[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

darcs patch: 2826-2801Thu Apr  5 01:16:23 EEST 2007  andreimpopescu@gmail.com
  * 2826-2801
-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA1


New patches:

[2826-2801
andreimpopescu@gmail.com**20070404221623] {
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5153
+"Dacã folosiþi ITK MTP experimental (din pachetul <package>apache2-mpm-"
+"itk</package>), atunci modulul cgi nu va fi activat implicit corect. "
+"Pentru a-l activa corect va nevoie sã dezactivaþi manual "
+"<tt>mod_cgid</tt> ºi sã activaþi <tt>mod_cgi</tt>:"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5167
+"# cd /etc/apache2/mods-enabled\n"
+"# rm cgid.conf cgid.load\n"
+"# ln -s ../mods-available/cgi.load .\n"
+"# /etc/init.d/apache2 force-reload"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5176
- -msgstr "Actualizarea la un nucleu 2.6"
+msgstr "Actualizarea Zope ºi Plone"
hunk ./ddp/manuals.sgml/release-notes/ro/release-notes.ro.po 5185
+"Zope ºi toate produsele înrudite au fost actualizate. Multe produes au fost ºi "
+"excluse din distribuþie (din cauzã cã erau depãºite, sau din cauzã cã "
+"erau incompatibile cu versiunile mai noi de Zope, CMF sau Plone."
}

Context:

[update dpo file from the translation I did in sgml, before switching to po
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070404215550] 
[2837-2829
andreimpopescu@gmail.com**20070404215558] 
[TAG based-on-1.267
Eddy PetriÈ?or <eddy.petrisor@gmail.com>**20070404183826] 
Patch bundle hash:
f76e6c7bd4acfd6f5f9405f1040fe83dc2b18bac
-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: GnuPG v1.4.6 (GNU/Linux)

iD8DBQFGFCQ3qJyztHCFm9kRAnTVAJ46RL6gG0HUTiOC7Yu0a13Ynwr0UACfVhvU
OZ6FebKGBHqHNhkqDJ1E8Xg=
=qB6X
-----END PGP SIGNATURE-----

Reply to: