[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://fusiondirectoryDag iedereen,

In bijlage een ontwerpvertaling van de debconf-templates van
fusiondirectory.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
# Dutch translation of fusiondirectory debconf templates.
# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the fusiondirectory package.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: fusiondirectory\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: fusiondirectory@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-08-24 23:31+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-25 13:19+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid "FusionDirectory Upgrade Warning"
msgstr "Waarschuwing bij de opwaardering van FusionDirectory"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"FusionDirectory is _not_ a generic LDAP web frontend. FusionDirectory "
"expects a highly specific LDAP data information tree. Over the past, "
"different versions of FusionDirectory have expected slightly different LDAP "
"tree structures."
msgstr ""
"FusionDirectory is _geen_ algemeen webfrontend voor LDAP. FusionDirectory "
"veronderstelt een heel specifieke LDAP-gegevensinformatieboom. Verschillende "
"versies van FusionDirectory zijn in het verleden uitgegaan van lichtjes "
"verschillende LDAP-boomstructuren."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"In fact, some previous version upgrades of FusionDirectory have broken FD "
"sites sometimes partially and sometimes even fully. There is no all-in-one "
"automatic upgrade tool for your LDAP data. In worst case scenarios, "
"adaptations of the LDAP data information tree have to be made manually "
"outside of FusionDirectory (e.g. with tools like ldapmodify or ldapvi)."
msgstr ""
"In feite hebben in het verleden sommige opwaarderingen naar een hogere "
"versie van FusionDirectory FD-sites soms gedeeltelijk en soms volledig "
"onklaar gemaakt. Er bestaat geen omvattend opwaarderingsgereedschap voor uw "
"LDAP-gegevens. In het slechtste geval moeten aanpassingen aan de LDAP-"
"gegevensinformatieboom handmatig gebeuren, buiten FusionDirectory om (d.w.z. "
"met gereedschap zoals ldapmodify of ldapvi)."

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"You are about to uprade FusionDirectory to a new major version. Please "
"consult the UPGRADE documentation first: /usr/share/doc/fusiondirectory/"
"UPGRADE.md.gz"
msgstr ""
"U staat op het punt om FusionDirectory op te waarderen naar een nieuwe "
"hoofdversie. Raadpleeg eerst de UPGRADE-documentatie: /usr/share/doc/"
"fusiondirectory/UPGRADE.md.gz"

#. Type: note
#. Description
#: ../templates:1001
msgid ""
"In the next screen you will be asked to confirm your intention to upgrade "
"FusionDirectory. If you decline, the upgrade process will be cancelled."
msgstr ""
"Op het volgende scherm zal gevraagd worden om te bevestigen dat u "
"FusionDirectory wilt opwaarderen. Indien u de opwaardering afwijst, zal het "
"opwaarderingsproces geannuleerd worden."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Do really want to upgrade FusionDirectory to a new major version?"
msgstr "Wilt u FusionDirectory echt opwaarderen naar een nieuwe hoofdversie?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"If you agree here, all FusionDirectory related packages will be upgraded."
msgstr ""
"Indien u hier instemt, zullen alle pakketten die verband houden met "
"FusionDirectory opgewaardeerd worden."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Error: FusionDirectory upgrade has been declined!"
msgstr "Fout: de opwaardering van FusionDirectory werd afgewezen!"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"The upgrade of FusionDirectory has been cancelled on user request. The "
"installation process will be aborted."
msgstr ""
"De opwaardering van FusionDirectory werd op verzoek van de gebruiker "
"geannuleerd. Het installatieproces wordt afgebroken."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: