[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://debian-edu-doc/documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.poDag iedereen, 


In het git-archief debian-edu-doc werd de vertaling van
documentation/debian-edu-itil/debian-edu-itil-manual.nl.po aangevuld.
In bijlage de toegevoegde vertaling voor de paragrafen 1340-1566.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Machines running the 'workstation' profile is what we know as normal PCs. "
"Users log on to workstations, and get storage space on <link linkend="
"\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--mainserverprofile\">The main "
"server</link>. Documents, personal settings and many network services are on "
"<link linkend=\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--mainserverprofile"
"\">The main server</link>. User programs run on the workstation."
msgstr ""
"Computers die onder het profiel 'werkstation' functioneren, kennen we als "
"gewone pc's. Gebruikers loggen in bij werkstations en krijgen opslagruimte "
"op <link linkend=\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--"
"mainserverprofile\">De hoofdserver</link>. Documenten, persoonlijke "
"instellingen en veel netwerkdiensten bevinden zich op <link linkend="
"\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--mainserverprofile\">De "
"hoofdserver</link>. De gebruikersprogramma's worden uitgevoerd op het "
"werkstation."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"For access to CD/DVD-player/burner, digital cameras, scanners, this is the "
"profile to install."
msgstr ""
"Dit is het te installeren profiel om cd/dvd-speler/brander, digitale "
"camera's en scanners te kunnen benaderen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Machines running the thin client server support the thin clients. This "
"profile also includes the <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">workstation</link> profile. To "
"prevent saturating the network, two NICs are required. The profiles: main "
"server, workstation and thin client server can be installed on the same "
"machine."
msgstr ""
"Computers die onder het profiel thin-clientserver functioneren ondersteunen "
"de thin-clients. In dit profiel is ook het profiel <link linkend="
"\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">werkstation</link> inbegrepen. Om oververzadiging van het netwerk te "
"voorkomen, zijn twee netwerkkaarten vereist. De profielen hoofdserver, "
"werkstation en thin-clientserver kunnen op dezelfde machine geïnstalleerd "
"worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid ""
"This profile also contains <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">the work station</link>-profile"
msgstr ""
"Dit profiel houdt ook het profiel <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">werkstation</link> in."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "Diskless workstations"
msgstr "Schijfloze werkstations"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Machines running as thin client servers provide support for diskless clients "
"if this is enabled. In Skolelinux 2.0 this must be enabled afterwards. This "
"profile also includes <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--workstationprofile\">the workstation</link>-profile. "
"Profiles main server, workstation and thin client server can be installed on "
"the same machine."
msgstr ""
"Indien dit geactiveerd werd, leveren machines die als thin-clientservers "
"functioneren, ondersteuning voor schijfloze clients. In Skolelinux 2.0 moet "
"dit achteraf geactiveerd worden. Dit profiel houdt ook het profiel <link "
"linkend=\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">werkstation</link> in. De profielen hoofdserver, werkstation en thin-"
"clientserver kunnen op dezelfde machine geïnstalleerd worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><itemizedlist><listitem><para>
msgid "Main server + thin client server (including workstation)"
msgstr "Hoofdserver + thin-clientserver (met inbegrip van werkstation)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"This combination of profiles, also called combined profile, providing the "
"ability to setup a complete Skolelinux / Debian-edu network <link linkend="
"\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">workstations</link> and <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--thinclientprofile\">thinclients</link> with only one "
"server. This is an acceptable solution in a small Skolelinux/Debian-edu "
"network, with maybe 10-15 thin clients and a few workstations. For larger "
"installations, one must usually choose servers which are <emphasis>larger</"
"emphasis>."
msgstr ""
"Deze combinatie van profielen, ook gecombineerd profiel genaamd, biedt de "
"mogelijkheid om een volledig Skolelinux / Debian-edu-netwerk van <link "
"linkend=\"InfrastructureSetup--!InfrastructureSetup--workstationprofile"
"\">werkstations</link> en <link linkend=\"InfrastructureSetup--!"
"InfrastructureSetup--thinclientprofile\">thin-clients</link> op te zetten "
"met slechts één server. Dit is een aanvaardbare oplossing in een klein "
"Skolelinux / Debian-edu-netwerk met ongeveer 10-15 thin-clients en enkele "
"werkstations. Voor uitgebreidere installaties moet men meestal "
"<emphasis>forsere</emphasis> servers kiezen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "Main server + workstation"
msgstr "Hoofdserver + werkstation"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"This combination of profiles mainly gives you a main server with a GUI. If "
"you do not like the idea of administering your main server from the command "
"line, this is a good combination."
msgstr ""
"Met deze combinatie van profielen krijgt u in hoofdzaak een hoofdserver met "
"een grafische werkomgeving. Indien u niet houdt van het idee om uw "
"hoofdserver te beheren aan de commandoregel, is dit een goede combinatie."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The standalone profile is not part of Skolelinux/Debian-edu network. The "
"purpose of this profile is to support the home PC or portables."
msgstr ""
"Het profiel losstaande computer maakt geen deel uit van het Skolelinux/"
"Debian-edu-netwerk. Het doel van dit profiel is ondersteuning te bieden voor "
"thuiscomputers en draagbare computers."

#. type: Content of: <article><section><section><section><orderedlist><listitem><para>
msgid "Stand alone"
msgstr "Losstaande computer"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The standalone profile can not be installed together with the main server, "
"workstation or thin client server."
msgstr ""
"Het profiel losstaande computer kan niet samen met het profiel hoofdserver, "
"het profiel werkstation of het profiel thin-clientserver geïnstalleerd "
"worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The standalone profile is best to use without linking it to a Skolelinux / "
"Debian-edu network."
msgstr ""
"Het is best om het profiel losstaande computer te gebruiken zonder het te "
"koppelen aan een Skolelinux / Debian-edu-netwerk."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"All programs in Skolelinux/Debian edu are included in the standalone profile"
msgstr ""
"Alle programma's uit Skolelinux/Debian edu zijn opgenomen in het profiel "
"losstaande computer."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Hardware servers"
msgstr "Hardware-servers"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Client computers"
msgstr "Client-computers"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: Choice of client machines. Should you choose silent machines or "
"machines for multimedia. Should one have laptops to all or desktops."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: Keuze van client-machines. Moet men een keuze maken voor "
"stille machines of voor multimediacomputers. Moet men voor iedereen een "
"laptop hebben of een desktop."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Several types of technologies can provide application on the PC. Most common "
"is thick clients operating locally on each computer. But there are other "
"types of technology for applications on the desktop. Many have heard of "
"graphic terminals. Examples include Citrix, !FreeNX and Windows Terminal "
"Server. There are also other options like lowfat clients and real thin "
"clients. This article describes the options and provides an overview of "
"where the various terminal technologies do best. The reason for the article "
"is the experience of enterprise solutions with centralized operation of the "
"computer in many different buildings with low, medium or high network "
"capacity."
msgstr ""
"Verschillende types technologie kunnen het uitvoeren van toepassingen op een "
"pc mogelijk maken. Het meest gebruikelijke zijn thick-clients, waarbij op "
"elke computer alles lokaal uitgevoerd wordt. Maar er zijn ook nog andere "
"technologieën die het uitvoeren van toepassingen op een desktopcomputer "
"mogelijk maken. Velen hebben wellicht al horen praten over grafische "
"terminals. Voorbeelden daarvan zijn Citrix, !FreeNX en Windows Terminal "
"Server. Er bestaan nog andere mogelijkheden, zoals lowfat-clients en echte "
"thin-clients. In dit artikel worden de opties beschreven en krijgt u een "
"overzicht van waar de verschillende terminal-technologieën het best "
"renderen. De reden voor dit artikel is de ervaring met bedrijfsoplossingen "
"voor het gecentraliseerd beheer van computerinfrastructuur in veel "
"verschillende gebouwen met een lage, middelmatige of hoge netwerkcapaciteit."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Client technologies are described in the following order. Graphic terminals "
"Citrix and !FreeNX, thin clients with X Windows, thick clients with Linux "
"and Windows, client in between with Linux, and laptops. The following are "
"examples of what server systems are commonly used in various business-"
"oriented installations. A key factor for calculating costs is the number of "
"concurrent users and the number of servers. Centralized management of "
"computer equipment at several schools may in practice be compared with how "
"the operations of ICT systems is done in larger companies. Often schools "
"have more computers than the rest of the council's activities. Failure to "
"think things through in what one chooses for client solutions in schools can "
"quickly lead to a doubling of the number of employees in IT services in the "
"municipality."
msgstr ""
"Client-technologieën worden in de volgende volgorde beschreven. Grafische "
"terminals Citrix en !FreeNX, thin-clients met X-Windows, thick-clients met "
"Linux en Windows, clients die zich daar ergens tussenin situeren met Linux, "
"en laptops. Wat volgt zijn voorbeelden van welke serversystemen gewoonlijk "
"gebruikt worden in verschillende bedrijfsgeoriënteerde installaties. "
"Sleutelfactoren voor het berekenen van de kosten zijn het aantal "
"gelijktijdige gebruikers en het aantal servers. Het gecentraliseerd beheer "
"van de computeruitrusting van verschillende scholen kan in de praktijk "
"vergeleken worden moet hoe ICT-systemen beheerd worden in grotere bedrijven. "
"Vaak beschikken scholen over meer computers dan de rest van de diensten van "
"het gemeentebestuur. De te maken keuzes op het gebied van client-oplossingen "
"voor scholen niet voldoende overdenken, kan al gauw leiden tot een "
"verdubbeling van het aantal medewerkers op de IT-dienst van de gemeente."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Citrix is the most known product for <emphasis role=\"strong\">graphical "
"clients</emphasis>. The company making this is product was established in "
"1989. The first graphical clients were made for the operating system OS/2. "
"First Windows product was launched with NT 3.51 in 1995. There are several "
"competing products to Citrix. One of the most successful is the NX "
"technology. Briefly, you may run applications from a server with Citrix or "
"NX. The screen is exported over the network from a server to a graphical "
"terminal on a thick client."
msgstr ""
"Citrix is het meest bekende product op het gebied van <emphasis role=\"strong"
"\">grafische clients</emphasis>. Het bedrijf dat dit product maakt, werd in "
"1989 opgericht. De eerste grafische clients werden gemaakt voor het "
"besturingssysteem OS/2. Het eerste Windowsproduct werd met NT 3.51 in 1995 "
"gelanceerd. Er bestaan verschillende producten die concurreren met Citrix. "
"Een van de meest succesvolle is de NX-technologie. Kort samengevat kunt u "
"toepassingen vanaf een server uitvoeren met Citrix of met NX. Het scherm "
"wordt over het netwerk geëxporteerd door een server naar een grafische "
"terminal of een thick-client."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Graphical clients</emphasis> have the strength "
"that it would be seemless what ever kind of operating system that might be "
"running on the client. One could use the applications on the server anyways. "
"One can run standard office programs and client emails over an ISDN line "
"with 64 kbps. That said, there are limitations in graphic software, whether "
"it is used with multimedia or interactive graphics. The solution can quickly "
"become of no practical use if a municipality distributes 30 or 50 graphic "
"terminals at 5-6 schools with broadband with 2-8 Mbps. With this capacity "
"one can not run interactive graphical applications. The Internet would be "
"filled up with traffic, and the Citrix client would disconnect from the "
"server machine."
msgstr ""
"De kracht van <emphasis role=\"strong\">grafische clients</emphasis> is dat "
"de technologie naadloos aansluit bij om het even welk besturingssysteem dat "
"op de client gebruikt wordt. Men voert hoe dan ook toch de toepassingen uit "
"op de server. Over een ISDN-lijn met een snelheid van 64 kbps kan men "
"standaard bureautoepassingen en e-mailprogramma's gebruiken. Dit gezegd "
"zijnde, zijn er wel beperkingen inzake de grafische software welke gebruikt "
"kan worden, zoals multimediatoepassingen of interactieve grafische "
"toepassingen. Al snel kan de oplossing weinig praktisch worden als een "
"gemeente 30 tot 50 grafische terminals uitzendt naar 5-6 scholen met een "
"breedbandverbinding van 2-8 Mbps. Met een dergelijke capaciteit kan men geen "
"interactieve grafische toepassingen uitvoeren. Het internet zou verzadigd "
"worden met trafiek en de Citrix-client zou de verbinding met de server "
"verliezen."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"With <emphasis role=\"strong\">graphical clients</emphasis> the operations "
"department must run two parallel paths for the maintenance of software. "
"Maintenance occurs on all client computers and on local and central servers. "
"For getting for example Citrix to work reasonably well, there must be "
"deployed two additional server machines in each building, in addition to "
"central application servers. In addition, it usually needs some thick "
"clients also for use with multimedia. For example 1/3 of the machines in "
"Oslo schools are thick clients to provide support for multimedia."
msgstr ""
"Bij <emphasis role=\"strong\">grafische clients</emphasis> moeten de "
"operationele diensten twee parallelle wegen bewandelen voor het onderhoud "
"van de software. Onderhoud is nodig op alle client-computers evenals op de "
"lokale en de centrale servers. Opdat Citrix bijvoorbeeld op een aanvaardbare "
"wijze zou werken, moeten in elk gebouw twee extra servers geïnstalleerd "
"worden, naast de centrale toepassingsservers. Daarnaast zijn er meestal nog "
"enkele thick-clients nodig om er multimediatoepassingen op uit te voeren. In "
"de scholen in Oslo bijvoorbeeld, zijn 1/3 van de computers thick-clients om "
"ondersteuning te bieden voor multimedia."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Thin clients</emphasis> was introduced in 1984 at "
"MIT. This was around the same time Apple released the Macintosh GUI. The "
"following year Microsoft shipped the first edition of MS-Windows. Actually "
"thin clients are named X Window Systems and can be used on all possible "
"platforms like Linux, Mac or Windows. X Windows turned things upside down. "
"In practice applications run on a server, and the GUI is sent over the "
"network to the client computer. The client computer runs a server program to "
"display graphical windows. An X server may run your application windows from "
"different programs running on many different servers. Thick clients also run "
"the X Window system, using a virtual local network on the PC. All Unix "
"systems with graphical user interfaces run X servers."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Thin-clients</emphasis> kwamen voor het eerste "
"voor in 1984 aan het MIT. Dit was ongeveer op hetzelfde tijdstip waarop "
"Apple de grafische werkomgeving voor de Macintosh uitbracht. Het jaar daarop "
"bracht Microsoft de eerste editie van MS-Windows uit. In feite worden thin-"
"clients X-Window-systemen genoemd en deze kunnen gebruikt worden op alle "
"mogelijke platformen, zoals Linux, Mac en Windows. X-Windows keerde de zaken "
"om. In de praktijk worden toepassingen uitgevoerd op een server en wordt de "
"grafische werkomgeving over het netwerk naar de client-computers gezonden. "
"De client-computer voert een serverprogramma uit voor het weergeven van "
"grafische vensters. Een X-server kan toepassingsvensters leveren voor "
"verschillende programma's die mogelijk op verschillende servers uitgevoerd "
"worden. Ook thick-clients gebruiken het X-Window-systeem en gebruiken een "
"virtueel lokaal netwerk op de pc. Alle Unix-systemen met een grafische "
"gebruikersomgeving hebben een actieve X-server."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The main advantage of <emphasis role=\"strong\">thin clients</emphasis> is "
"the reuse of older equipment without increasing the complexity of "
"operations. Many people use PCs with 233 MHz and 32 MB memory as thin "
"clients. There is no need for local hard drive. Users can handle heavier "
"graphics, sound and simple video. Several schools have opened up for the use "
"of CD / DVD-Rom and USB memory stick at <emphasis role=\"strong\">the thin "
"clients</emphasis>. Operating personnel do not have to keep track of a "
"separate operating system on each of the PCs. Everything is handled from the "
"server. Each thin client uses around 2 Mbps network capacity during normal "
"use. The performance of thin clients is significantly better than graphic "
"terminals. Thin clients need in average fewer servers than graphic clients "
"with for example Citrix, as shown by a study of The Department of Education "
"in Oslo."
msgstr ""
"Het grote voordeel van <emphasis role=\"strong\">thin-clients</emphasis> is "
"het feit dat oudere uitrusting hergebruikt kan worden, zonder de "
"complexiteit van het onderhoud ervan te verhogen. Velen gebruiken pc's met "
"een processor van 233 MHz en 32 MB werkgeheugen als thin-client. Een lokale "
"harde schijf is niet nodig. Gebruikers kunnen er aan de slag gaan met "
"complexere grafische toepassingen, geluid en eenvoudige videotoepassingen. "
"Verschillende scholen hebben de mogelijkheid opengesteld om cd/dvd's en USB-"
"sticks te gebruiken op de <emphasis role=\"strong\">thin-clients</emphasis>. "
"Het interventiepersoneel dient niet op elke pc het onderhoud van het "
"besturingssysteem te verzorgen. Alles wordt afgehandeld vanaf de server. Bij "
"een normaal gebruik, gebruikt elke thin-client ongeveer een "
"netwerkcapaciteit van 2 Mbps. De prestaties van thin-clients zijn merkbaar "
"beter dan die van grafische terminals. Thin-clients hebben gemiddeld "
"gesproken minder servers nodig dan bijvoorbeeld grafische clients met een "
"Citrix-server, zoals aangetoond werd door een onderzoek van het Departement "
"van Onderwijs in Oslo."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Thick clients</emphasis> or standard PCs is what "
"is mostly used today. The term Personal Computers were used for the first "
"time November the third 1962. The first PC with network and graphical user "
"interface was created at Xerox PARK in 1973. Today it is the PC concept IBM "
"launched in 1981 that is known and widespread. The entire operating system "
"and all the software applications are installed on each client computer on a "
"local data store. The most famous operating computers are Microsoft Windows "
"and Linux. But there are also a number of other systems that many people "
"use, including a version of BSD."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Thick-clients</emphasis> of standaard pc's zijn "
"tegenwoordig de meest gebruikte computers. De term Personal Computer werd "
"voor het eerst gebruikt op drie november 1962. De eerste pc met "
"netwerkmogelijkheden en een grafische gebruikersomgeving werd gebouwd door "
"Xerox PARK in 1973. Tegenwoordig is het pc-concept dat IBM lanceerde in 1981 "
"best gekend en meest verspreid. Het volledige besturingssysteem en alle "
"softwaretoepassingen worden op elke client-computer geïnstalleerd op een "
"lokaal medium voor gegevensopslag. De meest bekende "
"computerbesturingssystemen zijn Microsoft Windows en Linux. Maar veel mensen "
"gebruiken ook nog een aantal andere systemen, waaronder versies van BSD."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The advantage of <emphasis role=\"strong\">Thick clients</emphasis> is that "
"all programs are run locally, which can provide great flexibility and "
"performance for users. Since most user programs run locally few central "
"servers are needed. Solutions with thick clients can be relatively "
"inexpensive to operate if one standardizes. On Windows, it is a great "
"advantage to have mostly similar machines, which is difficult over time. It "
"is quite common, for example, that the school has both 4 and 5 PC types. "
"This affects operational costs. Linux is more flexible because the system "
"can be more easily managed with many different PC types. Linux also requires "
"less memory, and allows for longer use of older computers without loss of "
"performance as the British Educational Communications and Technology Agency "
"(BECTA) reports."
msgstr ""
"Het voordeel van <emphasis role=\"strong\">Thick-clients</emphasis> is dat "
"alle programma's lokaal uitgevoerd worden, hetgeen de gebruikers een grote "
"flexibiliteit en sterke prestaties kan bieden. Aangezien de meeste "
"gebruikersprogramma's lokaal uitgevoerd worden zijn er maar weinig centrale "
"servers nodig. Oplossingen met thick-clients kunnen ook relatief goedkoop te "
"onderhouden zijn, indien men standaardiseert. Met Windows heeft men een "
"groot voordeel indien men hoofdzakelijk identieke machines heeft, hetgeen na "
"verloop van tijd moeilijk wordt. Het is heel gebruikelijk dat een school "
"bijvoorbeeld 4 of 5 verschillende types pc heeft. Dit heeft een invloed op "
"de kosten voor onderhoud. Linux is flexibeler omdat het met veel "
"verschillende pc-types makkelijker te beheren valt. Linux heeft ook minder "
"behoefte aan werkgeheugen en maakt het mogelijk om oudere computers langer "
"te gebruiken zonder prestatieverlies, zoals gerapporteerd werd door het "
"British Educational Communications and Technology Agency (BECTA)."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Diskless clients</emphasis> is another exciting "
"technology. Today supported on Linux with Lessdisks or new LTSP. Novell had "
"a virtual monopoly on diskless clients 15 years ago. Simply explained, the "
"entire operating system and applications are installed on a server. The "
"operating system is uploaded from the server to the client over the network. "
"File, print, and Web services are handled by an operating system designed "
"for networks. By the introduction of Windows 95, Novell met a technological "
"barrier. Microsoft changed controlling Windows with registry instead of text "
"files. Now it's only Linux and other Unix variants offering diskless clients."
msgstr ""
"Een <emphasis role=\"strong\">schijfloze client</emphasis> is nog een andere "
"boeiende technologie. Tegenwoordig wordt die op Linux ondersteund door "
"Lessdisks of het recentere LTSP. Ongeveer 15 jaar geleden had Novell een "
"virtueel monopoly op het gebied van schijfloze clients. Eenvoudig gesteld, "
"wordt het volledige besturingssysteem en alle toepassingen op een server "
"geïnstalleerd. Het besturingssysteem wordt over het netwerk vanaf de server "
"naar de client geüpload. Het bestandsbeheer, het printen en webdiensten "
"worden afgehandeld door een besturingssysteem dat ontworpen is voor "
"netwerken. Met de introductie van Windows 95 zag Novell zich voor een "
"technische barrière geplaatst. Microsoft schakelde toen over naar een "
"register in plaats van tekstbestanden voor de configuratie van Windows. Nu "
"bieden enkel nog Linux en andere Unix-varianten de technologie van "
"schijfloze clients aan."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The advantage with <emphasis role=\"strong\">diskless clients</emphasis> is "
"that you get the performance of thick clients with the operational advantage "
"of thin clients. It means that the organisation can connect many client "
"machines to a server, without installing locally an operating system on each "
"client. Everything is handled from the server. The system supports audio, "
"video, CD/DVD-Rom and USB memory stick. Today it is unusual to find used "
"machines with less than 800 MHz processors and 256 MB of memories, which is "
"well suited for the half thick clients. It is recommended to use local hard "
"drive cache."
msgstr ""
"Het voordeel van <emphasis role=\"strong\">schijfloze clients</emphasis> is "
"dat u de prestaties krijgt van thick-clients met het operationele voordeel "
"van thin-clients. Dit betekent dat de organisatie veel client-computers kan "
"verbinden met een server zonder op elke client een besturingssysteem te "
"installeren. Alles wordt vanop de server afgehandeld. Het systeem "
"ondersteunt audio, video, cd/dvd en USB-stick. Het is tegenwoordig "
"ongebruikelijk om gebruikte computers te vinden met processors van minder "
"dan 800 MHz en werkgeheugen van 256 MB, hetgeen geschikt is voor de halve "
"thick-clients. Het wordt aanbevolen om de cache van de lokale harde schijf "
"te gebruiken."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Portable machines</emphasis> are essentially thick "
"clients. Laptops may in principle be used as thin clients, half thick "
"clients or graphical terminals. But it is not very practical for several "
"reasons. Portables should be used as thick client. In order to connect the "
"laptop to a stationary computer network, one must choose what kind of "
"services to be used."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Draagbare computers</emphasis> zijn in essentie "
"thick-clients. Laptops kunnen in principe gebruikt worden als thin-clients, "
"halve thick-clients en grafische terminals. Maar om verschillende redenen is "
"dat weinig praktisch. Draagbare computers moeten gebruikt worden als thick-"
"clients. Bij het verbinden van een laptop met een vast netwerk, moet men "
"selecteren welke soort diensten gebruikt zullen worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"There are significant challenges with portables in wireless networks with "
"many users. Wireless networks have limited capacity. Portables are also "
"subject to rough treatment, and require more frequent replacement than what "
"is normal for stationary equipment. One should not run graphical terminals "
"on laptops in wireless networks. This quickly becomes unstable when you have "
"many users. Thick clients with Linux or Windows run fine. They can "
"relatively easily be authenticated against the network. The user can access "
"file directories, printing and other network services in a safe and secure "
"manner. Several providers offer laptops in schools which connect to the "
"computer network running Debian Edu."
msgstr ""
"Met draagbare computers in draadloze netwerken met veel gebruikers zijn de "
"uitdagingen aanzienlijk. De capaciteit van draadloze netwerken is beperkt. "
"Draagbare computers worden vaak ook ruw behandeld en moeten vaker vervangen "
"worden dan het geval is bij vaste uitrusting. Bij draagbare computers in "
"draadloze netwerken moet men niet werken met grafische terminals. Al snel "
"wordt dit onstabiel wanneer er veel gebruikers zijn. Als thick-client met "
"Linux of Windows functioneren ze goed. Zij kunnen zich relatief gemakkelijk "
"authenticeren bij het netwerk. De gebruiker kan op een veilige en "
"gemakkelijke manier bestanden benaderen, printen en andere netwerkdiensten "
"gebruiken. Verschillende leveranciers bieden scholen laptops aan die "
"aangesloten worden op een computernetwerk waarop Debian Edu gebruikt wordt."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Table of client types"
msgstr "Tabel van client-types"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "<emphasis><emphasis role=\"strong\">Main solution</emphasis></emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis><emphasis role=\"strong\">Hoofdoplossing</emphasis></emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"<emphasis><emphasis role=\"strong\">Support for multimedia</emphasis></"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis><emphasis role=\"strong\">Multimediaondersteuning</emphasis></"
"emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"<emphasis><emphasis role=\"strong\">Characteristics</emphasis></emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis><emphasis role=\"strong\">Karakteristieken</emphasis></emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Fat clients (Windows, Linux or Mac)"
msgstr "Fat-clients (Windows, Linux of Mac)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Good support for sound, graphics and video with powerful enough processor "
"and memory on the client machine."
msgstr ""
"Goede ondersteuning voor geluid, grafische toepassingen en video met een "
"voldoende sterke processor en voldoende geheugen op de client-machine."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"All user applications installed on the client machine. The user programs run "
"on the client machine. The client machine may be stationary or portable. "
"Running multiple services in networks such as email, file storage, case-"
"filing system etc.<emphasis role=\"strong\">Advantage:</emphasis> Requires "
"few server machines. Good support for multimedia<emphasis role=\"strong"
"\">Disadvantage:</emphasis> Need to install and maintain all the software on "
"each client machine"
msgstr ""
"Alle gebruikerstoepassingen worden op de client-machine geïnstalleerd. De "
"gebruikersprogramma's worden op de client-machine uitgevoerd. De client-"
"machine kan vast of draagbaar zijn. In het netwerk zijn verschillende "
"diensten actief, zoals e-mail, bestandsopslag, archivering, enz.<emphasis "
"role=\"strong\">Voordeel:</emphasis> Heeft weinig servermachines nodig. "
"goede ondersteuning voor multimedia<emphasis role=\"strong\">Nadeel:</"
"emphasis> Op elke client-machine moet de software geïnstalleerd en "
"onderhouden worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Diskless workstation (Linux. Earlier this was the solution from Novell with "
"Windows 3.X)"
msgstr ""
"Schijfloos werkstation (Linux. Vroeger was dit de oplossing van Novell met "
"Windows 3.X)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Good support for sound, graphics and video given a powerful enough processor "
"and memory on the client machine."
msgstr ""
"Goede ondersteuning voor geluid, grafische toepassingen en video bij een "
"voldoende sterke processor en voldoende geheugen op de client-machine."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"All user applications are installed on the server machine. User programs run "
"on the client machine. Client computer is usually stationary. Running "
"multiple services on the network such as email, file storage, case-filing "
"system etc.<emphasis role=\"strong\">Advantages:</emphasis> Same "
"functionality as thick clients. Need few servers. The client computers do "
"not have software installed."
msgstr ""
"Alle gebruikerstoepassingen worden op de servermachine geïnstalleerd. "
"Gebruikersprogramma's worden op de client-machine uitgevoerd. Gewoonlijk is "
"de client-computer vast. In het netwerk zijn verschillende diensten actief, "
"zoals e-mail, bestandsopslag, archivering, enz.<emphasis role=\"strong"
"\">Voordelen:</emphasis> Zelfde functionaliteit als thick-clients. Er zijn "
"weinig servers nodig. Er is geen software geïnstalleerd op de client-"
"computers."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Thin client (X Window System)"
msgstr "Thin-client (X-Window-systeem)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Decent audio, graphics and video support given a powerful enough processor "
"memory on the server machine. Needs high capacity client network."
msgstr ""
"Degelijke audio, grafische toepassingen en ondersteuning voor video bij een "
"voldoende krachtige processor en voldoende geheugen op de servermachine. "
"Heeft een client-netwerk nodig met een grote capaciteit."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"All user programs and services are installed on the server machine. The user "
"programs running on servers. The client computer is usually stationary. "
"Running multiple services in networks such as email, file storage, case-"
"filing system etc.<emphasis role=\"strong\">Advantage:</emphasis> Gives new "
"life to reused computers. Client does not have installed software.<emphasis "
"role=\"strong\">Disadvantage:</emphasis> Requires more servers than thick "
"and diskless clients."
msgstr ""
"Alle gebruikersprogramma's en diensten worden op de servermachine "
"geïnstalleerd. De gebruikersprogramma's worden op de server uitgevoerd. "
"Meestal is de client-computer vast. In het netwerk zijn verschillende "
"diensten actief, zoals e-mail, bestandsopslag, archivering, enz.<emphasis "
"role=\"strong\">Voordeel:</emphasis> Geeft gebruikte computers een tweede "
"leven. Op de client is geen software geïnstalleerd.<emphasis role=\"strong"
"\">Nadeel:</emphasis> Er zijn meer servers nodig dan bij thick- en "
"schijfloze clients."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid "Graphical terminals (FreeNX, Citrix, RDP)"
msgstr "Grafische terminals (FreeNX, Citrix, RDP)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"Decent graphics support given powerful enough processor memory on the server "
"machine, and high capacity network. Weak or little support for interactive "
"graphics at medium capacity network."
msgstr ""
"Behoorlijke ondersteuning voor grafische toepassingen bij een voldoende "
"krachtige processor en voldoende geheugen op de servermachine en een netwerk "
"met een hoge capaciteit. Zwak of weinig ondersteuning voor interactieve "
"grafische toepassingen bij een netwerk van middelmatige capaciteit."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"All user programs and services are installed on the server machine. A full "
"operating system with a graphical interface is usually installed on the "
"client machine. The user programs run on the server. The client computer is "
"usually stationary. Several network services such as email, file storage, "
"case-filing system etc. are provided.<emphasis role=\"strong\">Advantage:</"
"emphasis> Gives new life to reused computers.<emphasis role=\"strong"
"\">Disadvantage:</emphasis> Must install and maintain the operating system "
"on each client machine. Requires more servers than real thin clients. "
"Requires significantly more servers than thick or diskless clients. Gives "
"poor performance or no support for multimedia. The terminal disconnects with "
"network overloads. This may happen several times an hour."
msgstr ""
"Alle gebruikersprogramma's en diensten worden geïnstalleerd op de "
"servermachine. Meestal wordt op de client-machine een volledig "
"besturingssysteem met een grafische interface geïnstalleerd. De "
"gebruikersprogramma's worden op de server uitgevoerd. De client-computer is "
"meestal vast. In het netwerk zijn verschillende diensten actief, zoals e-"
"mail, bestandsopslag, archivering, enz.<emphasis role=\"strong\">Voordeel:</"
"emphasis> geeft een tweede leven aan gebruikte computers.<emphasis role="
"\"strong\">Nadeel:</emphasis> op elke client-machine moet een "
"besturingssysteem geïnstalleerd en onderhouden worden. Heeft meer servers "
"nodig dan echte thin-clients. Vereist aanzienlijk meer servers dan thick- of "
"schijfloze clients. Geeft zwakke prestaties bij of geen ondersteuning voor "
"multimedia. Bij een overbelasting van het netwerk gaat de terminalverbinding "
"verloren. Dit kan meermaals per uur gebeuren."

#. type: Content of: <article><section><section><section><informaltable><tgroup><tbody><row><entry><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">Advantage:</emphasis> Can take the PC anywhere "
"suitable<emphasis role=\"strong\">Disadvantage:</emphasis> Must install and "
"maintain the operating system on each client machine. Must set up and "
"maintain services that make it easy to connect and disconnect machines on "
"the network. There is considerable breakage with portable equipment, and "
"lifetimes average 3 years; that's 2-5 years less than desktops. "
"Administration of portable devices is expensive."
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">Voordeel:</emphasis> u kunt de pc naar overal waar "
"hij van dienst is, meenemen<emphasis role=\"strong\">Nadeel:</emphasis> op "
"elke client-machine moet het besturingssysteem geïnstalleerd en onderhouden "
"worden. Men moet diensten opzetten en onderhouden die het makkelijk maken om "
"machines aan te koppelen aan het netwerk en ze te ontkoppelen. Er doen zich "
"aanzienlijk wat breuken voor bij draagbare uitrusting en hun levensduur "
"bedraagt gemiddeld drie jaar; dat is twee tot vijf jaar minder dan bij "
"desktops. Het beheer van draagbare apparatuur is duur."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Switches"
msgstr "Switches"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Wireless access points"
msgstr "Toegangspunten draadloos netwerk"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Firewall(s)"
msgstr "Firewall(s)"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Routers"
msgstr "Routers"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Setting up a simple firewall"
msgstr "Een eenvoudige firewall instellen"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Setup:"
msgstr "Instellen:"

#. type: Content of: <article><section><title>
msgid "Useful commands"
msgstr "Nuttige commando's"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Support for 4 GB memory &lt;-- included in configuration management"
msgstr ""
"Ondersteuning voor 4 GB geheugen &lt;-- inbegrepen in configuratiebeheer"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use Case: Because there is limited space on the Skolelinux/Debian-Edu CD "
"only one Linux kernel is included, i.e. the lowest common denominator. That "
"means a kernel <emphasis>working</emphasis> at as many as possible different "
"types of hardware is included."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: omdat de ruimte op de Skolelinux/Debian-Edu-cd beperkt "
"is, bevat deze slechts één Linux-kernel, namelijk de grootste gemene deler. "
"Dit betekent dat er een kernel geleverd wordt die <emphasis>werkt</emphasis> "
"op zoveel mogelijk verschillende types hardware."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"You can find out the type of kernel running with the command <emphasis role="
"\"strong\">uname -a</emphasis>. The command can be used later to ensure that "
"you have upgraded to the required core. Then it may look like this:"
msgstr ""
"U kunt te weten komen welk type kernel actief is met het commando <emphasis "
"role=\"strong\">uname -a</emphasis>. Dit commando kan later gebruikt worden "
"om u ervan te vergewissen dat u een upgrade naar de vereiste kernel hebt "
"uitgevoerd. Het kan er dan zo uitzien:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# uname -a\n"
"Linux tjener.intern 2.6.8-2-386 #1 Thu May 19 17:40:50 JST 2005 i686 GNU/Linux"
msgstr ""
"tjener:~# uname -a\n"
"Linux tjener.intern 2.6.8-2-386 #1 Thu May 19 17:40:50 JST 2005 i686 GNU/Linux"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here runs a 386-core, which should work on just about all of the PCs. But it "
"is not optimal for dual core processors or more than 940MB."
msgstr ""
"Hier is een 386-kernel actief, welke op ongeveer alle pc's zou moeten "
"werken. Maar voor processors met twee kernen of voor werkgeheugen van meer "
"dan 940MB is dit niet optimaal."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you want a kernel for new servers with plenty of memory and multiple "
"processors, you can download and install it afterwards. Debian's package "
"system makes that easy."
msgstr ""
"Indien u een kernel wilt voor nieuwe servers met veel werkgeheugen en met "
"meerdere processors, kunt u deze later downloaden en installeren. Het "
"pakketsysteem van Debian maakt dit gemakkelijk."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Look at <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--apt-get\">Section "
"8.9</link> for a more detailed description of <emphasis role=\"strong\">apt-"
"get</emphasis> and <emphasis role=\"strong\">dpkg</emphasis>."
msgstr ""
"Ga kijken op <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--apt-get"
"\">Sectie 8.9</link> voor een meer gedetailleerde beschrijving van <emphasis "
"role=\"strong\">apt-get</emphasis> en <emphasis role=\"strong\">dpkg</"
"emphasis>."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">smp</emphasis> is the keyword to look for when you "
"want a Linux kernel with support for more RAM than 940MB of memory and dual "
"processors. The acronym stands for <emphasis>Symmetric Multi-Processors</"
"emphasis>. The command is run from a <link linkend=\"UsefulCommands--!"
"UsefulCommands--shell\">shell</link> which lists the number of cores ready "
"for installation:"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">smp</emphasis> is het trefwoord waarnaar u moet "
"zoeken, indien u een Linux-kernel wilt met ondersteuning voor meer dan 940MB "
"RAM-geheugen en een processor met twee kernen. Het acroniem staat voor "
"<emphasis>Symmetric Multi-Processors</emphasis>. Het volgende commando wordt "
"uitgevoerd in een <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--shell"
"\">shell</link> en geeft het aantal kernels weer die beschikbaar zijn voor "
"installatie:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search kernel-image | grep smp</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search kernel-image | grep smp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ". At the time this is written the following is listed:"
msgstr ""
". Toen deze handleiding geschreven werd, gaf het commando het volgende "
"resultaat:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"kernel-image-2.4-686-smp - Linux kernel image for version 2.4 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4 on AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.4.27-2-686-smp - Linux kernel image for version 2.4.27 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4.27-2-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4.27 on AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.6-686-smp - Linux kernel image for version 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 SMP systems\n"
"kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T SMP systems\n"
"kernel-image-2.6-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD K7 SMP.\n"
"kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on AMD64 SMP systems\n"
"kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on Intel EM64T SMP systems\n"
"kernel-image-2.6.8-2-686-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6.8-2-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6.8 on AMD K7 SMP."
msgstr ""
"kernel-image-2.4-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4 op AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.4.27-2-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4.27 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4.27-2-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4.27 op AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.6-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op AMD64 SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op Intel EM64T SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op AMD K7 SMP.\n"
"kernel-image-2.6.8-11-amd64-k8-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6.8 op AMD64 SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6.8-11-em64t-p4-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6.8 op Intel EM64T SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6.8-2-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6.8 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6.8-2-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6.8 op AMD K7 SMP."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"There is no need to specify a specific kernel version like 2.4.27 or 2.6.8. "
"Just use 2.4 or 2.6. This boils down to"
msgstr ""
"Het is niet nodig om een specifieke kernelversie op te geven zoals 2.4.27 of "
"2.6.8. Gebruik gewoon 2.4 or 2.6. Dit komt neer op"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"kernel-image-2.4-686-smp - Linux kernel image for version 2.4 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4-k7-smp - Linux kernel image for version 2.4 on AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.6-686-smp - Linux kernel image for version 2.6 on PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD64 SMP systems\n"
"kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux kernel image for version 2.6 on Intel EM64T SMP systems\n"
"kernel-image-2.6-k7-smp - Linux kernel image for version 2.6 on AMD K7 SMP."
msgstr ""
"kernel-image-2.4-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP\n"
"kernel-image-2.4-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.4 op AMD K7 SMP\n"
"kernel-image-2.6-686-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op PPro/Celeron/PII/PIII/P4 SMP.\n"
"kernel-image-2.6-amd64-k8-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op AMD64 SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6-em64t-p4-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op Intel EM64T SMP systemen\n"
"kernel-image-2.6-k7-smp - Linux-kernel-image voor versie 2.6 op AMD K7 SMP."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Now you just need to know what kind of processor you have eg. 686 (Intel), "
"k7 (AMD) AMD64 or EM64T"
msgstr ""
"Nu dient u enkel te weten welk soort processor u heeft, bijv. 686 (Intel), "
"k7 (AMD) AMD64 of EM64T"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"As soon as which kernel fit the machine best it can be installed using the "
"command"
msgstr ""
"Zodra u weet welke kernel best bij de machine past, kunt u deze installeren "
"met het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-&lt;your "
"processor type&gt;-smp</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-&lt;uw processor-"
"type&gt;-smp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "If the machine contain an Intel Xeon one can use"
msgstr "Indien de machine een Intel Xeon bevat, kunt u het volgende gebruiken:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-686-smp</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-686-smp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "If a 2.4 kernel is used"
msgstr "Indien een 2.4 kernel gebruikt wordt, is het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.4-&lt;your "
"processor type&gt;-smp</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.4-&lt;uw processor-"
"type&gt;-smp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "With an AMD Athlon(TM) MP 2000 it is possible to use"
msgstr "Voor een AMD Athlon(TM) MP 2000 kunt u het volgende gebruiken:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-k7-smp</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install kernel-image-2.6-k7-smp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "When you install the new kernel, you may see something like this:"
msgstr "Wanneer u de nieuwe kernel installeert, kunt u iets zien zoals dit:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get update\n"
"tjener:~# apt-get install kernel-image-2.6-686-smp\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following extra packages will be installed:\n"
" kernel-image-2.6.8-2-686-smp\n"
"Suggested packages:\n"
" lilo kernel-doc-2.6.8 kernel-source-2.6.8\n"
"Recommended packages:\n"
" irqbalance\n"
"The following NEW packages will be installed:\n"
" kernel-image-2.6-686-smp kernel-image-2.6.8-2-686-smp\n"
"0 upgraded, 2 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Need to get 15.3MB of archives.\n"
"After unpacking 44.9MB of additional disk space will be used.\n"
"Do you want to continue? [Y/n]\n"
"Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6.8-2-686-smp 2.6.8-16 [15.3MB]\n"
"Get:2 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6-686-smp 101 [2154B]\n"
"Fetched 15.3MB in 1m13s (208kB/s)\n"
"Selecting previously deselected package kernel-image-2.6.8-2-686-smp.\n"
"(Reading database ... 80762 files and directories currently installed.)\n"
"Unpacking kernel-image-2.6.8-2-686-smp (from .../kernel-image-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package kernel-image-2.6-686-smp.\n"
"Unpacking kernel-image-2.6-686-smp (from .../kernel-image-2.6-686-smp_101_i386.deb) ...\n"
"Setting up kernel-image-2.6.8-2-686-smp (2.6.8-16) ...\n"
"File descriptor 3 left open\n"
"File descriptor 4 left open\n"
"File descriptor 5 left open\n"
"File descriptor 6 left open\n"
"File descriptor 7 left open\n"
"  Finding all volume groups\n"
"  Finding volume group \"vg_data\"\n"
"  Finding volume group \"vg_system\"\n"
"Searching for GRUB installation directory ... found: /boot/grub .\n"
"Testing for an existing GRUB menu.list file... found: /boot/grub/menu.lst .\n"
"Searching for splash image... none found, skipping...\n"
"Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686-smp\n"
"Found kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386\n"
"Updating /boot/grub/menu.lst ... done\n"
"Setting up kernel-image-2.6-686-smp (101) ..."
msgstr ""
"tjener:~# apt-get update\n"
"tjener:~# apt-get install kernel-image-2.6-686-smp\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" kernel-image-2.6.8-2-686-smp\n"
"Voorgestelde pakketten:\n"
" lilo kernel-doc-2.6.8 kernel-source-2.6.8\n"
"Aanbevolen pakketten:\n"
" irqbalance\n"
"De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" kernel-image-2.6-686-smp kernel-image-2.6.8-2-686-smp\n"
"0 opgewaardeerd, 2 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Moet 15.3MB aan archieven ophalen.\n"
"Na het uitpakken zal 44.9MB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
"Wilt u voortgaan? [J/n]\n"
"Ophalen:1 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6.8-2-686-smp 2.6.8-16 [15.3MB]\n"
"Ophalen:2 http://ftp.debian.org sarge/main kernel-image-2.6-686-smp 101 [2154B]\n"
"Opgehaald 15.3MB in 1m13s (208kB/s)\n"
"Selecteren van voorheen niet geselecteerd pakket kernel-image-2.6.8-2-686-smp.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 80762 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Uitpakken van kernel-image-2.6.8-2-686-smp (uit .../kernel-image-2.6.8-2-686-smp_2.6.8-16_i386.deb) ...\n"
"Selecteren van voorheen niet geselecteerd pakket kernel-image-2.6-686-smp.\n"
"Uitpakken van kernel-image-2.6-686-smp (uit .../kernel-image-2.6-686-smp_101_i386.deb) ...\n"
"Instellen van kernel-image-2.6.8-2-686-smp (2.6.8-16) ...\n"
"Bestandsindicator 3 open gelaten\n"
"Bestandsindicator 4 left open gelaten\n"
"Bestandsindicator 5 left open gelaten\n"
"Bestandsindicator 6 left open gelaten\n"
"Bestandsindicator 7 left open gelaten\n"
"  Zoeken van alle volumegroepen\n"
"  Volumegroep \"vg_data\" wordt gevonden\n"
"  Volumegroep \"vg_system\" wordt gevonden\n"
"Zoeken naar installatiemap van GRUB ... gevonden: /boot/grub .\n"
"Testen op het bestaan van een GRUB-bestand menu.list... gevonden: /boot/grub/menu.lst .\n"
"Zoeken naar een splash image... geen gevonden, wordt overgeslagen...\n"
"Gevonden kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-686-smp\n"
"Gevonden kernel: /boot/vmlinuz-2.6.8-2-386\n"
"Bijwerken van /boot/grub/menu.lst ... gedaan\n"
"Instellen van kernel-image-2.6-686-smp (101) ..."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"As shown, you were asked to install kernel-image-2.6-686-smp, and it "
"automatically translated to install kernel-image-2.6.8-2-686-smp. It was "
"also suggested to install some other packages that might be useful."
msgstr ""
"Zoals getoond werd, werd er gevraagd om kernel-image-2.6-686-smp te "
"installeren en dit werd automatisch vertaald naar het installeren van kernel-"
"image-2.6.8-2-686-smp. Er werd ook gesuggereerd om enkele andere pakketten "
"die nuttig zouden kunnen zijn, te installeren."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Reboot the machine with the command: shutdown -r now"
msgstr "Herstart de machine met het commando: shutdown -r now"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "To activate a new kernel the machine need to be rebooted."
msgstr "Om een nieuwe kernel te activeren moet de machine herstart worden."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Building the kernel for a Skolelinux / Debian-Edu machine, is the only time "
"you ever need a restart. When installing other programs there is no need for "
"a restart."
msgstr ""
"Het enige moment waarop u ooit een machine van Skolelinux / Debian-Edu moet "
"herstarten, is bij het bouwen van de kernel. Bij het installeren van andere "
"programma's is herstarten niet nodig."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"When running the command <emphasis role=\"strong\">uname -a</emphasis> after "
"installation, the following is displayed"
msgstr ""
"Wanneer u na de installatie het commando <emphasis role=\"strong\">uname -a</"
"emphasis> uitvoert, wordt het volgende weergegeven:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# uname -a\n"
"Linux tjener.intern 2.6.8-2-686-smp #1 SMP Thu May 19 17:27:55 JST 2005 i686 GNU/Linux"
msgstr ""
"tjener:~# uname -a\n"
"Linux tjener.intern 2.6.8-2-686-smp #1 SMP Thu May 19 17:27:55 JST 2005 i686 GNU/Linux"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"After the installation of the smp kernel and after the reboot, you can run "
"the command <emphasis role=\"strong\">free</emphasis> and <emphasis role="
"\"strong\">cat /proc/cpuinfo</emphasis>. Then you can see if the new kernel "
"uses all memory and both processors."
msgstr ""
"Na de installatie van de smp-kernel en na het herstarten kunt u de "
"commando's <emphasis role=\"strong\">free</emphasis> en <emphasis role="
"\"strong\">cat /proc/cpuinfo</emphasis> uitvoeren. Dan kunt u zien of de "
"kernel alle geheugen en de twee processoren gebruikt."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"ltspserver00:~# free\n"
"       total    used    free   shared  buffers   cached\n"
"Mem:    4074752  4045556   29196     0   339248  2327780\n"
"-/+ buffers/cache:  1378528  2696224\n"
"Swap:   1835000    5852  1829148"
msgstr ""
"ltspserver00:~# free\n"
"       total    used    free   shared  buffers   cached\n"
"Mem:    4074752  4045556   29196     0   339248  2327780\n"
"-/+ buffers/cache:  1378528  2696224\n"
"Swap:   1835000    5852  1829148"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "Here is a shortened printing with the unnecessary printing removed ."
msgstr ""
"Hierna volgt een ingekorte weergave met weglating van de onnodige uitvoer."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"ltspserver00:~# cat /proc/cpuinfo\n"
"processor    : 0\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 1\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 2\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 3\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz"
msgstr ""
"ltspserver00:~# cat /proc/cpuinfo\n"
"processor    : 0\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 1\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 2\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz\n"
"\n"
"processor    : 3\n"
"vendor_id    : !GenuineIntel\n"
"cpu family   : 15\n"
"model      : 2\n"
"model name   : Intel(R) Xeon(TM) CPU 2.66GHz"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Administrating packages (apt-get)"
msgstr "Pakketten beheren (apt-get)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Installing new programs or update programs"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: nieuwe programma's installeren of programma's opwaarderen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"To install packages one needs to tell from where they should be fetched. In "
"other words, which package archive to use."
msgstr ""
"Om pakketten te installeren moet men aangeven waar deze moeten opgehaald "
"worden, met andere woorden, welk pakketarchief gebruikt moet worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"One can specify package archives in the file <computeroutput>/etc/apt/"
"sources.list</computeroutput>"
msgstr ""
"Men kan pakketarchieven opgeven in het bestand <computeroutput>/etc/apt/"
"sources.list</computeroutput>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"You can work with package management on the command line. There is more "
"graphical applications like for example KPackage <link linkend="
"\"UsefulCommands--!UsefulCommands--kpackage\">7</link> or Webmin <link "
"linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--webmin\">12</link>"
msgstr ""
"U kunt werken met pakketbeheer aan de commandoregel. Er zijn ook meerdere "
"grafische toepassingen, zoals bijvoorbeeld KPackage <link linkend="
"\"UsefulCommands--!UsefulCommands--kpackage\">7</link> of Webmin <link "
"linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--webmin\">12</link>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This section provides a quick introduction to using the command line for "
"administrating packages."
msgstr ""
"In deze sectie wordt een korte inleiding gegeven over het gebruik van de "
"commandoregel bij het beheer van pakketten."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This is the content of a file with references to package repositories on the "
"Internet or from a CD ROM:"
msgstr ""
"Dit is de inhoud van een bestand met referenties naar pakketbronnen op het "
"internet en op cd:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"#deb file:///cdrom/ sarge main local\n"
"\n"
"deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free\n"
"\n"
" 1. deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free\n"
" 1.deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free\n"
"  1. Use (by uncommenting) either http or ftp, NOT both\n"
"  1. http based apt source: ----------------\n"
" 1. deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local\n"
"  1. ftp based apt source: -----------------\n"
" 1. deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local"
msgstr ""
"#deb file:///cdrom/ sarge main local\n"
"\n"
"deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free\n"
"\n"
" 1. deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free\n"
" 1.deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free\n"
"  1. Gebruik (via uit-commentariëren) ofwel http of ftp, NIET beide\n"
"  1. http-gebaseerde apt-bronnen: ----------------\n"
" 1. deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local\n"
"  1. ftp-gebaseerde apt-bronnen: -----------------\n"
" 1. deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Note that the lines <emphasis>without</emphasis> hashtag (#) can be used as "
"reference to the package archive. The example shows that one only gets "
"packets from the CD ROM used during installation. Other archives are not "
"activated. When doing this, one should open for security upgrades. So you "
"can try other archives for more packages."
msgstr ""
"Merk op dat de regels <emphasis>zonder</emphasis> hashtag (#) gebruikt "
"kunnen worden als referentie naar het pakketarchief. Het voorbeeld laat zien "
"dat men enkel pakketten verkrijgt van de cd welke tijdens de installatie "
"gebruikt werd. Andere archieven zijn niet geactiveerd. Als u dit gaat doen, "
"dan moet u de beveiligingsbijwerkingen activeren. U kunt ook nog andere "
"archieven gebruiken met het oog op meer pakketten."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "As a start it should look something like this:"
msgstr "Bij het begin zou het er ongeveer zo moeten uitzien:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"#deb file:///cdrom/ sarge main local\n"
"\n"
" 1.deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free\n"
"\n"
" 1.deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free\n"
"deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free\n"
"  1. Use (by uncommenting) either http or ftp, NOT both\n"
"  1. http based apt source: ----------------\n"
"deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
"deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
"deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local\n"
"  1. ftp based apt source: -----------------\n"
" 1. deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local"
msgstr ""
"#deb file:///cdrom/ sarge main local\n"
"\n"
" 1.deb cdrom:[Debian GNU/Linux edu _Sarge_ - Unofficial i386 Binary-1 (20050808)]/ unstable contrib local main non-free\n"
"\n"
" 1.deb http://security.debian.org/ stable/updates main contrib non-free\n"
"deb http://security.debian.org/ sarge/updates main contrib non-free\n"
"  1. Gebruik (via uit-commentariëren) ofwel http of ftp, NIET beide\n"
"  1. http-gebaseerde apt-bronnen: ----------------\n"
"deb http://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
"deb http://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
"deb http://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local\n"
"  1. ftp-gebaseerde apt-bronnen: -----------------\n"
" 1. deb ftp://ftp.debian.org/debian/ sarge main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://non-us.debian.org/debian-non-US/ sarge/non-US main contrib non-free\n"
" 1. deb ftp://ftp.skolelinux.no/skolelinux/ sarge local"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Note that there is a # sign in front of the line containing \"deb: cdrom\". "
"There is no need to load packages from a CD-ROM when one can get everything "
"from the Internet."
msgstr ""
"Merk op dat er een #-teken staat voor de regel die \"deb: cdrom\" bevat. Het "
"is niet nodig om pakketten te laden van een cd als men alles kan verkrijgen "
"via het internet."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you add a new line to this file, you must update the database with "
"information about what that is available."
msgstr ""
"Indien u een nieuwe regel toevoegt aan dit bestand, moet u de databank met "
"informatie over wat beschikbaar is, bijwerken."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"See <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--sources.list\">chapter "
"13</link> for other lines to add as package sources."
msgstr ""
"Zie <link linkend=\"UsefulCommands--!UsefulCommands--sources.list"
"\">hoofdstuk 13</link> voor andere toe te voegen regels met pakketbronnen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Links to package archives have a specific form. Failure to follow this gives "
"error messages when updating, asking to correct the error."
msgstr ""
"Links naar pakketarchieven hebben een specifieke vorm. Indien u nalaat om "
"die te volgen, krijgt u bij het bijwerken foutmeldingen met de vraag om de "
"fout te herstellen."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"The comment sign (#) is also in place in front of several lines in the file. "
"The technique of \"commenting out\" is typical for most configuration files "
"in Linux. Other symbols to be used is the semicolon (;) and double slashes "
"(//). But here, the hashtag is in force, and when removed, what is written "
"on the line is operative."
msgstr ""
"Het commentaarteken (#) staat ook voor verschillende regels in het bestand. "
"De techniek van \"uitcommentariëren\" is gebruikelijk bij de meeste "
"configuratiebestanden in Linux. Andere symbolen die soms gebruikt worden "
"zijn de puntkomma (;) en een dubbele slash (//). Maar hier is de hashtag van "
"kracht en wanneer die verwijderd wordt, wordt datgene wat op de regel staat, "
"geactiveerd."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Update the package archive"
msgstr "Het pakketarchief bijwerken"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Update the package repository with a summary of updated programs."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: de pakketbron bijwerken met een overzicht van bijgewerkte "
"programma's."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The selection of available packages is constantly updated. The most common "
"is new security updates. New versions of the software can also be posted. "
"Therefore, one must update the package archives. This is done with the "
"following command"
msgstr ""
"De selectie van beschikbare pakketten wordt permanent bijgewerkt. Meest "
"gebruikelijk betreft het beveiligingsbijwerkingen. Ook kan een nieuwe versie "
"van de software gepost worden. Daarom moet men de pakketarchieven bijwerken. "
"Dit gebeurt met het volgende commando:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get update\n"
"Get:1 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages [17.4kB]\n"
"Ign http://ftp.skolelinux.no sarge/local Release\n"
"Get:2 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Packages [20B]\n"
"Get:3 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Release [102B]\n"
"Get:4 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Packages [20B]\n"
"Get:5 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Release [105B]\n"
"Get:6 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Packages [20B]\n"
"Get:7 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Release [106B]\n"
"Get:8 http://ftp.debian.org sarge/main Packages [3347kB]\n"
"Get:9 http://security.debian.org sarge/updates/main Packages [155kB]\n"
"Get:10 http://security.debian.org sarge/updates/main Release [110B]\n"
"Get:11 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Packages [538B]\n"
"Get:12 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Release [113B]\n"
"Get:13 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Packages [20B]\n"
"Get:14 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Release [114B]\n"
"Get:15 http://ftp.debian.org sarge/main Release [95B]\n"
"Get:16 http://ftp.debian.org sarge/contrib Packages [56.2kB]\n"
"Get:17 http://ftp.debian.org sarge/contrib Release [98B]\n"
"Get:18 http://ftp.debian.org sarge/non-free Packages [58.4kB]\n"
"Get:19 http://ftp.debian.org sarge/non-free Release [99B]\n"
"Fetched 3635kB in 23s (157kB/s)\n"
"Reading Package Lists... Done"
msgstr ""
"tjener:~# apt-get update\n"
"Ophalen:1 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages [17.4kB]\n"
"Genegeerd http://ftp.skolelinux.no sarge/local Release\n"
"Ophalen:2 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Packages [20B]\n"
"Ophalen:3 http://non-us.debian.org sarge/non-US/main Release [102B]\n"
"Ophalen:4 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Packages [20B]\n"
"Ophalen:5 http://non-us.debian.org sarge/non-US/contrib Release [105B]\n"
"Ophalen:6 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Packages [20B]\n"
"Ophalen:7 http://non-us.debian.org sarge/non-US/non-free Release [106B]\n"
"Ophalen:8 http://ftp.debian.org sarge/main Packages [3347kB]\n"
"Ophalen:9 http://security.debian.org sarge/updates/main Packages [155kB]\n"
"Ophalen:10 http://security.debian.org sarge/updates/main Release [110B]\n"
"Ophalen:11 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Packages [538B]\n"
"Ophalen:12 http://security.debian.org sarge/updates/contrib Release [113B]\n"
"Ophalen:13 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Packages [20B]\n"
"Ophalen:14 http://security.debian.org sarge/updates/non-free Release [114B]\n"
"Ophalen:15 http://ftp.debian.org sarge/main Release [95B]\n"
"Ophalen:16 http://ftp.debian.org sarge/contrib Packages [56.2kB]\n"
"Ophalen:17 http://ftp.debian.org sarge/contrib Release [98B]\n"
"Ophalen:18 http://ftp.debian.org sarge/non-free Packages [58.4kB]\n"
"Ophalen:19 http://ftp.debian.org sarge/non-free Release [99B]\n"
"3635kB opgehaald in 23s (157kB/s)\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"This command must be executed <emphasis>before</emphasis> an upgrade or "
"before adding new packages."
msgstr ""
"Dit commando moet uitgevoerd worden <emphasis>voor</emphasis> een upgrade of "
"voor het toevoegen van nieuwe pakketten."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Update to new packages"
msgstr "Updaten naar nieuwe pakketten"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Updating the installed packages to a newer version if one is "
"available"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: het updaten van de geïnstalleerde pakketten naar een "
"recentere versie, indien er één beschikbaar is."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Author: Klaus Ade Johnstad"
msgstr "Auteur: Klaus Ade Johnstad"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"All installed packages can be upgraded to newer versions using the command"
msgstr ""
"Alle geïnstalleerde pakketten kunnen opgewaardeerd worden naar een nieuwere "
"versie met het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade</emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get upgrade\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following packages will be upgraded:\n"
" apache apache-common apache2-utils bsdutils cfengine cfengine-doc courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-ldap\n"
" courier-ssl cpio debian-edu-config debian-edu-install education-common education-main-server education-networked education-tasks libapr0 libice6\n"
" libmysqlclient12 libpam-ldap libpcre3 libsensors3 libsm6 libsnmp-base libsnmp5 libssl0.9.7 libungif4g libx11-6 libxext6 libxft1 libxi6 libxmu6 libxmuu1\n"
" libxp6 libxpm4 libxrandr2 libxt6 libxtrap6 libxtst6 localization-config lynx mount mysql-common ntp ntp-refclock ntp-server ntpdate openssl python2.3\n"
" slbackup snmp squid squid-common tcpdump util-linux xdebconfigurator xfree86-common xlibs xlibs-data\n"
"62 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Need to get 23.7MB of archives.\n"
"After unpacking 225kB disk space will be freed.\n"
"Do you want to continue? [Y/n]"
msgstr ""
"tjener:~# apt-get upgrade\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende pakketten zullen opgewaardeerd worden:\n"
" apache apache-common apache2-utils bsdutils cfengine cfengine-doc courier-authdaemon courier-base courier-imap courier-imap-ssl courier-ldap\n"
" courier-ssl cpio debian-edu-config debian-edu-install education-common education-main-server education-networked education-tasks libapr0 libice6\n"
" libmysqlclient12 libpam-ldap libpcre3 libsensors3 libsm6 libsnmp-base libsnmp5 libssl0.9.7 libungif4g libx11-6 libxext6 libxft1 libxi6 libxmu6 libxmuu1\n"
" libxp6 libxpm4 libxrandr2 libxt6 libxtrap6 libxtst6 localization-config lynx mount mysql-common ntp ntp-refclock ntp-server ntpdate openssl python2.3\n"
" slbackup snmp squid squid-common tcpdump util-linux xdebconfigurator xfree86-common xlibs xlibs-data\n"
"62 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Moet 23.7MB archieven ophalen.\n"
"Na het uitpakken zal 225kB schijfruimte vrijgemaakt worden.\n"
"Wilt u doorgaan? [J/n]"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Just press <emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis> or 'Y' and <emphasis "
"role=\"strong\">Enter</emphasis>. The packages will be downloaded and "
"installed automatically. One will get a change log when the upgrade begins."
msgstr ""
"Druk gewoon op <emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis> of 'J' en "
"<emphasis role=\"strong\">Enter</emphasis>. De pakketten zullen automatisch "
"gedownload en geïnstalleerd worden. Wanneer de upgrade begint, krijgt men "
"een log van de wijzigingen."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Once you have upgraded, you can delete the packages downloaded in the "
"directory<computeroutput>/var/cache/apt/archives/</computeroutput>. Use the "
"command"
msgstr ""
"Nadat de upgrade voltooid is, kunt u de pakketten die naar de map "
"<computeroutput>/var/cache/apt/archives/</computeroutput> gedownload werden, "
"verwijderen. Gebruik het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">apt-get clean</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-get clean</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"to clear the archive. This should be done occasionally. Otherwise "
"<computeroutput>/var</computeroutput> becomes full."
msgstr ""
"om het archief op te ruimen. Dit moet af en toe eens gebeuren. Anders loopt "
"<computeroutput>/var</computeroutput> vol."

#. type: Content of: <article><section><section><section><title>
msgid "Warning"
msgstr "Waarschuwing"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Sometimes it's OK to see what is going to happen <emphasis>before</emphasis> "
"upgrading. If judging whether it is necessary to download several large "
"packages, maybe you need to wait until there is more bandwidth available. If "
"you run"
msgstr ""
"Soms is het goed om te bekijken wat er gaat gebeuren <emphasis>voor</"
"emphasis> u de opwaardering uitvoert. Indien de conclusie is dat het nodig "
"is om verschillende grote pakketten te downloaden, moet u misschien wachten "
"tot er meer bandbreedte beschikbaar is. Indien u het volgende commando "
"uitvoert"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade --simulate</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade --simulate</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"if one will simulate what will happen, without it actually happens. Is it "
"too much information on the screen, one can run"
msgstr ""
"krijgt men een simulatie van wat gaat gebeuren, zonder het effectief uit te "
"voeren. Indien er te veel informatie is voor het scherm, kan men het "
"volgende commando gebruiken:"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade --simulate | more</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade --simulate | more</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"If it looks good, one can run the command again without the <emphasis role="
"\"strong\">--simulate</emphasis> parameter"
msgstr ""
"Indien het er goed uitziet, kan men het commando opnieuw uitvoeren zonder de "
"parameter <emphasis role=\"strong\">--simulate</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"It is also possible to use <emphasis role=\"strong\">aptitude dist-upgrade</"
"emphasis> in combination with <emphasis role=\"strong\">apt-get upgrade</"
"emphasis>."
msgstr ""
"Het is ook mogelijk om <emphasis role=\"strong\">aptitude dist-upgrade</"
"emphasis> te gebruiken in combinatie met <emphasis role=\"strong\">apt-get "
"upgrade</emphasis>."

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Sometimes you will get a message about changes affecting packages to upgrade "
"or install, as in here"
msgstr ""
"Soms kunt u een melding krijgen over wijzigingen die van invloed zijn op "
"pakketten die opgewaardeerd of geïnstalleerd worden, zoals in dit voorbeeld:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"kdeaddons (4:3.1.0-4) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * Rebuilt against libvorbis0a (closes: #184713).\n"
" * Removed alpha compile flags.\n"
" * Fresh admin/ sync.\n"
"\n"
" -- Ben Burton <bab@debian.org> Sun, 16 Mar 2003 16:00:19 +1100\n"
"\n"
"kdeaddons (4:3.1.0-2) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * First KDE3 upload to debian!\n"
" * Applied Ewald Snel's patch for xine support.\n"
" * Rolled the epoch to aid upgrades from the unofficial repository on\n"
"  ftp.kde.org.. *sigh*"
msgstr ""
"kdeaddons (4:3.1.0-4) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * Rebuilt against libvorbis0a (closes: #184713).\n"
" * Removed alpha compile flags.\n"
" * Fresh admin/ sync.\n"
"\n"
" -- Ben Burton <bab@debian.org> Sun, 16 Mar 2003 16:00:19 +1100\n"
"\n"
"kdeaddons (4:3.1.0-2) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * First KDE3 upload to debian!\n"
" * Applied Ewald Snel's patch for xine support.\n"
" * Rolled the epoch to aid upgrades from the unofficial repository on\n"
"  ftp.kde.org.. *sigh*"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Use <emphasis role=\"strong\">Space</emphasis> on the keyboard to browse "
"through the message. Then you will see"
msgstr ""
"Gebruik de <emphasis role=\"strong\">spatiebalk</emphasis> op het "
"toetsenbord om door het bericht te bladeren. Dan ziet u:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"quanta (1:3.0pr1-1) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * New upstream release.\n"
" * Built for KDE3.\n"
"\n"
" -- Ben Burton <benb@acm.org> Wed, 4 Sep 2002 10:36:12 +1000\n"
"\n"
"(END)"
msgstr ""
"quanta (1:3.0pr1-1) unstable; urgency=low\n"
"\n"
" * New upstream release.\n"
" * Built for KDE3.\n"
"\n"
" -- Ben Burton <benb@acm.org> Wed, 4 Sep 2002 10:36:12 +1000\n"
"\n"
"(END)"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"Press the <emphasis role=\"strong\">q</emphasis> key to quit and you get"
msgstr ""
"Druk op de toets <emphasis role=\"strong\">q</emphasis> om af te sluiten en "
"dan krijgt u:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"Fetched 60.2MB in 11m24s (87.9kB/s)\n"
"Reading changelogs... Done\n"
"apt-listchanges: Do you want to continue? [Y/n]?"
msgstr ""
"60.2MB opgehaald in 11m24s (87.9kB/s)\n"
"Changelogs worden gelezen... Klaar\n"
"apt-listchanges: Wilt u doorgaan? [J/n]?"

#. type: Content of: <article><section><section><section><para>
msgid ""
"To continue you need to press <emphasis role=\"strong\">Y</emphasis> for Yes."
msgstr ""
"Om door te gaan moet u drukken op <emphasis role=\"strong\">J</emphasis> "
"voor Ja."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Summary of installed packages"
msgstr "Overzicht van geïnstalleerde pakketten"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Want a summary of installed packages"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wenst een overzicht te krijgen van geïnstalleerde "
"pakketten"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "To get a summary of the installed packages run this command"
msgstr ""
"Om een overzicht te krijgen van de geïnstalleerde pakketten, moet u het "
"volgende commando gebruiken:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">dpkg --list | more</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">dpkg --list | more</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Note that when the first letters in the list is \"ii\" it mean the package "
"is fully installed."
msgstr ""
"Merk op dat wanneer de eerste letters in de lijst \"ii\" zijn, dit betekent "
"dat het pakket volledig geïnstalleerd is."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"To get the status of one particular package one can use <emphasis role="
"\"strong\">grep</emphasis> to search for it:"
msgstr ""
"Om de toestand van een specifiek pakket te kennen, kan men het commando "
"<emphasis role=\"strong\">grep</emphasis> gebruiken om het op te zoeken:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# dpkg --list | grep apache\n"
"ii apache     1.3.33-6    versatile, high-performance HTTP server\n"
"ii apache-common 1.3.33-6    support files for all Apache webservers\n"
"ii apache2-utils 2.0.54-4    utility programs for webservers"
msgstr ""
"tjener:~# dpkg --list | grep apache\n"
"ii apache     1.3.33-6    veelzijdige, krachtige HTTP-server\n"
"ii apache-common 1.3.33-6    hulpbestanden voor alle Apache-webservers\n"
"ii apache2-utils 2.0.54-4    hulpprogramma's voor webservers"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Find the name of a particular package"
msgstr "De naam van een specifiek pakket opzoeken"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Often it is hard to remember the name of a package."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: vaak is het moeilijk om zich de naam van een pakket te "
"herinneren."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"To find a particular package one can use a search term with this command:"
msgstr ""
"Om een specifiek pakket te vinden, kan men een zoekterm gebruiken met het "
"volgende commando:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search &lt;package name&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Try this if there is too much text on the screen"
msgstr "Gebruik het volgende als er te veel tekst op het scherm komt:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search &lt;package name&gt;|more</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache search &lt;pakketnaam&gt;|more</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The two symbols &lt; and &gt; must <emphasis>not</emphasis> be used. They "
"are only used in this example."
msgstr ""
"De twee symbolen &lt; en &gt; mogen <emphasis>niet</emphasis> gebruikt "
"worden. Ze werden enkel ten behoeve van dit voorbeeld gebruikt."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-cache search apache\n"
"apache - versatile, high-performance HTTP server\n"
"apache-common - support files for all Apache webservers\n"
"apache-dbg - debug versions of the Apache webservers\n"
"apache-dev - development kit for the Apache webserver\n"
"apache-doc - documentation for the Apache webserver\n"
"apache-perl - versatile, high-performance HTTP server with Perl support\n"
"apache-ssl - versatile, high-performance HTTP server with SSL support\n"
"apache-utils - utility programs for webservers (transitional package)"
msgstr ""
"tjener:~# apt-cache search apache\n"
"apache - veelzijdige, krachtige HTTP-server\n"
"apache-common - hulpbestanden voor alle Apache-webservers\n"
"apache-dbg - debug-versies van de Apache-webservers\n"
"apache-dev - ontwikkelingskit voor de Apache-webserver\n"
"apache-doc - documentatie voor de Apache-webserver\n"
"apache-perl - veelzijdige, krachtige HTTP-server met Perl-ondersteuning\n"
"apache-ssl - veelzijdige, krachtige HTTP-server met SSL-ondersteuning\n"
"apache-utils - hulpprogramma's voor webservers (overgangspakket)"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"As the screen dump show there are a lot more related to apache than the "
"packages already installed."
msgstr ""
"Zoals de schermdump laat zien, zijn er veel meer pakketten die verband "
"houden met apache dan de reeds geïnstalleerde pakketten."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Show available information about packages"
msgstr "Beschikbare informatie over pakketten weergeven"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: Want to get information about the package. There may be "
"dependencies to other packages etc.."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wenst informatie over een pakket te hebben. Mogelijk "
"zijn er afhankelijkheden van andere pakketten, enz..."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "The command"
msgstr "De commando's"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache showpkg &lt;package name&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-cache showpkg &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "and"
msgstr "en"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">&lt;apt-cache policy &lt;package name&gt;</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">&lt;apt-cache policy &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "gives details about the package."
msgstr "geven details weer over het pakket."

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-cache showpkg kdissert\n"
"Package: kdissert\n"
"Versions:\n"
"0.3.8-1(/var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_sarge_main_binary-i386_Packages)\n"
"\n"
"Reverse Depends:\n"
"Dependencies:\n"
"0.3.8-1 - kdelibs4 (2 4:3.3.2-4.0.2) libc6 (2 2.3.2.ds1-4) libgcc1 (2 1:3.4.1-3) libqt3c102-mt (2 3:3.3.3) libstdc++5 (2 1:3.3.4-1)\n"
"Provides:\n"
"0.3.8-1 -\n"
"Reverse Provides:\n"
"tjener:~# apt-cache policy kdissert\n"
"kdissert:\n"
" Installed: (none)\n"
" Candidate: 0.3.8-1\n"
" Version Table:\n"
"   0.3.8-1 0\n"
"    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages"
msgstr ""
"tjener:~# apt-cache showpkg kdissert\n"
"Pakket: kdissert\n"
"Versies:\n"
"0.3.8-1(/var/lib/apt/lists/ftp.debian.org_debian_dists_sarge_main_binary-i386_Packages)\n"
"\n"
"Achterwaartse vereisten:\n"
"Vereisten:\n"
"0.3.8-1 - kdelibs4 (2 4:3.3.2-4.0.2) libc6 (2 2.3.2.ds1-4) libgcc1 (2 1:3.4.1-3) libqt3c102-mt (2 3:3.3.3) libstdc++5 (2 1:3.3.4-1)\n"
"Voorziet in:\n"
"0.3.8-1 -\n"
"Voorziet achterwaarts in:\n"
"tjener:~# apt-cache policy kdissert\n"
"kdissert:\n"
" Geïnstalleerd: (geen)\n"
" Kandidaat: 0.3.8-1\n"
" Versietabel:\n"
"   0.3.8-1 0\n"
"    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"So one notices that the package kdissert is not installed, but available for "
"installation in version 0.3.8-1 from `<ulink url=\"http://ftp.debian.org\"/> "
"sarge/main`"
msgstr ""
"Men merkt dus dat het pakket kdissert niet geïnstalleerd is, maar in versie "
"0.3.8-1 beschikbaar is voor installatie van `<ulink url=\"http://ftp.debian.";
"org\"/> sarge/main`"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Installation of packages"
msgstr "De installatie van pakketen"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Want to install a program or a program package."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wilt een programma of een programmapakket installeren."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "When you have found the package to be installed, run the command"
msgstr ""
"Indien u het te installeren pakket gevonden heeft, moet u het volgende "
"commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;package name&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you want to see what happened during the installation you should run a "
"simulation first with the command"
msgstr ""
"Indien u wilt zien wat tijdens de installatie gebeurde, moet u eerst een "
"simulatie uitvoeren met het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;package name&gt; --simulate</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;pakketnaam&gt; --simulate</"
"emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get install aterm --simulate\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following NEW packages will be installed:\n"
" aterm\n"
"0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Inst aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get install aterm\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following NEW packages will be installed:\n"
" aterm\n"
"0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Need to get 91.6kB of archives.\n"
"After unpacking 287kB of additional disk space will be used.\n"
"Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main aterm 0.4.2-11 [91.6kB]\n"
"Fetched 91.6kB in 1s (71.0kB/s)\n"
"Selecting previously deselected package aterm.\n"
"(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)\n"
"Unpacking aterm (from .../aterm_0.4.2-11_i386.deb) ...\n"
"Setting up aterm (0.4.2-11) ..."
msgstr ""
"tjener:~# apt-get install aterm --simulate\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" aterm\n"
"0 opgewaardeerd, 1 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Inst aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get install aterm\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" aterm\n"
"0 opgewaardeerd, 1 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Moet 91.6kB archieven ophalen.\n"
"Na het uitpakken zal 287kB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
"Ophalen:1 http://ftp.debian.org sarge/main aterm 0.4.2-11 [91.6kB]\n"
"91.6kB opgehaald in 1s (71.0kB/s)\n"
"Selecteren van voorheen niet geselecteerd pakket aterm.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 32924 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Uitpakken van aterm (uit .../aterm_0.4.2-11_i386.deb) ...\n"
"Instellen van aterm (0.4.2-11) ..."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Removal of installed packages"
msgstr "Het verwijderen van geïnstalleerde pakketten"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Wants to remove certain packages that will not be used."
msgstr ""
"praktijkvoorbeeld: u wilt bepaalde pakketten verwijderen die niet gebruikt "
"worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"To find a specific package to be removed, use the commands listed above."
msgstr ""
"Om een specifiek pakket te zoeken dat moet verwijderd worden, kunt u de "
"hierboven besproken commando's gebruiken."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "When you have found the name of the package run the command"
msgstr ""
"Wanneer u de naam van het pakket gevonden heeft, moet u het volgende "
"commando uitvoeren:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get remove &lt;package name&gt;</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-get remove &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If you want to see what happens when you remove the package, you may "
"simulate this with the command"
msgstr ""
"Indien u wilt zien wat er gebeurt wanneer u een pakket verwijdert, kunt u "
"dit commando simuleren"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get remove &lt;package name&gt; --simulate</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get remove &lt;pakketnaam&gt; --simulate</"
"emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get remove aterm --simulate\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following packages will be REMOVED:\n"
" aterm\n"
"0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Remv aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get remove aterm\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following packages will be REMOVED:\n"
" aterm\n"
"0 upgraded, 0 newly installed, 1 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Need to get 0B of archives.\n"
"After unpacking 287kB disk space will be freed.\n"
"Do you want to continue? [Y/n]\n"
"(Reading database ... 32936 files and directories currently installed.)\n"
"Removing aterm ..."
msgstr ""
"tjener:~# apt-get remove aterm --simulate\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:\n"
" aterm\n"
"0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Verw aterm (0.4.2-11 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get remove aterm\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende pakketten zullen VERWIJDERD worden:\n"
" aterm\n"
"0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Moet 0B archieven ophalen.\n"
"Na het uitpakken zal 287kB schijfruimte vrijgemaakt worden.\n"
"Wilt u doorgaan? [J/n]\n"
"(Database wordt ingelezen ... 32936 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Verwijderen van aterm ..."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Install a specific package version"
msgstr "Een specifieke versie van een pakket installeren"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: Want a specific version of a package. It can for example be a "
"previous release of a program."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wilt een specifieke versie van een pakket. Het kan "
"bijvoorbeeld gaan om een eerdere release van een programma."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "When installing a package with the command"
msgstr "Wanneer u een pakket installeert met het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"then the newest package is installed. Sometimes an older version instead of "
"the newest version is wanted."
msgstr ""
"dan wordt de recentste versie van het pakket geïnstalleerd. Soms is een "
"oudere versie in plaats van de meest recente versie gewenst."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;package name&gt;"
"=older_version_number</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install &lt;pakketnaam&gt;"
"=ouder_versie_nummer</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "To get an older version of the Webmin backup module one can run"
msgstr ""
"Om een oudere versie van de back-upmodule van Webmin te bekomen, kan men het "
"commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">apt-cache showpkg webmin-slbackup</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">apt-cache showpkg webmin-slbackup</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "to get a summary of the available version"
msgstr "uitvoeren om een overzicht te bekomen van de beschikbare versies"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-cache policy webmin-slbackup\n"
"webmin-slbackup:\n"
" Installed: 0.0.10-1\n"
" Candidate: 0.0.10-1\n"
" Version Table:\n"
" *** 0.0.10-1 0\n"
"    500 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages\n"
"    100 /var/lib/dpkg/status\n"
"   0.0.9-1 0\n"
"    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages"
msgstr ""
"tjener:~# apt-cache policy webmin-slbackup\n"
"webmin-slbackup:\n"
" Geïnstalleerd: 0.0.10-1\n"
" Kandidaat: 0.0.10-1\n"
" Versietabel:\n"
" *** 0.0.10-1 0\n"
"    500 http://ftp.skolelinux.no sarge/local Packages\n"
"    100 /var/lib/dpkg/status\n"
"   0.0.9-1 0\n"
"    500 http://ftp.debian.org sarge/main Packages"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Here one can see that there are two versions available. Both 0.0.9-1 and "
"0.0.10-1"
msgstr ""
"Hier kan men zien dat er twee versies beschikbaar zijn, zowel versie 0.0.9-1 "
"als versie 0.0.10-1"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"If the 0.0.9-1 version of the program is wanted it can be installed using "
"the following command"
msgstr ""
"Indien versie 0.0.9-1 van het programma gewenst is, kan deze geïnstalleerd "
"worden met het volgende commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1</emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1 --simulate\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following packages will be DOWNGRADED:\n"
" webmin-slbackup\n"
"0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Inst webmin-slbackup [0.0.10-1] (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf webmin-slbackup (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"The following packages will be DOWNGRADED:\n"
" webmin-slbackup\n"
"0 upgraded, 0 newly installed, 1 downgraded, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"Need to get 22.0kB of archives.\n"
"After unpacking 131kB of additional disk space will be used.\n"
"Do you want to continue? [Y/n]\n"
"Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main webmin-slbackup 0.0.9-1 [22.0kB]\n"
"Fetched 22.0kB in 0s (23.6kB/s)\n"
"dpkg - warning: downgrading webmin-slbackup from 0.0.10-1 to 0.0.9-1.\n"
"(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)\n"
"Preparing to replace webmin-slbackup 0.0.10-1 (using .../webmin-slbackup_0.0.9-1_all.deb) ...\n"
"Unpacking replacement webmin-slbackup ...\n"
"Setting up webmin-slbackup (0.0.9-1) ..."
msgstr ""
"tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1 --simulate\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende pakketten zullen GEDEGRADEERD worden:\n"
" webmin-slbackup\n"
"0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 gedegradeerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Inst webmin-slbackup [0.0.10-1] (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf webmin-slbackup (0.0.9-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"tjener:~# apt-get install webmin-slbackup=0.0.9-1\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"De volgende pakketten zullen GEDEGRADEERD worden:\n"
" webmin-slbackup\n"
"0 opgewaardeerd, 0 nieuw geïnstalleerd, 1 gedegradeerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"Moet 22.0kB archieven ophalen.\n"
"Na uitpakken zal 131kB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
"Wilt u doorgaan? [J/n]\n"
"Ophalen:1 http://ftp.debian.org sarge/main webmin-slbackup 0.0.9-1 [22.0kB]\n"
"22.0kB opgehaald in 0s (23.6kB/s)\n"
"dpkg - waarschuwing: degraderen van webmin-slbackup van 0.0.10-1 naar 0.0.9-1.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 32924 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Vervanging voorbereiden van webmin-slbackup 0.0.10-1 (met .../webmin-slbackup_0.0.9-1_all.deb) ...\n"
"Vervanging van webmin-slbackup wordt uitgepakt...\n"
"Instellen van webmin-slbackup (0.0.9-1) ..."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Install a package using dpkg"
msgstr "Een pakket installeren met dpkg"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"User case: Sometimes it is needed to download a package from other places, "
"not located in a Debian web archive. Opera browser is such a package."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: soms is het nodig om een pakket te downloaden van een "
"andere plaats dan een webarchief van Debian. De browser Opera is zo een "
"pakket. "

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Download the package from the home page of the creators of the program. This "
"could for example be Opera. The program is installed using the following "
"command:"
msgstr ""
"Download het pakket van de startpagina van de makers van het programma. Dit "
"zou bijvoorbeeld Opera kunnen zijn. Het programma wordt geïnstalleerd met "
"het volgende commando:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg -i &lt;full path to the package&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg -i &lt;volledig pad naar het pakket&gt;</"
"emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ". If you first want to simulate this try"
msgstr ". Indien u eerst een simulatie wilt maken, doet u het volgende:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --no-act -i &lt;full path to package&gt;</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --no-act -i &lt;volledig pad naar het "
"pakket&gt;</emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# dpkg --install --no-act opera_8.51-20051114.5-sharedqt_en_sarge_i386.deb\n"
"Selecting previously deselected package opera.\n"
"(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)\n"
"Unpacking opera (from opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...\n"
"tjener:~# dpkg --install opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb\n"
"Selecting previously deselected package opera.\n"
"(Reading database ... 32924 files and directories currently installed.)\n"
"Unpacking opera (from opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...\n"
"dpkg: dependency problems prevent configuration of opera:\n"
" opera depends on libqt3c102-mt; however:\n"
" Package libqt3c102-mt is not installed.\n"
"dpkg: error processing opera (--install):\n"
" dependency problems - leaving unconfigured\n"
"Errors were encountered while processing:\n"
" opera"
msgstr ""
"tjener:~# dpkg --install --no-act opera_8.51-20051114.5-sharedqt_en_sarge_i386.deb\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket opera wordt geselecteerd.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 32924 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Uitpakken van opera (uit opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...\n"
"tjener:~# dpkg --install opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket opera wordt geselecteerd.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 32924 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Uitpakken van opera (uit opera_8.51-20051114.5-shared-qt_en_sarge_i386.deb) ...\n"
"dpkg: vereistenproblemen verhinderen de configuratie van opera:\n"
" opera vereist libqt3c102-mt; echter:\n"
" Pakket libqt3c102-mt is niet geïnstalleerd.\n"
"dpkg: fout bij het verwerken van opera (--install):\n"
" vereistenproblemen - blijft ongeconfigureerd\n"
"Er traden fouten op bij het verwerken van:\n"
" opera"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"dpkg requires more manipulations than apt-get because it does not handle "
"package dependencies. This means you may need to run <emphasis role=\"strong"
"\">apt-get</emphasis> immediately afterwards with additional parameter. For "
"example, it helps to run <emphasis role=\"strong\">apt-get --fix-broken</"
"emphasis> to tidy up"
msgstr ""
"dpkg vereist meer handelingen dan apt-get omdat het de afhankelijkheden van "
"pakketten niet aanpakt. Dit betekent dat u mogelijk onmiddellijk nadien "
"<emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis> moet uitvoeren met een extra "
"parameter. Bijvoorbeeld, het helpt om <emphasis role=\"strong\">apt-get --"
"fix-broken</emphasis> uit te voeren om de zaak in orde te brengen"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-get install --fix-broken --simulate\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"Correcting dependencies... Done\n"
"The following extra packages will be installed:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"Suggested packages:\n"
" nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc\n"
"The following NEW packages will be installed:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"1 not fully installed or removed.\n"
"Inst libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf opera (8.51-20051114.5 )\n"
"tjener:~# apt-get install --fix-broken\n"
"Reading Package Lists... Done\n"
"Building Dependency Tree... Done\n"
"Correcting dependencies... Done\n"
"The following extra packages will be installed:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"Suggested packages:\n"
" nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc\n"
"The following NEW packages will be installed:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"0 upgraded, 6 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.\n"
"1 not fully installed or removed.\n"
"Need to get 3489kB of archives.\n"
"After unpacking 8753kB of additional disk space will be used.\n"
"Do you want to continue? [Y/n]\n"
"Get:1 http://ftp.debian.org sarge/main libaudio2 1.7-2 [71.5kB]\n"
"Get:2 http://ftp.debian.org sarge/main liblcms1 1.13-1 [123kB]\n"
"Get:3 http://ftp.debian.org sarge/main libmng1 1.0.8-1 [171kB]\n"
"Get:4 http://ftp.debian.org sarge/main libxcursor1 1.1.3-1 [23.7kB]\n"
"Get:5 http://ftp.debian.org sarge/main libxft2 2.1.7-1 [54.4kB]\n"
"Get:6 http://ftp.debian.org sarge/main libqt3c102-mt 3:3.3.4-3 [3045kB]\n"
"Fetched 3489kB in 16s (212kB/s)\n"
"Selecting previously deselected package libaudio2.\n"
"(Reading database ... 33027 files and directories currently installed.)\n"
"Unpacking libaudio2 (from .../libaudio2_1.7-2_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package liblcms1.\n"
"Unpacking liblcms1 (from .../liblcms1_1.13-1_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package libmng1.\n"
"Unpacking libmng1 (from .../libmng1_1.0.8-1_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package libxcursor1.\n"
"Unpacking libxcursor1 (from .../libxcursor1_1.1.3-1_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package libxft2.\n"
"Unpacking libxft2 (from .../libxft2_2.1.7-1_i386.deb) ...\n"
"Selecting previously deselected package libqt3c102-mt.\n"
"Unpacking libqt3c102-mt (from .../libqt3c102-mt_3%3a3.3.4-3_i386.deb) ...\n"
"Setting up libaudio2 (1.7-2) ...\n"
"\n"
"Setting up liblcms1 (1.13-1) ...\n"
"\n"
"Setting up libmng1 (1.0.8-1) ...\n"
"\n"
"Setting up libxcursor1 (1.1.3-1) ...\n"
"\n"
"Setting up libxft2 (2.1.7-1) ...\n"
"\n"
"Setting up libqt3c102-mt (3.3.4-3) ...\n"
"\n"
"Setting up opera (8.51-20051114.5) ..."
msgstr ""
"tjener:~# apt-get install --fix-broken --simulate\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"Vereisten worden gecorrigeerd... Klaar\n"
"De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"Voorgestelde pakketten:\n"
" nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc\n"
"De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"0 opgewaardeerd, 6 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"1 niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"
"Inst libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable) [opera ]\n"
"Inst libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libaudio2 (1.7-2 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf liblcms1 (1.13-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libmng1 (1.0.8-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libxcursor1 (1.1.3-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libxft2 (2.1.7-1 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf libqt3c102-mt (3:3.3.4-3 Debian:3.1r0/stable)\n"
"Conf opera (8.51-20051114.5 )\n"
"tjener:~# apt-get install --fix-broken\n"
"Pakketlijsten worden ingelezen... Klaar\n"
"Boom van vereisten wordt opgebouwd... Klaar\n"
"Vereisten worden gecorrigeerd... Klaar\n"
"De volgende extra pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"Voorgestelde pakketten:\n"
" nas liblcms-utils libqt3c102-mt-psql libqt3c102-mt-mysql libqt3c102-mt-odbc\n"
"De volgende NIEUWE pakketten zullen geïnstalleerd worden:\n"
" libaudio2 liblcms1 libmng1 libqt3c102-mt libxcursor1 libxft2\n"
"0 opgewaardeerd, 6 nieuw geïnstalleerd, 0 te verwijderen en 0 niet opgewaardeerd.\n"
"1 niet volledig geïnstalleerd of verwijderd.\n"
"Moet 3489kB archieven ophalen.\n"
"Na uitpakken zal 8753kB extra schijfruimte gebruikt worden.\n"
"Wilt u doorgaan? [J/n]\n"
"Ophalen:1 http://ftp.debian.org sarge/main libaudio2 1.7-2 [71.5kB]\n"
"Ophalen:2 http://ftp.debian.org sarge/main liblcms1 1.13-1 [123kB]\n"
"Ophalen:3 http://ftp.debian.org sarge/main libmng1 1.0.8-1 [171kB]\n"
"Ophalen:4 http://ftp.debian.org sarge/main libxcursor1 1.1.3-1 [23.7kB]\n"
"Ophalen:5 http://ftp.debian.org sarge/main libxft2 2.1.7-1 [54.4kB]\n"
"Ophalen:6 http://ftp.debian.org sarge/main libqt3c102-mt 3:3.3.4-3 [3045kB]\n"
"3489kB opgehaald in 16s (212kB/s)\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket libaudio2 wordt geselecteerd.\n"
"(Database wordt ingelezen ... 33027 bestanden en mappen zijn momenteel geïnstalleerd.)\n"
"Uitpakken van libaudio2 (uit .../libaudio2_1.7-2_i386.deb) ...\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket liblcms1 wordt geselecteerd.\n"
"Uitpakken van liblcms1 (uit .../liblcms1_1.13-1_i386.deb) ...\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket libmng1 wordt geselecteerd.\n"
"Uitpakken van libmng1 (uit .../libmng1_1.0.8-1_i386.deb) ...\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket libxcursor1 wordt geselecteerd.\n"
"Uitpakken van libxcursor1 (uit .../libxcursor1_1.1.3-1_i386.deb) ...\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket libxft2 wordt geselecteerd.\n"
"Uitpakken van libxft2 (uit .../libxft2_2.1.7-1_i386.deb) ...\n"
"Voorheen niet geselecteerd pakket libqt3c102-mt wordt geselecteerd.\n"
"Uitpakken van libqt3c102-mt (uit .../libqt3c102-mt_3%3a3.3.4-3_i386.deb) ...\n"
"Instellen van libaudio2 (1.7-2) ...\n"
"\n"
"Instellen van liblcms1 (1.13-1) ...\n"
"\n"
"Instellen van libmng1 (1.0.8-1) ...\n"
"\n"
"Instellen van libxcursor1 (1.1.3-1) ...\n"
"\n"
"Instellen van libxft2 (2.1.7-1) ...\n"
"\n"
"Instellen van libqt3c102-mt (3.3.4-3) ...\n"
"\n"
"Instellen van opera (8.51-20051114.5) ..."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Armed with different commands from earlier in this chapter, we can now "
"confirm that Opera is already installed"
msgstr ""
"Gewapend met verschillende commando's die eerder aan bod kwamen in dit "
"hoofdstuk, kunnen we nu bevestigen dat Opera reeds geïnstalleerd is"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# apt-cache policy opera\n"
"opera:\n"
" Installed: 8.51-20051114.5\n"
" Candidate: 8.51-20051114.5\n"
" Version Table:\n"
" *** 8.51-20051114.5 0\n"
"    100 /var/lib/dpkg/status\n"
"tjener:~# dpkg --list|grep opera"
msgstr ""
"tjener:~# apt-cache policy opera\n"
"opera:\n"
" Geïnstalleerd: 8.51-20051114.5\n"
" Kandidaat: 8.51-20051114.5\n"
" Versietabel:\n"
" *** 8.51-20051114.5 0\n"
"    100 /var/lib/dpkg/status\n"
"tjener:~# dpkg --list|grep opera"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "ii opera 8.51-20051114. The Opera Web Browser"
msgstr "ii opera 8.51-20051114. De webbrowser Opera"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Search through files in a package"
msgstr "Naar bestanden zoeken in een pakket"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "Use case: Want to find a program name or file in a package"
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wenst een programmanaam of een bestand te vinden in een "
"pakket"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "You get an overview with the command"
msgstr "U krijgt een overzicht met het commando"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --listfiles &lt;package name&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --listfiles &lt;pakketnaam&gt;</emphasis>"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# dpkg --listfiles opera\n"
"/usr/bin\n"
"/usr/bin/opera\n"
".\n"
".\n"
".\n"
"/etc\n"
"/etc/opera6rc\n"
"/etc/opera6rc.fixed"
msgstr ""
"tjener:~# dpkg --listfiles opera\n"
"/usr/bin\n"
"/usr/bin/opera\n"
".\n"
".\n"
".\n"
"/etc\n"
"/etc/opera6rc\n"
"/etc/opera6rc.fixed"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Find which package a file came from"
msgstr "Te weten komen uit welk pakket een bestand afkomstig is"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "User case: Want to find the package a file came from."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: u wilt weten uit welk pakket een bestand afkomstig is."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">dpkg --search &lt;filename&gt;</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --search &lt;bestandsnaam&gt;</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "This can look like this"
msgstr "Dit kan er aldus uitzien"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid ""
"tjener:~# dpkg --search /etc/opera6rc.fixed\n"
"opera: /etc/opera6rc.fixed"
msgstr ""
"tjener:~# dpkg --search /etc/opera6rc.fixed\n"
"opera: /etc/opera6rc.fixed"

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Unpackaging files from a package without installing the package"
msgstr "Bestanden uitpakken uit een pakket zonder dat pakket te installeren"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Perhaps an important system file was deleted by accident, and "
"there is no backup."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: misschien werd een belangrijk systeembestand per ongeluk "
"gewist en u heeft er geen reservekopie van."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "When using the command"
msgstr "Wanneer men het commando gebruikt"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Warning: <emphasis>Never</emphasis> unpack packages in the root directory"
msgstr ""
"Waarschuwing: pak een pakket <emphasis>nooit</emphasis> uit in de hoofdmap"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"if one finds which package a file came from. One can extract the package to "
"get back the systemfile like shown later."
msgstr ""
"en men te weten komt uit welk pakket een bestand afkomstig is, kan men het "
"pakket uitpakken om het systeembestand terug te krijgen, zoals later getoond "
"wordt."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"First you need to fetch the deb package in question. This can be done by "
"placing it in the <computeroutput>/tmp</computeroutput> directory. Use this "
"command to unpack the files in this directory"
msgstr ""
"Eerst moet u het deb-pakket waarvan sprake, ophalen. U kunt dit doen door "
"het in de map <computeroutput>/tmp</computeroutput> te plaatsen. Gebruik dit "
"commando om de bestanden in deze map uit te pakken:"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --vextract &lt;package name&gt; /tmp</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg --vextract &lt;pakketnaam&gt; /tmp</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
". Then the required directories will be created in <computeroutput>/tmp</"
"computeroutput> and the files are placed there."
msgstr ""
". Dan zullen de nodige mappen aangemaakt worden in <computeroutput>/tmp</"
"computeroutput> en zullen de bestanden daar geplaatst worden."

#. type: Content of: <article><section><section><title>
msgid "Make your own package mirror"
msgstr "Uw eigen spiegelserver voor pakketten maken"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"Use case: Some packages are often installed. For others it is useful to "
"avoid downloading them from the Internet."
msgstr ""
"Praktijkvoorbeeld: sommige pakketten worden vaak geïnstalleerd. Voor andere "
"is het nuttig om te vermijden dat ze via het internet gedownload worden."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"The <emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis> command makes it easy to "
"install packages from the Internet. But <emphasis role=\"strong\">apt-get</"
"emphasis> will use significant network capacity when programs are downloaded "
"from Debian archives on the Internet. Because of that, it is possible to "
"tell <emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis> to use a local package "
"repository. This way it is possible to install already downloaded packages "
"simply by using <emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis>. This provides "
"<emphasis>quick</emphasis> installation."
msgstr ""
"Het commando <emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis> maakt het "
"eenvoudig om pakketten te installeren via het internet. Maar <emphasis role="
"\"strong\">apt-get</emphasis> zal aanzienlijke netwerkcapaciteit in beslag "
"nemen bij het downloaden van programma's van Debian-archieven via het "
"internet. Daarom is het mogelijk om <emphasis role=\"strong\">apt-get</"
"emphasis> op te dragen om een lokale pakketbron te gebruiken. Op die manier "
"is het mogelijk om reeds gedownloade pakketten te installeren door "
"eenvoudigweg <emphasis role=\"strong\">apt-get</emphasis> te gebruiken. Dit "
"zorgt voor een <emphasis>snelle</emphasis> installatie."

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">mkdir /var/www/dpkg</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">mkdir /var/www/dpkg</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">cp /var/cache/apt/archives/*.deb /var/www/dpkg</"
"emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">cp /var/cache/apt/archives/*.deb /var/www/dpkg</"
"emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid "<emphasis role=\"strong\">cd /var/www/</emphasis>"
msgstr "<emphasis role=\"strong\">cd /var/www/</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg-scanpackages dpkg /dev/null | gzip -9c &gt; "
"dpkg/Packages.gz</emphasis>"
msgstr ""
"<emphasis role=\"strong\">dpkg-scanpackages dpkg /dev/null | gzip -9c &gt; "
"dpkg/Packages.gz</emphasis>"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"After that, add a new line to the file <computeroutput>/etc/apt/sources."
"list</computeroutput>:"
msgstr ""
"Voeg nadien een nieuwe regel toe in het bestand <computeroutput>/etc/apt/"
"sources.list</computeroutput>:"

#. type: CDATA
#, no-wrap
msgid "deb file:///var/www dpkg/"
msgstr "deb file:///var/www dpkg/"

#. type: Content of: <article><section><section><para>
msgid ""
"And then the command <emphasis role=\"strong\">apt-get update</emphasis> "
"must be executed as usual to update the packages in the database."
msgstr ""
"En nadien moet zoals gebruikelijk, het commando <emphasis role=\"strong"
"\">apt-get update</emphasis> uitgevoerd worden om de pakketten in de "
"database bij te werken."Reply to: