[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[Please Review] Tłumaczenie dla win32-loaderWitam ponownie, dążąc do zredukowania do zera nieprzetłumaczonych
elementów potrzebnych dla instalatora Debiana zrobiłem tłumaczenie dla
win32-loader. Jest krótkie, można rzucić okiem. Starałem się
tradycyjnie używać strony biernej, więc wszystko powinno być ok.

Miałem tylko zagadkę jak przetłumaczyć "Desktop enviromnent" i "None".
Nie żebym nie wiedział co znaczą, tylko nie jestem pewien w jakim
kontekście się one pojawiają. Ktoś zna win32-loader na tyle, żeby coś
tu powiedzieć?

http://goodbye-microsoft.com
http://goodbye-microsoft.com/screenshots/

Pozdrawiam,
Wiktor

-- 
Registered Linux user #390131 (http://counter.li.org)
# Polish translation of win32-loader package.
# Copyright (C) 2007, 2008 Robert Millan <rmh@aybabtu.com>
# This file is distributed under the same license as the win32-loader package.
#
# Polish translator(s):
# Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: win32-loader 0.6.6\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Debian Install System Team <debian-boot@lists.debian.org>\n"
"POT-Creation-Date: 2008-05-05 15:20+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2008-05-08 16:27+0100\n"
"Last-Translator: Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>\n"
"Language-Team: Polish <debian-l10n-polish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. translate:
#. This must be a valid string recognised by Nsis. If your
#. language is not yet supported by Nsis, please translate the
#. missing Nsis part first.
#.
#: win32-loader.sh:36
#: win32-loader.c:39
msgid "LANG_ENGLISH"
msgstr "LANG_POLISH"

#. translate:
#. This must be the string used by GNU iconv to represent the charset used
#. by Windows for your language. If you don't know, check
#. [wine]/tools/wmc/lang.c, or http://www.microsoft.com/globaldev/reference/WinCP.mspx
#.
#. IMPORTANT: In the rest of this file, only the subset of UTF-8 that can be
#. converted to this charset should be used.
#: win32-loader.sh:52
msgid "windows-1252"
msgstr "windows-1250"

#. translate:
#. Charset used by NTLDR in your localised version of Windows XP. If you
#. don't know, maybe http://en.wikipedia.org/wiki/Code_page helps.
#: win32-loader.sh:57
msgid "cp437"
msgstr "cp852"

#. translate:
#. The name of your language _in English_ (must be restricted to ascii)
#: win32-loader.sh:67
msgid "English"
msgstr "Polish"

#. translate:
#. IMPORTANT: only the subset of UTF-8 that can be converted to NTLDR charset
#. (e.g. cp437) should be used in this string. If you don't know which charset
#. applies, limit yourself to ascii.
#: win32-loader.sh:81
msgid "Debian Installer"
msgstr "Instalator Debiana"

#. translate:
#. The nlf file for your language should be found in
#. /usr/share/nsis/Contrib/Language files/
#.
#: win32-loader.c:68
msgid "English.nlf"
msgstr "Polish.nlf"

#: win32-loader.c:71
msgid "Debian-Installer Loader"
msgstr "Loader dla Instalatora Debiana"

#: win32-loader.c:72
msgid "Cannot find win32-loader.ini."
msgstr "Nie można znaleźÄ? win32-loader.ini"

#: win32-loader.c:73
msgid "win32-loader.ini is incomplete. Contact the provider of this medium."
msgstr "win32-loader.ini jest niekompletny. ProszÄ? skontaktowaÄ? siÄ? z dostarczycielem noÅ?nika."

#: win32-loader.c:74
msgid "This program has detected that your keyboard type is \"$0\". Is this correct?"
msgstr "Program wykryÅ?, że typem używanej klawiatury jest \"$0\". Czy to siÄ? zgadza?"

#: win32-loader.c:75
msgid ""
"Please send a bug report with the following information:\n"
"\n"
" - Version of Windows.\n"
" - Country settings.\n"
" - Real keyboard type.\n"
" - Detected keyboard type.\n"
"\n"
"Thank you."
msgstr ""
"ProszÄ? wysÅ?aÄ? zgÅ?oszenie bÅ?Ä?du z nastÄ?pujÄ?cymi informacjami:\n"
"\n"
" - Wersja systemu Windows.\n"
" - Ustawienia regionalne.\n"
" - Rzeczywisty typ klawiatury.\n"
" - Wykryty typ klawiatury.\n"
"\n"
"DziÄ?kujemy."

#: win32-loader.c:76
msgid "There doesn't seem to be enough free disk space in drive $c. For a complete desktop install, it is recommended to have at least 3 GB. If there is already a separate disk or partition to install Debian, or if you plan to replace Windows completely, you can safely ignore this warning."
msgstr "WyglÄ?da na to, że nie ma wystarczajÄ?cej iloÅ?ci wolnego miejsca na dysku $c. PeÅ?na instalacja systemu typu desktop wymaga przynajmniej 3GB wolnego miejsca. JeÅ?li na instalacjÄ? Debiana przeznaczony jest oddzielny dysk lub partycja, lub jeÅ?li planowane jest caÅ?kowite zastÄ?pienie systemu Windows, można zignorowaÄ? to ostrzeżenie."

#: win32-loader.c:77
msgid "Error: not enough free disk space. Aborting install."
msgstr "BÅ?Ä?d: brak wystarczajÄ?cej iloÅ?ci wolnego miejsca. Instalacja przerwana."

#: win32-loader.c:78
msgid "This program doesn't support Windows $windows_version yet."
msgstr "Ten program nie wspiera jeszcze Windows $windows_version."

#: win32-loader.c:79
msgid ""
"The version of Debian you're trying to install is designed to run on modern, 64-bit computers. However, your computer is incapable of running 64-bit programs.\n"
"\n"
"Use the 32-bit (\"i386\") version of Debian, or the Multi-arch version which is able to install either of them.\n"
"\n"
"This installer will abort now."
msgstr ""
"Wersja Debiana, której próbÄ? instalacji podjÄ?to jest zaprojektowana do pracy na wspóÅ?czesnych, 64-bitowych komputerach. Jednakże ten komputer nie jest w stanie wykonywaÄ? 64-bitowych programów.\n"
"\n"
"ProszÄ? użyÄ? 32-bitowej wersji Debiana (\"i386\") lub wersji z obsÅ?ugÄ? wielu architektur (Multi-arch), która jest w stanie zainstalowaÄ? dowolnÄ?, wybranÄ? odmianÄ? systemu.\n"
"\n"
"Program instalacyjny zakoÅ?czy teraz dziaÅ?anie."

#: win32-loader.c:80
msgid ""
"Your computer is capable of running modern, 64-bit operating systems. However, the version of Debian you're trying to install is designed to run on older, 32-bit hardware.\n"
"\n"
"You may still proceed with this install, but in order to take the most advantage of your computer, we recommend that you use the 64-bit (\"amd64\") version of Debian instead, or the Multi-arch version which is able to install either of them.\n"
"\n"
"Would you like to abort now?"
msgstr ""
"Ten komputer jest w stanie dziaÅ?aÄ? pod kontrolÄ? wspóÅ?czesnych, 64-bitowych systemów. Jednakże wersja Debiana, której próbÄ? instalacji podjÄ?to jest zaprojektowana do pracy na starszym, 32-bitowym sprzÄ?cie.\n"
"\n"
"Można kontynuowaÄ? instalacjÄ?, ale w celu peÅ?nego wykorzystania możliwoÅ?ci komputera zalecane jest użycie 64-bitowej wersji Debiana (\"amd64\") lub wersji z obsÅ?ugÄ? wielu architektur (Multi-arch), która jest w stanie zainstalowaÄ? dowolnÄ?, wybranÄ? odmianÄ? systemu.\n"
"\n"
"PrzerwaÄ? teraz dziaÅ?anie programu instalacyjnego?"

#: win32-loader.c:81
#: win32-loader.c:87
msgid "Select install mode:"
msgstr "Wybór trybu instalacji:"

#: win32-loader.c:82
msgid "Normal mode. Recommended for most users."
msgstr "Tryb normalny. Zalecane dla wiÄ?kszoÅ?ci użytkowników."

#: win32-loader.c:83
msgid "Expert mode. Recommended for expert users who want full control of the install process."
msgstr "Tryb eksperta. Zalecane dla zaawansowanych użytkowników, którzy wymagajÄ? peÅ?nej kontroli nad procesem instalacji."

#: win32-loader.c:84
msgid "Select action:"
msgstr "Wybór akcji:"

#: win32-loader.c:85
msgid "Install Debian GNU/Linux on this computer."
msgstr "Instalacja systemu Debian GNU/Linux na tym komputerze."

#: win32-loader.c:86
msgid "Repair an existing Debian system (rescue mode)."
msgstr "Naprawa istniejÄ?cego systemu Debian (tryb awaryjny)."

#: win32-loader.c:88
msgid "Graphical install"
msgstr "Instalacja w trybie graficznym."

#: win32-loader.c:89
msgid "Text install"
msgstr "Instalacja w trybie tekstowym."

#: win32-loader.c:90
#, c-format
msgid "Downloading %s"
msgstr "Pobieranie %s"

#: win32-loader.c:91
msgid "Connecting ..."
msgstr "Å?Ä?czenie ..."

#: win32-loader.c:92
msgid "second"
msgstr "sekund"

#: win32-loader.c:93
msgid "minute"
msgstr "minut"

#: win32-loader.c:94
msgid "hour"
msgstr "godzin"

#. translate:
#. This string is appended to "second", "minute" or "hour" to make plurals.
#. I know it's quite unfortunate. An alternate method for translating NSISdl
#. has been proposed [1] but in the meantime we'll have to cope with this.
#. [1] http://sourceforge.net/tracker/index.php?func=detail&aid=1656076&group_id=22049&atid=373087
#.
#: win32-loader.c:102
msgid "s"
msgstr "(y)"

#: win32-loader.c:103
#, c-format
msgid "%dkB (%d%%) of %dkB at %d.%01dkB/s"
msgstr "%dkB (%d%%) z %dkB przy %d.%01dkB/s"

#: win32-loader.c:104
#, c-format
msgid " (%d %s%s remaining)"
msgstr " (%d %s%s pozostaÅ?o)"

#: win32-loader.c:105
msgid "Select which version of Debian-Installer to use:"
msgstr "Wybór używanej wersji Instalatora Debiana:"

#: win32-loader.c:106
msgid "Stable release. This will install Debian \"stable\"."
msgstr "Edycja stabilna. Ta opcja zainstaluje wydanie Debiana \"stable\"."

#: win32-loader.c:107
msgid "Daily build. This is the development version of Debian-Installer. It will install Debian \"testing\" by default, and may be capable of installing \"stable\" or \"unstable\" as well."
msgstr "Codzienny obraz. Jest to wersja rozwojowa, która zawiera najnowsze dostÄ?pne wersje komponentów Instalatora Debiana. Ta opcja domyÅ?lnie zainstaluje wydanie Debiana \"testing\", ale może również zainstalowaÄ? wydania \"stable\" lub \"unstable\"."

#. translate:
#. You might want to mention that so-called "known issues" page is only available in English.
#.
#: win32-loader.c:112
msgid "It is recommended that you check for known issues before using a daily build. Would you like to do that now?"
msgstr "Zalecane jest sprawdzenie znanych problemów przed użyciem codziennego obrazu. Czy zrobiÄ? to teraz?"

#: win32-loader.c:113
msgid "Desktop environment:"
msgstr "Å?rodowisko graficzne:"

#: win32-loader.c:114
msgid "None"
msgstr "Brak"

#: win32-loader.c:115
msgid "Debian-Installer Loader will be setup with the following parameters. Do NOT change any of these unless you know what you're doing."
msgstr "Loader dla Instalatora Debiana zostanie zainstalowany z nastÄ?pujÄ?cymi parametrami. NIE należy ich zmieniaÄ?, chyba że dokÅ?adnie wiadomo co siÄ? robi!"

#: win32-loader.c:116
msgid "Proxy settings (host:port):"
msgstr "Ustawienia serwera proxy (adres:port):"

#: win32-loader.c:117
msgid "Location of boot.ini:"
msgstr "PoÅ?ożenie boot.ini:"

#: win32-loader.c:118
msgid "Base URL for netboot images (linux and initrd.gz):"
msgstr "Bazowy URL obrazów netboot (pliki \"linux\" i \"initrd.gz\"):"

#: win32-loader.c:119
msgid "Error"
msgstr "BÅ?Ä?d"

#: win32-loader.c:120
msgid "Error: failed to copy $0 to $1."
msgstr "BÅ?Ä?d: nie udaÅ?o siÄ? skopiowaÄ? $0 do $1."

#: win32-loader.c:121
msgid "Generating $0"
msgstr "Generowanie $0"

#: win32-loader.c:122
msgid "Appending preseeding information to $0"
msgstr "Dodawanie informacji o ustawieniach (preseed) do $0"

#: win32-loader.c:123
msgid "Error: unable to run $0."
msgstr "BÅ?Ä?d: nie udaÅ?o siÄ? uruchomiÄ? $0."

#: win32-loader.c:124
msgid "Disabling NTFS compression in bootstrap files"
msgstr "WyÅ?Ä?czenie kompresji NTFS w plikach uruchomieniowych"

#: win32-loader.c:125
msgid "Registering Debian-Installer in NTLDR"
msgstr "Rejestrowanie Instalatora Debiana w NTLDR"

#: win32-loader.c:126
msgid "Registering Debian-Installer in BootMgr"
msgstr "Rejestrowanie Instalatora Debiana w BootMgr"

#: win32-loader.c:127
msgid "Error: failed to parse bcdedit.exe output."
msgstr "BÅ?Ä?d: nie udaÅ?o siÄ? przetworzyÄ? wyjÅ?cia programu bcedit.exe."

#: win32-loader.c:128
msgid "Error: boot.ini not found. Is this really Windows $windows_version?"
msgstr "BÅ?Ä?d: nie znaleziono pliku boot.ini. Czy to naprawdÄ? jest Windows $windows_version?"

#: win32-loader.c:129
msgid ""
"VERY IMPORTANT NOTICE:\\n"
"\\n"
msgstr ""
"BARDZO WAŻNA UWAGA:\\n"
"\\n"

#. translate:
#. The following two strings are mutualy exclusive. win32-loader
#. will display one or the other depending on version of Windows.
#. Take into account that either option has to make sense in our
#. current context (i.e. be careful when using pronouns, etc).
#.
#: win32-loader.c:137
msgid ""
"The second stage of this install process will now be started. After your confirmation, this program will restart Windows in DOS mode, and automaticaly load Debian Installer.\\n"
"\\n"
msgstr ""
"Zostanie teraz uruchomiony drugi etap procesu instalacji. Po potwierdzeniu, program instalacyjny zrestartuje Windows w trybie MS-DOS, po czym automatycznie zaÅ?aduje Instalatora Debiana.\\n"
"\\n"

#: win32-loader.c:138
msgid ""
"You need to reboot in order to proceed with your Debian install. During your next boot, you will be asked whether you want to start Windows or Debian Installer. Choose Debian Installer to continue with the install process.\\n"
"\\n"
msgstr ""
"Należy ponownie uruchomiÄ? komputer aby kontynuowaÄ? instalowanie Debiana. Podczas nastÄ?pnego startu komputera bÄ?dzie można wybraÄ? pomiÄ?dzy uruchomieniem Windows lub Instalatora Debiana. ProszÄ? wybraÄ? Instalator Debiana aby kontynuowaÄ? proces instalacji.\\n"
"\\n"

#: win32-loader.c:139
msgid ""
"During the install process, you will be offered the possibility of either reducing your Windows partition to install Debian or completely replacing it. In both cases, it is STRONGLY RECOMMENDED that you have previously made a backup of your data. Nor the authors of this loader neither the Debian project will take ANY RESPONSIBILITY in the event of data loss.\\n"
"\\n"
"Once your Debian install is complete (and if you have chosen to keep Windows in your disk), you can uninstall the Debian-Installer Loader through the Windows Add/Remove Programs dialog in Control Panel."
msgstr ""
"Podczas procesu instalacji bÄ?dzie możliwe zmniejszenie istniejÄ?cej partycji Windows lub caÅ?kowite jej zastÄ?pienie aby zainstalowaÄ? Debiana. W obu przypadkach USILNIE ZALECA SIÄ? uprzednie zrobienie kopii zapasowej swoich danych. Autorzy tego programu ani projekt Debiana NIE BÄ?DÄ? ODPOWIEDZIALNI za ewentualnÄ? utratÄ? danych.\\n"
"\\n"
"Po ukoÅ?czeniu instalacji Debiana (i gdy Windows pozostaÅ? na dysku), można odinstalowaÄ? Loader dla Instalatora Debiana z użyciem okna \"Dodaj/usuÅ? programy\" w Panelu sterowania."

#: win32-loader.c:140
msgid "Do you want to reboot now?"
msgstr "Czy uruchomiÄ? teraz ponownie komputer?"


Reply to: