"
msgstr "Ð?оÑ?ождение greeter: %s"

#: ../src/ldm.c:453
msgid "ERROR: get_userid from greeter failed"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?зов get_userid из greeter завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/ldm.c:459
msgid "ERROR: get_passwd from greeter failed"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?зов get_passwd из greeter завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/ldm.c:464
msgid "ERROR: get_host from greeter failed"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?зов get_host из greeter завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/ldm.c:468
msgid "ERROR: get_language from greeter failed"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?зов get_language из greeter завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/ldm.c:472
msgid "ERROR: get_session from greeter failed"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: вÑ?зов get_session из greeter завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/ldm.c:482
msgid "ERROR: no username"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: не задано имÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ?"

#: ../src/ldm.c:485
msgid "ERROR: no password"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: не задан паÑ?олÑ?"

#: ../src/ldm.c:488
msgid "ERROR: no server"
msgstr "Ð?ШÐ?Ð?Ð?Ð?: не задан Ñ?еÑ?веÑ?"

#: ../src/ldm.c:496
msgid "Fatal error, missing mandatory information"
msgstr "Ð?еиÑ?пÑ?авимаÑ? оÑ?ибка, оÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?вÑ?еÑ? обÑ?заÑ?елÑ?наÑ? инÑ?оÑ?маÑ?иÑ?"

#: ../src/ldm.c:519
msgid "Established ssh session."
msgstr "УÑ?Ñ?ановление ssh-Ñ?еанÑ?а."

#. x_session's exited.  So, clean up.
#: ../src/ldm.c:521 ../src/ldm.c:529
msgid "Executing rc files."
msgstr "Ð?Ñ?полнение rc-Ñ?айлов."

#. Execute any rc files
#: ../src/ldm.c:523
msgid "Beginning X session."
msgstr "Ð?аÑ?ало X-Ñ?еанÑ?а."

#. Start X session up
#: ../src/ldm.c:525
msgid "X session ended."
msgstr "X-Ñ?еанÑ? завеÑ?Ñ?Ñ?н."

#. Execute any rc files
#: ../src/ldm.c:532
msgid "Ending ssh session."
msgstr "Ð?авеÑ?Ñ?ение ssh-Ñ?еанÑ?а."

#: ../src/sshutils.c:123
#, c-format
msgid "expect saw: %s"
msgstr "ожидаеÑ?Ñ?Ñ?: %s"

#: ../src/sshutils.c:157
msgid "Logged in successfully.\n"
msgstr "Ð?Ñ?од вÑ?полнен Ñ?Ñ?пеÑ?но.\n"

#: ../src/sshutils.c:184
msgid "No response from server, restarting..."
msgstr "Ð?еÑ? оÑ?веÑ?а оÑ? Ñ?еÑ?веÑ?а, пеÑ?езапÑ?Ñ?к..."

#: ../src/sshutils.c:186
msgid "No response, restarting"
msgstr "Ð?еÑ? оÑ?веÑ?а, пеÑ?езапÑ?Ñ?к"

#: ../src/sshutils.c:201
msgid "login_tty failed"
msgstr "login_tty завеÑ?Ñ?илÑ?Ñ? неÑ?даÑ?но"

#: ../src/sshutils.c:225
#, c-format
msgid "ssh_session: %s"
msgstr "ssh_session: %s"

#: ../src/sshutils.c:250
#, c-format
msgid "Shutting down ssh session: %s"
msgstr "Ð?акÑ?Ñ?Ñ?ие ssh-Ñ?еанÑ?а: %s"

#: ../src/greeter_iface.c:33
msgid "Username"
msgstr "Ð?мÑ? полÑ?зоваÑ?елÑ?"

#: ../src/greeter_iface.c:71
msgid "Password"
msgstr "Ð?аÑ?олÑ?"

#: ../src/greeter_iface.c:90
msgid "<b>Verifying password.  Please wait.</b>"
msgstr "<b>Ð?Ñ?полнÑ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?овеÑ?ка паÑ?олÑ?, подождиÑ?е...</b>"

#: ../gtkgreet/greeter.c:122
#, c-format
msgid "Automatic login in %d seconds"
msgstr "Ð?вÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?кий вÑ?од в Ñ?еÑ?ении %d Ñ?екÑ?нд"

#: ../gtkgreet/greeter.c:255
msgid "Select _Language ..."
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? _ЯзÑ?ка ..."

#: ../gtkgreet/greeter.c:260
msgid "Select _Session ..."
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? _СеанÑ?а ..."

#: ../gtkgreet/greeter.c:265
msgid "Select _Host ..."
msgstr "Ð?Ñ?боÑ? _ХоÑ?Ñ?а ..."

#: ../gtkgreet/greeter.c:270
msgid "_Reboot"
msgstr "_Ð?еÑ?езагÑ?Ñ?зка"

#: ../gtkgreet/greeter.c:274
msgid "Shut_down"
msgstr "_Ð?Ñ?клÑ?Ñ?ение"

#: ../gtkgreet/greeter.c:559
msgid "Login as Guest"
msgstr "Ð?ойÑ?и как Guest"

#: ../gtkgreet/sesswin.c:90 ../gtkgreet/langwin.c:84
msgid "Default"
msgstr "Ð?о Ñ?молÑ?аниÑ?"

#: ../gtkgreet/sesswin.c:92
msgid "Failsafe xterm"
msgstr "Ð?езаваÑ?ийнÑ?й xterm"

#: ../gtkgreet/sesswin.c:115
msgid "Change _Session"
msgstr "Смена _СеанÑ?а"

#: ../gtkgreet/sesswin.c:126
msgid "Select your session manager:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е менеджеÑ? Ñ?еанÑ?а:"

#: ../gtkgreet/hostwin.c:104
msgid "Select the host for your session to use:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?оÑ?Ñ? длÑ? иÑ?полÑ?зÑ?емого Ñ?еанÑ?а:"

#: ../gtkgreet/langwin.c:107
msgid "Change _Language"
msgstr "Смена _ЯзÑ?ка"

#: ../gtkgreet/langwin.c:118
msgid "Select the language for your session to use:"
msgstr "Ð?Ñ?беÑ?иÑ?е Ñ?зÑ?к длÑ? иÑ?полÑ?зÑ?емого Ñ?еанÑ?а:"


Reply to: