[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Bug#448061: openldap2.3: Updated translation filePackage: openldap2.3
Followup-For: Bug #448061

Please include attached updated translation file fi.po to the package.

Regards,
Esko Arajärvi
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: openldap2.3\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: Source: openldap2.3@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2007-11-13 17:39+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2007-11-13 21:09+0200\n"
"Last-Translator: Esko Arajärvi <edu@iki.fi>\n"
"Language-Team: Finnish <debian-l10n-finnish@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"X-Poedit-Language: Finnish\n"
"X-Poedit-Country: FINLAND\n"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
msgid "Omit OpenLDAP server configuration?"
msgstr "Ohitetaanko OpenLDAP-palvelimen asetus?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:2001
msgid "If you enable this option, no initial configuration or database will be created."
msgstr "Jos valitset tämän, asetuksia ja tietokantaa ei luoda."

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "always"
msgstr "aina"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "when needed"
msgstr "tarvittaessa"

#. Type: select
#. Choices
#: ../slapd.templates:3001
msgid "never"
msgstr "ei koskaan"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid "Dump databases to file on upgrade:"
msgstr "Vedosta tietokannat tiedostoon päivitettäessä:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid "Before the upgrade to a new version of the OpenLDAP server, the LDAP directories can be dumped into plain text LDIF files (in the standardized LDAP Data Interchange Format)."
msgstr "Ennen päivitystä OpenLDAP-palvelimen uuteen versioon, LDAP-hakemistoista voidaan tallentaa vedos LDIF-tekstitiedostoiksi (standardoidussa LDAP-tiedonsiirtomuodossa)."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:3002
msgid "Selecting \"always\" will cause the databases to be dumped unconditionally before an upgrade. Selecting \"when needed\" will only dump the database if the new version is incompatible with the old database format and it needs to be reimported. Selecting \"never\" will cause no dump to occur."
msgstr "Valinta ”aina” merkitsee, että tietokannat vedostetaan tilanteesta riippumatta ennen päivitystä. Valinta ”tarvittaessa” merkitsee, että tietokannoista otetaan vedos vain, jos uusi versio ei ole yhteensopiva vanhan tietokantamuodon kanssa ja tiedot tulee tuoda kantaan uudelleen. Valittaessa ”ei koskaan” vedostusta ei tehdä."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Directory for dumped databases:"
msgstr "Tietokantavedosten hakemisto:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:4001
msgid "Please specify the directory where the LDAP databases will be exported. In this directory, several LDIF files will be created which correspond to the search bases located on the server. Make sure you have enough free space on the partition where it's located. The first occurrence of the string \"VERSION\" is replaced with the server version you are upgrading from."
msgstr "Anna hakemisto, johon viennit LDAP-tietokannoista tehdään. Hakemistoon luodaan useita LDIF-tiedostoja, joiden sisältö vastaa palvelimen hakukantoja. Varmista, että valitulla levyosiolla on tarpeeksi vapaata tilaa. Merkkijonon ”VERSION” ensimmäinen esiintymä korvataan päivitettävän palvelimen versionumerolla."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "Move old database?"
msgstr "Siirretäänkö vanha tietokanta?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:5001
msgid "There are still files in /var/lib/ldap which will probably break the configuration process. If you enable this option, the maintainer scripts will move the old database files out of the way before creating a new database."
msgstr "Hakemistossa /var/lib/ldap on vielä tiedostoja ja ne luultavasti hajoavat asetusprosessissa. Jos valitset tämän vaihtoehdon, vanhat tietokantatiedostot siirretään syrjään ennen uuden tietokannan luomista."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "Retry configuration?"
msgstr "Yritetäänkö asetusten tekoa uudelleen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:6001
msgid "The configuration you entered is invalid. Make sure that the DNS domain name is valid, the organization is not left empty and that the admin passwords match. If you decide not to retry the configuration the LDAP server will not be set up. Run 'dpkg-reconfigure slapd' if you want to retry later."
msgstr "Antamasi asetukset ovat epäkelpoja. Varmista, että DNS-aluenimi on oikea, organisaatiokenttä ei ole tyhjä ja että ylläpitosalasanat täsmäävät. Jos päätät olla yrittämättä asetusten tekemistä uudelleen, LDAP-palvelimen asetukset eivät ole valmiit. Voit tehdä asetukset myöhemmin ajamalla komennon ”dpkg-reconfigure slapd”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "DNS domain name:"
msgstr "DNS-aluenimi:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:7001
msgid "The DNS domain name is used to construct the base DN of the LDAP directory. For example, 'foo.example.org' will create the directory with 'dc=foo, dc=example, dc=org' as base DN."
msgstr "DNS-aluenimeä käytetään perus-DN:n (erittelevä nimi) luomisessa LDAP-hakemistolle. Esimerkiksi ”foo.esimerkki.fi” luo hakemiston, jonka perus-DN on ”dc=foo, dc=esimerkki, dc=fi”."

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Organization:"
msgstr "Organisaatio:"

#. Type: string
#. Description
#: ../slapd.templates:8001
msgid "Please enter the name of the organization to use in the base DN of the LDAP directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston perus-DN:ssä käytettävä organisaation nimi."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Administrator password:"
msgstr "Ylläpitosalasana:"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:9001
msgid "Please enter the password for the administrator entry in the LDAP directory."
msgstr "Anna LDAP-hakemiston ylläpitosalasana."

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:10001
msgid "Confirm password:"
msgstr "Vahvista salasana:"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "Password mismatch"
msgstr "Salasanat eivät täsmää"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:11001
msgid "The administrator password and its confirmation must match. Please note that differences such as uppercase/lowercase and added whitespace matter."
msgstr "Ylläpitosalasanan ja sen vahvistuksen täytyy täsmätä. Huomaa, että erot aakkoslajeissa ja tyhjätilamerkkien määrissä merkitsevät."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:12001
msgid "Do you want the LDAP database to be removed when purging the package?"
msgstr "Haluatko, että LDAP-tietokanta poistetaan poistettaessa paketti ja sen asetustiedostot?"

#. Type: password
#. Description
#: ../slapd.templates:13001
msgid "Encrypted administrator password:"
msgstr "Salattu ylläpitosalasana:"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "Allow LDAPv2 protocol?"
msgstr "Sallitaanko LDAPv2-yhteyskäytäntö?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:14001
msgid "The obsolete LDAPv2 protocol is disabled by default in slapd. Programs and users should upgrade to LDAPv3. If some old programs can't use LDAPv3, you should select this option and 'allow bind_v2' will be added to the slapd.conf file."
msgstr "Vanhentunut LDAPv2-yhteyskäytäntö on oletuksena poissa käytöstä. Ohjelmien ja käyttäjien tulisi päivittää versioon LDAPv3. Jos jotkut vanhat ohjelmat eivät voi käyttää LDAPv3-yhteyskäytäntöä, valitse tämä, jolloin ”allow bind_v2” lisätään tiedostoon slapd.conf."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "Back up current database and create a new one?"
msgstr "Tehdäänkö nykyisestä tietokannasta varmuuskopio ja luodaanko uusi?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:15001
msgid "The directory suffix (domain) you specified doesn't match the one currently in /etc/ldap/slapd.conf. Changing the directory suffix requires moving aside the current LDAP database and creating a new one. Please confirm whether you want to back up and abandon the current database."
msgstr "Annettu hakemistopääte (verkkotunnus) ei täsmää tiedostossa /etc/ldap/slapd.conf olevaan. Hakemistopäätteen muuttaminen vaatii nykyisen LDAP-tietokannan siirtämistä syrjään ja uuden luomista. Vahvista haluatko tehdä tehdä varmuuskopion nykyisestä tietokannasta ja hylätä sen."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "slapcat failure during upgrade"
msgstr "Toimintahäiriö ohjelmassa slapcat päivityksen aikana"

#. Type: error
#. Description
#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
#: ../slapd.templates:17001
msgid "An error occurred during the attempt to upgrade the LDAP directory."
msgstr "Yritettäessä päivittää LDAP-hakemistoa tapahtui virhe."

#. Type: error
#. Description
#: ../slapd.templates:16001
msgid "The 'slapcat' program, which attempts to extract the LDAP directory, failed. This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing 'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr "LDAP-hakemiston tuottavassa ohjelmassa ”slapcat” tapahtui toimintahäiriö. Tämä saattaa johtua virheellisestä asetustiedostosta (esimerkiksi puuttuvista, taustatietokannan tuen lisäävistä ”moduleload”-riveistä)."

#. Type: error
#. Description
#. This paragraph is followed by a (non translatable) paragraph
#. containing a command line
#: ../slapd.templates:16001
msgid "This failure will cause 'slapadd' to later fail. The old database files will be moved to /var/backups. If you want to retry the upgrade, you should move the old database files back into place, fix whatever caused slapcat to fail, and run:"
msgstr "Tämän toimintahäiriön takia ohjelmassa ”slapadd” tulee myöhemmin ilmenemään toimintahäiriö. Vanhat tietokantatiedostot tullaan siirtämään hakemistoon /var/backups. Jos haluat yrittää päivittämistä uudelleen, vanhat tietokantatiedostot tulisi siirtää takaisin paikoilleen, korjata toimintahäiriön aiheuttanut virhe ja ajaa:"

#. Type: error
#. Description
#. Translators: keep "$location" unchanged. This is a variable that
#. will be replaced by a directory name at execution
#: ../slapd.templates:16001
msgid "Then move the database files back to a backup area and then try running slapadd from $location."
msgstr "Siirrä tämän jälkeen tietokantatiedostot takaisin varmuuskopiohakemistoon ja aja slapadd sijainnista $location."

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "slapadd failed during upgrade"
msgstr "Toimintahäiriö ohjelmassa slapadd päivityksen aikana"

#. Type: note
#. Description
#: ../slapd.templates:17001
msgid "The 'slapadd' program, which attempts to populate an empty new LDAP directory using the information from the original LDAP directory, failed. This may be caused by an incorrect configuration file (for example, missing 'moduleload' lines to support the backend database)."
msgstr "Uuden tyhjän LDAP-hakemiston alkuperäisen LDAP-hakemiston tiedoilla täyttävässä ohjelmassa ”slapadd” tapahtui toimintahäiriö. Tämä saattaa johtua virheellisestä asetustiedostosta (esimerkiksi puuttuvista, taustatietokannan tuen lisäävistä ”moduleload”-riveistä)."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "Change backend type from LDBM to BDB?"
msgstr "Vaihdetaanko taustatietokannan tyyppi LDBM:stä BDB:hen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "The LDBM backend type has serious stability problems and has been deprecated by OpenLDAP as of 2.2. It is no longer supported by the OpenLDAP packages. BDB is the recommended database backend."
msgstr "LDBM-taustatietokannalla on suuria vakausongelmia ja se on poistumassa käytöstä OpenLDAPin version 2.2 myötä. Sitä ei enää tueta OpenLDAP-pakettien toimesta. Suositeltava taustatietokanta on BDB."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
msgid "When the BDB backend is used, it must be configured properly. For more information, see /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."
msgstr "Käytettäessä BDB-taustatietokantaa, se tulee asettaa asianmukaisesti. Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../slapd.templates:19001
#| msgid ""
#| "If you enable this option, an attempt will be made to update the "
#| "configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases."
msgid "If you enable this option, an attempt will be made to update the configuration to use BDB instead of LDBM and convert the databases. If you do not enable this option, the upgrade will be aborted."
msgstr "Jos valitset tämän, yritetään päivittää asetukset käyttämään BDB:tä LDBM:n sijaan ja muuntaa tietokanta. Jos et valitse tätä, päivitys keskeytetään."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid "Database backend to use:"
msgstr "Käytettävä taustatietokanta:"

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
msgid "The HDB backend is recommended. HDB and BDB use similar storage formats, but HDB adds support for subtree renames. Both support the same configuration options."
msgstr "HDB-taustatietokantaa suositellaan. HDB ja BDB käyttävät samantapaisia tallennusmuotoja, mutta HDB tukee lisäksi puun osien uudelleennimeämistä. Molemmat tukevat samoja asetusvalintoja."

#. Type: select
#. Description
#: ../slapd.templates:20001
#| msgid ""
#| "The BDB backend is recommended. When using it, the database must be "
#| "configured accordingly. Please check /usr/share/doc/slapd/README."
#| "DB_CONFIG.gz for more details."
msgid "In either case, you should review the resulting database configuration for your needs. See /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz for more details."
msgstr "Joka tapauksessa tulisi tarkistaa, että tuloksena olevat tietokanta-asetukset vastaavat tarpeita. Tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README.DB_CONFIG.gz löytyy lisätietoja (englanniksi)."

#~ msgid "Change configuration to load backend modules?"
#~ msgstr "Muutetaanko asetuksia taustaohjelmamoduulien lataamiseksi?"
#~ msgid ""
#~ "Starting with OpenLDAP 2.1, backends are no longer built into the server "
#~ "but are instead dynamically loaded at startup. This means that the slapd "
#~ "configuration has to be changed to load the modules for the backends you "
#~ "are using."
#~ msgstr ""
#~ "OpenLDAPin versiosta 2.1 alkaen taustaohjelmia ei enää käännetä "
#~ "palvelimen kanssa vaan ne ladataan dynaamisesti käynnistyksen yhteydessä. "
#~ "Tämä tarkoittaa, että slapd-asetuksia tulee muuttaa käytettyjen "
#~ "taustaohjelmien lataamiseksi."
#~ msgid ""
#~ "If you choose this option, an attempt to fix the configuration will be "
#~ "made. If you don't select this, you *must* fix the configuration file "
#~ "manually or slapd (and slapcat if you are upgrading from an older "
#~ "version) will fail and the package will not be installed."
#~ msgstr ""
#~ "Jos valitset tämän valinnan, asetukset yritetään korjata. Jos et valitse "
#~ "tätä, asetustiedosto *täytyy* korjata käsin tai slapd (ja slapcat, jos "
#~ "päivität vanhemmasta versiosta) ei toimi eikä pakettia asenneta."
#~ msgid ""
#~ "For more information, please read /usr/share/doc/slapd/README.Debian."
#~ msgstr ""
#~ "Lisätietoja (englanniksi) löytyy tiedostosta /usr/share/doc/slapd/README."
#~ "Debian."
#~ msgid "Fix LDAP directory on upgrade?"
#~ msgstr "Korjataanko LDAP-hakemisto päivitettäessä?"
#~ msgid ""
#~ "The installation scripts of previous OpenLDAP 2.0 packages created a "
#~ "directory that does not conform to the LDAP schema. The new version is "
#~ "more strict about this and you won't be able to access the directory "
#~ "until it is fixed."
#~ msgstr ""
#~ "Aikaisempien OpenLDAP 2.0 -pakettien asennuskomentotiedostot loivat "
#~ "hakemiston, joka ei sovi LDAP-skeemaan. Uusi versio on tiukempi tässä "
#~ "asiassa, eikä hakemistoa voida käyttää ennen kuin se on korjattu."
#~ msgid "Slave databases require the 'updateref' option"
#~ msgstr "Orjatietokannat vaativat ”updateref”-valitsimen"
#~ msgid ""
#~ "According to the slapd configuration file, at least one database is "
#~ "configured as slave, and the updateref option is not set. The updateref "
#~ "option specifies the referral(s) to pass back when slapd is asked to "
#~ "modify a replicated local database. See slapd.conf(5) for more details."
#~ msgstr ""
#~ "slapdin asetustiedoston mukaan ainakin yksi tietokanta on asetettu "
#~ "orjaksi, eikä updateref-valitsinta ole asetettu. updateref-valitsin "
#~ "määrittää takaisin lähetettävät osoitteet, kun slapdia pyydetään "
#~ "muuttamaan kahdennettua paikallista tietokantaa. Lisätietoja "
#~ "(englanniksi) löytyy man-ohjesivulta slapd.conf(5)."
#~ msgid ""
#~ "Starting with version 2.1.23, slapd requires the updateref option to be "
#~ "set on slaves. You should fix the slapd.conf configuration file."
#~ msgstr ""
#~ "Versiosta 2.1.23 alkaen slapd vaatii, että orjille on asetettuna "
#~ "updateref-valitsin. Asetustiedosto slapd.conf tulisi korjata."
#~ msgid ""
#~ "The LDBM backend type has been deprecated in OpenLDAP 2.2. BDB is the "
#~ "recommended choice."
#~ msgstr ""
#~ "Taustatietokantatyyppi LDBM on vanhentunut versiossa OpenLDAP 2.2. "
#~ "Suositeltava valinta on BDB."
#~ msgid "HDB will replace BDB in the future but is not recommended yet."
#~ msgstr ""
#~ "HDB tulee korvaamaan BDB:n tulevaisuudessa, mutta sitä ei suositella "
#~ "vielä."


Reply to: