[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Tłumaczenie aptitude-0.4.10 i synaptic-0.61On Mon, Mar 17, 2008 at 09:41:03PM +0100, Wiktor Wandachowicz wrote:
> Słuszny pomysł. Czy jest gdzieś wiki, w którym warto dodać stosowne
> zalecenia i które nie zniknie lub nie zdezaktualizuje się zbyt szybko?

wiki.debian.org?

Ale bardziej konkretnie to musiałbyć poszukać...
-- 
Marcin Owsiany <porridge@debian.org>             http://marcin.owsiany.pl/
GnuPG: 1024D/60F41216  FE67 DA2D 0ACA FC5E 3F75  D6F6 3A0D 8AA0 60F4 1216

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: