[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

aktualizacja pliku webwml/polish/distrib/netinst.wmlWitam

W załączniku aktualny plik

webwml/polish/distrib/netinst.wml

Pozdrawiam
Mirosław Gabruś
#use wml::debian::template title="Instalacja Debiana przez Internet" BARETITLE=true
#use wml::debian::translation-check translation="1.27"
#use wml::debian::toc
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/info"
#include "$(ENGLISHDIR)/releases/images.data"

<p>Ta metoda instalacji Debiana wymaga dziaÅ?ajÄ?cego dostÄ?pu do Internetu <em>podczas</em> instalacji.
W porównaniu do innych metod pobiera siÄ? mniej danych, a proces można dostosowaÄ? do wÅ?asnych wymagaÅ?.
ObsÅ?ugiwane sÄ? poÅ?Ä?czenia Ethernet lub bezprzewodowe.
WewnÄ?trzne karty ISDN niestety <em>nie</em> sÄ? obsÅ?ugiwane.</p>

<p>IstniejÄ? trzy sposoby instalacji przez sieÄ?:</p>

<toc-display />

<div class="line">

<div class="item col50">
<toc-add-entry name="smallcd">MaÅ?e pÅ?yty CD</toc-add-entry>

<p>Poniższe obrazy majÄ? rozmiar poniżej 280&nbsp;MB. Wybierz
architekturÄ? swojego procesora:</p>

<stable-netinst-images />
</div>

<div class="clear"></div>

</div>

<p>SzczegóÅ?y sÄ? dostÄ?pne na stronie: <a href="../CD/netinst/">instalacja
sieciowa z maÅ?ej pÅ?yty CD</a>.</p>

<div class="line">

<div class="item col50">
<toc-add-entry name="verysmall">Najmniejsze pÅ?ytki, napÄ?dy
USB itp.</toc-add-entry>

<p>Możesz pobraÄ? niewielki plik obrazu, odpowiedni dla napÄ?dów USB lub
podobnych urzÄ?dzeÅ?, zapisaÄ? go na noÅ?niku i rozpoczÄ?Ä? instalacjÄ? uruchamiajÄ?c z
niego komputer.</p>

<p>Istnieje pewna różnorodnoÅ?Ä?, jeÅ?li chodzi o wspracie instalacji z
maÅ?ych mediów w zależnoÅ?ci od architektury.
</p>

<p>SzczegóÅ?y sÄ? dostÄ?pne w 
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">podrÄ?czniku instalacji
dla Twojej architektury</a>, zwÅ?aszcza w rozdziale
<q>Obtaining System Installation Media</q>.</p>

<p>
Poniżej znajdujÄ? siÄ? linki 
do dostÄ?pnych plików obrazów (prosimy zajrzeÄ? do pliku MANIFEST, gdzie
znajdujÄ? siÄ? informacje na ten temat):
</p>

<stable-verysmall-images />
</div>

<div class="item col50 lastcol">
<toc-add-entry name="netboot">Bootowanie przez sieÄ?</toc-add-entry>

<p>Można skonfigurowaÄ? serwer TFTP i DHCP (lub BOOTP albo RARP), tak aby
obsÅ?ugiwaÅ? media instalacyjne w sieci lokalnej. JeÅ?li BIOS komputra obsÅ?uguje
tÄ? możliwoÅ?Ä?, możesz wystartowaÄ? na nim instalacjÄ? Debiana z sieci (za pomocÄ?
PXE i TFTP) i zainstalowaÄ? w ten sposób resztÄ? systemu.</p>

<p>Nie wszystkie maszyny posiadajÄ? możliwoÅ?Ä? bootowania z sieci. Ze wzglÄ?du
na dodatkowÄ? pracÄ? koniecznÄ? do wykonania dla skonfigurowania instalacji,
metoda ta nie jest rekomendowana dla niedoÅ?wiadczonych użytkowników.</p>

<p>SzczegóÅ?y sÄ? dostÄ?pne w 
<a href="$(HOME)/releases/stable/installmanual">podrÄ?czniku instalacji
dla Twojej architektury</a>, zwÅ?aszcza w rozdziale
<q>Preparing Files for TFTP Net Booting</q>.</p>

<p>Poniżej znajdujÄ? siÄ? linki do plików obrazów (prosimy zajrzeÄ? do pliku
MANIFEST).</p>

<stable-netboot-images />
</div>

</div>

Reply to: