[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package mplayer 1.0~rc1-17Для проверки
# Translation of mplayer debconf templates to Russian
# Copyright (C) Sergey V. Mironov <sergo@bk.ru>, 2007.
# This file is distributed under the same license as the mplayer package.
#
# Sergey V. Mironov <sergo@bk.ru>, 2007.

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: mplayer_1.0rc1-17_ru\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: mennucc1@debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-10-18 10:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-20 18:42+0400\n"
"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
"Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid "Detailed configuration needed for each user"
msgstr "Ð?еÑ?алÑ?наÑ? конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?иÑ? нÑ?жна длÑ? каждого полÑ?зоваÑ?елÑ?"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid ""
"The performance of MPlayer depends heavily on hardware; this means that it "
"may benefit from tweaking options for every single machine it's installed on."
msgstr ""
"Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MPlayer Ñ?илÑ?но завиÑ?иÑ? оÑ? аппаÑ?аÑ?ного обеÑ?пеÑ?ениÑ?; "
"Ñ?Ñ?о ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? можно Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованием паÑ?амеÑ?Ñ?ов "
"длÑ? каждого компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?ом Ñ?Ñ?Ñ?ановлен MPlayer."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid ""
"You should read the documentation provided by the 'mplayer-doc' package."
msgstr ""
"Ð?ам Ñ?ледÑ?еÑ? ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? докÑ?менÑ?аÑ?ией поÑ?Ñ?авлÑ?емой пакеÑ?ом 'mplayer-doc'."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:2001
msgid ""
"Now, some configuration options will be set for the entire system in /etc/"
"mplayer/mplayer.conf which may be adapted later. Any user can also refine "
"options in  ~/.mplayer/config."
msgstr ""
"СейÑ?аÑ? некоÑ?оÑ?Ñ?е конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионнÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? длÑ? вÑ?ей Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? бÑ?дÑ?Ñ? "
"Ñ?Ñ?Ñ?ановленÑ? в /etc/mplayer/mplayer.conf, Ñ?Ñ?о можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? изменено позже. "
"Также лÑ?бой полÑ?зоваÑ?елÑ? можеÑ? измениÑ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? в ~/.mplayer/config."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mplayer.templates:3001
msgid "Replace existing configuration file?"
msgstr "Ð?амениÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?айл конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ии?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../mplayer.templates:3001
#| msgid ""
#| "There is already a file /etc/mplayer/mplayer.conf, but it does not "
#| "contain an automatically generated part. This script may generate a new "
#| "file (the old file will be moved to /etc/mplayer/mplayer.conf.debconf-"
#| "old)."
msgid ""
"An /etc/mplayer/mplayer.conf file already exists on the system and does not "
"contain an automatically-generated part. That file can be replaced by a "
"generated one (the old file will be moved to /etc/mplayer/mplayer.conf."
"debconf-old)."
msgstr ""
"Файл /etc/mplayer/mplayer.conf Ñ?же Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?еÑ?, но не Ñ?одеÑ?жиÑ? "
"авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки Ñ?генеÑ?иÑ?ованной Ñ?аÑ?Ñ?и. ЭÑ?оÑ? Ñ?айл можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? заменÑ?н "
"Ñ?генеÑ?иÑ?ованнÑ?м (Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?айл бÑ?деÑ? пеÑ?еименован в "
"/etc/mplayer/mplayer.conf.debconf-old)."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
#| msgid "Replace existing configuration file?"
msgid "Old configuration file kept"
msgstr "Ð?Ñ?деÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?айл конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ии"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid "You chose not to replace the existing /etc/mplayer/mplayer.conf file."
msgstr "Ð?Ñ? вÑ?бÑ?али не заменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий Ñ?айл /etc/mplayer/mplayer.conf."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:4001
msgid ""
"That file can be generated automatically later by running 'dpkg-reconfigure "
"mplayer'."
msgstr ""
"ЭÑ?оÑ? Ñ?айл можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? позже Ñ?генеÑ?иÑ?ован авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки вÑ?полнением 'dpkg-reconfigure "
"mplayer'."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid "MPlayer video output:"
msgstr "Ð?идео вÑ?вод MPlayer:"

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid ""
"MPlayer can use a very wide range of video output drivers. The needed driver "
"may be detected automatically or chosen manually."
msgstr ""
"MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? оÑ?енÑ? Ñ?иÑ?окий диапазон дÑ?айвеÑ?ов видео вÑ?вода. "
"ТÑ?ебÑ?емÑ?й дÑ?айвеÑ? можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделÑ?н авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки или Ñ?казан вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid ""
"If you prefer choosing the driver yourself, you first should choose an entry "
"matching this system's video card. If none match and the card supports 'XV', "
"choose that option (the 'xvinfo' command may help)."
msgstr ""
"Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аеÑ?е Ñ?ами вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? дÑ?айвеÑ?, Ñ?о, во-пеÑ?вÑ?Ñ?, вÑ?беÑ?иÑ?е видео каÑ?Ñ?Ñ?, "
"Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ой Ñ?иÑ?Ñ?еме. Ð?Ñ?ли ниÑ?его не подÑ?одиÑ?, и видео каÑ?Ñ?а поддеÑ?живаеÑ? 'XV', "
"вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?о (команда 'xvinfo' можеÑ? оказаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? полезной)."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:5001
msgid ""
"Please read the /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html file from the "
"'mplayer-doc' package for more details."
msgstr ""
"Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, длÑ? далÑ?нейÑ?ей инÑ?оÑ?маÑ?ии ознакомÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ? /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html "
"из пакеÑ?а 'mplayer-doc'."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid "Binary codecs download"
msgstr "Ð?агÑ?Ñ?зка бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков"

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid "MPlayer supports most video formats without additional software."
msgstr ""
"MPlayer поддеÑ?живаеÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во видео Ñ?оÑ?маÑ?ов без дополниÑ?елÑ?ного "
"пÑ?огÑ?аммного обеÑ?пеÑ?ениÑ?."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid ""
"Additional video formats, such as Real 3.0/4.0, Windows Media 9, or "
"Quicktime, can be supported by using binary codecs."
msgstr ""
"Ð?оддеÑ?жка дополниÑ?елÑ?нÑ?Ñ? видео Ñ?оÑ?маÑ?ов, Ñ?акиÑ? как Real 3.0/4.0, Windows Media 9 или "
"Quicktime, можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? оÑ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?влена поÑ?Ñ?едÑ?Ñ?вом иÑ?полÑ?зованиÑ? бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков."

#. Type: note
#. Description
#: ../mplayer.templates:6001
msgid ""
"As such codecs are not free software, they are not distributed with this "
"package but can be downloaded freely. The '/usr/share/mplayer/scripts/"
"binary_codecs.sh' script is provided in this package to help downloading "
"them from the MPlayer web site."
msgstr ""
"Так как бинаÑ?нÑ?е кодеки не Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?вободнÑ?м пÑ?огÑ?аммнÑ?м обеÑ?пеÑ?ением, они "
"не вÑ?одÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?, но могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вободно загÑ?Ñ?женÑ?. Ð?лÑ? помоÑ?и в загÑ?Ñ?зке "
"бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков Ñ? web-Ñ?айÑ?а MPlayer, в пакеÑ?е поÑ?Ñ?авлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?ипÑ? "
"'/usr/share/mplayer/scripts/binary_codecs.sh'"

#. Type: string
#. Description
#: ../mplayer.templates:7001
msgid "DVD device name:"
msgstr "Ð?мÑ? DVD-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва:"

#. Type: string
#. Description
#: ../mplayer.templates:7001
msgid "Please enter the name of the device for your DVD player, if any."
msgstr ""
"Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, введиÑ?е имÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва ваÑ?его DVD-плееÑ?а, еÑ?ли еÑ?Ñ?Ñ?."

#. Type: select
#. Description
#: ../mplayer.templates:8001
msgid "Font for On Screen Display:"
msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане):"

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:9001
#| msgid ""
#| " MPlayer needs True Type fonts for On Screen Display. Choose your "
#| "favorite."
msgid "No TrueType fonts found for On Screen Display"
msgstr ""
"Ð?е найденÑ? TrueType-Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане)"

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:9001
#| msgid ""
#| " MPlayer needs True Type fonts for On Screen Display. Choose your "
#| "favorite."
msgid ""
"MPlayer needs at least one TrueType font for its 'On Screen Display' feature."
msgstr ""
"Ð?лÑ? оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане MPlayer Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? TrueType."

#. Type: error
#. Description
#: ../mplayer.templates:9001
#| msgid ""
#| "You should install a package providing truetype fonts (such as   'ttf-"
#| "freefont' or 'ttf-bitstream-vera' or  'msttcorefonts' ) and reconfigure "
#| "MPlayer (with the command \"dpkg-reconfigure mplayer\")"
msgid ""
"You should install a package providing such fonts (such as 'ttf-freefont' or "
"'ttf-bitstream-vera' or 'msttcorefonts') and reconfigure MPlayer (by running "
"'dpkg-reconfigure mplayer')."
msgstr ""
"Ð?ам нÑ?жно Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? пакеÑ? Ñ?о Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?ами TrueType (напÑ?имеÑ?, 'ttf-freefont', "
"'ttf-bitstream-vera' или 'msttcorefonts') и пеÑ?еконÑ?игÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? MPlayer "
"(вÑ?полнив 'dpkg-reconfigure mplayer')."

#~ msgid "Create your ~/.mplayer/config file"
#~ msgstr "СоздайÑ?е ваÑ? ~/.mplayer/config Ñ?айл"

#~ msgid ""
#~ "Performance of MPlayer depends heavily on hardware - this means that it "
#~ "may benefit from tweaking options, for every single machine it's "
#~ "installed to. You may wish to read the documentation (it is in the "
#~ "package 'mplayer-doc', under /usr/share/doc/mplayer-doc/). This DebConf "
#~ "interface will help you setup just a few main features; you may wish to "
#~ "add to /etc/mplayer/mplayer.conf some more refined options (to enable "
#~ "multichannel audio, or video postprocessing, etc etc); and any user "
#~ "similarly may customize MPlayer using the file ~/.mplayer/config"
#~ msgstr ""
#~ "Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MPlayer'а Ñ?илÑ?но завиÑ?иÑ? оÑ? обоÑ?Ñ?дованиÑ?. ЭÑ?о "
#~ "ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о можно полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? вÑ?годÑ?, наÑ?Ñ?Ñ?оив паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? под конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? "
#~ "Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, на коÑ?оÑ?ом он Ñ?Ñ?Ñ?ановлен. Ð?озможно, вÑ? заÑ?оÑ?иÑ?е ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? "
#~ "докÑ?менÑ?аÑ?ией (она наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в пакеÑ?е 'mplayer-doc', в каÑ?алоге /usr/"
#~ "share/doc/mplayer-doc/). Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? DebConf поможеÑ? вам наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? лиÑ?Ñ? "
#~ "некоÑ?оÑ?Ñ?е оÑ?новнÑ?е опÑ?ии; вÑ? Ñ?акже можеÑ?е заÑ?оÑ?еÑ?Ñ? добавиÑ?Ñ? в /etc/"
#~ "mplayer/mplayer.conf дополниÑ?елÑ?нÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки (длÑ? вклÑ?Ñ?ениÑ? "
#~ "многоканалÑ?ного звÑ?ка, поÑ?Ñ?обÑ?абоÑ?ки видео и Ñ?ак далее). Ð?аждÑ?й по "
#~ "оÑ?делÑ?ноÑ?Ñ?и полÑ?зоваÑ?елÑ? можеÑ? наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? MPlayer, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? Ñ?айл ~/."
#~ "mplayer/config"

#~ msgid "Enable access to RTC?"
#~ msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к RTC?"

#~ msgid ""
#~ "On older kernels MPlayer can use the RTC (Real Time Clock) to provide "
#~ "better timing in reproduction, with less CPU cost; to this end, though, "
#~ "the device /dev/rtc must be accessible to group audio, and the default "
#~ "max-user-freq must be raised to 1024.  Any needed change must be done by "
#~ "root. If you wish, MPlayer will automatically do this at boot, so that "
#~ "any user can enjoy this feature. Note that there may be security issues "
#~ "with this (although none are known now)."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?а Ñ?анниÑ? Ñ?дÑ?аÑ? MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? RTC (Real Time Clock), Ñ?Ñ?обÑ? "
#~ "добавиÑ?Ñ? бÐ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? диÑ?кÑ?едиÑ?аÑ?ии пÑ?и воÑ?пÑ?оизведении и менÑ?Ñ?ей "
#~ "загÑ?Ñ?зкой пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?оÑ?а; длÑ? Ñ?Ñ?ого должен бÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вÑ? /dev/"
#~ "rtc,  и знаÑ?ение по Ñ?молÑ?аниÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?а max-user-freq должен бÑ?Ñ?Ñ? "
#~ "Ñ?велиÑ?ено до 1024. Ð?Ñ?е изменениÑ? необÑ?одимо делаÑ?Ñ? Ñ? пÑ?авами "
#~ "Ñ?Ñ?пеÑ?полÑ?зоваÑ?елÑ?. MPlayer можеÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о пÑ?и загÑ?Ñ?зке, "
#~ "пÑ?иÑ?Ñ?м дейÑ?Ñ?вие данной опÑ?ии Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?Ñ? на вÑ?еÑ? полÑ?зоваÑ?елей. "
#~ "Ð?амеÑ?им, Ñ?Ñ?о возможнÑ? пÑ?облемÑ? Ñ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? (Ñ?оÑ?Ñ? ни об одной пока не "
#~ "извеÑ?Ñ?но)."

#~ msgid "Files not replaced"
#~ msgstr "ФайлÑ? не замененÑ?"

#~ msgid ""
#~ "It seems that you don't want to replace your existing configuration file /"
#~ "etc/mplayer/mplayer.conf.  If you change your mind later, you can run "
#~ "\"dpkg-reconfigure mplayer\"."
#~ msgstr ""
#~ "Ð?о вÑ?ей видимоÑ?Ñ?и, вÑ? не Ñ?оÑ?иÑ?е замениÑ?Ñ? ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий "
#~ "конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионнÑ?й Ñ?айл /etc/mplayer/mplayer.conf. Ð?Ñ?ли вÑ? заÑ?оÑ?иÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? "
#~ "Ñ?Ñ?о позже, вам надо бÑ?деÑ? вÑ?полниÑ?Ñ? командÑ?  \"dpkg-reconfigure mplayer\"."

#~ msgid ""
#~ "MPlayer can use a very wide range of video output drivers; it will try to "
#~ "autodetect the best one, but you may choose a preferred one. Here is a "
#~ "guide to the choice (in decreasing order of speed): (1) if you see an "
#~ "entry that matches your video card, choose that; (2) if your video card "
#~ "supports 'XV', choose that (use 'xvinfo' to know). You should read /usr/"
#~ "share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html (it is in package 'mplayer-doc')."
#~ msgstr ""
#~ "MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? оÑ?енÑ? болÑ?Ñ?ое колиÑ?еÑ?Ñ?во Ñ?ежимов вÑ?вода видео, "
#~ "он попÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделиÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки наилÑ?Ñ?Ñ?ий, но вÑ? можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? "
#~ "его и вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?.Ð?деÑ?Ñ? еÑ?Ñ?Ñ? неболÑ?Ñ?аÑ? подÑ?казка (по поÑ?Ñ?дкÑ? Ñ?бÑ?ваниÑ? "
#~ "Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и): (1) еÑ?ли вÑ? видиÑ?е название ваÑ?ей видеокаÑ?Ñ?Ñ?, вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?о; "
#~ "(2) еÑ?ли ваÑ?а видеокаÑ?Ñ?а поддеÑ?живаеÑ? 'XV', вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? пÑ?нкÑ?  "
#~ "(иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е 'xvinfo', Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?бедиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?). Ð?Ñ?оÑ?Ñ?иÑ?е /usr/share/doc/mplayer-"
#~ "doc/HTML/ru/video.html (в пакеÑ?е 'mplayer-doc')."

#~ msgid "How to download binary codecs"
#~ msgstr "Ð?ак загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? бинаÑ?нÑ?е кодеки"

#~ msgid ""
#~ "MPlayer supports most codecs out of the box and the rest with the help of "
#~ "binary codecs. Binary codecs are only necessary for Real 3.0  and 4.0, "
#~ "Windows Media 9, QuickTime audio and some very obscure codecs. Debian "
#~ "cannot distribute these codecs, but these are available on the internet "
#~ "for download. Run the script `/usr/share/mplayer/scripts/binary_codecs."
#~ "sh' to install those  made available from MPlayer web site."
#~ msgstr ""
#~ "MPlayer поддеÑ?живаеÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во кодеков \"из коÑ?обки\", а оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е Ñ? "
#~ "помоÑ?Ñ?Ñ? бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков. Ð?инаÑ?нÑ?е кодеки нÑ?жнÑ? Ñ?олÑ?ко длÑ? Real 3.0 и "
#~ "4.0, Windows Media 9, QuickTime audio и некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? малоизвеÑ?Ñ?нÑ?Ñ? "
#~ "кодеков. Ð? Ð?ебиан даннÑ?е кодеки не вклÑ?Ñ?енÑ?, но еÑ?Ñ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? "
#~ "загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? иÑ? из инÑ?еÑ?неÑ?а. Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?кÑ?ипÑ? `/usr/share/mplayer/scripts/"
#~ "binary_codecs.sh' длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? иÑ? Ñ? инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?а "
#~ "MPlayer'а."

#~ msgid "What is the name of your DVD device (if any):"
#~ msgstr "Ð?азвание ваÑ?его DVD-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва (или дÑ?Ñ?гое):"

#~ msgid "MPlayer OSD font:"
#~ msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? OSD в MPlayer'е:"

#~ msgid "MPlayer cannot find TrueType Fonts"
#~ msgstr "MPlayer не наÑ?Ñ?л Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? TrueType"

Reply to: