[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://foomatic-filtersDeixo isto aquí por se alguén lle pode botar un ollo.

O Venres, 12 de Agosto de 2011 20:11:59 Jorge Barreiro escribiu:
> Saúdos!
# Galician translation of foomatic-filters's debconf templates
# This file is distributed under the same license as the foomatic-filters package.
#
# Jacobo Tarrio <jtarrio@debian.org>, 2007.
# Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>, 2011.
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: foomatic-filters\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: foomatic-filters@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-10 18:01+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2011-10-02 16:51+0200\n"
"Last-Translator: Jorge Barreiro <yortx.barry@gmail.com>\n"
"Language-Team: Galician <proxecto@trasno.net>\n"
"Language: gl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:2001
msgid "Foomatic Printer Filter Configuration"
msgstr "Configuración dos filtros de impresión de Foomatic"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid "Enable logging debug output into a log file (INSECURE)?"
msgstr "Activar o rexistro da saída de depuración a un ficheiro (INSEGURO)?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid ""
"If you choose this option, the log file will be named /tmp/foomatic-rip.log."
msgstr ""
"Se escolle esta opción, o ficheiro de rexistro hase chamar /tmp/foomatic-rip."
"log."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:3001
msgid ""
"This option is a potential security issue and should not be used in "
"production. However, if you are having trouble printing, you should enable "
"it and include the log file in bug reports."
msgstr ""
"Este ficheiro de rexistro é un problema de seguridade en potencia, e non se "
"debería empregar en produción. Non obstante, se ten problemas ao imprimir, "
"debería activar esta opción e incluír o ficheiro nos informes de erro."

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Automagic"
msgstr "Automáxico"

#. Type: select
#. Choices
#: ../foomatic-filters.templates:4001
msgid "Custom"
msgstr "Personalizado"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid "Command for converting text files to PostScript:"
msgstr "Orde para convertir os ficheiros de texto a PostScript:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"If you select 'Automagic', Foomatic will search for one of a2ps, mpage, and "
"enscript (in that order) each time the filter script is executed."
msgstr ""
"Se escolle «Automáxico», Foomatic ha buscar «a2ps», «mpage» e «enscript» "
"(nesta "
"orde) cada vez que se execute o script de filtrado."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"Please make sure that the selected command is actually available; otherwise "
"print jobs may get lost."
msgstr ""
"Asegúrese de que a orde escollida estea dispoñíbel; se non, pódense perder "
"traballos de impresión."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:4002
msgid ""
"This setting is ignored when foomatic-filters is used with CUPS; instead, "
"the texttops program included in the cups package is always used to convert "
"jobs submitted as plain text to PostScript for printing to raster devices."
msgstr ""
"Esta configuración ignórase cando se emprega «foomatic-filters» con CUPS; no "
"seu canto, sempre se emprega o programa «texttops» incluído no paquete "
"«cups» "
"para converter os traballos enviados como texto normal a PostScript para "
"imprimilos."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid "Command to convert standard input to PostScript:"
msgstr "Orde para converter a entrada estándar a PostScript:"

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please enter the full command line of a command that converts text from "
"standard input to PostScript on standard output."
msgstr ""
"Introduza a liña de ordes completa dunha orde que converta o texto da "
"entrada estándar a PostScript na saída estándar."

#. Type: string
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:5001
msgid ""
"Please note that entering an invalid command line here may result in lost "
"print jobs."
msgstr ""
"Teña en conta que se introduce unha liña de ordes non válida aquí pode "
"producirse unha perda de traballos de impresión."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid "Enable PostScript accounting for CUPS?"
msgstr "Activar a contabilidade de PostScript para CUPS?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:6001
msgid ""
"You should choose this option if you want to insert PostScript code for "
"accounting into each print job. This is currently only useful with CUPS."
msgstr ""
"Debería escoller esta opción se quere inserir código PostScript para "
"contabilidade en cada traballo de impresión. Isto só é útil, de momento, con "
"CUPS."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid "Printer spooler backend for Foomatic:"
msgstr "Motor de colas de impresión para Foomatic:"

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid ""
"Foomatic normally requires a printer spooler (like CUPS or LPRng) to handle "
"communication with the printer and manage print jobs. If no spooler is "
"installed, you can use the 'direct' backend, but this is only recommended "
"for single-user systems."
msgstr ""
"Foomatic adoita precisar dun sistema de colas de impresión (como CUPS ou "
"LPRng) para xestionar a comunicación coa impresora e os traballos de "
"impresión. Se non hai ningún sistema de colas instalado, pode empregar o "
"motor «direct», pero só se recomenda en sistemas monousuario."

#. Type: select
#. Description
#: ../foomatic-filters.templates:7001
msgid ""
"The installation process may have already detected the correct spooler; "
"however, if this is the initial installation of this system, or if more than "
"one spooler is installed, the detected spooler may be incorrect."
msgstr ""
"O proceso de instalación pode ter detectado o motor correcto; ainda que "
"se é a primeira vez que instala este sistema, ou se hai máis dun motor de "
"colas instalado, o motor detectado pode ser incorrecto."

#~ msgid ""
#~ "When used with generic PostScript printers (and under certain conditions "
#~ "with other printers) this causes an extra page to be printed after each "
#~ "job."
#~ msgstr ""
#~ "Se se usa con impresoras PostScript xenéricas (e, baixo certas "
#~ "condicións, tamén con outras impresoras) isto fai que se imprima unha "
#~ "páxina adicional despois de cada traballo."

#~ msgid "Ghostscript interpreter to be used by Foomatic:"
#~ msgstr "Intérprete Ghostscript a empregar por Foomatic:"

#~ msgid ""
#~ "For non-PostScript printers, print jobs are usually translated from "
#~ "PostScript to the printer's command language using the free Ghostscript "
#~ "interpreter."
#~ msgstr ""
#~ "Para impresoras non-PostScript, os traballos de impresión adoitan "
#~ "traducirse de PostScript á linguaxe de ordes da impresora empregando o "
#~ "intérprete libre Ghostscript."

#~ msgid ""
#~ "There are a number of different versions of the Ghostscript interpreter "
#~ "available. Normally, Foomatic will use the default version (configured by "
#~ "the 'gs' alternative, which can be changed with 'update-alternatives --"
#~ "config gs').  However, you may want to use a different Ghostscript for "
#~ "screen display than for printing; 'gs-esp' is usually a good choice for "
#~ "printing."
#~ msgstr ""
#~ "Hai varias versións diferentes do intérprete Ghostscript dispoñibles. "
#~ "Normalmente, Foomatic ha empregar a versión por defecto (que se configura "
#~ "mediante a alternativa \"gs\", que se pode cambiar con \"update-"
#~ "alternatives --config gs\"). Nembargantes, pode querer empregar "
#~ "Ghostscript diferentes para amosar na pantalla e para imprimir; \"gs-esp"
#~ "\" adoita ser unha boa opción para imprimir."

#~ msgid ""
#~ "You should use the Custom option if you have a locally-installed "
#~ "Ghostscript interpreter."
#~ msgstr ""
#~ "Debería empregar a opción \"Personalizado\" se ten un intérprete de "
#~ "Ghostscript instalado localmente."

#~ msgid "Custom Ghostscript interpreter path:"
#~ msgstr "Ruta do intérprete Ghostscript personalizado:"

#~ msgid "Please enter the full path to the custom Ghostscript interpreter."
#~ msgstr "Introduza a ruta completa ao intérprete Ghostscript personalizado."

#~ msgid "Example: /opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs"
#~ msgstr "Exemplo: /opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs"

#~ msgid "If in doubt, you should simply accept the default option (gs)."
#~ msgstr "Se ten dúbidas, debería aceptar a opción por defecto (gs)."

#~ msgid ""
#~ "You should enter the full path to your preferred Ghostscript interpreter; "
#~ "e.g. `/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs'."
#~ msgstr ""
#~ "Debería introducir a ruta completa ao seu intérprete Ghostscript de "
#~ "preferencia; p. ex., \"/opt/artifex.com-ghostscript/bin/gs\"."

Reply to: