[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Please update debconf PO translation for the package mplayer 1.0~rc1-172007/10/20, Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>:
> Для проверки

Некоторые изменения.

-- 
Regards,
Yuri Kozlov
--- ru.po	2007-10-25 20:31:06.000000000 +0400
+++ ru-new.po	2007-10-25 20:56:08.000000000 +0400
@@ -1,26 +1,29 @@
+# translation of ru-new.po to Russian
 # Translation of mplayer debconf templates to Russian
 # Copyright (C) Sergey V. Mironov <sergo@bk.ru>, 2007.
 # This file is distributed under the same license as the mplayer package.
 #
 # Sergey V. Mironov <sergo@bk.ru>, 2007.
-
+# Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>, 2007.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: mplayer_1.0rc1-17_ru\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: mennucc1@debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2007-10-18 10:01+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-10-20 18:42+0400\n"
-"Last-Translator: Sergey Alyoshin <alyoshin.s@gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2007-10-25 20:56+0400\n"
+"Last-Translator: Yuri Kozlov <kozlov.y@gmail.com>\n"
 "Language-Team: Russian <debian-l10n-russian@lists.debian.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"X-Generator: KBabel 1.11.4\n"
+"Plural-Forms:  nplurals=3; plural=(n%10==1 && n%100!=11 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mplayer.templates:2001
 msgid "Detailed configuration needed for each user"
-msgstr "Ð?еÑ?алÑ?наÑ? конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?иÑ? нÑ?жна длÑ? каждого полÑ?зоваÑ?елÑ?"
+msgstr "Ð?олее Ñ?оÑ?наÑ? наÑ?Ñ?Ñ?ойка"
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -29,17 +32,15 @@
 "The performance of MPlayer depends heavily on hardware; this means that it "
 "may benefit from tweaking options for every single machine it's installed on."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MPlayer Ñ?илÑ?но завиÑ?иÑ? оÑ? аппаÑ?аÑ?ного обеÑ?пеÑ?ениÑ?; "
-"Ñ?Ñ?о ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? можно Ñ?велиÑ?иÑ?Ñ? Ñ?егÑ?лиÑ?ованием паÑ?амеÑ?Ñ?ов "
-"длÑ? каждого компÑ?Ñ?Ñ?еÑ?а, на коÑ?оÑ?ом Ñ?Ñ?Ñ?ановлен MPlayer."
+"Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MPlayer'а Ñ?илÑ?но завиÑ?иÑ? оÑ? обоÑ?Ñ?дованиÑ?. ЭÑ?о ознаÑ?аеÑ?, "
+"Ñ?Ñ?о можно полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? бÐ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?, наÑ?Ñ?Ñ?оив паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? под "
+"конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, на коÑ?оÑ?ом он Ñ?Ñ?Ñ?ановлен."
 
 #. Type: note
 #. Description
 #: ../mplayer.templates:2001
-msgid ""
-"You should read the documentation provided by the 'mplayer-doc' package."
-msgstr ""
-"Ð?ам Ñ?ледÑ?еÑ? ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? докÑ?менÑ?аÑ?ией поÑ?Ñ?авлÑ?емой пакеÑ?ом 'mplayer-doc'."
+msgid "You should read the documentation provided by the 'mplayer-doc' package."
+msgstr "Ð?ам Ñ?ледÑ?еÑ? ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? докÑ?менÑ?аÑ?ией поÑ?Ñ?авлÑ?емой пакеÑ?ом 'mplayer-doc'."
 
 #. Type: note
 #. Description
@@ -49,9 +50,10 @@
 "mplayer/mplayer.conf which may be adapted later. Any user can also refine "
 "options in  ~/.mplayer/config."
 msgstr ""
-"СейÑ?аÑ? некоÑ?оÑ?Ñ?е конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионнÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? длÑ? вÑ?ей Ñ?иÑ?Ñ?емÑ? бÑ?дÑ?Ñ? "
-"Ñ?Ñ?Ñ?ановленÑ? в /etc/mplayer/mplayer.conf, Ñ?Ñ?о можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? изменено позже. "
-"Также лÑ?бой полÑ?зоваÑ?елÑ? можеÑ? измениÑ?Ñ? паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? в ~/.mplayer/config."
+"СейÑ?аÑ? бÑ?дÑ?Ñ? Ñ?Ñ?Ñ?ановленÑ? обÑ?еÑ?иÑ?Ñ?емнÑ?е наÑ?Ñ?Ñ?ойки в Ñ?айл "
+"/etc/mplayer/mplayer.conf, коÑ?оÑ?Ñ?е позже можно измениÑ?Ñ?. "
+"Также лÑ?бой полÑ?зоваÑ?елÑ? можеÑ? изменÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?и паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ?, "
+"Ñ?едакÑ?иÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вой Ñ?айл ~/.mplayer/config."
 
 #. Type: boolean
 #. Description
@@ -98,8 +100,8 @@
 "That file can be generated automatically later by running 'dpkg-reconfigure "
 "mplayer'."
 msgstr ""
-"ЭÑ?оÑ? Ñ?айл можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? позже Ñ?генеÑ?иÑ?ован авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки вÑ?полнением 'dpkg-reconfigure "
-"mplayer'."
+"Ð?озже Ñ?Ñ?оÑ? Ñ?айл можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?генеÑ?иÑ?ован авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки вÑ?полнением "
+"'dpkg-reconfigure mplayer'."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -115,7 +117,7 @@
 "may be detected automatically or chosen manually."
 msgstr ""
 "MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? оÑ?енÑ? Ñ?иÑ?окий диапазон дÑ?айвеÑ?ов видео вÑ?вода. "
-"ТÑ?ебÑ?емÑ?й дÑ?айвеÑ? можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделÑ?н авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки или Ñ?казан вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."
+"Ð?еобÑ?одимÑ?й дÑ?айвеÑ? можеÑ? бÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделÑ?н авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки или Ñ?казан вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -125,9 +127,9 @@
 "matching this system's video card. If none match and the card supports 'XV', "
 "choose that option (the 'xvinfo' command may help)."
 msgstr ""
-"Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аеÑ?е Ñ?ами вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? дÑ?айвеÑ?, Ñ?о, во-пеÑ?вÑ?Ñ?, вÑ?беÑ?иÑ?е видео каÑ?Ñ?Ñ?, "
-"Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ой Ñ?иÑ?Ñ?еме. Ð?Ñ?ли ниÑ?его не подÑ?одиÑ?, и видео каÑ?Ñ?а поддеÑ?живаеÑ? 'XV', "
-"вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?о (команда 'xvinfo' можеÑ? оказаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? полезной)."
+"Ð?Ñ?ли вÑ? пÑ?едпоÑ?иÑ?аеÑ?е Ñ?ами вÑ?биÑ?аÑ?Ñ? дÑ?айвеÑ?, Ñ?о длÑ? наÑ?ала Ñ?кажиÑ?е видео каÑ?Ñ?Ñ?, "
+"Ñ?ооÑ?веÑ?Ñ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?ой Ñ?иÑ?Ñ?еме. Ð?Ñ?ли еÑ? в Ñ?пиÑ?ке неÑ? и видео каÑ?Ñ?а поддеÑ?живаеÑ? 'XV', "
+"вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? пÑ?нкÑ? (команда 'xvinfo' можеÑ? оказаÑ?Ñ?Ñ?Ñ? полезной)."
 
 #. Type: select
 #. Description
@@ -136,7 +138,7 @@
 "Please read the /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html file from the "
 "'mplayer-doc' package for more details."
 msgstr ""
-"Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, длÑ? далÑ?нейÑ?ей инÑ?оÑ?маÑ?ии ознакомÑ?Ñ?еÑ?Ñ? Ñ? /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html "
+"Ð?одÑ?обноÑ?Ñ?и иÑ?иÑ?е в Ñ?айле /usr/share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html "
 "из пакеÑ?а 'mplayer-doc'."
 
 #. Type: note
@@ -173,8 +175,8 @@
 "them from the MPlayer web site."
 msgstr ""
 "Так как бинаÑ?нÑ?е кодеки не Ñ?влÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?вободнÑ?м пÑ?огÑ?аммнÑ?м обеÑ?пеÑ?ением, они "
-"не вÑ?одÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?, но могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вободно загÑ?Ñ?женÑ?. Ð?лÑ? помоÑ?и в загÑ?Ñ?зке "
-"бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков Ñ? web-Ñ?айÑ?а MPlayer, в пакеÑ?е поÑ?Ñ?авлÑ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?ипÑ? "
+"не вÑ?одÑ?Ñ? в Ñ?Ñ?оÑ? пакеÑ?, но могÑ?Ñ? бÑ?Ñ?Ñ? Ñ?вободно загÑ?Ñ?женÑ?. Ð?лÑ? загÑ?Ñ?зки "
+"бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков Ñ? веб-Ñ?айÑ?а MPlayer в пакеÑ? добавлен Ñ?кÑ?ипÑ? "
 "'/usr/share/mplayer/scripts/binary_codecs.sh'"
 
 #. Type: string
@@ -187,14 +189,13 @@
 #. Description
 #: ../mplayer.templates:7001
 msgid "Please enter the name of the device for your DVD player, if any."
-msgstr ""
-"Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, введиÑ?е имÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва ваÑ?его DVD-плееÑ?а, еÑ?ли еÑ?Ñ?Ñ?."
+msgstr "Ð?ожалÑ?йÑ?Ñ?а, введиÑ?е имÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва ваÑ?его DVD-плееÑ?а, еÑ?ли еÑ?Ñ?Ñ?."
 
 #. Type: select
 #. Description
 #: ../mplayer.templates:8001
 msgid "Font for On Screen Display:"
-msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане):"
+msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажение Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?кÑ?ане):"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -203,8 +204,7 @@
 #| " MPlayer needs True Type fonts for On Screen Display. Choose your "
 #| "favorite."
 msgid "No TrueType fonts found for On Screen Display"
-msgstr ""
-"Ð?е найденÑ? TrueType-Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане)"
+msgstr "Ð?е найденÑ? TrueType-Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? длÑ? OSD (оÑ?обÑ?ажениÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?кÑ?ане)"
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -212,10 +212,8 @@
 #| msgid ""
 #| " MPlayer needs True Type fonts for On Screen Display. Choose your "
 #| "favorite."
-msgid ""
-"MPlayer needs at least one TrueType font for its 'On Screen Display' feature."
-msgstr ""
-"Ð?лÑ? оÑ?обÑ?ажениÑ? на Ñ?кÑ?ане MPlayer Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? TrueType."
+msgid "MPlayer needs at least one TrueType font for its 'On Screen Display' feature."
+msgstr "Ð?лÑ? оÑ?обÑ?ажениÑ? Ñ?екÑ?Ñ?а на Ñ?кÑ?ане MPlayer Ñ?Ñ?ебÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? TrueType."
 
 #. Type: error
 #. Description
@@ -233,104 +231,3 @@
 "'ttf-bitstream-vera' или 'msttcorefonts') и пеÑ?еконÑ?игÑ?Ñ?иÑ?оваÑ?Ñ? MPlayer "
 "(вÑ?полнив 'dpkg-reconfigure mplayer')."
 
-#~ msgid "Create your ~/.mplayer/config file"
-#~ msgstr "СоздайÑ?е ваÑ? ~/.mplayer/config Ñ?айл"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Performance of MPlayer depends heavily on hardware - this means that it "
-#~ "may benefit from tweaking options, for every single machine it's "
-#~ "installed to. You may wish to read the documentation (it is in the "
-#~ "package 'mplayer-doc', under /usr/share/doc/mplayer-doc/). This DebConf "
-#~ "interface will help you setup just a few main features; you may wish to "
-#~ "add to /etc/mplayer/mplayer.conf some more refined options (to enable "
-#~ "multichannel audio, or video postprocessing, etc etc); and any user "
-#~ "similarly may customize MPlayer using the file ~/.mplayer/config"
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?Ñ?оизводиÑ?елÑ?ноÑ?Ñ?Ñ? MPlayer'а Ñ?илÑ?но завиÑ?иÑ? оÑ? обоÑ?Ñ?дованиÑ?. ЭÑ?о "
-#~ "ознаÑ?аеÑ?, Ñ?Ñ?о можно полÑ?Ñ?иÑ?Ñ? вÑ?годÑ?, наÑ?Ñ?Ñ?оив паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? под конкÑ?еÑ?нÑ?Ñ? "
-#~ "Ñ?иÑ?Ñ?емÑ?, на коÑ?оÑ?ом он Ñ?Ñ?Ñ?ановлен. Ð?озможно, вÑ? заÑ?оÑ?иÑ?е ознакомиÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ? "
-#~ "докÑ?менÑ?аÑ?ией (она наÑ?одиÑ?Ñ?Ñ? в пакеÑ?е 'mplayer-doc', в каÑ?алоге /usr/"
-#~ "share/doc/mplayer-doc/). Ð?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? DebConf поможеÑ? вам наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? лиÑ?Ñ? "
-#~ "некоÑ?оÑ?Ñ?е оÑ?новнÑ?е опÑ?ии; вÑ? Ñ?акже можеÑ?е заÑ?оÑ?еÑ?Ñ? добавиÑ?Ñ? в /etc/"
-#~ "mplayer/mplayer.conf дополниÑ?елÑ?нÑ?е паÑ?амеÑ?Ñ?Ñ? наÑ?Ñ?Ñ?ойки (длÑ? вклÑ?Ñ?ениÑ? "
-#~ "многоканалÑ?ного звÑ?ка, поÑ?Ñ?обÑ?абоÑ?ки видео и Ñ?ак далее). Ð?аждÑ?й по "
-#~ "оÑ?делÑ?ноÑ?Ñ?и полÑ?зоваÑ?елÑ? можеÑ? наÑ?Ñ?Ñ?оиÑ?Ñ? MPlayer, иÑ?полÑ?зÑ?Ñ? Ñ?айл ~/."
-#~ "mplayer/config"
-
-#~ msgid "Enable access to RTC?"
-#~ msgstr "Ð?клÑ?Ñ?иÑ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к RTC?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "On older kernels MPlayer can use the RTC (Real Time Clock) to provide "
-#~ "better timing in reproduction, with less CPU cost; to this end, though, "
-#~ "the device /dev/rtc must be accessible to group audio, and the default "
-#~ "max-user-freq must be raised to 1024.  Any needed change must be done by "
-#~ "root. If you wish, MPlayer will automatically do this at boot, so that "
-#~ "any user can enjoy this feature. Note that there may be security issues "
-#~ "with this (although none are known now)."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?а Ñ?анниÑ? Ñ?дÑ?аÑ? MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? RTC (Real Time Clock), Ñ?Ñ?обÑ? "
-#~ "добавиÑ?Ñ? бÐ?лÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ? диÑ?кÑ?едиÑ?аÑ?ии пÑ?и воÑ?пÑ?оизведении и менÑ?Ñ?ей "
-#~ "загÑ?Ñ?зкой пÑ?оÑ?еÑ?Ñ?оÑ?а; длÑ? Ñ?Ñ?ого должен бÑ?Ñ?Ñ? доÑ?Ñ?Ñ?п к Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?вÑ? /dev/"
-#~ "rtc,  и знаÑ?ение по Ñ?молÑ?аниÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?а max-user-freq должен бÑ?Ñ?Ñ? "
-#~ "Ñ?велиÑ?ено до 1024. Ð?Ñ?е изменениÑ? необÑ?одимо делаÑ?Ñ? Ñ? пÑ?авами "
-#~ "Ñ?Ñ?пеÑ?полÑ?зоваÑ?елÑ?. MPlayer можеÑ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки делаÑ?Ñ? Ñ?Ñ?о пÑ?и загÑ?Ñ?зке, "
-#~ "пÑ?иÑ?Ñ?м дейÑ?Ñ?вие данной опÑ?ии Ñ?аÑ?пÑ?оÑ?Ñ?Ñ?аниÑ?Ñ?Ñ? на вÑ?еÑ? полÑ?зоваÑ?елей. "
-#~ "Ð?амеÑ?им, Ñ?Ñ?о возможнÑ? пÑ?облемÑ? Ñ? безопаÑ?ноÑ?Ñ?Ñ?Ñ? (Ñ?оÑ?Ñ? ни об одной пока не "
-#~ "извеÑ?Ñ?но)."
-
-#~ msgid "Files not replaced"
-#~ msgstr "ФайлÑ? не замененÑ?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "It seems that you don't want to replace your existing configuration file /"
-#~ "etc/mplayer/mplayer.conf.  If you change your mind later, you can run "
-#~ "\"dpkg-reconfigure mplayer\"."
-#~ msgstr ""
-#~ "Ð?о вÑ?ей видимоÑ?Ñ?и, вÑ? не Ñ?оÑ?иÑ?е замениÑ?Ñ? ваÑ? Ñ?Ñ?Ñ?еÑ?Ñ?вÑ?Ñ?Ñ?ий "
-#~ "конÑ?игÑ?Ñ?аÑ?ионнÑ?й Ñ?айл /etc/mplayer/mplayer.conf. Ð?Ñ?ли вÑ? заÑ?оÑ?иÑ?е Ñ?делаÑ?Ñ? "
-#~ "Ñ?Ñ?о позже, вам надо бÑ?деÑ? вÑ?полниÑ?Ñ? командÑ?  \"dpkg-reconfigure mplayer\"."
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPlayer can use a very wide range of video output drivers; it will try to "
-#~ "autodetect the best one, but you may choose a preferred one. Here is a "
-#~ "guide to the choice (in decreasing order of speed): (1) if you see an "
-#~ "entry that matches your video card, choose that; (2) if your video card "
-#~ "supports 'XV', choose that (use 'xvinfo' to know). You should read /usr/"
-#~ "share/doc/mplayer-doc/HTML/en/video.html (it is in package 'mplayer-doc')."
-#~ msgstr ""
-#~ "MPlayer можеÑ? иÑ?полÑ?зоваÑ?Ñ? оÑ?енÑ? болÑ?Ñ?ое колиÑ?еÑ?Ñ?во Ñ?ежимов вÑ?вода видео, "
-#~ "он попÑ?Ñ?аеÑ?Ñ?Ñ? опÑ?еделиÑ?Ñ? авÑ?омаÑ?иÑ?еÑ?ки наилÑ?Ñ?Ñ?ий, но вÑ? можеÑ?е вÑ?бÑ?аÑ?Ñ? "
-#~ "его и вÑ?Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?.Ð?деÑ?Ñ? еÑ?Ñ?Ñ? неболÑ?Ñ?аÑ? подÑ?казка (по поÑ?Ñ?дкÑ? Ñ?бÑ?ваниÑ? "
-#~ "Ñ?коÑ?оÑ?Ñ?и): (1) еÑ?ли вÑ? видиÑ?е название ваÑ?ей видеокаÑ?Ñ?Ñ?, вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?о; "
-#~ "(2) еÑ?ли ваÑ?а видеокаÑ?Ñ?а поддеÑ?живаеÑ? 'XV', вÑ?беÑ?иÑ?е Ñ?Ñ?оÑ? пÑ?нкÑ?  "
-#~ "(иÑ?полÑ?зÑ?йÑ?е 'xvinfo', Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?бедиÑ?Ñ?Ñ?Ñ?). Ð?Ñ?оÑ?Ñ?иÑ?е /usr/share/doc/mplayer-"
-#~ "doc/HTML/ru/video.html (в пакеÑ?е 'mplayer-doc')."
-
-#~ msgid "How to download binary codecs"
-#~ msgstr "Ð?ак загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? бинаÑ?нÑ?е кодеки"
-
-#~ msgid ""
-#~ "MPlayer supports most codecs out of the box and the rest with the help of "
-#~ "binary codecs. Binary codecs are only necessary for Real 3.0  and 4.0, "
-#~ "Windows Media 9, QuickTime audio and some very obscure codecs. Debian "
-#~ "cannot distribute these codecs, but these are available on the internet "
-#~ "for download. Run the script `/usr/share/mplayer/scripts/binary_codecs."
-#~ "sh' to install those  made available from MPlayer web site."
-#~ msgstr ""
-#~ "MPlayer поддеÑ?живаеÑ? болÑ?Ñ?инÑ?Ñ?во кодеков \"из коÑ?обки\", а оÑ?Ñ?алÑ?нÑ?е Ñ? "
-#~ "помоÑ?Ñ?Ñ? бинаÑ?нÑ?Ñ? кодеков. Ð?инаÑ?нÑ?е кодеки нÑ?жнÑ? Ñ?олÑ?ко длÑ? Real 3.0 и "
-#~ "4.0, Windows Media 9, QuickTime audio и некоÑ?оÑ?Ñ?Ñ? дÑ?Ñ?гиÑ? малоизвеÑ?Ñ?нÑ?Ñ? "
-#~ "кодеков. Ð? Ð?ебиан даннÑ?е кодеки не вклÑ?Ñ?енÑ?, но еÑ?Ñ?Ñ? возможноÑ?Ñ?Ñ? "
-#~ "загÑ?Ñ?зиÑ?Ñ? иÑ? из инÑ?еÑ?неÑ?а. Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?е Ñ?кÑ?ипÑ? `/usr/share/mplayer/scripts/"
-#~ "binary_codecs.sh' длÑ? Ñ?ого, Ñ?Ñ?обÑ? Ñ?Ñ?Ñ?ановиÑ?Ñ? иÑ? Ñ? инÑ?еÑ?неÑ?-Ñ?айÑ?а "
-#~ "MPlayer'а."
-
-#~ msgid "What is the name of your DVD device (if any):"
-#~ msgstr "Ð?азвание ваÑ?его DVD-Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?ойÑ?Ñ?ва (или дÑ?Ñ?гое):"
-
-#~ msgid "MPlayer OSD font:"
-#~ msgstr "ШÑ?иÑ?Ñ? OSD в MPlayer'е:"
-
-#~ msgid "MPlayer cannot find TrueType Fonts"
-#~ msgstr "MPlayer не наÑ?Ñ?л Ñ?Ñ?иÑ?Ñ?Ñ? TrueType"

Attachment: ru-new.po
Description: Binary data


Reply to: