[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

openldap2.3 2.3.38-2: Please update debconf PO translation for the package openldap2.3Hi,

(2nd call as a string was fixed lately)

The debian-l10n-english team has reviewed the debconf templates for
openldap2.3. This process has resulted in changes that may make your
existing translation incomplete.

A round of translation updates is being launched to synchronize all
translations.

Please send the updated file as a wishlist bug against the package.

The deadline for receiving the updated translation is Wednesday, November 28, 2007.

Thanks,

msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-14 04:33+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-10-25 18:57+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ohitetaanko OpenLDAP-palvelimen asetus?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
msgid ""
"If you enable this option, no initial configuration or database will be "
"created."
msgstr "Jos valitset tämän, asetuksia ja tietokantaa ei luoda."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "always"
msgstr "aina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "when needed"
msgstr "tarvittaessa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "never"
msgstr "ei koskaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Vedosta tietokannat tiedostoon päivitettäessä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid ""
"Before the upgrade to a new version of the OpenLDAP server, the LDAP "
"directories can be dumped into plain text LDIF files (in the standardized "
"LDAP Data Interchange Format)."
msgstr ""
"Ennen päivitystä OpenLDAP-palvelimen uuteen versioon, LDAP-hakemistoista "
"voidaan tallentaa vedos LDIF-tekstitiedostoiksi (standardoidussa LDAP-"
"tiedonsiirtomuodossa)."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid ""
"Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally "
"before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if "
"the new version is incompatible with the old database format and it needs to "
"be reimported. Selecting \"never\" will cause no dump to occur."
msgstr ""
"Valinta ”aina” merkitsee, että tietokannat vedostetaan tilanteesta "
"riippumatta ennen päivitystä. Valinta ”tarvittaessa” merkitsee, että "
"tietokannoista otetaan vedos vain, jos uusi versio ei ole yhteensopiva "
"vanhan tietokantamuodon kanssa ja tiedot tulee tuoda kantaan uudelleen. "
"Valittaessa ”ei koskaan” vedostusta ei tehdä."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Directory for dumped databases:"
msgstr "Tietokantavedosten hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid ""
"Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In "
"this directory, several LDIF files will be created which correspond to the "
"search bases located on the server. Make sure you have enough free space on "
"the partition where it's located. The first occurrence of the string "
"\"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from."
msgstr ""
"Anna hakemisto, johon viennit LDAP-tietokannoista tehdään. Hakemistoon "
"luodaan useita LDIF-tiedostoja, joiden sisältö vastaa palvelimen "
"hakukantoja. Varmista, että valitulla levyosiolla on tarpeeksi vapaata "
"tilaa. Merkkijonon ”VERSION” ensimmäinen esiintymä korvataan päivitettävän "
"palvelimen versionumerolla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Move old database?"
msgstr "Siirretäänkö vanha tietokanta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid ""
"There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the "
"configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts "
"will move the old database files out of the way before creating a new "
"database."
msgstr ""
"Hakemistossa /var/lib/ldap on vielä tiedostoja ja ne luultavasti hajoavat "
"asetusprosessissa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, vanhat "
"tietokantatiedostot siirretään syrjään ennen uuden tietokannan luomista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yritetäänkö asetusten tekoa uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid ""
"The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name "
"is valid, the organization is not left empty and that the admin passwords "
"match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not "
"be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later."
msgstr ""
"Antamasi asetukset ovat epäkelpoja. Varmista, että DNS-aluenimi on oikea, "
"organisaatiokenttä ei ole tyhjä ja että ylläpitosalasanat täsmäävät. Jos "
"päätät olla yrittämättä asetusten tekemistä uudelleen, LDAP-palvelimen "
"asetukset eivät ole valmiit. Voit tehdä asetukset myöhemmin ajamalla "
"komennon ”dpkg-reconfigure slapd”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-aluenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid ""
"The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. "
"For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, "
"dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr ""
"DNS-aluenimeä käytetään perus-DN:n (erittelevä nimi) luomisessa LDAP-"
"hakemistolle. Esimerkiksi ”foo.esimerkki.fi” luo hakemiston, jonka perus-DN "
"on ”dc=foo, dc=esimerkki, dc=fi”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Organization:"
msgstr "Organisaatio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid ""
"Please enter the name of the organization to use in the base DN of the LDAP "
"directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston perus-DN:ssä käytettävä organisaation nimi."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitosalasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid ""
"Please enter the password for the administrator entry in the LDAP directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston ylläpitosalasana."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Vahvista salasana:"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid ""
"The administrator password and its confirmation must match. Please note that "
"differences such as uppercase/lowercase and added whitespace matter."
msgstr ""
"Ylläpitosalasanan ja sen vahvistuksen täytyy täsmätä. Huomaa, että erot "
"aakkoslajeissa ja tyhjätilamerkkien määrissä merkitsevät."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:12001
msgid "Do you want the LDAP database to be removed when purging the package?"
msgstr ""
"Haluatko, että LDAP-tietokanta poistetaan poistettaessa paketti ja sen "
"asetustiedostot?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid "Encrypted administrator password:"
msgstr "Salattu ylläpitosalasana:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Sallitaanko LDAPv2-yhteyskäytäntö?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid ""
"The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and "
"users should upgrade to LDAPv3. If some old programs can't use LDAPv3, you "
"should select this option and 'allow bind_v2' will be added to the slapd."
"conf file."
msgstr ""
"Vanhentunut LDAPv2-yhteyskäytäntö on oletuksena poissa käytöstä. Ohjelmien "
"ja käyttäjien tulisi päivittää versioon LDAPv3. Jos jotkut vanhat ohjelmat "
"eivät voi käyttää LDAPv3-yhteyskäytäntöä, valitse tämä, jolloin ”allow "
"bind_v2” lisätään tiedostoon slapd.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr "Tehdäänkö nykyisestä tietokannasta varmuuskopio ja luodaanko uusi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid ""
"The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently "
"in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside "
"the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you "
"want to back up and abandon the current database."
msgstr ""
"Annettu hakemistopääte (verkkotunnus) ei täsmää tiedostossa /etc/ldap/slapd."
"conf olevaan. Hakemistopäätteen muuttaminen vaatii nykyisen LDAP-tietokannan "
"siirtämistä syrjään ja uuden luomista. Vahvista haluatko tehdä tehdä "
"varmuuskopion nykyisestä tietokannasta ja hylätä sen."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Toimintahäiriö ohjelmassa slapcat päivityksen aikana"

#. Type: error
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001 ../slapd.templates:17001
msgid "An error occurred during the attempt to upgrade the LDAP directory."
msgstr "Yritettäessä päivittää LDAP-hakemistoa tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"The 'slapcat' program, which attempts to extract the LDAP directory, failed. "
"This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"LDAP-hakemiston tuottavassa ohjelmassa ”slapcat” tapahtui toimintahäiriö. "
"Tämä saattaa johtua virheellisestä asetustiedostosta (esimerkiksi "
"puuttuvista, taustatietokannan tuen lisäävistä ”moduleload”-riveistä)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"This failure will cause 'slapadd' to later fail. The old database files will "
"be moved to /var/backups. If you want to retry the upgrade, you should move "
"the old database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, "
"and run:"
msgstr ""
"Tämän toimintahäiriön takia ohjelmassa ”slapadd” tulee myöhemmin ilmenemään "
"toimintahäiriö. Vanhat tietokantatiedostot tullaan siirtämään hakemistoon /"
"var/backups. Jos haluat yrittää päivittämistä uudelleen, vanhat "
"tietokantatiedostot tulisi siirtää takaisin paikoilleen, korjata "
"toimintahäiriön aiheuttanut virhe ja ajaa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:16001
msgid ""
"Then move the database files back to a backup area and then try running "
"slapadd from $location."
msgstr ""
"Siirrä tämän jälkeen tietokantatiedostot takaisin varmuuskopiohakemistoon ja "
"aja slapadd sijainnista $location."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "slapadd failed during upgrade"
msgstr "Toimintahäiriö ohjelmassa slapadd päivityksen aikana"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid ""
"The 'slapadd' program, which attempts to populate an empty new LDAP "
"directory using the information from the original LDAP directory, failed. "
"This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing "
"'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr ""
"Uuden tyhjän LDAP-hakemiston alkuperäisen LDAP-hakemiston tiedoilla "
"täyttävässä ohjelmassa ”slapadd” tapahtui toimintahäiriö. Tämä saattaa "
"johtua virheellisestä asetustiedostosta (esimerkiksi puuttuvista, "
"taustatietokannan tuen lisäävistä ”moduleload”-riveistä)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Vaihdetaanko taustatietokannan tyyppi LDBM:stä BDB:hen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated "
"by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages."
msgstr ""

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid ""
"When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more "
"information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr ""
"Käytettäessä BDB-taustatietokantaa, se tulee asettaa asianmukaisesti. "
"Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README."
"DB_CONFIG.gz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "If you enable this option, an attempt will be made to update the "
#| "configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases."
msgid ""
"If you enable this option, an attempt will be made to update the "
"configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you "
"do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr ""
"Jos valitset tämän, yritetään päivittää asetukset käyttämään BDB:tä LDBM:n "
"sijaan ja muuntaa tietokanta."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Käytettävä taustatietokanta:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid ""
"The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but "
"HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration "
"options."
msgstr ""

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
#, fuzzy
#| msgid ""
#| "The BDB backend is recommended. When using it, the database must be "
#| "configured accordingly. Please check /usr/share/doc/slapd/README."
#| "DB_CONFIG.gz for more details."
msgid ""
"In either case, you should review the resulting database configuration for "
"your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr ""
"Suositeltava taustatietokanta on BDB. Kun sitä käytetään, se tulee asettaa "
"asianmukaisesti. Tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz löytyy "
"lisätietoja (englanniksi)."

#~ msgid "Change configuration to load backend modules?"
#~ msgstr "Muutetaanko asetuksia taustaohjelmamoduulien lataamiseksi?"

#~ msgid ""
#~ "Starting with OpenLDAP 2.1, backends are no longer built into the server "
#~ "but are instead dynamically loaded at startup. This means that the slapd "
#~ "configuration has to be changed to load the modules for the backends you "
#~ "are using."
#~ msgstr ""
#~ "OpenLDAPin versiosta 2.1 alkaen taustaohjelmia ei enää käännetä "
#~ "palvelimen kanssa vaan ne ladataan dynaamisesti käynnistyksen yhteydessä. "
#~ "Tämä tarkoittaa, että slapd-asetuksia tulee muuttaa käytettyjen "
#~ "taustaohjelmien lataamiseksi."

#~ msgid ""
#~ "If you choose this option, an attempt to fix the configuration will be "
#~ "made. If you don't select this, you *must* fix the configuration file "
#~ "manually or slapd (and slapcat if you are upgrading from an older "
#~ "version) will fail and the package will not be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Jos valitset tämän valinnan, asetukset yritetään korjata. Jos et valitse "
#~ "tätä, asetustiedosto *täytyy* korjata käsin tai slapd (ja slapcat, jos "
#~ "päivität vanhemmasta versiosta) ei toimi eikä pakettia asenneta."

#~ msgid ""
#~ "For more information, please read /usr/share/doc/slapd/README.Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README."
#~ "Debian."

#~ msgid "Fix LDAP directory on upgrade?"
#~ msgstr "Korjataanko LDAP-hakemisto päivitettäessä?"

#~ msgid ""
#~ "The installation scripts of previous OpenLDAP 2.0 packages created a "
#~ "directory that does not conform to the LDAP schema. The new version is "
#~ "more strict about this and you won't be able to access the directory "
#~ "until it is fixed."
#~ msgstr ""
#~ "Aikaisempien OpenLDAP 2.0 -pakettien asennuskomentotiedostot loivat "
#~ "hakemiston, joka ei sovi LDAP-skeemaan. Uusi versio on tiukempi tässä "
#~ "asiassa, eikä hakemistoa voida käyttää ennen kuin se on korjattu."

#~ msgid "Slave databases require the 'updateref' option"
#~ msgstr "Orjatietokannat vaativat ”updateref”-valitsimen"

#~ msgid ""
#~ "According to the slapd configuration file, at least one database is "
#~ "configured as slave, and the updateref option is not set. The updateref "
#~ "option specifies the referral(s) to pass back when slapd is asked to "
#~ "modify a replicated local database. See slapd.conf(5) for more details."
#~ msgstr ""
#~ "slapdin asetustiedoston mukaan ainakin yksi tietokanta on asetettu "
#~ "orjaksi, eikä updateref-valitsinta ole asetettu. updateref-valitsin "
#~ "määrittää takaisin lähetettävät osoitteet, kun slapdia pyydetään "
#~ "muuttamaan kahdennettua paikallista tietokantaa. Lisätietoja "
#~ "(englanniksi) löytyy man-ohjesivulta slapd.conf(5)."

#~ msgid ""
#~ "Starting with version 2.1.23, slapd requires the updateref option to be "
#~ "set on slaves. You should fix the slapd.conf configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Versiosta 2.1.23 alkaen slapd vaatii, että orjille on asetettuna "
#~ "updateref-valitsin. Asetustiedosto slapd.conf tulisi korjata."

#~ msgid ""
#~ "The LDBM backend type has been deprecated in OpenLDAP 2.2. BDB is the "
#~ "recommended choice."
#~ msgstr ""
#~ "Taustatietokantatyyppi LDBM on vanhentunut versiossa OpenLDAP 2.2. "
#~ "Suositeltava valinta on BDB."

#~ msgid "HDB will replace BDB in the future but is not recommended yet."
#~ msgstr ""
#~ "HDB tulee korvaamaan BDB:n tulevaisuudessa, mutta sitä ei suositella "
#~ "vielä."

Reply to: