[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide/po/nl/boot-installer.poDag iedereen, 


De vertaling van po/nl/boot-installer.po van installation-guide werd
bijgewerkt.
In bijlage de bijgewerkte vertaling en een diff-bestand met de
wijzigingen tegenover de vorige versie.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert
diff --git a/po/nl/boot-installer.po b/po/nl/boot-installer.po
index 483990b4f..40b9d7a3d 100644
--- a/po/nl/boot-installer.po
+++ b/po/nl/boot-installer.po
@@ -6,7 +6,7 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: d-i-manual/boot-installer\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
 "POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-05-10 22:00+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-24 23:37+0200\n"
 "Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
 "Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
@@ -3490,7 +3490,7 @@ msgstr "Expertmodus, reparatiemodus, geautomatiseerde installatie"
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:2359
-#, fuzzy, no-c-format
+#, no-c-format
 #| msgid ""
 #| "Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available "
 #| "with accessibility support. To access them, one has to first enter the "
@@ -3522,14 +3522,15 @@ msgstr ""
 "uitgevoerd worden. Om ze te gebruiken moet men eerst naar het submenu "
 "<quote>Advanced options</quote> van het opstartmenu gaan door <userinput>a</"
 "userinput> te typen. Op een BIOS-systeem (het opstartmenu heeft dan slechts "
-"één bieptoon gegeven) moet u daarna op &enterkey; drukken. Indien u dat "
-"wilt, kunt u dan spraaksynthese activeren door op <userinput>s</userinput> "
-"te drukken (opnieuw gevolgd door &enterkey; als u een BIOS-systeem "
-"gebruikt). Vanaf dan kunnen verschillende sneltoetsen gebruikt worden: "
-"<userinput>x</userinput> voor een installatie in expertmodus, <userinput>r</"
-"userinput> voor de reparatiemodus en <userinput>a</userinput> voor een "
-"geautomatiseerde installatie. Op een BIOS-systeem moet u daarna telkens op "
-"&enterkey; drukken."
+"één bieptoon gegeven) moet u daarna op &enterkey; drukken. Bij UEFI-systemen "
+"(het opstartmenu heeft twee bieptonen gegeven) dient u dit niet te doen. Om "
+"nadien eventueel spraaksynthese te activeren moet u op <userinput>s</"
+"userinput> drukken (opnieuw gevolgd door &enterkey; op een BIOS-systeem maar "
+"niet op een UEFI-systeem). Vanaf dan kunnen verschillende sneltoetsen "
+"gebruikt worden: <userinput>x</userinput> voor een installatie in "
+"expertmodus, <userinput>r</userinput> voor de reparatiemodus en "
+"<userinput>a</userinput> voor een geautomatiseerde installatie. Op een BIOS-"
+"systeem moet u daarna telkens op &enterkey; drukken."
 
 #. Tag: para
 #: boot-installer.xml:2374
# Dutch translation of the Debian Installation Guide.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017, 2018.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual/boot-installer\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2018-07-07 09:56+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2018-08-24 23:37+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.7\n"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:4
#, no-c-format
msgid "Booting the Installation System"
msgstr "Het installatiesysteem starten"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:9
#, no-c-format
msgid "Booting the Installer on &arch-title;"
msgstr "Het installatiesysteem starten op &arch-title;"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:15
#, no-c-format
msgid ""
"If you have any other operating systems on your system that you wish to keep "
"(dual boot setup), you should make sure that they have been properly shut "
"down <emphasis>before</emphasis> you boot the installer. Installing an "
"operating system while another operating system is in hibernation (has been "
"suspended to disk) could result in loss of, or damage to the state of the "
"suspended operating system which could cause problems when it is rebooted."
msgstr ""
"Indien u nog andere besturingssystemen op uw systeem heeft die u wenst te "
"behouden (een dual-boot opstelling), dan moet u ervoor zorgen dat ze "
"behoorlijk afgesloten werden <emphasis>vooraleer</emphasis> u het "
"installatiesysteem start. Een besturingssysteem installeren terwijl een "
"ander besturingssysteem in slaapstand is (de inhoud van het werkgeheugen op "
"schijf geplaatst werd), kan gegevensverlies tot gevolg hebben of een "
"beschadiging van de toestand van het slapende besturingssysteem, hetgeen "
"problemen zou kunnen geven als het terug opgestart wordt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:26
#, no-c-format
msgid ""
"For information on how to boot the graphical installer, see <xref linkend="
"\"graphical\"/>."
msgstr ""
"Voor informatie over hoe u het grafische installatiesysteem moet starten, "
"raadpleegt u <xref linkend=\"graphical\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:39
#, no-c-format
msgid "Boot image formats"
msgstr "Vormen van het opstart-image"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:40
#, no-c-format
msgid ""
"On ARM-based systems in most cases one of two formats for boot images is "
"used: a) standard Linux zImage-format kernels (<quote>vmlinuz</quote>) in "
"conjunction with standard Linux initial ramdisks (<quote>initrd.gz</quote>) "
"or b) uImage-format kernels (<quote>uImage</quote>) in conjunction with "
"corresponding initial ramdisks (<quote>uInitrd</quote>)."
msgstr ""
"Op systemen die gebaseerd zijn op ARM wordt in de meeste gevallen een van de "
"twee volgende vormen van opstart-images gebruikt: a) een kernel in standaard "
"Linux zImage-indeling (<quote>vmlinuz</quote>) in combinatie met een "
"standaard initiële Linux ramschijf (<quote>initrd.gz</quote>) of b) een "
"kernel in uImage-indeling (<quote>uImage</quote>) in combinatie met een "
"overeenkomstige initiële ramschijf (<quote>uInitrd</quote>)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:48
#, no-c-format
msgid ""
"uImage/uInitrd are image formats designed for the U-Boot firmware that is "
"used on many ARM-based systems (mostly 32-bit ones). Older U-Boot versions "
"can only boot files in uImage/uInitrd format, so these are often used on "
"older armel systems. Newer U-Boot versions can - besides booting uImages/"
"uInitrds - also boot standard Linux kernels and ramdisk images, but the "
"command syntax to do that is slightly different from that for booting "
"uImages."
msgstr ""
"uImage/uInitrd zijn image-indelingen die ontworpen zijn voor de U-Boot "
"firmware die op veel systemen die op ARM gebaseerd zijn, gebruikt wordt "
"(meestal de 32-bits types). Oudere versies van U-Boot kunnen enkel bestanden "
"in de uImage/uInitrd-indeling opstarten en daarom worden die vaak op oudere "
"armel-systemen gebruikt. Recentere versies van U-Boot kunnen - naast uImages/"
"uInitrds - ook standaard Linux kernels en ramschijf-images opstarten, maar "
"de syntaxis van het commando om dat te doen verschilt lichtjes van die voor "
"het opstarten van uImages."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:57
#, no-c-format
msgid ""
"For systems using a multiplatform kernel, besides kernel and initial ramdisk "
"a so-called device-tree file (or device-tree blob, <quote>dtb</quote>) is "
"needed. It is specific to each supported system and contains a description "
"of the particular hardware. The dtb should be supplied on the device by the "
"firmware, but in practice a newer one often needs to be loaded."
msgstr ""
"Systemen die een multiplatformkernel gebruiken hebben naast een kernel en "
"een initiële ramschijf ook nog een zogenaamd apparatenboombestand (of device-"
"tree blob, <quote>dtb</quote>) nodig. Dat is specifiek voor elk ondersteund "
"systeem en bevat een beschrijving van de bewuste hardware. De firmware van "
"het apparaat zou moeten voorzien in de dtb, maar in de praktijk moet vaak "
"een recentere versie geladen worden."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:68 boot-installer.xml:86
#, no-c-format
msgid "Console configuration"
msgstr "De configuratie van de console"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:69
#, no-c-format
msgid ""
"The netboot tarball (<xref linkend=\"boot-armhf-netboot.tar.gz\"/>), and the "
"installer SD-card images (<xref linkend=\"boot-installer-sd-image\"/>) use "
"the (platform-specific) default console that is defined by U-Boot in the "
"<quote>console</quote> variable. In most cases that is a serial console, so "
"on those platforms you by default need a serial console cable to use the "
"installer."
msgstr ""
"Het netboot tar-archief (<xref linkend=\"boot-armhf-netboot.tar.gz\"/>) en "
"de SD-kaartimages van het installatiesysteem (<xref linkend=\"boot-installer-"
"sd-image\"/>) gebruiken de (platformspecifieke) standaardconsole die door U-"
"Boot gedefinieerd wordt in de variabele <quote>console</quote>. In de meeste "
"gevallen is dit een seriële console en dus heeft u voor deze platformen "
"standaard een seriële consolekabel nodig om het installatiesysteem te "
"gebruiken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:78
#, no-c-format
msgid ""
"On platforms which also support a video console, you can modify the U-Boot "
"<quote>console</quote> variable accordingly if you would like the installer "
"to start on the video console."
msgstr ""
"Op platformen die ook een videoconsole ondersteunen, kunt u de variabele "
"<quote>console</quote> van U-Boot dienovereenkomstig aanpassen, indien u "
"wilt dat het installatiesysteem op de videoconsole start."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:87
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical installer is not enabled on the arm64 &d-i; images for stretch "
"so the serial console is used. The console device should be detected "
"automatically from the firmware, but if it is not then after you boot linux "
"from the GRUB menu you will see a <quote>Booting Linux</quote> message, then "
"nothing more."
msgstr ""
"Het grafische installatiesysteem is op de arm64 &d-i; images voor stretch "
"niet beschikbaar en dus wordt de seriële console gebruikt. De console zou "
"automatisch gedetecteerd moeten worden op basis van de firmware, maar als "
"dat niet het geval is, zult u nadat u Linux vanuit het GRUB-menu opgestart "
"heeft, de melding <quote>Booting Linux</quote> zien en dan niets meer."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:94
#, no-c-format
msgid ""
"If you hit this issue you will need to set a specific console config on the "
"kernel command line. Hit <userinput>e</userinput> for <quote>Edit Kernel "
"command-line</quote> at the GRUB menu, and change "
"<informalexample><screen>--- quiet</screen></informalexample> to "
"<informalexample><screen>console=&lt;device&gt;,&lt;speed&gt;</screen></"
"informalexample> e.g. <informalexample><screen>console=ttyAMA0,115200n8</"
"screen></informalexample>. When finished hit <keycombo><keycap>Control</"
"keycap> <keycap>x</keycap></keycombo> to continue booting with new setting."
msgstr ""
"Indien u te maken krijgt met dit probleem, moet u een specifieke "
"consoleconfiguratie instellen aan de commandoregel van de kernel. Druk in "
"het GRUB-menu op de toets <userinput>e</userinput> voor <quote>Edit Kernel "
"command-line</quote> (de commandoregel van de kernel bewerken) en verander "
"<informalexample><screen>--- quiet</screen></informalexample> in "
"<informalexample><screen>console=&lt;device&gt;,&lt;speed&gt;</screen></"
"informalexample> bijv. <informalexample><screen>console=ttyAMA0,115200n8</"
"screen></informalexample>. Als u klaar bent, drukt u op de toetsencombinatie "
"<keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>x</keycap></keycombo> om het "
"opstarten voort te zetten met de nieuwe instelling."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:108
#, no-c-format
msgid "Juno Installation"
msgstr "De installatie op Juno"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:109
#, no-c-format
msgid ""
"Juno has UEFI so the install is straightforward. The most practical method "
"is installing from USB stick. You need up to date firmware for USB-booting "
"to work. Builds from <ulink url=\"&url-juno-firmware;\">&url-juno-firmware;</"
"ulink> after March 2015 tested OK. Consult Juno documentation on firmware "
"updating."
msgstr ""
"Juno beschikt over UEFI en dus verloopt de installatie eenvoudig. De meest "
"praktische methode is installeren vanaf een USB-stick. Opdat opstarten vanaf "
"USB zou werken, moet de firmware up-to-date zijn. Compilaties van <ulink url="
"\"&url-juno-firmware;\">&url-juno-firmware;</ulink> die dateren van na maart "
"2015 blijken oké te zijn. Raadpleeg de documentatie van Juno in verband met "
"het opwaarderen van firmware."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:116
#, no-c-format
msgid ""
"Prepare a standard arm64 CD image on a USB stick. Insert it in one of the "
"USB ports on the back. Plug a serial cable into the upper 9-pin serial port "
"on the back. If you need networking (netboot image) plug the ethernet cable "
"into the socket on the front of the machine."
msgstr ""
"Plaats een standaard arm64 CD-image op een USB-stick. Plaats die in een van "
"de USB-poorten achteraan. Sluit een seriële kabel aan op de bovenste 9-pins "
"seriële poort achteraan. Indien u een netwerkverbinding nodig heeft (als u "
"het netboot-image gebruikt) moet u een ethernetkabel aansluiten op de socket "
"vooraan op de machine."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:123
#, no-c-format
msgid ""
"Run a serial console at 115200, 8bit no parity, and boot the Juno. It should "
"boot from the USB stick to a GRUB menu. The console config is not correctly "
"detected on Juno so just hitting &enterkey; will show no kernel output. Set "
"the console to <informalexample><screen>console=ttyAMA0,115200n8</screen></"
"informalexample> (as described in <xref linkend=\"arm64-console-setup\"/>). "
"<keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>x</keycap></keycombo> to boot "
"should show you the &d-i; screens, and allow you to proceed with a standard "
"installation."
msgstr ""
"Gebruik een seriële console aan 115200, 8bits zonder pariteit, en start de "
"Juno op. Het apparaat zou vanaf de USB-stick moeten opstarten naar het GRUB-"
"menu. De configuratie van de console wordt op Juno niet correct gedetecteerd "
"en dus zal gewoon op de enter-toets drukken geen uitvoer van de kernel "
"tonen. Stel de console in op "
"<informalexample><screen>console=ttyAMA0,115200n8</screen></informalexample> "
"(zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"arm64-console-setup\"/>). De "
"toetsencombinatie <keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>x</keycap></"
"keycombo> om op te starten zou u de schermuitvoer van &d-i; moeten laten "
"zien en u in staat moeten stellen om een standaardinstallatie af te werken."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:136
#, no-c-format
msgid "Applied Micro Mustang Installation"
msgstr "De installatie op Mustang van Applied Micro"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:137
#, no-c-format
msgid ""
"UEFI is available for this machine but it is normally shipped with U-Boot so "
"you will need to either install UEFI firmware first then use standard boot/"
"install methods, or use U-Boot boot methods. You must use a serial console "
"to control the installation because the graphical installer is not enabled "
"on the arm64 architecture."
msgstr ""
"Deze machine kan UEFI gebruiken, maar wordt gewoonlijk geleverd met U-Boot. "
"U zal dus ofwel eerst de UEFI-firmware moeten installeren om daarna de "
"standaardmethode te gebruiken voor het opstarten van het systeem en het "
"uitvoeren van de installatie, ofwel zult u de opstartprocedure voor U-Boot "
"moeten gebruiken. U moet een seriële console gebruiken om de installatie op "
"te volgen, vermits het grafische installatiesysteem niet beschikbaar is voor "
"de arm64-architectuur."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:145
#, no-c-format
msgid ""
"The recommended install method is to copy the &d-i; kernel and initrd onto "
"the hard drive, using the openembedded system supplied with the machine, "
"then boot from that to run the installer. Alternatively use TFTP to get the "
"kernel/dtb/initrd copied over and booted (<xref linkend=\"boot-tftp-uboot\"/"
">). After installation, manual changes to boot from the installed image are "
"needed."
msgstr ""
"De aanbevolen installatiemethode is om de kernel en initrd van &d-i; naar de "
"harde schijf te kopiëren met behulp van het 'openembedded' (open-ingebed) "
"systeem dat met de machine meegeleverd wordt, om dan daarvandaan op te "
"starten en het installatiesysteem te gebruiken. Een andere mogelijkheid is "
"om TFTP te gebruiken om kernel/dtb/initrd binnen te halen en op te starten "
"(<xref linkend=\"boot-tftp-uboot\"/>). Na de installatie van het image zijn "
"handmatig uit te voeren aanpassingen nodig om van het geïnstalleerde image "
"te kunnen opstarten."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:154
#, no-c-format
msgid ""
"Run a serial console at 115200, 8bit no parity, and boot the machine. Reboot "
"the machine and when you see <quote>Hit any key to stop autoboot:</quote> "
"hit a key to get a Mustang# prompt. Then use U-Boot commands to load and "
"boot the kernel, dtb and initrd."
msgstr ""
"Gebruik een seriële console aan 115200, 8bits zonder pariteit, en start de "
"machine. Herstart de machine en als u de melding <quote>Hit any key to stop "
"autoboot:</quote> (druk op een toets om het automatisch opstarten te "
"onderbreken) ziet, moet u een toets indrukken om een Mustang# prompt te "
"bekomen. Dan moet u U-Boot commando's gebruiken om de kernel, dtb en initrd "
"te laden en op te starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:163
#, no-c-format
msgid "Booting by TFTP"
msgstr "Opstarten via TFTP"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:169 boot-installer.xml:837 boot-installer.xml:1474
#: boot-installer.xml:1604 boot-installer.xml:1925 boot-installer.xml:2073
#, no-c-format
msgid ""
"Booting from the network requires that you have a network connection and a "
"TFTP network boot server (and probably also a DHCP, RARP, or BOOTP server "
"for automatic network configuration)."
msgstr ""
"Om over het netwerk te kunnen opstarten moet u een netwerkverbinding hebben "
"en een TFTP netwerk-opstartserver (en wellicht ook een DHCP-, RARP-, of "
"BOOTP-server voor het automatisch configureren van de netwerkinstellingen)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:175 boot-installer.xml:843 boot-installer.xml:1480
#: boot-installer.xml:1610 boot-installer.xml:1931 boot-installer.xml:2079
#, no-c-format
msgid ""
"Older systems such as the 715 might require the use of an RBOOT server "
"instead of a BOOTP server."
msgstr ""
"Voor oudere systemen, zoals de 715, kan het nodig zijn dat u een RBOOT-"
"server gebruikt in plaats van een BOOTP-server."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:180 boot-installer.xml:848 boot-installer.xml:1485
#: boot-installer.xml:1615 boot-installer.xml:1936 boot-installer.xml:2084
#, no-c-format
msgid ""
"The server-side setup to support network booting is described in <xref "
"linkend=\"install-tftp\"/>."
msgstr ""
"De instellingen aan de kant van de server voor het ondersteunen van "
"opstarten over het netwerk, worden beschreven in <xref linkend=\"install-tftp"
"\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:189
#, no-c-format
msgid "TFTP-booting in U-Boot"
msgstr "Opstarten via TFTP in U-Boot"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:190
#, no-c-format
msgid ""
"Network booting on systems using the U-Boot firmware consists of three "
"steps: a) configuring the network, b) loading the images (kernel/initial "
"ramdisk/dtb) into memory and c) actually executing the previosly loaded code."
msgstr ""
"Over het netwerk opstarten met systemen die gebruik maken van de U-Boot "
"firmware, omvat drie stappen: a) het netwerk configureren, b) de images "
"(kernel/initiële ramschijf/dtb) in het geheugen laden, en c) de eerder "
"geladen code daadwerkelijk uitvoeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:196
#, no-c-format
msgid ""
"First you have to configure the network, either automatically via DHCP by "
"running <informalexample><screen>\n"
"setenv autoload no\n"
"dhcp\n"
"</screen></informalexample> or manually by setting several environment "
"variables <informalexample><screen>\n"
"setenv ipaddr &lt;ip address of the client&gt;\n"
"setenv netmask &lt;netmask&gt;\n"
"setenv serverip &lt;ip address of the tftp server&gt;\n"
"setenv dnsip &lt;ip address of the nameserver&gt;\n"
"setenv gatewayip &lt;ip address of the default gateway&gt;\n"
"</screen></informalexample> If you prefer, you can make these settings "
"permanent by running"
msgstr ""
"Eerst moet u het netwerk configureren, ofwel automatisch via DHCP met de "
"opdrachten <informalexample><screen>\n"
"setenv autoload no\n"
"dhcp\n"
"</screen></informalexample> ofwel handmatig door verschillende "
"omgevingsvariabelen in te stellen <informalexample><screen>\n"
"setenv ipaddr &lt;ip-adres van de cliënt&gt;\n"
"setenv netmask &lt;netmasker&gt;\n"
"setenv serverip &lt;ip-adres van de tftp-server&gt;\n"
"setenv dnsip &lt;ip-adres van de naamserver&gt;\n"
"setenv gatewayip &lt;ip-adres van de standaard gateway&gt;\n"
"</screen></informalexample> Indien u dit verkiest, kunt u deze instellingen "
"een permanent karakter geven met de opdracht"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:203
#, no-c-format
msgid "saveenv"
msgstr "saveenv"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:205
#, no-c-format
msgid ""
"Afterwards you need to load the images (kernel/initial ramdisk/dtb) into "
"memory. This is done with the tftpboot command, which has to be provided "
"with the address at which the image shall be stored in memory. Unfortunately "
"the memory map can vary from system to system, so there is no general rule "
"which addresses can be used for this."
msgstr ""
"Nadien moet u de images (kernel/initiële ramschijf/dtb) in het geheugen "
"laden. Dit gebeurt met het commando tftpboot, waaraan het adres opgegeven "
"moet worden waar het image in het geheugen geplaatst zal worden. Jammer "
"genoeg kan het indelingsplan van het geheugen verschillend zijn van systeem "
"tot systeem, waardoor er geen algemene regel bestaat voor welke adressen "
"daarvoor gebruikt kunnen worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:213
#, no-c-format
msgid ""
"On some systems, U-Boot predefines a set of environment variables with "
"suitable load addresses: kernel_addr_r, ramdisk_addr_r and fdt_addr_r. You "
"can check whether they are defined by running <informalexample><screen>\n"
"printenv kernel_addr_r ramdisk_addr_r fdt_addr_r\n"
"</screen></informalexample> If they are not defined, you have to check your "
"system's documentation for appropriate values and set them manually. For "
"systems based on Allwinner SunXi SOCs (e.g. the Allwinner A10, architecture "
"name <quote>sun4i</quote> or the Allwinner A20, architecture name "
"<quote>sun7i</quote>), you can e.g. use the following values:"
msgstr ""
"Op sommige systemen stelt U-Boot vooraf een aantal omgevingsvariabelen in "
"met geschikte laadadressen: kernel_addr_r, ramdisk_addr_r en fdt_addr_r. U "
"kunt nagaan of ze ingesteld werden met de opdracht "
"<informalexample><screen>\n"
"printenv kernel_addr_r ramdisk_addr_r fdt_addr_r\n"
"</screen></informalexample> Indien ze niet gedefinieerd zijn, moet u in de "
"documentatie bij uw systeem nagaan welke waarden geschikt zijn en ze "
"handmatig instellen. Voor systemen die gebaseerd zijn op SunXi SOC's van "
"Allwinner (bijv. de Allwinner A10, met als architectuurnaam <quote>sun4i</"
"quote> of de Allwinner A20, met als architectuurnaam <quote>sun7i</quote>), "
"kunt u bijvoorbeeld de volgende waarden gebruiken:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:224
#, no-c-format
msgid ""
"setenv kernel_addr_r 0x46000000\n"
"setenv fdt_addr_r 0x47000000\n"
"setenv ramdisk_addr_r 0x48000000"
msgstr ""
"setenv kernel_addr_r 0x46000000\n"
"setenv fdt_addr_r 0x47000000\n"
"setenv ramdisk_addr_r 0x48000000"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:226
#, no-c-format
msgid ""
"When the load addresses are defined, you can load the images into memory "
"from the previously defined tftp server with"
msgstr ""
"Wanneer de laadadressen gedefinieerd zijn, kunt u de images vanaf de "
"voordien gedefinieerde tftp-server in het geheugen laden met"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:229
#, no-c-format
msgid ""
"tftpboot ${kernel_addr_r} &lt;filename of the kernel image&gt;\n"
"tftpboot ${fdt_addr_r} &lt;filename of the dtb&gt;\n"
"tftpboot ${ramdisk_addr_r} &lt;filename of the initial ramdisk image&gt;"
msgstr ""
"tftpboot ${kernel_addr_r} &lt;bestandsnaam van het kernel-image&gt;\n"
"tftpboot ${fdt_addr_r} &lt;bestandsnaam van het dtb&gt;\n"
"tftpboot ${ramdisk_addr_r} &lt;bestandsnaam van het initiële ramschijf-"
"image&gt;"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:231
#, no-c-format
msgid ""
"The third part is setting the kernel commandline and actually executing the "
"loaded code. U-Boot passes the content of the <quote>bootargs</quote> "
"environment variable as commandline to the kernel, so any parameters for the "
"kernel and the installer - such as the console device (see <xref linkend="
"\"boot-console\"/>) or preseeding options (see <xref linkend=\"installer-args"
"\"/> and <xref linkend=\"appendix-preseed\"/>) - can be set with a command "
"like <informalexample><screen>\n"
"setenv bootargs console=ttyS0,115200 rootwait panic=10\n"
"</screen></informalexample> The exact command to execute the previously "
"loaded code depends on the image format used. With uImage/uInitrd, the "
"command is <informalexample><screen>\n"
"bootm ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r} ${fdt_addr_r}\n"
"</screen></informalexample> and with native Linux images it is"
msgstr ""
"De derde stap is het instellen van de commandoregel voor de kernel en het "
"daadwerkelijk uitvoeren van de geladen code. U-Boot geeft de inhoud van de "
"omgevingsvariabele <quote>bootargs</quote> als commandoregel door aan de "
"kernel. Dus alle parameters voor de kernel en het installatiesysteem - zoals "
"het apparaat dat de console gebruikt (zie <xref linkend=\"boot-console\"/>) "
"of opties in het kader van preseeding (vooraf ingestelde antwoorden - zie "
"<xref linkend=\"installer-args\"/> en <xref linkend=\"appendix-preseed\"/>) "
"- kunnen ingesteld worden met een commando zoals <informalexample><screen>\n"
"setenv bootargs console=ttyS0,115200 rootwait panic=10\n"
"</screen></informalexample> Het exacte commando voor het uitvoeren van de "
"voordien geladen code is afhankelijk van welk van de twee imagevormen "
"gebruikt wordt. Met uImage/uInitrd is het commando "
"<informalexample><screen>\n"
"bootm ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r} ${fdt_addr_r}\n"
"</screen></informalexample> en met een authentieke Linux-image is het"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:244
#, no-c-format
msgid "bootz ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}"
msgstr "bootz ${kernel_addr_r} ${ramdisk_addr_r}:${filesize} ${fdt_addr_r}"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:246
#, no-c-format
msgid ""
"Note: When booting standard linux images, it is important to load the "
"initial ramdisk image after the kernel and the dtb as U-Boot sets the "
"filesize variable to the size of the last file loaded and the bootz command "
"requires the size of the ramdisk image to work correctly. In case of booting "
"a platform-specific kernel, i.e. a kernel without device-tree, simply omit "
"the ${fdt_addr_r} parameter."
msgstr ""
"Opmerking: Als u standaard Linux images start, is het belangrijk om het "
"image van de initiële ramschijf te laden na de kernel en de dtb, omdat U-"
"Boot de variabele filesize instelt op de grootte van het laatst geladen "
"bestand en het commando bootz de grootte van de ramschijf nodig heeft om "
"correct te werken. Indien u een platformspecifieke kernel start, d.w.z. een "
"kernel zonder apparatenboom, moet u gewoon de parameter ${fdt_addr_r} "
"weglaten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:257
#, no-c-format
msgid "Pre-built netboot tarball"
msgstr "Voorgecompileerd netboot tar-archief"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:258
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; provides a pre-built tarball (&armmp-netboot-tarball;) that can "
"simply be unpacked on your tftp server and contains all files necessary for "
"netbooting. It also includes a boot script that automates all steps to load "
"the installer. Modern U-Boot versions contain a tftp autoboot feature that "
"becomes active if there is no bootable local storage device (MMC/SD, USB, "
"IDE/SATA/SCSI) and then loads this boot script from the tftp server. "
"Prerequisite for using this feature is that you have a dhcp server in your "
"network which provides the client with the address of the tftp server."
msgstr ""
"&debian; stelt een voorgecompileerd tar-archief (&armmp-netboot-tarball;) "
"ter beschikking, dat gewoon op uw tftp-server uitgepakt kan worden en alle "
"noodzakelijke bestanden bevat om opstarten over het netwerk mogelijk te "
"maken. Het bevat ook een opstartscript dat alle stappen voor het laden van "
"het installatiesysteem automatiseert. Moderne versies van U-Boot hebben een "
"functie voor automatisch opstarten via tftp dat actief wordt als er geen "
"lokaal opslagapparaat (MMC/SD, USB, IDE/SATA/SCSI) gevonden wordt waarvan "
"opgestart kan worden en die functie laadt dan dat opstartscript vanaf de "
"tftp-server. Voorwaarde om deze functionaliteit te kunnen gebruiken is dat u "
"in uw netwerk een dhcp-server heeft die aan de cliënt het adres van de tftp-"
"server geeft."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:270
#, no-c-format
msgid ""
"If you would like to trigger the tftp autoboot feature from the U-Boot "
"commandline, you can use the follwing command:"
msgstr ""
"Indien u de functie voor automatisch opstarten via tftp vanaf de "
"commandoregel van U-Boot wilt uitlokken, kunt u het volgende commando "
"gebruiken:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:273
#, no-c-format
msgid "run bootcmd_dhcp"
msgstr "run bootcmd_dhcp"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:275
#, no-c-format
msgid ""
"To manually load the bootscript provided by the tarball, you can "
"alternatively issue the following commands at the U-Boot prompt:"
msgstr ""
"Een alternatief is om het opstartscript dat met het tar-archief meekomt, "
"handmatig te laden. Daarvoor kunt u de volgende commando's gebruiken aan de "
"prompt van U-Boot:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:279
#, no-c-format
msgid ""
"setenv autoload no\n"
"dhcp\n"
"tftpboot ${scriptaddr} /debian-installer/armhf/tftpboot.scr\n"
"source ${scriptaddr}"
msgstr ""
"setenv autoload no\n"
"dhcp\n"
"tftpboot ${scriptaddr} /debian-installer/armhf/tftpboot.scr\n"
"source ${scriptaddr}"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:287
#, no-c-format
msgid "Booting from USB Memory Stick with UEFI"
msgstr "Opstarten vanaf een USB-geheugenstick met UEFI"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:293 boot-installer.xml:555
#, no-c-format
msgid ""
"If your computer will boot from USB, this will probably be the easiest route "
"for installation. Assuming you have prepared everything from <phrase arch="
"\"any-x86\"><xref linkend=\"boot-dev-select-x86\"/></phrase><phrase arch="
"\"arm64\"><xref linkend=\"boot-dev-select-arm64\"/></phrase> and <xref "
"linkend=\"boot-usb-files\"/>, just plug your USB stick into some free USB "
"connector and reboot the computer. The system should boot up, and unless you "
"have used the flexible way to build the stick and not enabled it, you should "
"be presented with a graphical boot menu (on hardware that supports it). Here "
"you can select various installer options, or just hit &enterkey;."
msgstr ""
"Indien uw computer vanaf USB kan opstarten, is dit wellicht de "
"gemakkelijkste weg om een installatie uit te voeren. Als we ervan uitgaan "
"dat u alle voorbereidingen getroffen heeft uit <phrase arch=\"any-"
"x86\"><xref linkend=\"boot-dev-select-x86\"/></phrase><phrase arch="
"\"arm64\"><xref linkend=\"boot-dev-select-arm64\"/></phrase> en <xref "
"linkend=\"boot-usb-files\"/>, moet u gewoon de USB-stick in een vrije USB-"
"connector plaatsen en de computer herstarten. Het systeem zou moeten "
"opstarten en u zou het grafische opstartmenu te zien moeten krijgen (op "
"hardware dat dit ondersteunt), tenzij u gekozen heeft voor de flexibele "
"manier om de stick samen te stellen en u daarbij niet voor het grafische "
"installatiesysteem koos. In het menu kunt u verschillende installatieopties "
"selecteren of gewoon op &enterkey; drukken."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:312
#, no-c-format
msgid "Booting from a USB stick in U-Boot"
msgstr "In U-Boot opstarten vanaf een USB-stick"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:313
#, no-c-format
msgid ""
"Many modern U-Boot versions have USB support and allow booting from USB mass "
"storage devices such as USB sticks. Unfortunately the exact steps required "
"to do that can vary quite a bit from device to device."
msgstr ""
"Veel moderne versies van U-Boot ondersteunen USB en bieden de mogelijkheid "
"om op te starten vanaf USB-massaopslagapparaten, zoals USB-sticks. Jammer "
"genoeg kunnen de exacte stappen die daarvoor nodig zijn nogal wat "
"verschillen van apparaat tot apparaat."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:320
#, no-c-format
msgid ""
"U-Boot v2014.10 has introduced a common commandline handling and autoboot "
"framework. This allows building generic boot images that work on any system "
"implementing this framework. The &d-i; supports installation from a USB "
"stick on such systems, but unfortunately not all platforms have adopted this "
"new framework yet."
msgstr ""
"Met U-Boot v2014.10 werd een gemeenschappelijk commandoregelgebruik "
"geïntroduceerd en een raamwerk voor automatisch opstarten. Dit maakt het "
"mogelijk om algemene opstart-images te bouwen die werken op elk systeem dat "
"dit raamwerk gebruikt. Op dergelijke systemen ondersteunt &d-i; een "
"installatie vanaf USB-stick, maar jammer genoeg hebben nog niet alle "
"platformen reeds dit raamwerk overgenomen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:329
#, no-c-format
msgid ""
"To build a bootable USB stick for installing &debian;, unpack the hd-media "
"tarball (see <xref linkend=\"where-files\"/>) onto a USB stick formatted "
"with a filesystem supported by the U-Boot version on your device. For modern "
"U-Boot versions, any of FAT16 / FAT32 / ext2 / ext3 / ext4 usually works. "
"Then copy the ISO image file of the first &debian; installation CD or DVD "
"onto the stick."
msgstr ""
"Om een opstartbare USB-stick te bouwen om &debian; te installeren, moet u "
"het tar-archief hd-media (zie <xref linkend=\"where-files\"/>) uitpakken op "
"een USB-stick die geformatteerd werd met een bestandssysteem dat ondersteund "
"wordt door de versie van U-Boot op uw apparaat. Moderne versies van U-Boot "
"kunnen gewoonlijk werken met FAT16 / FAT32 / ext2 / ext3 / ext4. Nadien moet "
"u het ISO-imagebestand van de eerste &debian; installatie-CD of -DVD naar de "
"stick kopiëren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:339
#, no-c-format
msgid ""
"The autoboot framework in modern U-Boot versions works similar to the boot "
"ordering options in a PC BIOS, i.e. it checks a list of possible boot "
"devices for a valid boot image and starts the first one it finds. If there "
"is no operating system installed, plugging in the USB stick and powering up "
"the system should result in starting the installer. You can also initiate "
"the USB-boot process any time from the U-Boot prompt by entering the "
"<quote>run bootcmd_usb0</quote> command."
msgstr ""
"Het raamwerk voor automatisch opstarten van moderne U-Boot-versies heeft een "
"gelijkaardige werking als de opstartvolgordeopties in het BIOS van een PC. "
"Het controleert dus een lijst van mogelijke opstartapparaten op een geldig "
"opstartimage en start het eerste dat het vindt, op. Indien er geen "
"besturingssysteem geïnstalleerd is, zou het inpluggen van de USB-stick en "
"het aanzetten van het systeem moeten uitmonden in het opstarten van het "
"installatiesysteem. U kunt het proces van het opstarten vanaf USB ook op elk "
"ogenblik uitlokken aan de prompt van U-Boot met het commando <quote>run "
"bootcmd_usb0</quote>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:349
#, no-c-format
msgid ""
"One problem that can come up when booting from a USB stick while using a "
"serial console can be a console baudrate mismatch. If a console variable is "
"defined in U-Boot, the &d-i; boot script automatically passes it to the "
"kernel to set the primary console device and, if applicable, the console "
"baudrate. Unfortunately the handling of the console variable varies from "
"platform to platform - on some platforms, the console variable includes the "
"baudrate (as in <quote>console=ttyS0,115200</quote>), while on other "
"platforms the console variable contains only the device (as in "
"<quote>console=ttyS0</quote>). The latter case leads to a garbled console "
"output when the default baudrate differs between U-Boot and the kernel. "
"Modern U-Boot versions often use 115200 baud while the kernel still defaults "
"to the traditional 9600 baud. If this happens, you should manually set the "
"console variable to contain the correct baudrate for your system and then "
"start the installer with the <quote>run bootcmd_usb0</quote> command."
msgstr ""
"Een probleem dat zich kan stellen bij het opstarten vanaf een USB-stick "
"terwijl u een seriële console gebruikt, is een verkeerde baudsnelheid van de "
"console. Indien de variabele console gedefinieerd werd in U-Boot, geeft het "
"opstartscript van &d-i; dit automatisch door aan de kernel voor het "
"instellen van het primaire console-apparaat en, in voorkomend geval, de "
"baudsnelheid van de console. Jammer genoeg verschilt de wijze van aanpakken "
"van de variabele console van platform tot platform - op sommige platformen "
"bevat de variabele console de baudsnelheid (zoals bij "
"<quote>console=ttyS0,115200</quote>), terwijl op andere platformen de "
"variabele console enkel het apparaat bevat (zoals bij <quote>console=ttyS0</"
"quote>). In dit laatste geval krijgt u een verknoeide uitvoer op de console "
"als U-Boot en de kernel een verschillende standaard baudsnelheid hebben. "
"Moderne versies van U-Boot gebruiken vaak een baud van 115200, terwijl de "
"kernel nog steeds als standaard de traditionele 9600 baud gebruikt. Als dit "
"zich voordoet, moet u de variabele console handmatig instellen, zodat hij de "
"voor uw systeem correcte baudsnelheid bevat, en moet u nadien het "
"installatiesysteem starten met het commando <quote>run bootcmd_usb0</quote>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:370
#, no-c-format
msgid "Using pre-built SD-card images with the installer"
msgstr ""
"Het installatiesysteem gebruiken met een voorgecompileerd SD-kaartimage"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:371
#, no-c-format
msgid ""
"For a number of systems, Debian provides SD card images that contain both U-"
"Boot and the &d-i;. These images are provided in two variants - one for "
"downloading the software packages over the network (available at &armmp-"
"netboot-sd-img;) and one for offline installations using a Debian CD/DVD "
"(available at &armmp-hd-media-sd-img;). To save space and network bandwidth, "
"the images consist of two parts - a system-dependent part named "
"<quote>firmware.&lt;system-type&gt;.img.gz</quote>, and a system-independent "
"part named <quote>partition.img.gz</quote>."
msgstr ""
"Voor een aantal systemen stelt Debian SD-kaartimages ter beschikking die "
"zowel U-Boot als &d-i; bevatten. Deze images zijn in twee varianten "
"beschikbaar - een variant waarbij de softwarepakketten over het netwerk "
"opgehaald worden (te vinden op &armmp-netboot-sd-img;) en een variant voor "
"offline-installaties waarbij een Debian CD/DVD gebruikt wordt (te vinden op "
"&armmp-hd-media-sd-img;). Om ruimte en netwerkbandbreedte te sparen bestaan "
"de images uit twee delen - een systeemafhankelijk gedeelte met de naam "
"<quote>firmware.&lt;system-type&gt;.img.gz</quote> en een "
"systeemonafhankelijk gedeelte met als naam <quote>partition.img.gz</quote>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:382
#, no-c-format
msgid ""
"To create a complete image from the two parts on Linux systems, you can use "
"zcat as follows: <informalexample><screen>zcat firmware.&lt;system-type&gt;."
"img.gz partition.img.gz &gt; complete_image.img</screen></informalexample> "
"On Windows systems, you have to first decompress the two parts separately, "
"which can be done e.g. by using 7-Zip, and then concatenate the decompressed "
"parts together by running the command <informalexample><screen>copy /b "
"firmware.&lt;system-type&gt;.img + partition.img complete_image.img</"
"screen></informalexample> in a Windows CMD.exe window."
msgstr ""
"Om op Linux-systemen een volledig image te maken van de twee onderdelen, "
"kunt u als volgt zcat gebruiken: <informalexample><screen>zcat firmware.&lt;"
"system-type&gt;.img.gz partition.img.gz &gt; volledig_image.img</screen></"
"informalexample> Op Windows-systemen moet u eerst de beide onderdelen "
"afzonderlijk decomprimeren, wat u bijvoorbeeld kunt doen met 7-Zip, en "
"daarna moet u de gedecomprimeerde delen samenvoegen met het volgende "
"commando in een CMD.exe-venster van Windows: <informalexample><screen>copy /"
"b firmware.&lt;system-type&gt;.img + partition.img complete_image.img</"
"screen></informalexample>"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:396
#, no-c-format
msgid ""
"Write the resulting image onto an SD card, e.g. by running the following "
"command on a Linux system: <informalexample><screen>cat complete_image.img "
"&gt; /dev/SD_CARD_DEVICE</screen></informalexample> After plugging the SD "
"card into the target system and powering the system up, the installer is "
"loaded from the SD card. If you use the hd-media variant for offline "
"installations, you must provide the installer with access to the first "
"&debian; CD/DVD on a separate medium, which can e.g. be a CD/DVD ISO image "
"on a USB stick."
msgstr ""
"Schrijf het bekomen image naar een SD-kaart, bijvoorbeeld op een Linux-"
"systeem met het volgende commando: <informalexample><screen>cat "
"volledig_image.img &gt; /dev/SD_KAART_APPARAAT</screen></informalexample> "
"Als u de SD-kaart op het doelsysteem inplugt en het systeem dan aanzet, zal "
"het installatiesysteem geladen worden van de SD-kaart. Indien u de variant "
"'hd-media' voor offline installaties gebruikt, moet u het installatiesysteem "
"op een apart medium toegang verlenen tot de eerste &debian; CD/DVD, wat "
"bijvoorbeeld een CD/DVD-ISO-image op een USB-stick kan zijn."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:408
#, no-c-format
msgid ""
"When you come to the partitioning step in the installer (see <xref linkend="
"\"di-partition\"/>), you can delete or replace any previous partitions on "
"the card. Once the installer is started, it runs completely in the system's "
"main memory and does not need to access the SD card anymore, so you can use "
"the full card for installing &debian;. The easiest way to create a proper "
"partition layout on the SD card is to let the installer automatically create "
"one for you (see <xref linkend=\"partman-auto\"/>)."
msgstr ""
"Wanneer u in het installatiesysteem toegekomen bent aan de schijfindeling "
"(zie <xref linkend=\"di-partition\"/>), kunt u op de kaart alle eerdere "
"partities verwijderen of vervangen. Eens het installatiesysteem opgestart "
"is, wordt het volledig uitgevoerd in het hoofdgeheugen van het systeem en "
"heeft het geen toegang tot de SD-kaart meer nodig, waardoor u de volledige "
"kaart kunt gebruiken om er &debian; op te installeren. De makkelijkste "
"manier om voor de SD-kaart een passend schijfindelingsschema toe te passen, "
"is om dit automatisch te laten doen door het installatiesysteem (zie <xref "
"linkend=\"partman-auto\"/>)."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:549
#, no-c-format
msgid "Booting from USB Memory Stick"
msgstr "Opstarten van een USB-geheugenstick"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:573 boot-installer.xml:1088 boot-installer.xml:1689
#: boot-installer.xml:2107
#, no-c-format
msgid "Booting from a CD-ROM"
msgstr "Opstarten van een CD"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:579 boot-installer.xml:1094 boot-installer.xml:1695
#: boot-installer.xml:2113
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a CD set, and if your machine supports booting directly off the "
"CD, great! Simply <phrase arch=\"x86\"> configure your system for booting "
"off a CD as described in <xref linkend=\"boot-dev-select-x86\"/>, </phrase> "
"insert your CD, reboot, and proceed to the next chapter."
msgstr ""
"Indien u over een set CD's beschikt en uw machine het rechtstreeks opstarten "
"vanaf CD ondersteunt, zit u goed! U moet gewoon <phrase arch=\"x86\"> uw "
"systeem configureren om vanaf CD op te starten zoals beschreven in <xref "
"linkend=\"boot-dev-select-x86\"/>, </phrase> de CD in het station plaatsen, "
"herstarten en doorgaan naar het volgende hoofdstuk."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:589 boot-installer.xml:1104 boot-installer.xml:1705
#: boot-installer.xml:2123
#, no-c-format
msgid ""
"Note that certain CD drives may require special drivers, and thus be "
"inaccessible in the early installation stages. If it turns out the standard "
"way of booting off a CD doesn't work for your hardware, revisit this chapter "
"and read about alternate kernels and installation methods which may work for "
"you."
msgstr ""
"Merk op dat sommige CD-stations bijzondere stuurprogramma's nodig hebben en "
"daardoor niet toegankelijk zijn tijdens de eerste fases van de installatie. "
"Als voor uw hardware de standaardmethode om vanaf CD op te starten niet "
"blijkt te werken, moet u in dit hoofdstuk nog eens het onderdeel herlezen "
"over alternatieve kernels en installatiemethodes. Daarin vindt u misschien "
"iets dat voor u kan werken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:597 boot-installer.xml:1112 boot-installer.xml:1713
#: boot-installer.xml:2131
#, no-c-format
msgid ""
"Even if you cannot boot from CD-ROM, you can probably install the &debian; "
"system components and any packages you want from CD-ROM. Simply boot using a "
"different medium and when it's time to install the operating system, base "
"system, and any additional packages, point the installation system at the CD-"
"ROM drive."
msgstr ""
"Zelfs indien u niet kunt opstarten vanaf CD, kunt u wellicht de componenten "
"van het &debian; systeem en de gewenste pakketten installeren vanaf CD. "
"Start gewoon op met behulp van een ander medium en verwijs het "
"installatiesysteem door naar de CD wanneer het moment aangebroken is om het "
"besturingssysteem, het basissysteem en eventuele andere pakketten te "
"installeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:605 boot-installer.xml:1120 boot-installer.xml:1721
#: boot-installer.xml:2139
#, no-c-format
msgid ""
"If you have problems booting, see <xref linkend=\"boot-troubleshooting\"/>."
msgstr ""
"Indien u problemen ondervindt bij het opstarten, raadpleeg dan <xref linkend="
"\"boot-troubleshooting\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:615
#, no-c-format
msgid "Booting from Windows"
msgstr "Opstarten vanuit Windows"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:616
#, no-c-format
msgid "To start the installer from Windows, you can either"
msgstr "Om het installatiesysteem vanuit Windows op te starten, kunt u ofwel"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:621
#, no-c-format
msgid ""
"obtain CD-ROM/DVD-ROM<phrase condition=\"bootable-usb\"> or USB memory "
"stick</phrase> installation media as described in <xref linkend=\"official-"
"cdrom\"/><phrase condition=\"bootable-usb\"> respective <xref linkend=\"boot-"
"usb-files\"/></phrase> or"
msgstr ""
"zorgen voor een installatiemedium op CD/DVD<phrase condition=\"bootable-usb"
"\"> of op een USB-geheugenstick</phrase> zoals beschreven in <xref linkend="
"\"official-cdrom\"/><phrase condition=\"bootable-usb\">, respectievelijk in "
"<xref linkend=\"boot-usb-files\"/></phrase>, ofwel"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:629
#, no-c-format
msgid ""
"download a standalone Windows executable, which is available as tools/win32-"
"loader/stable/win32-loader.exe on the &debian; mirrors."
msgstr ""
"een afzonderlijk werkend Windows-programma downloaden dat u op de &debian; "
"spiegelservers vindt als tools/win32-loader/stable/win32-loader.exe."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:637
#, no-c-format
msgid ""
"If you use an installation CD or DVD, a pre-installation program should be "
"launched automatically when you insert the disc. In case Windows does not "
"start it automatically, or if you are using a USB memory stick, you can run "
"it manually by accessing the device and executing <command>setup.exe</"
"command>."
msgstr ""
"Indien u een installatie-CD of -DVD gebruikt, zou een "
"installatievoorbereidend programma automatisch moeten opgestart worden "
"wanneer u de schijf in het station plaatst. In het geval Windows het niet "
"automatisch opstart, of indien u een USB-geheugenstick gebruikt, kunt u het "
"handmatig starten door naar het apparaat te gaan en <command>setup.exe</"
"command> uit te voeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:645
#, no-c-format
msgid ""
"After the program has been started, a few preliminary questions will be "
"asked and the system will be prepared to reboot into the &debian-gnu; "
"installer."
msgstr ""
"Na het starten van het programma zullen u een aantal voorafgaande vragen "
"gesteld worden en zal het systeem klaargemaakt worden om opnieuw op te "
"starten en het &debian-gnu; installatiesysteem te laden."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:655
#, no-c-format
msgid "Booting from DOS using loadlin"
msgstr "Opstarten vanuit DOS met behulp van loadlin"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:656
#, no-c-format
msgid ""
"Boot into DOS (not Windows). To do this, you can for instance boot from a "
"recovery or diagnostic disk."
msgstr ""
"Start op in DOS (niet in Windows). Om dit te bereiken, kunt u bijvoorbeeld "
"opstarten vanaf een reparatieschijf of een diagnoseschijf."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:661
#, no-c-format
msgid ""
"If you can access the installation CD, change the current drive to the CD-"
"ROM drive, e.g. <informalexample><screen>\n"
"d:\n"
"</screen></informalexample> else make sure you have first prepared your hard "
"disk as explained in <xref linkend=\"files-loadlin\"/>, and change the "
"current drive to it if needed."
msgstr ""
"Indien u toegang heeft tot de installatie-CD, moet u van de huidige schijf "
"naar de CD gaan, bijvoorbeeld <informalexample><screen>\n"
"d:\n"
"</screen></informalexample> In het andere geval moet u er eerst voor zorgen "
"om uw harde schijf voor te bereiden, zoals uitgelegd wordt in <xref linkend="
"\"files-loadlin\"/>, en indien nodig er vanuit de huidige schijf naartoe "
"gaan."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:671
#, no-c-format
msgid ""
"Enter the subdirectory for the flavor you chose, e.g., "
"<informalexample><screen>\n"
"cd \\&x86-install-dir;\n"
"</screen></informalexample> If you prefer using the graphical installer, "
"enter the <filename>gtk</filename> sub-directory. <informalexample><screen>\n"
"cd gtk\n"
"</screen></informalexample> Next, execute <command>install.bat</command>. "
"The kernel will load and launch the installer system."
msgstr ""
"Ga naar de onderliggende map van de door u uitgekozen variant, bijvoorbeeld "
"<informalexample><screen>\n"
"cd \\&x86-install-dir;\n"
"</screen></informalexample> Indien u verkiest het grafische "
"installatiesysteem te gebruiken, moet u naar de onderliggende map "
"<filename>gtk</filename> gaan. <informalexample><screen>\n"
"cd gtk\n"
"</screen></informalexample> Daarna moet u het commando <command>install.bat</"
"command> uitvoeren. De kernel zal geladen worden en het installatiesysteem "
"starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:689
#, no-c-format
msgid ""
"Booting from Linux using <command>LILO</command> or <command>GRUB</command>"
msgstr ""
"Opstarten vanuit Linux met behulp van <command>LILO</command> of "
"<command>GRUB</command>"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:692
#, no-c-format
msgid ""
"To boot the installer from hard disk, you must first download and place the "
"needed files as described in <xref linkend=\"boot-drive-files\"/>."
msgstr ""
"Om het installatiesysteem vanaf een harde schijf op te starten, moet u eerst "
"de benodigde bestanden downloaden en op hun plaats zetten, zoals beschreven "
"wordt in <xref linkend=\"boot-drive-files\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:697
#, no-c-format
msgid ""
"If you intend to use the hard drive only for booting and then download "
"everything over the network, you should download the <filename>netboot/"
"debian-installer/&architecture;/initrd.gz</filename> file and its "
"corresponding kernel <filename>netboot/debian-installer/&architecture;/"
"linux</filename>. This will allow you to repartition the hard disk from "
"which you boot the installer, although you should do so with care."
msgstr ""
"Indien u van plan bent om de harde schijf enkel te gebruiken voor het "
"opstarten van het systeem en daarna alles over het netwerk zult ophalen, "
"moet u het bestand <filename>netboot/debian-installer/&architecture;/initrd."
"gz</filename> en de overeenkomstige kernel <filename>netboot/debian-"
"installer/&architecture;/linux</filename> downloaden. Dit zal u toelaten om "
"de harde schijf die u gebruikte om het installatiesysteem op te starten, "
"opnieuw in te delen in partities, hoewel u dit zorgvuldig moet doen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:707
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively, if you intend to keep an existing partition on the hard drive "
"unchanged during the install, you can download the <filename>hd-media/initrd."
"gz</filename> file and its kernel, as well as copy a CD (or DVD) iso to the "
"drive (make sure the file is named ending in <literal>.iso</literal>). The "
"installer can then boot from the drive and install from the CD/DVD image, "
"without needing the network."
msgstr ""
"Indien u echter van plan bent om tijdens de installatie een bestaande "
"partitie op de harde schijf ongewijzigd te behouden, kunt u het bestand "
"<filename>hd-media/initrd.gz</filename> en zijn kernel downloaden, en een CD-"
"iso (of DVD-iso) kopiëren naar de schijf (zorg ervoor dat u het bestand een "
"naam geeft die eindigt op <literal>.iso</literal>). Het installatiesysteem "
"kan dan opstarten van de harde schijf en de installatie uitvoeren op basis "
"van het CD/DVD-image, zonder dat toegang tot het netwerk vereist is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:716
#, no-c-format
msgid ""
"For <command>LILO</command>, you will need to configure two essential things "
"in <filename>/etc/lilo.conf</filename>: <itemizedlist> <listitem><para> to "
"load the <filename>initrd.gz</filename> installer at boot time; </para></"
"listitem> <listitem><para> have the <filename>vmlinuz</filename> kernel use "
"a RAM disk as its root partition. </para></listitem> </itemizedlist> Here is "
"a <filename>/etc/lilo.conf</filename> example:"
msgstr ""
"Met <command>LILO</command> zult u twee essentiële dingen moeten "
"configureren in <filename>/etc/lilo.conf</filename>: <itemizedlist> "
"<listitem><para> om bij het opstarten het <filename>initrd.gz</filename> "
"installatiesysteem te laden; </para></listitem> <listitem><para> om de "
"kernel <filename>vmlinuz</filename> een RAM-schijf te laten gebruiken als "
"zijn basispartitie. </para></listitem> </itemizedlist> Hierna volgt een "
"voorbeeld van een <filename>/etc/lilo.conf</filename>:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:737
#, no-c-format
msgid ""
"image=/boot/newinstall/vmlinuz\n"
"    label=newinstall\n"
"    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz"
msgstr ""
"image=/boot/newinstall/vmlinuz\n"
"    label=newinstall\n"
"    initrd=/boot/newinstall/initrd.gz"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:737
#, no-c-format
msgid ""
"For more details, refer to the <citerefentry><refentrytitle>initrd</"
"refentrytitle> <manvolnum>4</manvolnum></citerefentry> and "
"<citerefentry><refentrytitle>lilo.conf</refentrytitle> <manvolnum>5</"
"manvolnum></citerefentry> man pages. Now run <userinput>lilo</userinput> and "
"reboot."
msgstr ""
"Raadpleeg voor bijkomende informatie de man-pagina's "
"<citerefentry><refentrytitle>initrd</refentrytitle> <manvolnum>4</"
"manvolnum></citerefentry> en <citerefentry><refentrytitle>lilo.conf</"
"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum></citerefentry>. Voer nu het commando "
"<userinput>lilo</userinput> uit en herstart de computer."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:746
#, no-c-format
msgid ""
"The procedure for <command>GRUB1</command> is quite similar. Locate your "
"<filename>menu.lst</filename> in the <filename>/boot/grub/</filename> "
"directory (or sometimes <filename>/boot/boot/grub/</filename>) and add an "
"entry for the installer, for example (assuming <filename>/boot</filename> is "
"on the first partition of the first disk in the system):"
msgstr ""
"De werkwijze met <command>GRUB1</command> is vrij vergelijkbaar. Zoek naar "
"het bestand <filename>menu.lst</filename> in de map <filename>/boot/grub/</"
"filename> (of soms <filename>/boot/boot/grub/</filename>) en voeg een item "
"toe voor het installatiesysteem, bijvoorbeeld (in de veronderstelling dat de "
"map <filename>/boot</filename> zich bevindt op de eerste partitie van de "
"eerste schijf op het systeem):"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:754
#, no-c-format
msgid ""
"title New Install\n"
"root  (hd0,0)\n"
"kernel /boot/newinstall/vmlinuz\n"
"initrd /boot/newinstall/initrd.gz"
msgstr ""
"title Nieuwe Installatie\n"
"root  (hd0,0)\n"
"kernel /boot/newinstall/vmlinuz\n"
"initrd /boot/newinstall/initrd.gz"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:756
#, no-c-format
msgid ""
"The procedure for <command>GRUB2</command> is very similar. The file is "
"named <filename>grub.cfg</filename> instead of <filename>menu.lst</"
"filename>. An entry for the installer would be for instance for example:"
msgstr ""
"De werkwijze met <command>GRUB2</command> is vrij vergelijkbaar. De naam van "
"het bestand is <filename>grub.cfg</filename> in plaats van <filename>menu."
"lst</filename>. Een item voor het installatiesysteem zou bijvoorbeeld kunnen "
"zijn:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:762
#, no-c-format
msgid ""
"menuentry 'New Install' {\n"
"insmod part_msdos\n"
"insmod ext2\n"
"set root='(hd0,msdos1)'\n"
"linux /boot/newinstall/vmlinuz\n"
"initrd /boot/newinstall/initrd.gz\n"
"}"
msgstr ""
"menuentry 'Nieuwe Installatie' {\n"
"insmod part_msdos\n"
"insmod ext2\n"
"set root='(hd0,msdos1)'\n"
"linux /boot/newinstall/vmlinuz\n"
"initrd /boot/newinstall/initrd.gz\n"
"}"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:764
#, no-c-format
msgid ""
"From here on, there should be no difference between <command>GRUB</command> "
"or <command>LILO</command>."
msgstr ""
"Vanaf dan is er geen verschil meer tussen <command>GRUB</command> en "
"<command>LILO</command>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:773 boot-installer.xml:1975
#, no-c-format
msgid "Booting from Floppies"
msgstr "Opstarten vanaf diskettes"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:774 boot-installer.xml:1983
#, no-c-format
msgid ""
"You will have already downloaded the floppy images you needed and created "
"floppies from the images in <xref linkend=\"create-floppy\"/>."
msgstr ""
"We nemen aan dat u de diskette-images die u nodig heeft, gedownload heeft en "
"van de images diskettes gemaakt heeft, zoals beschreven in <xref linkend="
"\"create-floppy\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:781
#, no-c-format
msgid ""
"To boot from the installer boot floppy, place it in the primary floppy "
"drive, shut down the system as you normally would, then turn it back on."
msgstr ""
"Om met de opstartdiskette van het installatiesysteem op te starten, steekt u "
"die in het eerste diskettestation, sluit u het systeem af zoals u dat gewoon "
"bent te doen, en zet u de computer terug aan."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:787
#, no-c-format
msgid ""
"For installing from an LS-120 drive (ATAPI version) with a set of floppies, "
"you need to specify the virtual location for the floppy device. This is done "
"with the <emphasis>root=</emphasis> boot argument, giving the device that "
"the ide-floppy driver maps the device to. For example, if your LS-120 drive "
"is connected as the first IDE device (master) on the second cable, you enter "
"<userinput>install root=/dev/hdc</userinput> at the boot prompt."
msgstr ""
"Om de installatie met een set diskettes vanaf een LS-120-station (de ATAPI "
"versie) uit te voeren, moet u de virtuele locatie van het diskettestation "
"opgeven. Dit doet u met het opstartargument <emphasis>root=</emphasis>, "
"waarbij u het apparaat vermeldt dat overeenkomt met de ide-diskette. Als "
"bijvoorbeeld uw LS-120-station gekoppeld is aan het eerste IDE-apparaat "
"(master) op de tweede kabel, geeft u aan de opstartprompt <userinput>install "
"root=/dev/hdc</userinput> op."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:797
#, no-c-format
msgid ""
"Note that on some machines, <keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>Alt</"
"keycap> <keycap>Delete</keycap></keycombo> does not properly reset the "
"machine, so a <quote>hard</quote> reboot is recommended. If you are "
"installing from an existing operating system (e.g., from a DOS box) you "
"don't have a choice. Otherwise, please do a hard reboot when booting."
msgstr ""
"Merk op dat op sommige machines <keycombo><keycap>Control</keycap> "
"<keycap>Alt</keycap> <keycap>Delete</keycap></keycombo> de machine niet "
"behoorlijk herinitialiseert en om die reden wordt een volledige herstart "
"aanbevolen. Indien u vanaf een bestaand besturingssysteem installeert (bijv. "
"van een DOS box) is er geen keuze. Voer in het andere geval een volledige "
"herstart uit als u het installatiesysteem wilt opstarten."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:806
#, no-c-format
msgid ""
"The floppy disk will be accessed, and you should then see a screen that "
"introduces the boot floppy and ends with the <prompt>boot:</prompt> prompt."
msgstr ""
"Het diskettestation zou benaderd moeten worden en u zou dan een scherm "
"moeten zien dat de opstartdiskette aankondigt en eindigt met de prompt "
"<prompt>boot:</prompt>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:812
#, no-c-format
msgid ""
"Once you press &enterkey;, you should see the message "
"<computeroutput>Loading...</computeroutput>, followed by "
"<computeroutput>Uncompressing Linux...</computeroutput>, and then a "
"screenfull or so of information about the hardware in your system. More "
"information on this phase of the boot process can be found below in <xref "
"linkend=\"kernel-msgs\"/>."
msgstr ""
"Nadat u op de toets &enterkey; gedrukt heeft, zou u de melding "
"<computeroutput>Loading...</computeroutput> moeten zien, gevolgd door "
"<computeroutput>Uncompressing Linux...</computeroutput>, en vervolgens "
"ongeveer een volledig scherm met informatie over de hardware op het systeem. "
"Meer informatie over dit opstartproces is hieronder te vinden bij <xref "
"linkend=\"kernel-msgs\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:821
#, no-c-format
msgid ""
"After booting from the boot floppy, the root floppy is requested. Insert the "
"root floppy and press &enterkey;, and the contents are loaded into memory. "
"The installer program <command>debian-installer</command> is automatically "
"launched."
msgstr ""
"Nadat u opgestart bent vanaf de opstartdiskette, wordt naar de root-diskette "
"gevraagd. Steek de root-diskette in het station en druk op &enterkey;. De "
"inhoud ervan wordt in het geheugen geladen en het installatieprogramma "
"<command>debian-installer</command> wordt automatisch gestart."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:831 boot-installer.xml:1456 boot-installer.xml:1598
#: boot-installer.xml:1919 boot-installer.xml:2067
#, no-c-format
msgid "Booting with TFTP"
msgstr "Opstarten met TFTP"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:856
#, no-c-format
msgid "There are various ways to do a TFTP boot on i386."
msgstr "Er bestaan verschillende methodes om op i386 op te starten met TFTP."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:862
#, no-c-format
msgid "NIC or Motherboard that support PXE"
msgstr "PXE wordt ondersteund door netwerkkaart of moederbord"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:863
#, no-c-format
msgid ""
"It could be that your Network Interface Card or Motherboard provides PXE "
"boot functionality. This is a <trademark class=\"trade\">Intel</trademark> "
"re-implementation of TFTP boot. If so, you may be able to configure your "
"BIOS to boot from the network."
msgstr ""
"Het is mogelijk dat uw netwerkkaart of uw moederbord beschikken over de "
"functie opstarten via PXE. Dit is een herimplementatie door <trademark class="
"\"trade\">Intel</trademark> van opstarten via TFTP. Indien dat het geval is, "
"zou u het BIOS moeten kunnen instellen om over het netwerk op te starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:874
#, no-c-format
msgid "NIC with Network BootROM"
msgstr "Netwerkkaart met Network BootROM"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:875
#, no-c-format
msgid ""
"It could be that your Network Interface Card provides TFTP boot "
"functionality."
msgstr ""
"Het kan zijn dat uw netwerkkaart een functie 'opstarten met TFTP' heeft."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:880
#, no-c-format
msgid ""
"Let us (<email>&email-debian-boot-list;</email>) know how did you manage it. "
"Please refer to this document."
msgstr ""
"Laat ons weten (<email>&email-debian-boot-list;</email>) hoe u het deed. "
"Gelieve te verwijzen naar dit document."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:888
#, no-c-format
msgid "Etherboot"
msgstr "Etherboot"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:889
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"http://www.etherboot.org\";>etherboot project</ulink> "
"provides bootdiskettes and even bootroms that do a TFTPboot."
msgstr ""
"Het <ulink url=\"http://www.etherboot.org\";>etherboot-project</ulink> stelt "
"opstartdiskettes en zelfs bootROM's ter beschikking die een opstart via TFTP "
"uitvoeren."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:899
#, no-c-format
msgid "The Boot Screen"
msgstr "Het opstartscherm"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:900
#, no-c-format
msgid ""
"When the installer boots, you should be presented with a friendly graphical "
"screen showing the &debian; logo and a menu:"
msgstr ""
"Wanneer het installatiesysteem opstart, zou u een vriendelijk grafisch "
"scherm te zien moeten krijgen met het logo van &debian; en een menu:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:905
#, no-c-format
msgid ""
"&debian-gnu; installer boot menu\n"
"\n"
"Graphical install\n"
"Install\n"
"Advanced options       >\n"
"Help\n"
"Install with speech synthesis"
msgstr ""
"&debian-gnu; installer boot menu\n"
"\n"
"Graphical install\n"
"Install\n"
"Advanced options       >\n"
"Help\n"
"Install with speech synthesis"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:909
#, no-c-format
msgid ""
"This graphical screen will look very slightly different depending on how "
"your computer has booted (BIOS or UEFI), but the same options will be shown."
msgstr ""
"Dit grafisch scherm zal er lichtjes anders uitzien naargelang de manier "
"waarop uw computer opstartte (BIOS of UEFI), maar dezelfde opties worden "
"geboden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:917
#, no-c-format
msgid ""
"Depending on the installation method you are using, the <quote>Graphical "
"install</quote> option may not be available. Bi-arch images additionally "
"have a 64 bit variant for each install option, right below it, thus almost "
"doubling the number of options."
msgstr ""
"Afhankelijk van de gebruikte installatiemethode is het mogelijk dat de optie "
"<quote>Graphical install</quote> niet beschikbaar is. Bi-architectuur-images "
"bieden daarenboven bij elke installatieoptie daar net onder een 64-bits "
"variant, wat dus het aantal opties bijna verdubbelt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:924
#, no-c-format
msgid ""
"For a normal installation, select either the <quote>Graphical install</"
"quote> or the <quote>Install</quote> entry &mdash; using either the arrow "
"keys on your keyboard or by typing the first (highlighted) letter &mdash; "
"and press &enterkey; to boot the installer. The <quote>Graphical install</"
"quote> entry is already selected by default."
msgstr ""
"Kies voor een gewone installatie ofwel het item <quote>Graphical install</"
"quote> of <quote>Install</quote> &mdash; u kunt daarvoor de pijltjestoetsen "
"gebruiken of op uw toetsenbord de eerste (gemarkeerde) letter typen &mdash; "
"en druk &enterkey; om het installatiesysteem te starten. De methode "
"<quote>Graphical install</quote> is standaard reeds geselecteerd."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:932
#, no-c-format
msgid ""
"The <quote>Advanced options</quote> entry gives access to a second menu that "
"allows to boot the installer in expert mode, in rescue mode and for "
"automated installs."
msgstr ""
"Het item <quote>Advanced options</quote> geeft toegang tot een tweede menu "
"dat u de kans biedt om het installatiesysteem op te starten in expertmodus, "
"in reparatiemodus of om automatische installaties uit te voeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:938
#, no-c-format
msgid ""
"If you wish or need to add any boot parameters for either the installer or "
"the kernel, press &tabkey; (BIOS boot), or &ekey; then &downkey; three times "
"then &endkey; (UEFI boot). This will bring the boot command for the selected "
"menu entry and allow you to edit it to suit your needs. Note that the "
"keyboard layout at this point is still QWERTY. The help screens (see below) "
"list some common possible options. Press &enterkey; (BIOS boot) or &f10key; "
"(UEFI boot) to boot the installer with your options; pressing &escapekey; "
"will return you to the boot menu and undo any changes you made."
msgstr ""
"Indien u opstartparameters wenst of moet meegeven aan het installatiesysteem "
"of aan de kernel, gebruikt u &tabkey; (BIOS-opstart), of &ekey; en dan "
"driemaal &downkey; en dan &endkey; (UEFI-opstart). Dit geeft u het "
"opstartcommando voor het gekozen menu-item en biedt u de mogelijkheid om het "
"volgens uw behoeften te bewerken. Merk op dat de toetsenbordindeling op dat "
"ogenblik nog steeds QWERTY is. De hulpschermen (zie hieronder) vermelden "
"enkele gebruikelijke opties. Druk op &enterkey; (BIOS-opstart) of &f10key; "
"(UEFI-opstart) om het installatiesysteem met uw opties op te starten. Op "
"&escapekey; drukken brengt u terug naar het opstartmenu en annuleert "
"eventueel gemaakte wijzigingen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:951
#, no-c-format
msgid ""
"Choosing the <quote>Help</quote> entry will result in the first help screen "
"being displayed which gives an overview of all available help screens. To "
"return to the boot menu after the help screens have been displayed, type "
"'menu' at the boot prompt and press &enterkey;. All help screens have a boot "
"prompt at which the boot command can be typed: <informalexample><screen>\n"
"Press F1 for the help index, or ENTER to boot:\n"
"</screen></informalexample> At this boot prompt you can either just press "
"&enterkey; to boot the installer with default options or enter a specific "
"boot command and, optionally, boot parameters. A number of boot parameters "
"which might be useful can be found on the various help screens. If you do "
"add any parameters to the boot command line, be sure to first type the boot "
"method (the default is <userinput>install</userinput>) and a space before "
"the first parameter (e.g., <userinput>install fb=false</userinput>)."
msgstr ""
"Als u het item <quote>Help</quote> selecteert, krijgt u een eerste "
"hulpscherm te zien dat een overzicht geeft van alle mogelijke hulpschermen. "
"Om terug te keren naar het opstartmenu nadat u de hulpschermen geraadpleegd "
"heeft, moet u aan de opstartprompt 'menu' typen en op &enterkey; drukken. "
"Bij elk hulpscherm krijgt u een opstartprompt waar u het opstartcommando "
"kunt typen: <informalexample><screen>\n"
"Press F1 for the help index, or ENTER to boot:\n"
"</screen></informalexample> Aan deze opstartprompt kunt u ofwel gewoon op "
"&enterkey; drukken om het installatiesysteem op te starten met de "
"standaardopties of een specifiek opstartcommando ingeven en eventuele "
"opstartparameters. In de verschillende hulpschermen vindt u een aantal "
"opstartparameters die handig kunnen zijn. Indien u aan de "
"opstartcommandoregel eventuele opstartparameters opgeeft, moet u eerst de "
"opstartmethode opgeven (standaard is dat <userinput>install</userinput> "
"(installatie)) en een spatie voorafgaand aan de eerste parameter (bijv. "
"<userinput>install fb=false</userinput>)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:969
#, no-c-format
msgid ""
"The keyboard is assumed to have a default American English layout at this "
"point. This means that if your keyboard has a different (language-specific) "
"layout, the characters that appear on the screen may be different from what "
"you'd expect when you type parameters. Wikipedia has a <ulink url=\"&url-us-"
"keymap;\">schema of the US keyboard layout</ulink> which can be used as a "
"reference to find the correct keys to use."
msgstr ""
"Standaard wordt er op dit punt vanuit gegaan dat het toetsenbord een "
"indeling Amerikaans Engels heeft. Dit betekent dat wanneer u parameters "
"intypt, er op het scherm andere tekens kunnen te zien zijn dan u zou "
"verwachten. Dit zal het geval zijn als u een toetsenbord met een andere "
"(taalspecifieke) indeling gebruikt. Op Wikipedia is een <ulink url=\"&url-us-"
"keymap;\">schema met de indeling van een US-toetsenbord</ulink> te vinden "
"dat u als referentie kunt gebruiken om de correcte toetsen te vinden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:979
#, no-c-format
msgid ""
"If you are using a system that has the BIOS configured to use serial "
"console, you may not be able to see the initial graphical splash screen upon "
"booting the installer; you may even not see the boot menu. The same can "
"happen if you are installing the system via a remote management device that "
"provides a text interface to the VGA console. Examples of these devices "
"include the text console of Compaq's <quote>integrated Lights Out</quote> "
"(iLO) and HP's <quote>Integrated Remote Assistant</quote> (IRA)."
msgstr ""
"Indien u een systeem gebruikt waarvan het BIOS ingesteld werd om een seriële "
"console te gebruiken, kan het zijn dat u bij het opstarten van het "
"installatiesysteem het initiële grafische welkomstscherm niet kunt zien en "
"misschien zelfs niet het opstartmenu. Hetzelfde kan gebeuren als u het "
"systeem installeert via een apparaat voor besturing vanop afstand dat "
"voorziet in een tekstinterface met de VGA-console. Voorbeelden van "
"dergelijke apparaten zijn de tekstconsole van Compaq's <quote>integrated "
"Lights Out</quote> (iLO) en HP's <quote>Integrated Remote Assistant</quote> "
"(IRA)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:989
#, no-c-format
msgid ""
"To bypass the graphical boot screen you can either blindly press &escapekey; "
"to get a text boot prompt, or (equally blindly) press <quote>H</quote> "
"followed by &enterkey; to select the <quote>Help</quote> option described "
"above. After that your keystrokes should be echoed at the prompt. To prevent "
"the installer from using the framebuffer for the rest of the installation, "
"you will also want to add <userinput>vga=normal fb=false</userinput> to the "
"boot prompt, as described in the help text."
msgstr ""
"Om voorbij het grafische opstartscherm te geraken, kunt u ofwel blind op "
"&escapekey; drukken om een tekstuele opstartprompt te krijgen, ofwel "
"(eveneens blind) op <quote>H</quote> drukken, gevolgd door &enterkey;, "
"waardoor u de optie <quote>Help</quote> selecteert, zoals hiervoor "
"beschreven werd. Nadien zouden uw toetsaanslagen aan de prompt weergegeven "
"moeten worden. Om te verhinderen dat het installatiesysteem tijdens het "
"verdere verloop van de installatie de framebuffer blijft gebruiken, zult u "
"<userinput>vga=normal fb=false</userinput> moeten toevoegen aan de "
"opstartprompt, zoals beschreven wordt in de hulptekst."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1005
#, no-c-format
msgid "The Graphical Installer"
msgstr "Het grafische installatiesysteem"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1006
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical version of the installer is only available for a limited "
"number of architectures, including &arch-title;. The functionality of the "
"graphical installer is essentially the same as that of the text-based "
"installer as it basically uses the same programs, but with a different "
"frontend."
msgstr ""
"De grafische versie van het installatiesysteem is enkel voor een beperkt "
"aantal architecturen beschikbaar, waaronder &arch-title;. De functionaliteit "
"van het grafische installatiesysteem is essentieel dezelfde als die van het "
"tekstgeoriënteerde installatiesysteem, aangezien het in principe dezelfde "
"programma's gebruikt met enkel een andere frontend."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1014
#, no-c-format
msgid ""
"Although the functionality is identical, the graphical installer still has a "
"few significant advantages. The main advantage is that it supports more "
"languages, namely those that use a character set that cannot be displayed "
"with the text-based <quote>newt</quote> frontend. It also has a few "
"usability advantages such as the option to use a mouse, and in some cases "
"several questions can be displayed on a single screen."
msgstr ""
"Hoewel de functionaliteit identiek is, biedt het grafische "
"installatiesysteem toch enkele significante voordelen. Het grootste voordeel "
"is dat het meer talen ondersteunt, met name die welke een tekenset gebruiken "
"die niet weergegeven kan worden in de tekstgeoriënteerde frontend "
"<quote>newt</quote>. Het biedt ook enkele voordelen op het vlak van gebruik, "
"zoals de mogelijkheid om een muis te gebruiken. En in sommige gevallen "
"kunnen verschillende vragen op een scherm weergegeven worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1023
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical installer is available with all CD images and with the hd-"
"media installation method. To boot the graphical installer simply select the "
"relevant option from the boot menu. Expert and rescue mode for the graphical "
"installer can be selected from the <quote>Advanced options</quote> menu. The "
"previously used boot methods <userinput>installgui</userinput>, "
"<userinput>expertgui</userinput> and <userinput>rescuegui</userinput> can "
"still be used from the boot prompt which is shown after selecting the "
"<quote>Help</quote> option in the boot menu."
msgstr ""
"Het grafische installatiesysteem bevindt zich op alle CD-images en maakt ook "
"deel uit van de installatiemethode hd-media. Om het grafische "
"installatiesysteem op te starten moet u gewoon de desbetreffende optie uit "
"het opstartmenu selecteren. De expertmodus en de reparatiemodus van het "
"grafische installatiesysteem zijn te vinden in het menu met <quote>Advanced "
"options</quote>. De vroeger gebruikte opstartmethodes <userinput>installgui</"
"userinput>, <userinput>expertgui</userinput> en <userinput>rescuegui</"
"userinput> kunnen nog steeds gebruikt worden aan de opstartprompt die u "
"krijgt na het selecteren van de optie <quote>Help</quote> in het opstartmenu."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1034
#, no-c-format
msgid ""
"There is also a graphical installer image that can be netbooted. And there "
"is a special <quote>mini</quote> ISO image<footnote id=\"gtk-miniiso-x86\"> "
"<para> The mini ISO image can be downloaded from a &debian; mirror as "
"described in <xref linkend=\"downloading-files\"/>. Look for "
"<filename>netboot/gtk/mini.iso</filename>. </para> </footnote>, which is "
"mainly useful for testing."
msgstr ""
"Er bestaat ook een image van het grafische installatiesysteem dat over het "
"net opgestart kan worden. En er bestaat een speciaal <quote>mini</quote> ISO-"
"image<footnote id=\"gtk-miniiso-x86\"> <para> Het mini ISO-image kan "
"gedownload worden van een &debian; spiegelserver zoals beschreven wordt in "
"<xref linkend=\"downloading-files\"/>. Zoek naar <filename>netboot/gtk/mini."
"iso</filename>. </para> </footnote>, dat hoofdzakelijk voor testdoeleinden "
"nuttig is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1047
#, no-c-format
msgid ""
"For &arch-title;, currently only an experimental <quote>mini</quote> ISO "
"image is available<footnote id=\"gtk-miniiso-powerpc\"> <para> The mini ISO "
"image can be downloaded from a &debian; mirror as described in <xref linkend="
"\"downloading-files\"/>. Look for <filename>netboot/gtk/mini.iso</filename>. "
"</para> </footnote>. It should work on almost all PowerPC systems that have "
"an ATI graphical card, but is unlikely to work on other systems."
msgstr ""
"Voor &arch-title; is momenteel enkel een experimenteel <quote>mini</quote> "
"ISO-image beschikbaar<footnote id=\"gtk-miniiso-powerpc\"> <para> Het mini "
"ISO-image kan gedownload worden van een &debian; spiegelserver zoals "
"beschreven wordt in <xref linkend=\"downloading-files\"/>. Zoek naar "
"<filename>netboot/gtk/mini.iso</filename>. </para> </footnote>. Het zou "
"moeten werken op bijna alle PowerPC-systemen die beschikken over een ATI "
"grafische kaart, maar het is onwaarschijnlijk dat het zal werken op andere "
"systemen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1061
#, no-c-format
msgid ""
"Just as with the text-based installer it is possible to add boot parameters "
"when starting the graphical installer."
msgstr ""
"Juist zoals dit het geval is voor het tekstgeoriënteerde installatiesysteem, "
"is het ook bij het starten van het grafische installatiesysteem mogelijk om "
"opstartparameters op te geven."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1067
#, no-c-format
msgid ""
"The graphical installer requires significantly more memory to run than the "
"text-based installer: &minimum-memory-gtk;. If insufficient memory is "
"available, it will automatically fall back to the text-based <quote>newt</"
"quote> frontend."
msgstr ""
"Het grafische installatiesysteem heeft significant meer geheugen nodig om te "
"kunnen functioneren dan het tekstgeoriënteerde installatiesysteem: &minimum-"
"memory-gtk;. Indien onvoldoende geheugen beschikbaar is, zal het automatisch "
"terugvallen op de tekstgeoriënteerde frontend <quote>newt</quote>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1074
#, no-c-format
msgid ""
"If the amount of memory in your system is below &minimum-memory;, the "
"graphical installer may fail to boot at all while booting the text-based "
"installer would still work. Using the text-based installer is recommended "
"for systems with little available memory."
msgstr ""
"Indien op uw systeem de hoeveelheid geheugen kleiner is dan &minimum-"
"memory;, kan het opstarten van het grafische installatiesysteem volledig "
"mislukken, terwijl het opstarten van het tekstgeoriënteerde "
"installatiesysteem nog altijd zou werken. Op systemen met weinig geheugen "
"wordt het gebruik van het tekstgeoriënteerde installatiesysteem aanbevolen."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1128
#, no-c-format
msgid "CD Contents"
msgstr "Inhoud van de CD"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1130
#, no-c-format
msgid ""
"There are three basic variations of &debian; Install CDs. The "
"<emphasis>Business Card</emphasis> CD has a minimal installation that will "
"fit on the small form factor CD media. It requires a network connection in "
"order to install the rest of the base installation and make a usable system. "
"The <emphasis>Network Install</emphasis> CD has all of the packages for a "
"base install but requires a network connection to a &debian; mirror site in "
"order to install the extra packages one would want for a complete system . "
"The set of &debian; CDs can install a complete system from the wide range of "
"packages without needing access to the network."
msgstr ""
"Er bestaan drie basisvarianten van de installatie-CD's van &debian;. De "
"<emphasis>Business Card</emphasis> CD (visitekaart-CD) bevat een minimale "
"installatie die past op een CD van klein formaat. Men heeft er een "
"netwerkverbinding bij nodig om de rest van de basisinstallatie uit te voeren "
"en een bruikbaar systeem te bekomen. De <emphasis>Network Install</emphasis> "
"CD (netwerkinstallatie-CD) bevat alle pakketten voor een basisinstallatie, "
"maar heeft een netwerkverbinding met een &debian; spiegelserver nodig om de "
"bijkomende pakketten te installeren die men wil hebben om een compleet "
"systeem te bekomen. Met de volledige set &debian; CD's kan men een compleet "
"systeem installeren uit een ruime waaier pakketten zonder dat men "
"netwerktoegang nodig heeft."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1146
#, no-c-format
msgid ""
"The IA-64 architecture uses the next generation Extensible Firmware "
"Interface (EFI) from Intel. Unlike the traditional x86 BIOS which knows "
"little about the boot device other than the partition table and Master Boot "
"Record (MBR), EFI can read and write files from FAT16 or FAT32 formatted "
"disk partitions. This simplifies the often arcane process of starting a "
"system. The system boot loader and the EFI firmware that supports it have a "
"full filesystem to store the files necessary for booting the machine. This "
"means that the system disk on an IA-64 system has an additional disk "
"partition dedicated to EFI instead of the simple MBR or boot block on more "
"conventional systems."
msgstr ""
"De architectuur IA-64 gebruikt de Extensible Firmware Interface (EFI) van "
"Intel van de volgende generatie. In tegenstelling tot het traditionele x86 "
"BIOS dat weinig meer weet over het opstartapparaat dan de partitietabel en "
"het Master Boot Record (MBR) ervan, kan EFI bestanden in schijfpartities van "
"het type FAT16 en FAT32 lezen en schrijven. Dit vereenvoudigt het vaak "
"duister proces van het opstarten van een systeem. Het opstartprogramma van "
"het systeem en de EFI firmware die het ondersteunt, beschikken over een "
"volledig bestandssysteem om de bestanden die nodig zijn om de machine op te "
"starten, op te slaan. Dit houdt in dat de systeemschijf op een IA-64-systeem "
"beschikt over een extra schijfpartitie die voorbehouden is voor EFI, in "
"plaats van het eenvoudige MBR opstartblok op de meer conventionele systemen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1162
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; Installer CD contains a small EFI partition where the "
"<command>ELILO</command> bootloader, its configuration file, the installer's "
"kernel, and initial filesystem (initrd) are located. The running system also "
"contains an EFI partition where the necessary files for booting the system "
"reside. These files are readable from the EFI Shell as described below."
msgstr ""
"De &debian; CD met het installatiesysteem bevat een kleine EFI-partitie "
"waarop zich het opstartprogramma <command>ELILO</command>, het "
"configuratiebestand ervan, de kernel van het installatiesysteem en het "
"initiële bestandssysteem (initrd) bevinden. Het actieve systeem heeft ook "
"een EFI-partitie waarop zich de bestanden bevinden die nodig zijn om dat "
"systeem op te starten. Deze bestanden kunnen vanuit de EFI Shell gelezen "
"worden, zoals hierna beschreven wordt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1171
#, no-c-format
msgid ""
"Most of the details of how <command>ELILO</command> actually loads and "
"starts a system are transparent to the system installer. However, the "
"installer must set up an EFI partition prior to installing the base system. "
"Otherwise, the installation of <command>ELILO</command> will fail, rendering "
"the system un-bootable. The EFI partition is allocated and formatted in the "
"partitioning step of the installation prior to loading any packages on the "
"system disk. The partitioning task also verifies that a suitable EFI "
"partition is present before allowing the installation to proceed."
msgstr ""
"De meeste details over hoe <command>ELILO</command> een systeem feitelijk "
"laadt en start zijn transparant voor het installatiesysteem. Het "
"installatiesysteem moet echter een EFI-partitie opzetten vooraleer het "
"basissysteem geïnstalleerd kan worden. Anders zal de installatie van "
"<command>ELILO</command> mislukken en zal het systeem niet meer opgestart "
"kunnen worden. Het toekennen en formatteren van de EFI-partitie gebeurt "
"tijdens de schijfindelingsfase van de installatie. Dit gebeurt nog vooraleer "
"enig pakket op de systeemschijf geladen wordt. De schijfindelingsactiviteit "
"houdt ook in dat nagegaan wordt of er een geschikte EFI-partitie bestaat, "
"voordat de installatie voortgezet kan worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1183
#, no-c-format
msgid ""
"The EFI Boot Manager is presented as the last step of the firmware "
"initialization. It displays a menu list from which the user can select an "
"option. Depending on the model of system and what other software has been "
"loaded on the system, this menu may be different from one system to another. "
"There should be at least two menu items displayed, <command>Boot Option "
"Maintenance Menu</command> and <command>EFI Shell (Built-in)</command>. "
"Using the first option is preferred, however, if that option is not "
"available or the CD for some reason does not boot with it, use the second "
"option."
msgstr ""
"Als laatste stap in de firmware-initialisatie krijgt u de EFI Boot Manager "
"te zien. Het is een menu waaruit de gebruiker een optie kan selecteren. "
"Afhankelijk van het type systeem en van welke andere software op het systeem "
"staat, kan dit menu van systeem tot systeem verschillen. Het menu zou "
"minstens twee items moeten bevatten, <command>Boot Option Maintenance Menu</"
"command> (menu voor het onderhoud van de opstartopties) en <command>EFI "
"Shell (Built-in)</command> (ingebouwde EFI-shell). Het gebruik van de eerste "
"optie valt te verkiezen, maar indien die optie niet beschikbaar is of de CD "
"er om een of andere reden niet mee opgestart kan worden, moet u de tweede "
"optie kiezen."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1202
#, no-c-format
msgid "IMPORTANT"
msgstr "BELANGRIJK"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1203
#, no-c-format
msgid ""
"The EFI Boot Manager will select a default boot action, typically the first "
"menu choice, within a pre-set number of seconds. This is indicated by a "
"countdown at the bottom of the screen. Once the timer expires and the "
"systems starts the default action, you may have to reboot the machine in "
"order to continue the installation. If the default action is the EFI Shell, "
"you can return to the Boot Manager by running <command>exit</command> at the "
"shell prompt."
msgstr ""
"Binnen een tijdspanne van een vooraf ingesteld aantal seconden zal de EFI "
"Boot Manager een standaard opstartactie selecteren, meestal de eerste "
"keuzemogelijkheid uit het menu. Het aftellen onderaan het scherm geeft dit "
"aan. Eens het aftellen beëindigd is en het systeem zijn standaardactie "
"opgestart heeft, zult u de machine moeten herstarten om voort te gaan met de "
"installatie. Indien de EFI-shell de standaardactie is, kunt u terugkeren "
"naar de Boot Manager door aan de shell-prompt het commando <command>exit</"
"command> in te voeren."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1215
#, no-c-format
msgid "Option 1: Booting from the Boot Option Maintenance Menu"
msgstr "Optie 1: Opstarten vanuit het Menu voor opstartoptieonderhoud"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1222
#, no-c-format
msgid ""
"Insert the CD in the DVD/CD drive and reboot the machine. The firmware will "
"display the EFI Boot Manager page and menu after it completes its system "
"initialization."
msgstr ""
"Plaats de CD in het DVD/CD-station en herstart de machine. Nadat de firmware "
"het systeem geïnitialiseerd heeft, zal de pagina met het menu van de EFI "
"Boot Manager getoond worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1228
#, no-c-format
msgid ""
"Select <command>Boot Maintenance Menu</command> from the menu with the arrow "
"keys and press <command>ENTER</command>. This will display a new menu."
msgstr ""
"Selecteer met de pijltjestoetsen in het menu <command>Boot Maintenance Menu</"
"command> (opstartonderhoud) en druk op <command>ENTER</command>. Hierdoor "
"krijgt u een nieuw menu."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1234
#, no-c-format
msgid ""
"Select <command>Boot From a File</command> from the menu with the arrow keys "
"and press <command>ENTER</command>. This will display a list of devices "
"probed by the firmware. You should see two menu lines containing either the "
"label <command>Debian Inst [Acpi ...</command> or <command>Removable Media "
"Boot</command>. If you examine the rest of the menu line, you will notice "
"that the device and controller information should be the same."
msgstr ""
"Selecteer met de pijltjestoetsen in het menu <command>Boot From a File</"
"command> (opstarten vanaf een bestand) en druk op <command>ENTER</command>. "
"Dit zal een lijst van apparaten tonen die door de firmware aangetroffen "
"werden. U zou twee menuregels moeten zien met ofwel het label "
"<command>Debian Inst [Acpi ...</command> ofwel <command>Removable Media "
"Boot</command>. Indien u naar de rest van de menuregel gaat kijken, zou u "
"moeten merken dat de informatie over apparaat en controller dezelfde is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1245
#, no-c-format
msgid ""
"You can choose either of the entries that refer to the CD/DVD drive. Select "
"your choice with the arrow keys and press <command>ENTER</command>. If you "
"choose <command>Removable Media Boot</command> the machine will immediately "
"start the boot load sequence. If you choose <command>Debian Inst [Acpi ...</"
"command> instead, it will display a directory listing of the bootable "
"portion of the CD, requiring you to proceed to the next (additional) step."
msgstr ""
"U kunt om het even welk van de items selecteren die verwijzen naar het CD/"
"DVD-station. Maak uw keuze met behulp van de pijltjestoetsen en druk op "
"<command>ENTER</command>. Indien u koos voor <command>Removable Media Boot</"
"command> zal de machine onmiddellijk beginnen met de laadsequentie van het "
"opstartproces. Indien u daarentegen koos voor <command>Debian Inst [Acpi ..."
"</command> zal het een oplijsting tonen van de inhoud van het opstartbare "
"gedeelte van de CD en zult u door moeten gaan naar de volgende (bijkomende) "
"stap."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1256
#, no-c-format
msgid ""
"You will only need this step if you chose <command>Debian Inst [Acpi ...</"
"command>. The directory listing will also show <command>[Treat like "
"Removable Media Boot]</command> on the next to the last line. Select this "
"line with the arrow keys and press <command>ENTER</command>. This will start "
"the boot load sequence."
msgstr ""
"Deze stap is enkel nodig als u koos voor <command>Debian Inst [Acpi ...</"
"command>. Op de voorlaatste regel van de oplijsting zult u <command>[Treat "
"like Removable Media Boot]</command> (behandelen als een opstart vanaf een "
"verwijderbaar medium) zien staan. Selecteer deze regel met de "
"pijltjestoetsen en druk op <command>ENTER</command>. Dit zal de "
"laadsequentie van het opstartproces activeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1268
#, no-c-format
msgid ""
"These steps start the &debian; boot loader which will display a menu page "
"for you to select a boot kernel and options. Proceed to selecting the boot "
"kernel and options."
msgstr ""
"Deze stappen starten de &debian; opstartlader die u een menupagina toont "
"waaruit u een opstartkernel en opties kunt selecteren. Ga door met het "
"selecteren van de opstartkernel en de opties."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1278
#, no-c-format
msgid "Option 2: Booting from the EFI Shell"
msgstr "Optie 2: Opstarten vanaf de EFI Shell"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1279
#, no-c-format
msgid ""
"If, for some reason, option 1 is not successful, reboot the machine and when "
"the EFI Boot Manager screen appears there should be one option called "
"<command>EFI Shell [Built-in]</command>. Boot the &debian; Installer CD with "
"the following steps:"
msgstr ""
"Indien om een of andere reden optie 1 zonder succes blijft, moet u de "
"machine herstarten en wanneer het scherm van de EFI Boot Manager verschijnt "
"zou u er een optie <command>EFI Shell [Built-in]</command> moeten vinden. "
"Start de &debian; installatie-CD via de volgende stappen:"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1290
#, no-c-format
msgid ""
"Insert the CD in the DVD/CD drive and reboot the machine. The firmware will "
"display the EFI Boot Manager page and menu after it completes system "
"initialization."
msgstr ""
"Plaats de CD in het DVD/CD-station en herstart de machine. Nadat de firmware "
"het systeem geïnitialiseerd heeft, zal de pagina met het menu van de EFI "
"Boot Manager getoond worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1296
#, no-c-format
msgid ""
"Select <command>EFI Shell</command> from the menu with the arrow keys and "
"press <command>ENTER</command>. The EFI Shell will scan all of the bootable "
"devices and display them to the console before displaying its command "
"prompt. The recognized bootable partitions on devices will show a device "
"name of <filename>fs<replaceable>n</replaceable>:</filename>. All other "
"recognized partitions will be named <filename>blk<replaceable>n</"
"replaceable>:</filename>. If you inserted the CD just before entering the "
"shell, this may take a few extra seconds as it initializes the CD drive."
msgstr ""
"Selecteer met de pijltjestoetsen in het menu <command>EFI Shell</command> en "
"druk op <command>ENTER</command>. De EFI Shell zal alle opstartbare "
"apparaten doorzoeken en ze op de console tonen en daarna een commandoregel-"
"prompt tonen. De gevonden opstartbare partities op apparaten zullen vermeld "
"worden met een apparaatnaam in de zin van <filename>fs<replaceable>n</"
"replaceable>:</filename>. Alle andere gevonden partities zullen vermeld "
"worden als <filename>blk<replaceable>n</replaceable>:</filename>. Indien u "
"de CD in het station plaatste net voordat u de shell binnenging, kan dit "
"enkele seconden extra tijd in beslag nemen, terwijl het CD-station "
"geïnitialiseerd wordt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1310
#, no-c-format
msgid ""
"Examine the output from the shell looking for the CDROM drive. It is most "
"likely the <filename>fs0:</filename> device although other devices with "
"bootable partitions will also show up as <filename>fs<replaceable>n</"
"replaceable></filename>."
msgstr ""
"Bekijk de uitvoer van de shell en zoek er naar het CD-station. "
"Hoogstwaarschijnlijk zal dat het apparaat <filename>fs0:</filename> zijn, "
"hoewel andere apparaten die ook opstartbare partities hebben ook als "
"<filename>fs<replaceable>n</replaceable></filename> vermeld worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1317
#, no-c-format
msgid ""
"Enter <command>fs<replaceable>n</replaceable>:</command> and press "
"<command>ENTER</command> to select that device where <replaceable>n</"
"replaceable> is the partition number for the CDROM. The shell will now "
"display the partition number as its prompt."
msgstr ""
"Voer <command>fs<replaceable>n</replaceable>:</command> in en druk op "
"<command>ENTER</command> om dat apparaat te selecteren, waarbij "
"<replaceable>n</replaceable> het nummer is van de partitie van de CD. De "
"shell zal nu het partitienummer als zijn prompt gebruiken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1324
#, no-c-format
msgid ""
"Enter <command>elilo</command> and press <command>ENTER</command>. This will "
"start the boot load sequence."
msgstr ""
"Voer <command>elilo</command> in en druk op <command>ENTER</command>. Dit "
"zal de laadsequentie van het opstartproces activeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1331
#, no-c-format
msgid ""
"As with option 1, these steps start the &debian; boot loader which will "
"display a menu page for you to select a boot kernel and options. You can "
"also enter the shorter <command>fs<replaceable>n</replaceable>:elilo</"
"command> command at the shell prompt. Proceed to selecting the boot kernel "
"and options."
msgstr ""
"Zoals bij optie 1 starten deze stappen de &debian; opstartlader die u een "
"menupagina toont waaruit u een opstartkernel en opties kunt selecteren. U "
"kunt aan de shell-prompt ook het verkorte commando "
"<command>fs<replaceable>n</replaceable>:elilo</command> invoeren. Ga door "
"met het selecteren van de opstartkernel en de opties."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1345
#, no-c-format
msgid "Installing using a Serial Console"
msgstr "De installatie met behulp van een seriële console"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1347
#, no-c-format
msgid ""
"You may choose to perform an install using a monitor and keyboard or using a "
"serial connection. To use a monitor/keyboard setup, select an option "
"containing the string [VGA console]. To install over a serial connection, "
"choose an option containing the string [<replaceable>BAUD</replaceable> baud "
"serial console], where <replaceable>BAUD</replaceable> is the speed of your "
"serial console. Menu items for the most typical baud rate settings on the "
"ttyS0 device are preconfigured."
msgstr ""
"U kunt er voor kiezen om de installatie uit te voeren met behulp van een "
"monitor en een toetsenbord of met behulp van een seriële verbinding. Om een "
"opzet met monitor/toetsenbord te kiezen, moet u een optie selecteren die de "
"tekenreeks [VGA console] bevat. Om over een seriële verbinding te "
"installeren, moet u een optie selecteren die de tekenreeks "
"[<replaceable>BAUD</replaceable> baud serial console] bevat, waarbij "
"<replaceable>BAUD</replaceable> de snelheid van uw seriële console is. Er "
"zijn vooraf geconfigureerde menu-items voor het apparaat ttyS0 met daarbij "
"de meest voorkomende instellingen inzake baudsnelheid. "

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1358
#, no-c-format
msgid ""
"In most circumstances, you will want the installer to use the same baud rate "
"as your connection to the EFI console. If you aren't sure what this setting "
"is, you can obtain it using the command <command>baud</command> at the EFI "
"shell."
msgstr ""
"In de meeste omstandigheden zult u willen dat het installatiesysteem "
"dezelfde baudsnelheid gebruikt als uw verbinding met de EFI-console. Indien "
"u niet zeker weet welke dat is, kunt u die te weten komen door aan de EFI-"
"shell het commando <command>baud</command> te gebruiken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1365
#, no-c-format
msgid ""
"If there is not an option available that is configured for the serial device "
"or baud rate you would like to use, you may override the console setting for "
"one of the existing menu options. For example, to use a 57600 baud console "
"over the ttyS1 device, enter <command>console=ttyS1,57600n8</command> into "
"the <classname>Boot:</classname> text window."
msgstr ""
"Indien er voor het seriële apparaat en de baudsnelheid die u wilt gebruiken, "
"geen optie beschikbaar is, kunt u bij een van de bestaande menu-opties de "
"console-instelling vervangen. Om bijvoorbeeld een console te gebruiken met "
"een baudsnelheid 57600 via het apparaat ttyS1, voert u in het tekstvenster "
"<classname>Boot:</classname> het commando <command>console=ttyS1,57600n8</"
"command> in."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1376
#, no-c-format
msgid ""
"Most IA-64 boxes ship with a default console setting of 9600 baud. This "
"setting is rather slow, and the normal installation process will take a "
"significant time to draw each screen. You should consider either increasing "
"the baud rate used for performing the installation, or performing a Text "
"Mode installation. See the <classname>Params</classname> help menu for "
"instructions on starting the installer in Text Mode."
msgstr ""
"De meeste IA-64-apparaten komen met een standaardinstelling van 9600 baud "
"voor de console. Dit is een eerder trage instelling en in het gewone "
"installatieproces zal de weergave van elk scherm een significante "
"hoeveelheid tijd vragen. U zou moeten overwegen om ofwel de gebruikte "
"baudsnelheid bij het uitvoeren van de installatie te verhogen, of een "
"installatie uit te voeren in tekstmodus. Zie het hulpscherm over "
"<classname>Params</classname> (parameters) voor instructies over het starten "
"van het installatiesysteem in tekstmodus."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1385
#, no-c-format
msgid ""
"If you select the wrong console type, you will be able to select the kernel "
"and enter parameters but both the display and your input will go dead as "
"soon as the kernel starts, requiring you to reboot before you can begin the "
"installation."
msgstr ""
"Indien u het verkeerde consoletype selecteert, zult u in staat zijn om de "
"kernel te selecteren en parameters op te geven, maar zowel de uitvoer als uw "
"invoer zullen stilvallen van zodra de kernel start en u zult verplicht zijn "
"om de machine terug op te starten voor u met de installatie kunt beginnen."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1394
#, no-c-format
msgid "Selecting the Boot Kernel and Options"
msgstr "De opstartkernel en opties selecteren"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1396
#, no-c-format
msgid ""
"The boot loader will display a form with a menu list and a text window with "
"a <classname>Boot:</classname> prompt. The arrow keys select an item from "
"the menu and any text typed at the keyboard will appear in the text window. "
"There are also help screens which can be displayed by pressing the "
"appropriate function key. The <classname>General</classname> help screen "
"explains the menu choices and the <classname>Params</classname> screen "
"explains the common command line options."
msgstr ""
"De opstartlader zal een formulier weergeven met menu-items en een "
"tekstvenster met de prompt <classname>Boot:</classname>. Met de "
"pijltjestoetsen selecteert u een item uit het menu. De tekst die op het "
"toetsenbord getypt wordt, verschijnt in het tekstvenster. Er zijn ook "
"hulpschermen die opgeroepen kunnen worden door de passende functietoets in "
"te drukken. Het hulpscherm <classname>General</classname> (algemene hulp) "
"geeft uitleg bij de keuzemogelijkheden in het menu en het scherm "
"<classname>Params</classname> (parameters) geeft uitleg bij de meest "
"courante opties voor de commandoregel."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1408
#, no-c-format
msgid ""
"Consult the <classname>General</classname> help screen for the description "
"of the kernels and install modes most appropriate for your installation. You "
"should also consult <xref linkend=\"boot-parms\"/> below for any additional "
"parameters that you may want to set in the <classname>Boot:</classname> text "
"window. The kernel version you choose selects the kernel version that will "
"be used for both the installation process and the installed system. If you "
"encounter kernel problems with the installation, you may also have those "
"same problems with the system you install. The following two steps will "
"select and start the install:"
msgstr ""
"Raadpleeg het hulpscherm <classname>General</classname> voor een "
"beschrijving van de kernels en de installatiemethodes om te weten welke het "
"meest geschikt is voor uw installatie. U moet ook <xref linkend=\"boot-parms"
"\"/> hieronder raadplegen voor de bijkomende parameters die u eventueel zou "
"willen instellen in het tekstvenster <classname>Boot:</classname>. De "
"kernelversie welke u kiest, selecteert de versie van de kernel die zal "
"gebruikt worden voor het installatieproces en voor het geïnstalleerde "
"systeem. Indien u problemen ondervindt met de kernel bij de installatie, "
"kunt u dezelfde problemen ook ervaren met het systeem dat u installeert. De "
"volgende twee stappen selecteren en starten de installatie:"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1426
#, no-c-format
msgid ""
"Select the kernel version and installation mode most appropriate to your "
"needs with the arrow keys."
msgstr ""
"Selecteer met de pijltjestoetsen de kernelversie en de installatiemodus die "
"best aansluit bij uw noden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1431
#, no-c-format
msgid ""
"Enter any boot parameters by typing at the keyboard. The text will be "
"displayed directly in the text window. This is where kernel parameters (such "
"as serial console settings) are specified."
msgstr ""
"Voer eventuele opstartparameters in door ze op het toetsenbord te typen. De "
"tekst zal meteen weergegeven worden in het tekstvenster. Hier worden "
"kernelparameters (zoals de instellingen voor de seriële console) opgegeven."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1438
#, no-c-format
msgid ""
"Press <command>ENTER</command>. This will load and start the kernel. The "
"kernel will display its usual initialization messages followed by the first "
"screen of the &debian; Installer."
msgstr ""
"Druk op <command>ENTER</command>. Daardoor wordt de kernel geladen en "
"gestart. De kernel zal de gebruikelijke initialisatiemeldingen weergeven, "
"gevolgd door het openingsscherm van het &debian; installatiesysteem."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1447 boot-installer.xml:1584
#, no-c-format
msgid ""
"Proceed to the next chapter to continue the installation where you will set "
"up the language locale, network, and disk partitions."
msgstr ""
"Ga door naar het volgende hoofdstuk om de installatie voort te zetten, "
"waarbij u de taallokalisatie, het netwerk en de schijfpartities instelt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1458
#, no-c-format
msgid ""
"Booting an IA-64 system from the network is similar to a CD boot. The only "
"difference is how the installation kernel is loaded. The EFI Boot Manager "
"can load and start programs from a server on the network. Once the "
"installation kernel is loaded and starts, the system install will proceed "
"through the same steps as the CD install with the exception that the "
"packages of the base install will be loaded from the network rather than the "
"CD drive."
msgstr ""
"Een IA-64-systeem over het netwerk opstarten is vergelijkbaar met een "
"opstart vanaf een CD. Het enige verschil zit in de manier waarop de "
"installatiekernel geladen wordt. De EFI Boot Manager kan programma's vanaf "
"een server op het netwerk laden en starten. Eens de installatiekernel "
"geladen en gestart is, zal het installatiesysteem dezelfde stappen volgen "
"als een installatie vanaf CD, met die uitzondering dat de pakketten voor de "
"basisinstallatie over het netwerk geladen zullen worden in plaats van uit "
"het CD-station."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1493
#, no-c-format
msgid ""
"Network booting an IA-64 system requires two architecture-specific actions. "
"On the boot server, DHCP and TFTP must be configured to deliver "
"<command>elilo</command>. On the client a new boot option must be defined in "
"the EFI boot manager to enable loading over a network."
msgstr ""
"Een IA-64-systeem over het netwerk opstarten vereist twee "
"architectuurspecifieke acties. Op de opstartserver moeten DHCP en TFTP "
"geconfigureerd worden om <command>elilo</command> aan te bieden. Op de "
"cliënt moet een nieuwe opstartoptie gedefinieerd worden in de EFI "
"opstartmanager om het inladen over het netwerk mogelijk te maken."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1504
#, no-c-format
msgid "Configuring the Server"
msgstr "De server configureren"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1505
#, no-c-format
msgid ""
"A suitable TFTP entry for network booting an IA-64 system looks something "
"like this: <informalexample><screen>\n"
"host mcmuffin {\n"
"    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;\n"
"    fixed-address 10.0.0.21;\n"
"    filename \"debian-installer/ia64/elilo.efi\";\n"
"}\n"
"</screen></informalexample> Note that the goal is to get <command>elilo.efi</"
"command> running on the client."
msgstr ""
"Een passende TFTP-opgave om een IA-64 systeem over het netwerk op te "
"starten, ziet er uit zoals dit: <informalexample><screen>\n"
"host mcmuffin {\n"
"    hardware ethernet 00:30:6e:1e:0e:83;\n"
"    fixed-address 10.0.0.21;\n"
"    filename \"debian-installer/ia64/elilo.efi\";\n"
"}\n"
"</screen></informalexample> Merk op dat het de bedoeling is dat "
"<command>elilo.efi</command> uitgevoerd wordt op de cliënt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1515
#, no-c-format
msgid ""
"Extract the <filename>netboot.tar.gz</filename> file into the directory used "
"as the root for your tftp server. Typical tftp root directories include "
"<filename>/var/lib/tftp</filename> and <filename>/tftpboot</filename>. This "
"will create a <filename>debian-installer</filename> directory tree "
"containing the boot files for an IA-64 system."
msgstr ""
"Pak het bestand <filename>netboot.tar.gz</filename> uit in de map die als "
"basismap dienst doet voor uw tftp-server. Vaak voorkomende basismappen voor "
"tftp zijn <filename>/var/lib/tftp</filename> en <filename>/tftpboot</"
"filename>. Het uitpakken van het bestand maakt een mappenboom "
"<filename>debian-installer</filename> aan die de opstartbestanden voor een "
"IA-64 systeem bevatten."

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:1525
#, no-c-format
msgid ""
"# cd /var/lib/tftp\n"
"# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz\n"
"./\n"
"./debian-installer/\n"
"./debian-installer/ia64/\n"
"[...]"
msgstr ""
"# cd /var/lib/tftp\n"
"# tar xvfz /home/user/netboot.tar.gz\n"
"./\n"
"./debian-installer/\n"
"./debian-installer/ia64/\n"
"[...]"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1525
#, no-c-format
msgid ""
"The <filename>netboot.tar.gz</filename> contains an <filename>elilo.conf</"
"filename> file that should work for most configurations. However, should you "
"need to make changes to this file, you can find it in the <filename>debian-"
"installer/ia64/</filename> directory. It is possible to have different "
"config files for different clients by naming them using the client's IP "
"address in hex with the suffix <filename>.conf</filename> instead of "
"<filename>elilo.conf</filename>. See documentation provided in the "
"<classname>elilo</classname> package for details."
msgstr ""
"Het bestand <filename>netboot.tar.gz</filename> bevat een bestand "
"<filename>elilo.conf</filename> dat voor de meeste configuraties zou moeten "
"werken. Mocht u het bestand echter moeten aanpassen, dan vindt u het in de "
"map <filename>debian-installer/ia64/</filename>. U mag voor verschillende "
"cliënten aparte configuratiebestanden hebben, als u ze, in plaats van de "
"naam <filename>elilo.conf</filename> te geven, vernoemt naar het IP-adres in "
"hexadecimale cijfers van de betreffende cliënt met de extensie <filename>."
"conf</filename>. Raadpleeg voor bijkomende informatie de documentatie die "
"meekomt met het pakket <classname>elilo</classname>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1542
#, no-c-format
msgid "Configuring the Client"
msgstr "De cliënt configureren"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1543
#, no-c-format
msgid ""
"To configure the client to support TFTP booting, start by booting to EFI and "
"entering the <guimenu>Boot Option Maintenance Menu</guimenu>. <itemizedlist> "
"<listitem><para> Add a boot option. </para></listitem> <listitem><para> You "
"should see one or more lines with the text <guimenuitem>Load File "
"[Acpi()/.../Mac()]</guimenuitem>. If more than one of these entries exist, "
"choose the one containing the MAC address of the interface from which you'll "
"be booting. Use the arrow keys to highlight your choice, then press enter. </"
"para></listitem> <listitem><para> Name the entry <userinput>Netboot</"
"userinput> or something similar, save, and exit back to the boot options "
"menu. </para></listitem> </itemizedlist> You should see the new boot option "
"you just created, and selecting it should initiate a DHCP query, leading to "
"a TFTP load of <filename>elilo.efi</filename> from the server."
msgstr ""
"Om de cliënt te configureren zodat die kan opstarten via TFTP, moet u eerst "
"naar EFI opstarten en er naar het <guimenu>Boot Option Maintenance Menu</"
"guimenu> (menu voor het onderhoud van opstartopties) gaan. <itemizedlist> "
"<listitem><para> Add a boot option (Voeg een opstartoptie toe). </para></"
"listitem> <listitem><para> U zou een of meer regels moeten zien met de tekst "
"<guimenuitem>Load File [Acpi()/.../Mac()]</guimenuitem>. Indien er meer dan "
"een dergelijke regel bestaat, moet u degene kiezen die het MAC-adres bevat "
"van de interface van waaraf u zult opstarten. Gebruik de pijltjestoetsen om "
"uw keuze te maken en druk dan op enter. </para></listitem> <listitem><para> "
"Geef het item de naam <userinput>Netboot</userinput> of iets dergelijks, "
"bewaar en keer terug naar het menu voor opstartopties. </para></listitem> </"
"itemizedlist> U zou de nieuwe opstartoptie die u zonet aanmaakte, moeten "
"zien en als u die selecteert, zou dit een DHCP-aanvraag in gang moeten "
"zetten en het via TFTP laden vanaf de server van <filename>elilo.efi</"
"filename>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1575
#, no-c-format
msgid ""
"The boot loader will display its prompt after it has downloaded and "
"processed its configuration file. At this point, the installation proceeds "
"with the same steps as a CD install. Select a boot option as in above and "
"when the kernel has completed installing itself from the network, it will "
"start the &debian; Installer."
msgstr ""
"De opstartlader zal na het ophalen en verwerken van zijn configuratiebestand "
"een prompt geven. Vanaf hier verloopt de installatie volgens dezelfde "
"stappen als een installatie vanaf CD. Selecteer een opstartoptie zoals dat "
"hiervoor uitgelegd werd en wanneer de kernel klaar is met zichzelf over het "
"netwerk te installeren, zal het installatiesysteem van &debian; starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1629
#, no-c-format
msgid "S/390 Limitations"
msgstr "Restricties bij de S/390"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1630
#, no-c-format
msgid ""
"In order to run the installation system a working network setup and ssh "
"session is needed on S/390."
msgstr ""
"Om het installatiesysteem uit te voeren op de S/390 zijn een werkende "
"netwerkopstelling en een ssh-sessie vereist."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1635
#, no-c-format
msgid ""
"The booting process starts with a network setup that prompts you for several "
"network parameters. If the setup is successful, you will login to the system "
"by starting an ssh session which will launch the standard installation "
"system."
msgstr ""
"Het opstartproces begint met het instellen van het netwerk waarbij u naar "
"verschillende netwerkparameters gevraagd wordt. Indien het instellen "
"succesvol was, kunt u op het systeem inloggen via een ssh-sessie wat het "
"standaard installatiesysteem zal activeren."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1646
#, no-c-format
msgid "S/390 Boot Parameters"
msgstr "Opstartparameters voor de S/390"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1647
#, no-c-format
msgid ""
"On S/390 you can append boot parameters in the parm file. This file can "
"either be in ASCII or EBCDIC format. It needs to be fixed-width with 80 "
"characters per line. A sample parm file <filename>parmfile.debian</filename> "
"is provided with the installation images. If a parameter is too long to fit "
"into the 80 characters limit it can simply be continued in the first column "
"of the next line. All the lines are concatenated without spaces when being "
"passed to the kernel."
msgstr ""
"Op de S/390 kunt u opstartparameters toevoegen via het parm-bestand. Dit "
"bestand mag in ASCII of EBCDIC zijn. Het moet een vaste regelbreedte van 80 "
"tekens hebben. U vindt een voorbeeld van een parm-bestand, "
"<filename>parmfile.debian</filename>, in de installatie-images. Als een "
"parameter te lang is en niet binnen de limiet van 80 lettertekens past, kunt "
"u gewoon voortgaan op de eerste kolom van de volgende regel. Bij het "
"doorgeven aan de kernel worden alle regels samengevoegd zonder toevoeging "
"van extra spaties."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1664
#, no-c-format
msgid ""
"If you boot the installer in a logical partition (LPAR) or virtual machine "
"(VM) where a lot of devices are visible, you can instruct the kernel to "
"restrict the list to a fixed set of devices. This is advised for the "
"installer's boot process if a lot of disks are visible, most likely in LPAR "
"mode. The <quote>cio_ignore</quote> option supports both a blacklist (to "
"only disallow a few devices) and a whitelist (to only allow specific "
"devices): <informalexample role=\"example\"><screen>\n"
" # blacklist: just ignore the two devices 300 and 301\n"
" cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301\n"
" # whitelist: ignore everything but 1150, FD00, FD01 and FD02\n"
" cio_ignore=all,!0.0.1150,!0.0.fd00-0.0.fd02\n"
"</screen></informalexample> Please note that all devices numbers' hex digits "
"need to be specified in lower case. Furthermore if this boot parameter is "
"used all devices need to be listed: this includes at least disks, network "
"devices and the console. To be considered during the installer's boot "
"process the above option needs to be added to <filename>parmfile.debian</"
"filename>."
msgstr ""
"Indien u het installatiesysteem opstart in een logische partitie (LPAR) of "
"in een virtuele machine (VM) met een groot aantal zichtbare apparaten, kunt "
"u de kernel opdragen zich te beperken tot een vastgestelde verzameling "
"apparaten. Bij het opstartproces van het installatiesysteem wordt dit "
"aanbevolen als er een groot aantal schijven zichtbaar is, wat in LPAR-modus "
"erg waarschijnlijk is. De optie <quote>cio_ignore</quote> kan zowel met een "
"zwarte lijst (om slechts een beperkt aantal apparaten niet toe te laten) als "
"met een witte lijst (om enkel specifieke apparaten toe te laten) werken: "
"<informalexample role=\"example\"><screen>\n"
" # zwarte lijst: negeer enkel de twee apparaten 300 en 301\n"
" cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301\n"
" # witte lijst: negeer alles behalve 1150, FD00, FD01 en FD02\n"
" cio_ignore=all,!0.0.1150,!0.0.fd00-0.0.fd02\n"
"</screen></informalexample> Merk op dat alle hexadecimale cijfers van de "
"apparaatnummering in kleine letters moeten zijn. Daarenboven moeten alle "
"apparaten vermeld worden als deze opstartparameter gebruikt wordt: dit "
"betreft minstens schijven, netwerkapparatuur en de console. Opdat met deze "
"optie rekening zou gehouden worden tijdens het opstartproces van het "
"installatiesysteem, moet deze opgegeven worden in <filename>parmfile.debian</"
"filename>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1728
#, no-c-format
msgid ""
"Currently, the only &arch-title; subarchitectures that support CD-ROM "
"booting are PReP/CHRP (though not all systems) and New World PowerMacs. On "
"PowerMacs, hold the <keycap>c</keycap> key, or else the combination of "
"<keycap>Command</keycap>, <keycap>Option</keycap>, <keycap>Shift</keycap>, "
"and <keycap>Delete</keycap> keys together while booting to boot from the "
"factory default CD/DVD drive."
msgstr ""
"De enige subarchitecturen van &arch-title; die momenteel opstarten vanaf CD "
"ondersteunen, zijn PReP/CHRP (weliswaar niet alle systemen) en New World "
"PowerMacs. Om op PowerMacs op te starten vanaf het door de fabrikant als "
"standaard ingestelde CD/DVD-station, moet u bij het opstarten de <keycap>c</"
"keycap>-toets ingedrukt houden, ofwel de toetsencombinatie <keycap>Command</"
"keycap>, <keycap>Option</keycap>, <keycap>Shift</keycap> en <keycap>Delete</"
"keycap>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1737
#, no-c-format
msgid ""
"To boot a PowerMac from an external Firewire CD/DVD drive invoke Open "
"Firmware prompt first (see <xref linkend=\"invoking-openfirmware\"/>), then "
"type <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot fw/node/sbp-2/disk:,\\install\\yaboot\n"
"</screen></informalexample> for an alternative way to boot from the internal "
"factory default CD/DVD drive type"
msgstr ""
"Om met een PowerMac op te starten vanaf een extern Firewire CD/DVD-station, "
"moet u eerst een prompt van Open Firmware oproepen (zie <xref linkend="
"\"invoking-openfirmware\"/>), daarna typt u <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot fw/node/sbp-2/disk:,\\install\\yaboot\n"
"</screen></informalexample> als een alternatieve methode om op te starten "
"vanaf het soort CD/DVD-station dat als interne fabrieksstandaard geldt."

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:1748
#, no-c-format
msgid "0 &gt; boot cd:,\\install\\yaboot"
msgstr "0 &gt; boot cd:,\\install\\yaboot"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1750
#, no-c-format
msgid ""
"OldWorld PowerMacs will not boot a &debian; CD, because OldWorld computers "
"relied on a Mac OS ROM CD boot driver to be present on the CD, and a free-"
"software version of this driver is not available. All OldWorld systems have "
"floppy drives, so use the floppy drive to launch the installer, and then "
"point the installer to the CD for the needed files."
msgstr ""
"OldWorld PowerMacs kunnen niet opstarten vanaf een &debian; CD, omdat "
"OldWorld computers verwachten dat er op de CD een ROM-CD-"
"opstartstuurprogramma van Mac OS staat, maar een versie van dit "
"stuurprogramma uit vrije software bestaat niet. Alle OldWorld systemen "
"hebben een diskettestation. Gebruik dus het diskettestation om het "
"installatiesysteem te starten en verwijs het installatiesysteem dan naar de "
"CD voor de benodigde bestanden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1759
#, no-c-format
msgid ""
"To boot &debian; CD/DVD on Pegasos II machine, hold <keycap>Esc</keycap> key "
"immediately after pressing the power-on button, when SmartFirmware prompt "
"appears, type"
msgstr ""
"Om op een Pegasos II machine op te starten vanaf een &debian; CD/DVD, moet u "
"de <keycap>Esc</keycap>-toets ingedrukt houden, onmiddellijk na het "
"aanzetten van de startschakelaar. Als u dan de SmartFirmware prompt krijgt, "
"typt u"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:1765
#, no-c-format
msgid "boot cd install/pegasos"
msgstr "boot cd install/pegasos"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1767
#, no-c-format
msgid ""
"On YDL Powerstation machine, press <keycap>s</keycap> immediately after "
"<quote>Press 's' to enter Open Firmware</quote> message, when SLOF prompt "
"appears type"
msgstr ""
"Op een YDL Powerstation machine moet u onmiddellijk na het verschijnen van "
"de melding <quote>Press 's' to enter Open Firmware</quote> op <keycap>s</"
"keycap> drukken. Aan de SLOF-prompt typt u dan"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:1772
#, no-c-format
msgid "0 &gt; boot cdrom"
msgstr "0 &gt; boot cdrom"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1778
#, no-c-format
msgid "Booting from Hard Disk"
msgstr "Opstarten vanaf de harde schijf"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1784
#, no-c-format
msgid ""
"Booting from an existing operating system is often a convenient option; for "
"some systems it is the only supported method of installation."
msgstr ""
"Vaak is opstarten vanuit een bestaand besturingssysteem een handige optie. "
"Bij sommige systemen is dit de enige installatiemethode die ondersteund "
"wordt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1790
#, no-c-format
msgid ""
"To boot the installer from hard disk, you will have already completed "
"downloading and placing the needed files as described in <xref linkend="
"\"boot-drive-files\"/>."
msgstr ""
"Om het installatiesysteem vanaf een harde schijf op te starten, moet u de "
"benodigde bestanden reeds gedownload en op de juiste plaats gezet hebben, "
"zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"boot-drive-files\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1810
#, no-c-format
msgid "Booting OldWorld PowerMacs from MacOS"
msgstr "Op OldWorld PowerMacs opstarten vanuit MacOS"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1811
#, no-c-format
msgid ""
"If you set up BootX in <xref linkend=\"files-oldworld\"/>, you can use it to "
"boot into the installation system. Double click the <guiicon>BootX</guiicon> "
"application icon. Click on the <guibutton>Options</guibutton> button and "
"select <guilabel>Use Specified RAM Disk</guilabel>. This will give you the "
"chance to select the <filename>ramdisk.image.gz</filename> file. You may "
"need to select the <guilabel>No Video Driver</guilabel> checkbox, depending "
"on your hardware. Then click the <guibutton>Linux</guibutton> button to shut "
"down MacOS and launch the installer."
msgstr ""
"Indien u BootX in <xref linkend=\"files-oldworld\"/> instelt, kunt u het "
"gebruiken om op te starten in het installatiesysteem. Dubbelklik op het "
"toepassingsicoon van <guiicon>BootX</guiicon>. Klik op de knop "
"<guibutton>Options</guibutton> (opties) en selecteer <guilabel>Use Specified "
"RAM Disk</guilabel> (een opgegeven RAM-schijf gebruiken). Daardoor krijgt u "
"de mogelijkheid om het bestand <filename>ramdisk.image.gz</filename> te "
"selecteren. Afhankelijk van uw apparatuur kan het nodig zijn om het vakje "
"<guilabel>No Video Driver</guilabel> (geen videostuurprogramma) aan te "
"vinken. Klik vervolgens op de knop <guibutton>Linux</guibutton> om MacOS af "
"te sluiten en het installatiesysteem te starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1829
#, no-c-format
msgid "Booting NewWorld Macs from OpenFirmware"
msgstr "Op NewWorld Macs opstarten vanuit OpenFirmware"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1830
#, no-c-format
msgid ""
"You will have already placed the <filename>vmlinux</filename>, "
"<filename>initrd.gz</filename>, <filename>yaboot</filename>, and "
"<filename>yaboot.conf</filename> files at the root level of your HFS "
"partition in <xref linkend=\"files-newworld\"/>. You will now have to boot "
"into OpenFirmware (see <xref linkend=\"invoking-openfirmware\"/>). At the "
"prompt, type <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot hd:<replaceable>x</replaceable>,yaboot\n"
"</screen></informalexample> replacing <replaceable>x</replaceable> with the "
"partition number of the HFS partition where the kernel and yaboot files were "
"placed, followed by a &enterkey;. On some machines, you may need to use "
"<userinput>ide0:</userinput> instead of <userinput>hd:</userinput>. In a few "
"more seconds you will see a yaboot prompt <informalexample><screen>\n"
"boot:\n"
"</screen></informalexample> At yaboot's <prompt>boot:</prompt> prompt, type "
"either <userinput>install</userinput> or <userinput>install video=ofonly</"
"userinput> followed by a &enterkey;. The <userinput>video=ofonly</userinput> "
"argument is for maximum compatibility; you can try it if <userinput>install</"
"userinput> doesn't work. The &debian; installation program should start."
msgstr ""
"We nemen aan dat u de bestanden <filename>vmlinux</filename>, "
"<filename>initrd.gz</filename>, <filename>yaboot</filename> en "
"<filename>yaboot.conf</filename> reeds in de hoofdmap van uw HFS-partitie "
"geplaatst heeft, zoals aangegeven in <xref linkend=\"files-newworld\"/>. Nu "
"moet u naar OpenFirmware opstarten (zie <xref linkend=\"invoking-openfirmware"
"\"/>). Aan de prompt typt u <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot hd:<replaceable>x</replaceable>,yaboot\n"
"</screen></informalexample>, waarbij <replaceable>x</replaceable> vervangen "
"wordt door het nummer van de HFS-partitie waarop de bestanden van de kernel "
"en yaboot geplaatst werden. Druk vervolgens op &enterkey;. Op sommige "
"machines zult u <userinput>ide0:</userinput> in plaats van <userinput>hd:</"
"userinput> moeten gebruiken. Na enkele seconden zult u de prompt van yaboot "
"krijgen <informalexample><screen>\n"
"boot:\n"
"</screen></informalexample> Aan deze <prompt>boot:</prompt> prompt van "
"yaboot, typt u ofwel <userinput>install</userinput> of <userinput>install "
"video=ofonly</userinput>, gevolgd door &enterkey;. Het argument "
"<userinput>video=ofonly</userinput> is bedoeld voor maximale "
"compatibiliteit. U kunt het gebruiken wanneer <userinput>install</userinput> "
"niet werkt. Het installatieprogramma van &debian; zou nu moeten starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:1862
#, no-c-format
msgid "Booting from USB memory stick"
msgstr "Opstarten vanaf een USB-geheugenstick"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1863
#, no-c-format
msgid "Currently, NewWorld PowerMac systems are known to support USB booting."
msgstr ""
"Van NewWorld PowerMac systemen is geweten dat ze tegenwoordig kunnen "
"opstarten vanaf USB."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1869
#, no-c-format
msgid ""
"Make sure you have prepared everything from <xref linkend=\"boot-usb-files\"/"
">. To boot a Macintosh system from a USB stick, you will need to use the "
"Open Firmware prompt, since Open Firmware does not search USB storage "
"devices by default. See <xref linkend=\"invoking-openfirmware\"/>."
msgstr ""
"Zorg ervoor dat u alle voorbereidingen uit <xref linkend=\"boot-usb-files\"/"
"> getroffen heeft. Om een Macintosh-systeem vanaf een USB-stick op te "
"starten, zult u via de prompt van Open Firmware moeten gaan, aangezien Open "
"Firmware standaard niet gaat kijken in USB-opslagapparaten. Zie <xref "
"linkend=\"invoking-openfirmware\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1878
#, no-c-format
msgid ""
"You will need to work out where the USB storage device appears in the device "
"tree, since at the moment <command>ofpath</command> cannot work that out "
"automatically. Type <userinput>dev / ls</userinput> and <userinput>devalias</"
"userinput> at the Open Firmware prompt to get a list of all known devices "
"and device aliases. On the author's system with various types of USB stick, "
"paths such as <filename>usb0/disk</filename>, <filename>usb0/hub/disk</"
"filename>, <filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1</filename>, and "
"<filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1</filename> work."
msgstr ""
"U zult moeten uitzoeken waar ergens in de apparatenboom het USB-"
"opslagapparaat te vinden is, vermits <command>ofpath</command> momenteel "
"niet in staat is om dat automatisch uit te zoeken. Typ <userinput>dev / ls</"
"userinput> en <userinput>devalias</userinput> aan de Open Firmware prompt om "
"een lijst te krijgen van alle gekende apparaten en apparaataliassen. Op het "
"systeem van de schrijver van dit onderdeel blijken bij verschillende types "
"USB-sticks paden zoals <filename>usb0/disk</filename>, <filename>usb0/hub/"
"disk</filename>, <filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1</filename> en "
"<filename>/pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1</filename> te werken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1890
#, no-c-format
msgid ""
"Having worked out the device path, use a command like this to boot the "
"installer: <informalexample><screen>\n"
"boot <replaceable>usb0/disk</replaceable>:<replaceable>2</replaceable>,\\\\:"
"tbxi\n"
"</screen></informalexample> The <replaceable>2</replaceable> matches the "
"Apple_HFS or Apple_Bootstrap partition onto which you copied the boot image "
"earlier, and the <userinput>,\\\\:tbxi</userinput> part instructs Open "
"Firmware to boot from the file with an HFS file type of \"tbxi\" (i.e. "
"<command>yaboot</command>) in the directory previously blessed with "
"<command>hattrib -b</command>."
msgstr ""
"Indien u het pad voor het apparaat gevonden heeft, moet u een commando zoals "
"hierna gebruiken om het installatiesysteem te starten: "
"<informalexample><screen>\n"
"boot <replaceable>usb0/disk</replaceable>:<replaceable>2</replaceable>,\\\\:"
"tbxi\n"
"</screen></informalexample> De <replaceable>2</replaceable> komt overeen met "
"de Apple_HFS- of Apple_Bootstrap-partitie waarnaar u het opstartimage eerder "
"kopieerde, en het onderdeel <userinput>,\\\\:tbxi</userinput> geeft Open "
"Firmware de instructie om op te starten vanaf het bestand met het HFS-"
"bestandstype \"tbxi\" (d.w.z. <command>yaboot</command>) in de map die "
"eerder gezegend werd met <command>hattrib -b</command>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1904
#, no-c-format
msgid ""
"The system should now boot up, and you should be presented with the "
"<prompt>boot:</prompt> prompt. Here you can enter optional boot arguments, "
"or just hit &enterkey;."
msgstr ""
"Het systeem zou nu moeten opstarten en u zou de prompt <prompt>boot:</"
"prompt> te zien moeten krijgen. Hier kunt u eventueel bijkomende "
"opstartargumenten opgeven of gewoon op &enterkey; drukken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1910
#, no-c-format
msgid ""
"This boot method is new, and may be difficult to get to work on some "
"NewWorld systems. If you have problems, please file an installation report, "
"as explained in <xref linkend=\"submit-bug\"/>."
msgstr ""
"Dit is een nieuwe opstartmethode en op sommige NewWorld systemen kan het "
"moeilijk zijn om ze te doen werken. Indien u problemen ervaart, stuur dan "
"een rapport over de installatie op, zoals uitgelegd wordt in <xref linkend="
"\"submit-bug\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1944
#, no-c-format
msgid "Currently, PReP and New World PowerMac systems support netbooting."
msgstr ""
"Momenteel ondersteunen PReP en New World PowerMac systemen het opstarten "
"over het netwerk."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1948
#, no-c-format
msgid ""
"On machines with Open Firmware, such as NewWorld Power Macs, enter the boot "
"monitor (see <xref linkend=\"invoking-openfirmware\"/>) and use the command "
"<informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot enet:0\n"
"</screen></informalexample> If this doesn't work, you might have to add the "
"filename like this: <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot enet:0,yaboot\n"
"</screen></informalexample> PReP and CHRP boxes may have different ways of "
"addressing the network. On a PReP machine, you should try "
"<informalexample><screen>\n"
"boot net:<replaceable>server_ipaddr</replaceable>,<replaceable>file</"
"replaceable>,<replaceable>client_ipaddr</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> On some PReP systems (e.g. Motorola PowerStack "
"machines) the command <userinput>help boot</userinput> may give a "
"description of syntax and available options."
msgstr ""
"Op machines met Open Firmware, zoals de NewWorld Power Macs, moet u naar de "
"'boot monitor' (zie <xref linkend=\"invoking-openfirmware\"/>) gaan en het "
"commando <informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot enet:0\n"
"</screen></informalexample> gebruiken. Indien dit niet werkt, moet u "
"misschien op de volgende manier de bestandsnaam toevoegen: "
"<informalexample><screen>\n"
"0 &gt; boot enet:0,yaboot\n"
"</screen></informalexample> PReP- en CHRP-systemen kunnen verschillende "
"manieren gebruiken om zich tot het netwerk te richten. Op een PReP machine "
"zou u <informalexample><screen>\n"
"boot net:<replaceable>server_ip-adres</replaceable>,<replaceable>bestand</"
"replaceable>,<replaceable>client_ip-adres</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> moeten proberen. Op sommige PReP systemen (bijv. "
"Motorola PowerStack machines) kunt u met het commando <userinput>help boot</"
"userinput> een beschrijving krijgen van syntaxis en beschikbare opties."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1976
#, no-c-format
msgid ""
"Booting from floppies is supported for &arch-title;, although it is "
"generally only applicable for OldWorld systems. NewWorld systems are not "
"equipped with floppy drives, and attached USB floppy drives are not "
"supported for booting."
msgstr ""
"Opstarten vanaf diskette is mogelijk met &arch-title;, hoewel het over het "
"algemeen slechts van toepassing is voor OldWorld systemen. NewWorld-systemen "
"zijn niet uitgerust met een diskettestation en aangekoppelde USB-"
"diskettestations kunnen niet gebruikt worden om op te starten."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1988
#, no-c-format
msgid ""
"To boot from the <filename>boot-floppy-hfs.img</filename> floppy, place it "
"in floppy drive after shutting the system down, and before pressing the "
"power-on button."
msgstr ""
"Om van de diskette <filename>boot-floppy-hfs.img</filename> op te starten, "
"moet u ze in het diskettestation plaatsen na het afsluiten van het systeem "
"en vooraleer u terug op de startknop drukt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:1994
#, no-c-format
msgid ""
"For those not familiar with Macintosh floppy operations: a floppy placed in "
"the machine prior to boot will be the first priority for the system to boot "
"from. A floppy without a valid boot system will be ejected, and the machine "
"will then check for bootable hard disk partitions."
msgstr ""
"Voor wie niet vertrouwd is met de manier waarop Macintosh met diskettes "
"omgaat: een diskette die voor het opstarten in de machine geplaatst werd, "
"zal als prioritair opstartapparaat beschouwd worden. Een diskette zonder "
"geldig opstartsysteem zal uitgeworpen worden en de machine zal vervolgens op "
"zoek gaan naar een partitie op een harde schijf waarvan opgestart kan worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2001
#, no-c-format
msgid ""
"After booting, the <filename>root.bin</filename> floppy is requested. Insert "
"the root floppy and press &enterkey;. The installer program is automatically "
"launched after the root system has been loaded into memory."
msgstr ""
"Na het opstarten wordt gevraagd naar de diskette <filename>root.bin</"
"filename>. Plaats de root-diskette in het station en druk op &enterkey;. Het "
"installatieprogramma wordt automatisch gestart nadat het root-systeem in het "
"geheugen geladen werd."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2012
#, no-c-format
msgid "PowerPC Boot Parameters"
msgstr "Opstartparameters voor PowerPC"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2013
#, no-c-format
msgid ""
"Many older Apple monitors used a 640x480 67Hz mode. If your video appears "
"skewed on an older Apple monitor, try appending the boot argument "
"<userinput>video=atyfb:vmode:6</userinput> , which will select that mode for "
"most Mach64 and Rage video hardware. For Rage 128 hardware, this changes to "
"<userinput>video=aty128fb:vmode:6</userinput> ."
msgstr ""
"Veel oudere Apple monitors gebruikten de modus 640x480 67Hz. Indien op een "
"oudere Apple monitor de beeldweergave lijkt te hellen, moet u het proberen "
"met het toevoegen van het opstartargument <userinput>video=atyfb:vmode:6</"
"userinput> . Dat zal die modus selecteren voor de meeste videohardware van "
"de types Mach64 en Rage. Voor hardware van het type Rage 128 moet u dit "
"aanpassen naar <userinput>video=aty128fb:vmode:6</userinput> ."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2025
#, no-c-format
msgid "Booting a ppc64el machine"
msgstr "Een ppc64el machine opstarten"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2026
#, no-c-format
msgid "How to boot a ppc64el machine:"
msgstr "Zo kunt u een ppc64el machine opstarten:"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2032
#, no-c-format
msgid "Petitboot"
msgstr "Petitboot"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2033
#, no-c-format
msgid ""
"Petitboot is a platform independent bootloader based on the Linux kexec. "
"Petitboot supports loading kernel, initrd and device tree files from any "
"Linux mountable filesystem, plus can load files from the network using the "
"FTP, SFTP, TFTP, NFS, HTTP and HTTPS protocols. Petitboot can boot any "
"operating system that includes kexec boot support."
msgstr ""
"Petitboot is een platformonafhankelijke opstartlader, gebaseerd op de Linux "
"kexec. Petitboot ondersteunt het laden van de kernel, initrd en "
"apparatenboombestanden vanaf elk bestandssysteem dat door Linux aangekoppeld "
"kan worden. Het kan daarenboven bestanden laden over het netwerk met behulp "
"van de protocollen FTP, SFTP, TFTP, NFS, HTTP en HTTPS. Petitboot kan elk "
"besturingssysteem opstarten dat ondersteuning biedt voor het kexec "
"opstartmechanisme."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2041
#, no-c-format
msgid ""
"Petitboot looks for bootloader configuration files on mountable devices in "
"the system, and can also be configured to use boot information from a DHCP "
"server."
msgstr ""
"Petitboot gaat op zoek naar configuratiebestanden voor de opstartlader op "
"aankoppelbare apparaten op het systeem en kan ook ingesteld worden om "
"opstartinformatie te gebruiken die afkomstig is van een DHCP-server."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2092
#, no-c-format
msgid ""
"On machines with OpenBoot, simply enter the boot monitor on the machine "
"which is being installed (see <xref linkend=\"invoking-openboot\"/>). Use "
"the command <userinput>boot net</userinput> to boot from a TFTP and RARP "
"server, or try <userinput>boot net:bootp</userinput> or <userinput>boot net:"
"dhcp</userinput> to boot from a TFTP and BOOTP or DHCP server. You can pass "
"extra boot parameters to &d-i; at the end of the <userinput>boot</userinput> "
"command."
msgstr ""
"Op machines met OpenBoot gaat u op de machine waarop de installatie moet "
"gebeuren, gewoon naar de 'boot monitor' (zie <xref linkend=\"invoking-"
"openboot\"/>). Gebruik het commando <userinput>boot net</userinput> om op te "
"starten vanaf een TFTP- en RARP-server, of <userinput>boot net:bootp</"
"userinput> of <userinput>boot net:dhcp</userinput> om op te starten vanaf "
"een TFTP- en BOOTP- of DHCP-server. U kunt extra opstartparameters opgeven "
"aan &d-i; aan het einde van het <userinput>boot</userinput> commando."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2146
#, no-c-format
msgid ""
"Most OpenBoot versions support the <userinput>boot cdrom</userinput> command "
"which is simply an alias to boot from the SCSI device on ID 6 (or the "
"secondary master for IDE based systems)."
msgstr ""
"De meeste OpenBoot-versies ondersteunen het commando <userinput>boot cdrom</"
"userinput> dat gewoon een alias is voor het opstarten vanaf het SCSI-"
"apparaat op ID 6 (of voor systemen die IDE gebruiken, het tweede master-"
"apparaat)."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2155
#, no-c-format
msgid "IDPROM Messages"
msgstr "Meldingen over IDPROM"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2156
#, no-c-format
msgid ""
"If you cannot boot because you get messages about a problem with "
"<quote>IDPROM</quote>, then it's possible that your NVRAM battery, which "
"holds configuration information for you firmware, has run out. See the "
"<ulink url=\"&url-sun-nvram-faq;\">Sun NVRAM FAQ</ulink> for more "
"information."
msgstr ""
"Indien u niet kunt opstarten omdat u meldingen krijgt over een probleem met "
"<quote>IDPROM</quote>, is het mogelijk dat uw NVRAM-batterij die "
"configuratie-informatie voor uw firmware bewaart, leeg is. Zie de <ulink url="
"\"&url-sun-nvram-faq;\">NVRAM FAQ van Sun</ulink> voor meer informatie."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2175
#, no-c-format
msgid "Accessibility"
msgstr "Toegankelijkheid"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2176
#, no-c-format
msgid ""
"Some users may need specific support because of e.g. some visual impairment. "
"<phrase arch=\"ia64;powerpc;ppc64el;x86\">USB braille displays are detected "
"automatically (not serial displays connected via a serial-to-USB converter), "
"but most other</phrase> <phrase arch=\"arm;hppa;mips;mipsel;mips64el;sparc"
"\">Most</phrase> accessibility features have to be enabled manually. <phrase "
"arch=\"x86\">On machines that support it, the boot menu emits beeps when it "
"is ready to receive keystrokes. It beeps once on BIOS systems, and beeps "
"twice on UEFI systems.</phrase> Some boot parameters can <phrase arch="
"\"x86\">then</phrase> be appended to enable accessibility features<phrase "
"arch=\"x86\"> (see also <xref linkend=\"boot-screen\"/>)</phrase>. Note that "
"on most architectures the boot loader interprets your keyboard as a QWERTY "
"keyboard."
msgstr ""
"Sommige gebruikers kunnen specifieke ondersteuning nodig hebben omwille van "
"bijvoorbeeld een visuele beperking. <phrase arch=\"ia64;powerpc;ppc64el;"
"x86\">USB brailleschermen worden automatisch herkend (niet de seriële "
"schermen die gekoppeld zijn aan een serieel-USB-convertor), maar de meeste "
"andere</phrase> <phrase arch=\"arm;hppa;mips;mipsel;mips64el;sparc\">De "
"meeste</phrase> toegankelijkheidsvoorzieningen moeten handmatig geactiveerd "
"worden. <phrase arch=\"x86\">Op machines die dit ondersteunen, geeft het "
"opstartmenu een pieptoon, wanneer het klaar is om invoer van het toetsenbord "
"te ontvangen. Op BIOS-systemen piept het eenmaal, op UEFI-systemen tweemaal."
"</phrase> Bepaalde opstartparameters kunnen <phrase arch=\"x86\">dan</"
"phrase> opgegeven worden om bepaalde toegankelijkheidsfuncties te "
"activeren<phrase arch=\"x86\"> (zie ook <xref linkend=\"boot-screen\"/>)</"
"phrase>. Merk op dat de opstartlader op de meeste architecturen uw "
"toetsenbord als een QWERTY-toetsenbord beschouwt."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2196
#, no-c-format
msgid "Installer front-end"
msgstr "Frontend voor het installatiesysteem"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2197
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; installer supports several front-ends for asking questions, "
"with varying convenience for accessibility: notably, <userinput>text</"
"userinput> uses plain text while <userinput>newt</userinput> uses text-based "
"dialog boxes. The choice can be made at the boot prompt, see the "
"documentation for <userinput>DEBIAN_FRONTEND</userinput> in <xref linkend="
"\"installer-args\"/>."
msgstr ""
"Het installatiesysteem van &debian; kan verschillende frontends gebruiken "
"voor het stellen van vragen met een wisselend comfort vanuit het oogpunt van "
"toegankelijkheid: met name maakt <userinput>text</userinput> gebruik van "
"platte tekst en <userinput>newt</userinput> van tekstgeoriënteerde "
"dialoogvensters. Er kan een keuze gemaakt worden aan de opstartprompt. "
"Raadpleeg de documentatie bij <userinput>DEBIAN_FRONTEND</userinput> in "
"<xref linkend=\"installer-args\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2209
#, no-c-format
msgid "USB Braille Displays"
msgstr "USB brailleschermen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2210
#, no-c-format
msgid ""
"USB braille displays should be automatically detected. A textual version of "
"the installer will then be automatically selected, and support for the "
"braille display will be automatically installed on the target system. You "
"can thus just press &enterkey; at the boot menu. Once <classname>brltty</"
"classname> is started, you can choose a braille table by entering the "
"preference menu. Documentation on key bindings for braille devices is "
"available on the <ulink url=\"&url-brltty-driver-help;\"><classname>brltty</"
"classname> website</ulink>."
msgstr ""
"USB brailleschermen zouden automatisch herkend moeten worden. Er zal dan "
"automatisch een tekstgeoriënteerde versie van het installatiesysteem "
"geselecteerd worden en op het doelsysteem zal de ondersteuning voor het "
"braillescherm automatisch geïnstalleerd worden. U kunt dus gewoon aan het "
"opstartmenu op &enterkey; drukken. Eens <classname>brltty</classname> "
"gestart is, kunt u een brailletabel kiezen via de voorkeursinstellingen uit "
"het menu. U vindt documentatie over sneltoetsen voor brailleapparatuur op de "
"<ulink url=\"&url-brltty-driver-help;\"><classname>brltty</classname> "
"website</ulink>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2225
#, no-c-format
msgid "Serial Braille Displays"
msgstr "Seriële brailleschermen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2226
#, no-c-format
msgid ""
"Serial braille displays cannot safely be automatically detected (since that "
"may damage some of them). You thus need to append the "
"<userinput>brltty=<replaceable>driver</replaceable>,<replaceable>port</"
"replaceable></userinput> boot parameter to tell <classname>brltty</"
"classname> which driver and port it should use. <replaceable>driver</"
"replaceable> should be replaced by the two-letter driver code for your "
"terminal (see the <ulink url=\"&url-brltty-manual;\">BRLTTY manual</ulink>). "
"<replaceable>port</replaceable> should be replaced by the name of the serial "
"port the display is connected to, <userinput>ttyS0</userinput> is the "
"default, <userinput>ttyUSB0</userinput> can be typically used when using a "
"serial-to-USB converter. A third parameter can be provided, to choose the "
"name of the braille table to be used (see the <ulink url=\"&url-brltty-"
"manual;\">BRLTTY manual</ulink>); the English table is the default. Note "
"that the table can be changed later by entering the preference menu. A "
"fourth parameter can be provided to pass parameters to the braille driver, "
"such as <userinput>protocol=foo</userinput> which is needed for some rare "
"models. Documentation on key bindings for braille devices is available on "
"the <ulink url=\"&url-brltty-driver-help;\"><classname>brltty</classname> "
"website</ulink>."
msgstr ""
"Seriële brailleschermen kunnen niet op een betrouwbare manier automatisch "
"herkend worden (omdat dit aan sommige ervan schade zou kunnen toebrengen). U "
"moet dus een opstartparameter <userinput>brltty=<replaceable>stuurprogramma</"
"replaceable>,<replaceable>poort</replaceable></userinput> opgeven om "
"<classname>brltty</classname> duidelijk te maken welk stuurprogramma en "
"welke poort gebruikt moeten worden. <replaceable>stuurprogramma</"
"replaceable> moet de twee-lettercode voor uw terminal zijn (zie het <ulink "
"url=\"&url-brltty-manual;\">BRLTTY handboek</ulink>). <replaceable>poort</"
"replaceable> moet de naam van de seriële poort zijn waarmee het scherm "
"verbonden is. De standaard is <userinput>ttyS0</userinput>. Wanneer een "
"serieel-USB-convertor gebruikt wordt, kan men doorgaans <userinput>ttyUSB0</"
"userinput> gebruiken. Er kan nog een derde parameter opgegeven worden om de "
"naam op te geven van de te gebruiken brailletabel (zie het <ulink url=\"&url-"
"brltty-manual;\">BRLTTY handboek</ulink>). De Engelse tabel is standaard. "
"Merk op dat u de tabel ook later nog kunt aanpassen via het menu "
"voorkeursinstellingen. Een vierde parameter kan gebruikt worden om "
"parameters door te geven aan het braillestuurprogramma, zoals "
"<userinput>protocol=foo</userinput>, wat voor sommige ongewone modellen "
"nodig kan zijn. Documentatie over sneltoetsen voor brailleapparatuur is te "
"vinden op de <ulink url=\"&url-brltty-driver-help;\"><classname>brltty</"
"classname> website</ulink>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2253 boot-installer.xml:3301
#, no-c-format
msgid "Software Speech Synthesis"
msgstr "Softwarematige spraaksynthese"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2254
#, no-c-format
msgid ""
"Support for software speech synthesis is available on all installer images "
"which have the graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD images, and "
"the netboot gtk variant. It can be activated by selecting it in the boot "
"menu by typing <userinput>s</userinput> &enterkey;. The textual version of "
"the installer will then be automatically selected, and support for software "
"speech synthesis will be automatically installed on the target system."
msgstr ""
"Alle images van het installatiesysteem waarop de grafische versie van het "
"installatiesysteem staat, bieden ondersteuning voor softwarematige "
"spraaksynthese, d.w.z. alle netinst-, CD- en DVD-images en de gtk-variant "
"van het netboot-image. De softwarematige spraaksynthese kan geactiveerd "
"worden door dit in het opstartmenu te selecteren door <userinput>s</"
"userinput> &enterkey; te typen. Dan zal automatisch de tekstversie van het "
"installatiesysteem geselecteerd worden en op het doelsysteem zal automatisch "
"ondersteuning voor softwarematige spraaksynthese geïnstalleerd worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2263
#, no-c-format
msgid ""
"The first question (language) is spoken in english, and the remainder of "
"installation is spoken in the selected language (if available in "
"<classname>espeak</classname>)."
msgstr ""
"De eerste vraag (de taalkeuze) wordt in het Engels gesteld en tijdens de "
"rest van de installatie wordt de gekozen taal gesproken (als die beschikbaar "
"is in <classname>espeak</classname>)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2269
#, no-c-format
msgid ""
"The default speech rate is quite slow. To make it faster, press "
"<keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>6</keycap></keycombo>. To make it "
"slower, press <keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>5</keycap></"
"keycombo>. The default volume should be medium. To make it louder, press "
"<keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>2</keycap></keycombo>. To make it "
"quieter, press <keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>1</keycap></"
"keycombo>. To get more details on the browsing shortcuts, see the <ulink url="
"\"&url-speakup-guide;\">Speakup guide</ulink>. To just accept the default "
"answer for a question, simply press <keycap>Enter</keycap> at the prompt. To "
"provide an empty answer for a question, type <userinput>!</userinput> at the "
"prompt. To get back to the previous question, type <userinput>&lt;</"
"userinput> at the prompt."
msgstr ""
"De standaardspreeksnelheid is redelijk traag. Om ze te versnellen, drukt u "
"op <keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>6</keycap></keycombo>. Om ze "
"te vertragen, drukt u op <keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>5</"
"keycap></keycombo>. Standaard staat een gemiddelde geluidsterkte ingesteld. "
"Voor een luider geluid drukt u op <keycombo><keycap>CapsLock</"
"keycap><keycap>2</keycap></keycombo>. Voor een stiller geluid drukt u op "
"<keycombo><keycap>CapsLock</keycap><keycap>1</keycap></keycombo>. Voor meer "
"informatie over navigatie-sneltoetsen kunt u de <ulink url=\"&url-speakup-"
"guide;\">Handleiding bij het speakup-programma</ulink> raadplegen. Om het "
"standaardantwoord op een vraag te aanvaarden, drukt u aan de prompt gewoon "
"op <keycap>Enter</keycap>. Om op een vraag een leeg antwoord te geven, typt "
"u aan de prompt <userinput>!</userinput>. Om naar de vorige vraag terug te "
"keren, typt u aan de prompt <userinput>&lt;</userinput>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2297
#, no-c-format
msgid "Hardware Speech Synthesis"
msgstr "Hardwarespraaksynthese"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2298
#, no-c-format
msgid ""
"Support for hardware speech synthesis devices is available on all installer "
"images which have the graphical installer, i.e. all netinst, CD and DVD "
"images, and the netboot gtk variant. You thus need to select a "
"<quote>Graphical install</quote> entry in the boot menu."
msgstr ""
"Alle images van het installatiesysteem waarop de grafische versie van het "
"installatiesysteem staat, bieden ondersteuning voor hardwarespraaksynthese, "
"d.w.z. alle netinst-, CD- en DVD-images en de gtk-variant van het netboot-"
"image. U moet dus in het opstartmenu kiezen voor een <quote>Grafische "
"installatie</quote>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2305
#, no-c-format
msgid ""
"Hardware speech synthesis devices cannot be automatically detected. You thus "
"need to append the <userinput>speakup.synth=<replaceable>driver</"
"replaceable></userinput> boot parameter to tell <classname>speakup</"
"classname> which driver it should use. <replaceable>driver</replaceable> "
"should be replaced by the driver code for your device (see <ulink url=\"&url-"
"speakup-guide;\">driver code list</ulink>). The textual version of the "
"installer will then be automatically selected, and support for the speech "
"synthesis device will be automatically installed on the target system."
msgstr ""
"Apparatuur voor hardwarespraaksynthese kan niet automatisch herkend worden. "
"U moet dus een opstartparameter <userinput>speakup."
"synth=<replaceable>stuurprogramma</replaceable></userinput> opgeven om "
"<classname>speakup</classname> duidelijk te maken welk stuurprogramma "
"gebruikt moet worden. <replaceable>stuurprogramma</replaceable> moet u "
"vervangen door de stuurprogrammacode van uw apparaat (zie de <ulink url="
"\"&url-speakup-guide;\">lijst met stuurprogrammacodes</ulink>). Automatisch "
"zal dan de tekstversie van het installatiesysteem gekozen worden en op het "
"doelsysteem zal automatisch ondersteuning voor het spraaksyntheseapparaat "
"geïnstalleerd worden."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2320
#, no-c-format
msgid "Board Devices"
msgstr "Apparatuur op een kaart"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2321
#, no-c-format
msgid ""
"Some accessibility devices are actual boards that are plugged inside the "
"machine and that read text directly from the video memory. To get them to "
"work framebuffer support must be disabled by using the <userinput arch="
"\"x86\">vga=normal</userinput> <userinput>fb=false</userinput> boot "
"parameter. This will however reduce the number of available languages."
msgstr ""
"Sommige apparatuur voor toegankelijkheid heeft in feite de vorm van een "
"kaart die binnenin de machine ingeplugd moet worden en die de tekst "
"rechtstreeks leest uit het videogeheugen. Opdat dit soort apparaten zou "
"werken moet u framebufferondersteuning uitzetten door de opstartparameter "
"<userinput arch=\"x86\">vga=normal</userinput> <userinput>fb=false</"
"userinput> te gebruiken. Op die manier wordt het aantal ondersteunde talen "
"wel beperkt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2329
#, no-c-format
msgid ""
"If desired a textual version of the bootloader can be activated before "
"adding the boot parameter by typing <userinput>h</userinput> &enterkey;."
msgstr ""
"Desgewenst kan een tekstversie van de opstartlader geactiveerd worden "
"vooraleer de opstartparameter opgegeven wordt, door <userinput>h</userinput> "
"&enterkey; te typen."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2337
#, no-c-format
msgid "High-Contrast Theme"
msgstr "Een stijl met verhoogd contrast"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2338
#, no-c-format
msgid ""
"For users with low vision, the installer can use a high-contrast color theme "
"that makes it more readable. To enable it, append the <userinput>theme=dark</"
"userinput> boot parameter."
msgstr ""
"Voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen bestaat de mogelijkheid "
"om voor het installatiesysteem een kleurenschema met verhoogd contrast te "
"kiezen, waardoor het beter leesbaar wordt. Om dit te activeren moet u de "
"opstartparameter <userinput>theme=dark</userinput> gebruiken."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2347
#, no-c-format
msgid "Zoom"
msgstr "Zoomfunctie"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2348
#, no-c-format
msgid ""
"For users with low vision, the graphical installer has a very basic zoom "
"support: the <keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>+</keycap></"
"keycombo> and <keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>-</keycap></"
"keycombo> shortcuts increase and decrease the font size."
msgstr ""
"Voor gebruikers met een verminderd gezichtsvermogen biedt het grafische "
"installatiesysteem een erg basale zoomfunctie: met de sneltoetsen "
"<keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>+</keycap></keycombo> en "
"<keycombo><keycap>Control</keycap> <keycap>-</keycap></keycombo> kunnen de "
"letters groter en kleiner gemaakt worden."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2358
#, no-c-format
msgid "Expert install, rescue mode, automated install"
msgstr "Expertmodus, reparatiemodus, geautomatiseerde installatie"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2359
#, no-c-format
#| msgid ""
#| "Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available "
#| "with accessibility support. To access them, one has to first enter the "
#| "<quote>Advanced options</quote> submenu from the boot menu by typing "
#| "<userinput>a</userinput>. When using a BIOS system (the boot menu will "
#| "have beeped only once), this has to be followed by &enterkey;. Then, to "
#| "enable speech synthesis, <userinput>s</userinput> can optionally be "
#| "pressed (followed again by &enterkey; when using a BIOS system). From "
#| "there, various shortcuts can be used: <userinput>x</userinput> for expert "
#| "installation, <userinput>r</userinput> for rescue mode, or <userinput>a</"
#| "userinput> for automated installation. When using a BIOS system, they "
#| "must be followed by &enterkey;."
msgid ""
"Expert, Rescue, and Automated installation choices are also available with "
"accessibility support. To access them, one has to first enter the "
"<quote>Advanced options</quote> submenu from the boot menu by typing "
"<userinput>a</userinput>. When using a BIOS system (the boot menu will have "
"beeped only once), this has to be followed by &enterkey; ; for UEFI systems "
"(the boot menu will have beeped twice) that must not be done. Then, to "
"enable speech synthesis, <userinput>s</userinput> can optionally be pressed "
"(followed again by &enterkey; on BIOS systems but not on UEFI systems). From "
"there, various shortcuts can be used: <userinput>x</userinput> for expert "
"installation, <userinput>r</userinput> for rescue mode, or <userinput>a</"
"userinput> for automated installation. Again these need to be followed by "
"&enterkey; when using a BIOS system."
msgstr ""
"De expertmodus en de reparatiemodus van het installatiesysteem en een "
"geautomatiseerde installatie kunnen ook met toegankelijkheidsvoorzieningen "
"uitgevoerd worden. Om ze te gebruiken moet men eerst naar het submenu "
"<quote>Advanced options</quote> van het opstartmenu gaan door <userinput>a</"
"userinput> te typen. Op een BIOS-systeem (het opstartmenu heeft dan slechts "
"één bieptoon gegeven) moet u daarna op &enterkey; drukken. Bij UEFI-systemen "
"(het opstartmenu heeft twee bieptonen gegeven) dient u dit niet te doen. Om "
"nadien eventueel spraaksynthese te activeren moet u op <userinput>s</"
"userinput> drukken (opnieuw gevolgd door &enterkey; op een BIOS-systeem maar "
"niet op een UEFI-systeem). Vanaf dan kunnen verschillende sneltoetsen "
"gebruikt worden: <userinput>x</userinput> voor een installatie in "
"expertmodus, <userinput>r</userinput> voor de reparatiemodus en "
"<userinput>a</userinput> voor een geautomatiseerde installatie. Op een BIOS-"
"systeem moet u daarna telkens op &enterkey; drukken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2374
#, no-c-format
msgid ""
"The automated install choice allows to install &debian; completely "
"automatically by using preseeding, whose source can be entered after "
"accessibility features get started. Preseeding itself is documented in <xref "
"linkend=\"appendix-preseed\"/>."
msgstr ""
"De optie geautomatiseerde installatie laat toe om &debian; volledig "
"automatisch te installeren via het gebruik van preseeding (vooraf ingestelde "
"antwoorden), waarvan de vindplaats na het opstarten van de "
"toegankelijkheidsvoorzieningen ingevoerd kan worden. Het gebruik van "
"preseeding zelf wordt gedocumenteerd in <xref linkend=\"appendix-preseed\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2384
#, no-c-format
msgid "Accessibility of the installed system"
msgstr "Toegankelijkheid van het geïnstalleerde systeem"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2385
#, no-c-format
msgid ""
"Documentation on accessibility of the installed system is available on the "
"<ulink url=\"&url-debian-wiki-accessibility;\">Debian Accessibility wiki "
"page</ulink>."
msgstr ""
"Documentatie over de toegankelijkheid van een geïnstalleerd systeem is te "
"vinden op de <ulink url=\"&url-debian-wiki-accessibility;\">Wikipagina van "
"Debian over toegankelijkheid</ulink>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2399
#, no-c-format
msgid "Boot Parameters"
msgstr "Opstartparameters"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2400
#, no-c-format
msgid ""
"Boot parameters are Linux kernel parameters which are generally used to make "
"sure that peripherals are dealt with properly. For the most part, the kernel "
"can auto-detect information about your peripherals. However, in some cases "
"you'll have to help the kernel a bit."
msgstr ""
"Opstartparameters zijn parameters voor de Linux kernel die over het algemeen "
"gebruikt worden om ervoor te zorgen dat correct omgesprongen wordt met "
"randapparatuur. In het merendeel van de gevallen kan de kernel zelf "
"automatisch informatie over uw randapparatuur verzamelen. Maar in sommige "
"gevallen moet u de kernel echter een beetje helpen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2407
#, no-c-format
msgid ""
"If this is the first time you're booting the system, try the default boot "
"parameters (i.e., don't try setting parameters) and see if it works "
"correctly. It probably will. If not, you can reboot later and look for any "
"special parameters that inform the system about your hardware."
msgstr ""
"Als u het systeem voor het eerst opstart, kunt u dit best met de standaard "
"opstartparameters proberen (d.w.z. zonder te proberen parameters in te "
"stellen) en zien of de zaak correct werkt. En waarschijnlijk zal dit het "
"geval zijn. Is dit niet zo, dan kunt u later opnieuw opstarten en uitkijken "
"naar eventuele bijzondere parameters die het systeem over uw hardware kunnen "
"informeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2414
#, no-c-format
msgid ""
"Information on many boot parameters can be found in the <ulink url=\"http://";
"www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html\"> Linux BootPrompt HOWTO</ulink>, "
"including tips for obscure hardware. This section contains only a sketch of "
"the most salient parameters. Some common gotchas are included below in <xref "
"linkend=\"boot-troubleshooting\"/>."
msgstr ""
"Over veel opstartparameters is informatie te vinden in de <ulink url="
"\"http://www.tldp.org/HOWTO/BootPrompt-HOWTO.html\";> Linux BootPrompt HOWTO</"
"ulink>, met inbegrip van tips voor obscure apparatuur. Dit onderdeel schetst "
"enkel de meest in het oog springende parameters. Enkele veel voorkomende "
"valkuilen worden hierna in <xref linkend=\"boot-troubleshooting\"/> "
"behandeld."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2426
#, no-c-format
msgid "Boot console"
msgstr "Opstartconsole"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2428
#, no-c-format
msgid ""
"If you are booting with a serial console, generally the kernel will "
"autodetect this. If you have a videocard (framebuffer) and a keyboard also "
"attached to the computer which you wish to boot via serial console, you may "
"have to pass the <userinput>console=<replaceable>device</replaceable></"
"userinput> argument to the kernel, where <replaceable>device</replaceable> "
"is your serial device, which is usually something like <filename>ttyS0</"
"filename>."
msgstr ""
"Indien u met een seriële console opstart, zal de kernel die meestal "
"automatisch herkennen. Indien de computer ook een grafische kaart "
"(framebuffer) en een toetsenbord heeft, terwijl u hem via een seriële "
"console wilt laten opstarten, zult u aan de kernel het argument "
"<userinput>console=<replaceable>apparaat</replaceable></userinput> moeten "
"doorgeven, waarbij <replaceable>apparaat</replaceable> uw serieel apparaat "
"is, wat gewoonlijk iets in de zin van <filename>ttyS0</filename> is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2440
#, no-c-format
msgid ""
"You may need to specify parameters for the serial port, such as speed and "
"parity, for instance <userinput>console=ttyS0,9600n8</userinput>; other "
"typical speeds may be 57600 or 115200. Be sure to specify this option after "
"<quote>---</quote>, so that it is copied into the bootloader configuration "
"for the installed system (if supported by the installer for the bootloader)."
msgstr ""
"U zult mogelijk parameters moeten opgeven voor de seriële poort, zoals "
"snelheid en pariteit, bijvoorbeeld <userinput>console=ttyS0,9600n8</"
"userinput>. Andere gebruikelijke snelheden zijn 57600 en 115200. Zorg ervoor "
"dat u deze optie specificeert na <quote>---</quote>, waardoor die gekopieerd "
"wordt naar de configuratie van de opstartlader van het geïnstalleerde "
"systeem (als het installatiesysteem dit voor de opstartlader ondersteunt)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2448
#, no-c-format
msgid ""
"In order to ensure the terminal type used by the installer matches your "
"terminal emulator, the parameter <userinput>TERM=<replaceable>type</"
"replaceable></userinput> can be added. Note that the installer only supports "
"the following terminal types: <literal>linux</literal>, <literal>bterm</"
"literal>, <literal>ansi</literal>, <literal>vt102</literal> and "
"<literal>dumb</literal>. The default for serial console in &d-i; is "
"<userinput>vt102</userinput>. If you are using an IPMI console, or a "
"virtualization tool which does not provide conversion into such terminals "
"types itself, e.g. QEMU/KVM, you can start it inside a <command>screen</"
"command> session. That will indeed perform translation into the "
"<literal>screen</literal> terminal type, which is very close to "
"<literal>vt102</literal>."
msgstr ""
"Om er voor te zorgen dat het terminaltype dat door het installatiesysteem "
"gebruikt wordt, overeenkomt met uw terminal-emulator, kunt u de parameter "
"<userinput>TERM=<replaceable>type</replaceable></userinput> gebruiken. Merk "
"op dat het installatiesysteem enkel de volgende terminaltypes ondersteunt: "
"<literal>linux</literal>, <literal>bterm</literal>, <literal>ansi</literal>, "
"<literal>vt102</literal> en <literal>dumb</literal>. Voor een seriële "
"console in &d-i; is de standaard <userinput>vt102</userinput>. Indien u een "
"IPMI console of een virtualisatietoepassing gebruikt die zelf geen conversie "
"naar dergelijke terminaltypes verzorgt, bijvoorbeeld QEMU/KVM, kunt u die "
"opstarten binnenin een <command>screen</command>-sessie. Dat zal inderdaad "
"voor een omslag naar het terminaltype <literal>screen</literal> zorgen, wat "
"heel dicht bij het type <literal>vt102</literal> aanleunt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2464
#, no-c-format
msgid ""
"For &arch-title; the serial devices are <filename>ttya</filename> or "
"<filename>ttyb</filename>. Alternatively, set the <envar>input-device</"
"envar> and <envar>output-device</envar> OpenPROM variables to "
"<filename>ttya</filename>."
msgstr ""
"Bij &arch-title; zijn de seriële apparaten <filename>ttya</filename> en "
"<filename>ttyb</filename>. Als alternatief kunt u de OpenPROM-variabelen "
"<envar>input-device</envar> en <envar>output-device</envar> instellen op "
"<filename>ttya</filename>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2476
#, no-c-format
msgid "&debian; Installer Parameters"
msgstr "Parameters voor het installatiesysteem van &debian;"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2477
#, no-c-format
msgid ""
"The installation system recognizes a few additional boot "
"parameters<footnote> <para> With current kernels (2.6.9 or newer) you can "
"use 32 command line options and 32 environment options. If these numbers are "
"exceeded, the kernel will panic. Also there is a limit of 255 characters for "
"the whole kernel command line, everything above this limit may be silently "
"truncated. </para> </footnote> which may be useful."
msgstr ""
"Het installatiesysteem herkent enkele bijkomende opstartparameters<footnote> "
"<para> Met de huidige kernels (2.6.9 of recenter) kunt u 32 "
"commandoregelopties en 32 omgevingsopties gebruiken. Indien deze aantallen "
"overschreden worden, dan zal de kernel panikeren. Er staat ook een limiet "
"van 255 lettertekens op de lengte van de volledige commandoregel voor de "
"kernel. Alles wat deze limiet overschrijdt wordt stilzwijgend weggelaten. </"
"para> </footnote> die handig kunnen zijn."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2492
#, no-c-format
msgid ""
"A number of parameters have a <quote>short form</quote> that helps avoid the "
"limitations of the kernel command line options and makes entering the "
"parameters easier. If a parameter has a short form, it will be listed in "
"brackets behind the (normal) long form. Examples in this manual will "
"normally use the short form too."
msgstr ""
"Een aantal parameters hebben een <quote>verkorte vorm</quote>, hetgeen helpt "
"om de beperkingen van de kernel inzake commandoregelopties te vermijden en "
"het invoeren van parameters vergemakkelijkt. Indien een parameter een "
"verkorte vorm heeft, zal die vermeld worden tussen haakjes achter de "
"(normale) lange vorm. In deze handleiding zal de verkorte vorm gewoonlijk "
"ook in de voorbeelden toegepast worden."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2504
#, no-c-format
msgid "debconf/priority (priority)"
msgstr "debconf/priority (priority)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2505
#, no-c-format
msgid "This parameter sets the lowest priority of messages to be displayed."
msgstr ""
"Deze parameter definieert wat de minimale prioriteit moet zijn opdat "
"meldingen op het scherm weergegeven zouden worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2509
#, no-c-format
msgid ""
"The default installation uses <userinput>priority=high</userinput>. This "
"means that both high and critical priority messages are shown, but medium "
"and low priority messages are skipped. If problems are encountered, the "
"installer adjusts the priority as needed."
msgstr ""
"Een standaardinstallatie gebruikt <userinput>priority=high</userinput>. Dit "
"betekent dat meldingen die behoren tot de prioriteitsklassen hoog (high) en "
"kritiek (critical) weergegeven zullen worden, maar dat de meldingen die "
"behoren tot de prioriteitsklassen middelmatig (medium) en laag (low) "
"weggelaten worden. Indien er zich problemen voordoen, past het "
"installatiesysteem indien nodig de urgentie aan."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2516
#, no-c-format
msgid ""
"If you add <userinput>priority=medium</userinput> as boot parameter, you "
"will be shown the installation menu and gain more control over the "
"installation. When <userinput>priority=low</userinput> is used, all messages "
"are shown (this is equivalent to the <emphasis>expert</emphasis> boot "
"method). With <userinput>priority=critical</userinput>, the installation "
"system will display only critical messages and try to do the right thing "
"without fuss."
msgstr ""
"Indien u <userinput>priority=medium</userinput> als opstartparameter "
"opgeeft, zult u het installatiemenu te zien krijgen en zult u meer controle "
"hebben over de installatie. Indien u <userinput>priority=low</userinput> "
"gebruikt, worden alle meldingen weergegeven (dit is het equivalent van de "
"opstartmethode <emphasis>expert</emphasis>). Bij "
"<userinput>priority=critical</userinput> zal het installatiesysteem enkel "
"kritieke meldingen weergeven en trachten zonder poespas de juiste beslissing "
"te nemen."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2530
#, no-c-format
msgid "DEBIAN_FRONTEND"
msgstr "DEBIAN_FRONTEND"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2531
#, no-c-format
msgid ""
"This boot parameter controls the type of user interface used for the "
"installer. The current possible parameter settings are: <itemizedlist> "
"<listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=noninteractive</userinput></"
"para> </listitem><listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</"
"userinput></para> </listitem><listitem> "
"<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput></para> </"
"listitem><listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=gtk</userinput></para> "
"</listitem> </itemizedlist> The default frontend is "
"<userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput>. "
"<userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</userinput> may be preferable for serial "
"console installs. Some specialized types of install media may only offer a "
"limited selection of frontends, but the <userinput>newt</userinput> and "
"<userinput>text</userinput> frontends are available on most default install "
"media. On architectures that support it, the graphical installer uses the "
"<userinput>gtk</userinput> frontend."
msgstr ""
"Deze opstartparameter controleert het type gebruikersinterface dat voor het "
"installatiesysteem gebruikt wordt. Momenteel kunnen voor deze parameter de "
"volgende instellingen gebruikt worden: <itemizedlist> <listitem> "
"<para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=noninteractive</userinput></para> </"
"listitem><listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</userinput></para> "
"</listitem><listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput></"
"para> </listitem><listitem> <para><userinput>DEBIAN_FRONTEND=gtk</"
"userinput></para> </listitem> </itemizedlist> Het standaard frontend is "
"<userinput>DEBIAN_FRONTEND=newt</userinput>. "
"<userinput>DEBIAN_FRONTEND=text</userinput> valt te verkiezen bij "
"installaties via een seriële console. Sommige gespecialiseerde types "
"installatiemedia hebben een gelimiteerd aantal beschikbare frontends, maar "
"de frontends <userinput>newt</userinput> en <userinput>text</userinput> zijn "
"op de meeste standaardinstallatiemedia beschikbaar. Op de architecturen die "
"dit ondersteunen gebruikt het grafische installatiesysteem de frontend "
"<userinput>gtk</userinput>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2562
#, no-c-format
msgid "BOOT_DEBUG"
msgstr "BOOT_DEBUG"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2563
#, no-c-format
msgid ""
"Setting this boot parameter to 2 will cause the installer's boot process to "
"be verbosely logged. Setting it to 3 makes debug shells available at "
"strategic points in the boot process. (Exit the shells to continue the boot "
"process.)"
msgstr ""
"Door deze opstartparameter op 2 in te stellen geeft u het installatiesysteem "
"de opdracht om het opstartproces uitgebreid te loggen. Hem instellen op 3 "
"maakt dat er op strategische punten in het opstartproces debug-shells "
"beschikbaar worden. (Verlaat de shells om het opstartproces voort te zetten.)"

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:2572
#, no-c-format
msgid "BOOT_DEBUG=0"
msgstr "BOOT_DEBUG=0"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2573
#, no-c-format
msgid "This is the default."
msgstr "Dit is de standaardinstelling."

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:2577
#, no-c-format
msgid "BOOT_DEBUG=1"
msgstr "BOOT_DEBUG=1"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2578
#, no-c-format
msgid "More verbose than usual."
msgstr "Omslachtiger dan gebruikelijk."

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:2582
#, no-c-format
msgid "BOOT_DEBUG=2"
msgstr "BOOT_DEBUG=2"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2583
#, no-c-format
msgid "Lots of debugging information."
msgstr "Een hoop debug-informatie."

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:2587
#, no-c-format
msgid "BOOT_DEBUG=3"
msgstr "BOOT_DEBUG=3"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2588
#, no-c-format
msgid ""
"Shells are run at various points in the boot process to allow detailed "
"debugging. Exit the shell to continue the boot."
msgstr ""
"Op verschillende punten in het opstartproces wordt een shell gestart die "
"toelaat om doorgedreven te debuggen. Verlaat de shell om het opstarten voort "
"te zetten."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2602
#, no-c-format
msgid "INSTALL_MEDIA_DEV"
msgstr "INSTALL_MEDIA_DEV"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2603
#, no-c-format
msgid ""
"The value of the parameter is the path to the device to load the &debian; "
"installer from. For example, <userinput>INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0</"
"userinput>"
msgstr ""
"De waarde van de parameter is het pad naar het apparaat waarvandaan het "
"&debian; installatiesysteem geladen moet worden. Bijvoorbeeld "
"<userinput>INSTALL_MEDIA_DEV=/dev/floppy/0</userinput>"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2609
#, no-c-format
msgid ""
"The boot floppy, which normally scans all floppies it can to find the root "
"floppy, can be overridden by this parameter to only look at the one device."
msgstr ""
"Normaal doorzoekt de opstartdiskette (boot floppy) alle mogelijke diskettes "
"om de root-diskette te vinden. Met deze parameter kunt u ze opdragen om "
"enkel naar dat ene apparaat te kijken."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2620
#, no-c-format
msgid "log_host"
msgstr "log_host"

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2621
#, no-c-format
msgid "log_port"
msgstr "log_port"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2622
#, no-c-format
msgid ""
"Causes the installer to send log messages to a remote syslog on the "
"specified host and port as well as to a local file. If not specified, the "
"port defaults to the standard syslog port 514."
msgstr ""
"Doet het installatiesysteem de logberichten zowel naar een extern syslog-"
"bestand op de opgegeven computer en poort als naar een lokaal bestand "
"sturen. Indien het poortnummer niet opgegeven werd, wordt de standaard "
"syslogpoort 514 gebruikt."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2633
#, no-c-format
msgid "lowmem"
msgstr "lowmem"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2634
#, no-c-format
msgid ""
"Can be used to force the installer to a lowmem level higher than the one the "
"installer sets by default based on available memory. Possible values are 1 "
"and 2. See also <xref linkend=\"lowmem\"/>."
msgstr ""
"Kan gebruikt worden om het installatiesysteem te dwingen om een strengere "
"norm voor weinig geheugen te hanteren dan het standaard geneigd is in te "
"stellen op basis van het beschikbaar geheugen. Mogelijke waarden zijn 1 en "
"2. Zie ook <xref linkend=\"lowmem\"/>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2644
#, no-c-format
msgid "noshell"
msgstr "noshell"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2645
#, no-c-format
msgid ""
"Prevents the installer from offering interactive shells on tty2 and tty3. "
"Useful for unattended installations where physical security is limited."
msgstr ""
"Verhindert dat het installatiesysteem een interactieve shell ter beschikking "
"stelt op tty2 en tty3. Nuttig voor onbemande installaties met een beperkte "
"fysieke beveiliging."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2654
#, no-c-format
msgid "debian-installer/framebuffer (fb)"
msgstr "debian-installer/framebuffer (fb)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2655
#, no-c-format
msgid ""
"Some architectures use the kernel framebuffer to offer installation in a "
"number of languages. If framebuffer causes a problem on your system you can "
"disable the feature using the parameter <userinput arch=\"x86\">vga=normal</"
"userinput> <userinput>fb=false</userinput>. Problem symptoms are error "
"messages about bterm or bogl, a blank screen, or a freeze within a few "
"minutes after starting the install."
msgstr ""
"Sommige architecturen maken gebruik van de framebuffer van de kernel om de "
"installatie in een aantal talen aan te bieden. Indien de framebuffer op uw "
"systeem voor problemen zorgt, kunt u die functionaliteit uitschakelen door "
"de parameter <userinput arch=\"x86\">vga=normal</userinput> "
"<userinput>fb=false</userinput> te gebruiken. Symptomen van het probleem "
"zijn foutmeldingen in verband met bterm en bogl, een leeg scherm of het "
"vastlopen van de computer binnen enkele minuten na het starten van de "
"installatie."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2664
#, no-c-format
msgid "Such problems have been reported on hppa."
msgstr "Dergelijke problemen werden op hppa gesignaleerd."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2668
#, no-c-format
msgid ""
"Because of display problems on some systems, framebuffer support is "
"<emphasis>disabled by default</emphasis> for &arch-title;. This can result "
"in ugly display on systems that do properly support the framebuffer, like "
"those with ATI graphical cards. If you see display problems in the "
"installer, you can try booting with parameter <userinput>debian-installer/"
"framebuffer=true</userinput> or <userinput>fb=true</userinput> for short."
msgstr ""
"Wegens schermproblemen op sommige systemen, is op &arch-title; framebuffer-"
"ondersteuning <emphasis>standaard uitgeschakeld</emphasis>. Op systemen die "
"framebuffer correct ondersteunen, zoals die met een ATI grafische kaart, kan "
"dit tot een lelijke weergave leiden. Indien u in het installatiesysteem "
"weergaveproblemen vaststelt, kunt u proberen op te starten met de parameter "
"<userinput>debian-installer/framebuffer=true</userinput> of met de verkorte "
"schrijfwijze ervan <userinput>fb=true</userinput>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2682
#, no-c-format
msgid "debian-installer/theme (theme)"
msgstr "debian-installer/theme (theme)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2683
#, no-c-format
msgid ""
"A theme determines how the user interface of the installer looks (colors, "
"icons, etc.). What themes are available differs per frontend. Currently both "
"the newt and gtk frontends only have a <quote>dark</quote> theme that was "
"designed for visually impaired users. Set the theme by booting with "
"<userinput>theme=<replaceable>dark</replaceable></userinput>."
msgstr ""
"Een stijl bepaalt hoe de gebruikersinterface van het installatiesysteem er "
"uitziet (kleuren, iconen, enz.). Welke stijlen beschikbaar zijn, verschilt "
"per frontend. Momenteel hebben enkel de frontend newt en de frontend gtk een "
"stijl <quote>dark</quote> die ontworpen is voor gebruikers met een visuele "
"beperking. Stel de stijl in door op te starten met "
"<userinput>theme=<replaceable>dark</replaceable></userinput>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2695 boot-installer.xml:2928
#, no-c-format
msgid "netcfg/disable_autoconfig"
msgstr "netcfg/disable_autoconfig"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2696
#, no-c-format
msgid ""
"By default, the &d-i; automatically probes for network configuration via "
"IPv6 autoconfiguration and DHCP. If the probe succeeds, you won't have a "
"chance to review and change the obtained settings. You can get to the manual "
"network setup only in case the automatic configuration fails."
msgstr ""
"Standaard probeert &d-i; het netwerk automatisch te configureren via IPv6-"
"autoconfiguratie en DHCP. Indien dit slaagt krijgt u niet de kans de "
"verkregen instellingen na te kijken en te veranderen. U komt enkel uit bij "
"het handmatig instellen van het netwerk in het geval de automatische "
"configuratie mislukt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2703
#, no-c-format
msgid ""
"If you have an IPv6 router or a DHCP server on your local network, but want "
"to avoid them because e.g. they give wrong answers, you can use the "
"parameter <userinput>netcfg/disable_autoconfig=true</userinput> to prevent "
"any automatic configuration of the network (neither v4 nor v6) and to enter "
"the information manually."
msgstr ""
"Indien u op uw lokaal netwerk een IPv6-router of een DHCP-server heeft die u "
"wenst te vermijden, bijvoorbeeld omdat ze verkeerde antwoorden geven, kunt u "
"de parameter <userinput>netcfg/disable_autoconfig=true</userinput> gebruiken "
"om te verhinderen dat er een automatische configuratie van het netwerk (niet "
"voor v4 en evenmin voor v6) plaats vindt en om de informatie handmatig te "
"kunnen invoeren."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2714
#, no-c-format
msgid "hw-detect/start_pcmcia"
msgstr "hw-detect/start_pcmcia"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2715
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>false</userinput> to prevent starting PCMCIA services, if "
"that causes problems. Some laptops are well known for this misbehavior."
msgstr ""
"Stel dit in op <userinput>false</userinput> om te voorkomen dat PCMCIA-"
"diensten opgestart worden indien dat problemen veroorzaakt. Sommige laptops "
"staan erom bekend zich slecht te gedragen op dit punt."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2725
#, no-c-format
msgid "disk-detect/dmraid/enable (dmraid)"
msgstr "disk-detect/dmraid/enable (dmraid)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2726
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>true</userinput> to enable support for Serial ATA RAID "
"(also called ATA RAID, BIOS RAID or fake RAID) disks in the installer. Note "
"that this support is currently experimental. Additional information can be "
"found on the <ulink url=\"&url-d-i-wiki;\">&debian; Installer Wiki</ulink>."
msgstr ""
"Stel dit in op <userinput>true</userinput> om in het installatiesysteem de "
"ondersteuning te activeren voor een opstelling met Seriële ATA RAID (ook ATA "
"RAID, BIOS RAID of pseudo- of fake RAID genoemd) schijven. Merk op dat een "
"dergelijke ondersteuning momenteel slechts experimenteel is. Bijkomende "
"informatie vindt u op de <ulink url=\"&url-d-i-wiki;\">Wiki-pagina van het "
"installatiesysteem van &debian;</ulink>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2737
#, no-c-format
msgid "preseed/url (url)"
msgstr "preseed/url (url)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2738
#, no-c-format
msgid ""
"Specify the url to a preconfiguration file to download and use for "
"automating the install. See <xref linkend=\"automatic-install\"/>."
msgstr ""
"Geef de url op van een te downloaden bestand met vooraf ingestelde "
"configuraties om dat te gebruiken bij een automatische installatie. Zie "
"<xref linkend=\"automatic-install\"/>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2747
#, no-c-format
msgid "preseed/file (file)"
msgstr "preseed/file (file)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2748
#, no-c-format
msgid ""
"Specify the path to a preconfiguration file to load for automating the "
"install. See <xref linkend=\"automatic-install\"/>."
msgstr ""
"Geef het pad op naar een te laden bestand met vooraf ingestelde "
"configuraties om dat te gebruiken bij een automatische installatie. Zie "
"<xref linkend=\"automatic-install\"/>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2757
#, no-c-format
msgid "preseed/interactive"
msgstr "preseed/interactive"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2758
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>true</userinput> to display questions even if they have "
"been preseeded. Can be useful for testing or debugging a preconfiguration "
"file. Note that this will have no effect on parameters that are passed as "
"boot parameters, but for those a special syntax can be used. See <xref "
"linkend=\"preseed-seenflag\"/> for details."
msgstr ""
"Stel dit in op <userinput>true</userinput> om de vragen te tonen, ook al "
"zijn de antwoorden in een antwoordbestand opgenomen. Kan nuttig zijn om een "
"bestand met vooraf ingestelde configuraties te testen of op fouten te "
"onderzoeken. Merk op dat dit geen effect zal hebben op parameters die als "
"opstartparameters opgegeven werden, maar voor hen kan een bijzondere "
"syntaxis gebruikt worden. Zie <xref linkend=\"preseed-seenflag\"/> voor "
"details."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2770
#, no-c-format
msgid "auto-install/enable (auto)"
msgstr "auto-install/enable (auto)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2771
#, no-c-format
msgid ""
"Delay questions that are normally asked before preseeding is possible until "
"after the network is configured. See <xref linkend=\"preseed-auto\"/> for "
"details about using this to automate installs."
msgstr ""
"Stel vragen die normaal gezien gesteld worden vooraleer het doorgeven van "
"antwoorden via een antwoordbestand mogelijk is, uit tot na de "
"netwerkconfiguratie. Zie <xref linkend=\"preseed-auto\"/> voor meer "
"informatie over hoe u dit gebruikt met het oog op het automatiseren van "
"installaties."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2782
#, no-c-format
msgid "finish-install/keep-consoles"
msgstr "finish-install/keep-consoles"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2783
#, no-c-format
msgid ""
"During installations from serial or management console, the regular virtual "
"consoles (VT1 to VT6) are normally disabled in <filename>/etc/inittab</"
"filename>. Set to <userinput>true</userinput> to prevent this."
msgstr ""
"Tijdens een installatie vanaf een seriële of een Management Console, worden "
"de reguliere consoles (VT1 tot VT6) normaal gezien uitgeschakeld in "
"<filename>/etc/inittab</filename>. Stel dit in op <userinput>true</"
"userinput> om dit te voorkomen."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2794
#, no-c-format
msgid "cdrom-detect/eject"
msgstr "cdrom-detect/eject"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2795
#, no-c-format
msgid ""
"By default, before rebooting, &d-i; automatically ejects the optical media "
"used during the installation. This can be unnecessary if the system does not "
"automatically boot off the CD. In some cases it may even be undesirable, for "
"example if the optical drive cannot reinsert the media itself and the user "
"is not there to do it manually. Many slot loading, slim-line, and caddy "
"style drives cannot reload media automatically."
msgstr ""
"Standaard werpt &d-i; de tijdens de installatie gebruikte optische media uit "
"vooraleer er herstart wordt. Als het systeem niet automatisch opstart vanaf "
"een CD is dit onnodig. In sommige gevallen kan het zelfs onwenselijk zijn, "
"bijvoorbeeld als het optische station het medium niet zelf terug kan "
"plaatsen en de gebruiker niet aanwezig is om dit handmatig te doen. Veel "
"sleufstations en stations van het slim-line- of caddy-type kunnen media niet "
"automatisch terugplaatsen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2804
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>false</userinput> to disable automatic ejection, and be "
"aware that you may need to ensure that the system does not automatically "
"boot from the optical drive after the initial installation."
msgstr ""
"Stel in op <userinput>false</userinput> om het automatisch uitwerpen uit te "
"schakelen. U moet er wel rekening mee houden dat u moet kunnen verzekeren "
"dat het systeem niet automatisch opstart vanaf het optisch station na de "
"initiële installatie."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2815
#, no-c-format
msgid "base-installer/install-recommends (recommends)"
msgstr "base-installer/install-recommends (recommends)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2816
#, no-c-format
msgid ""
"By setting this option to <userinput>false</userinput>, the package "
"management system will be configured to not automatically install "
"<quote>Recommends</quote>, both during the installation and for the "
"installed system. See also <xref linkend=\"di-install-base\"/>."
msgstr ""
"Door deze optie in te stellen op <userinput>false</userinput> wordt het "
"pakketbeheersysteem ingesteld om pakketten die tot de categorie "
"<quote>Recommends</quote> (aangeraden) behoren, niet automatisch te "
"installeren tijdens het installatieproces en op het geïnstalleerde systeem. "
"Zie ook <xref linkend=\"di-install-base\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2823
#, no-c-format
msgid ""
"Note that this option allows to have a leaner system, but can also result in "
"features being missing that you might normally expect to be available. You "
"may have to manually install some of the recommended packages to obtain the "
"full functionality you want. This option should therefore only be used by "
"very experienced users."
msgstr ""
"Merk op dat deze optie het mogelijk maakt om een compacter systeem te "
"hebben, maar dat het gevolg ook kan zijn dat bepaalde functies ontbreken die "
"u normaal gezien wel verwacht. Misschien zult u bepaalde van de aanbevolen "
"pakketten handmatig moeten installeren om de door u gewenste volle "
"functionaliteit te verkrijgen. Daarom zou deze optie enkel gebruikt moeten "
"worden door zeer ervaren gebruikers."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2835
#, no-c-format
msgid "debian-installer/allow_unauthenticated"
msgstr "debian-installer/allow_unauthenticated"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2836
#, no-c-format
msgid ""
"By default the installer requires that repositories be authenticated using a "
"known gpg key. Set to <userinput>true</userinput> to disable that "
"authentication. <emphasis role=\"bold\">Warning: insecure, not recommended.</"
"emphasis>"
msgstr ""
"Standaard vereist het installatiesysteem dat pakketbronnen geauthenticeerd "
"worden met een gekende gpg-sleutel. Stel dit in op <userinput>true</"
"userinput> om die authenticatie uit te schakelen. <emphasis role=\"bold"
"\">Waarschuwing: onveilig, niet aanbevolen.</emphasis>"

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2847
#, no-c-format
msgid "ramdisk_size"
msgstr "ramdisk_size"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2848
#, no-c-format
msgid ""
"This parameter should already be set to a correct value where needed; set it "
"only it you see errors during the boot that indicate the ramdisk could not "
"be loaded completely. The value is in kB."
msgstr ""
"Deze parameter zou waar nodig reeds ingesteld moeten zijn op een correcte "
"waarde. Stel hem enkel in indien u tijdens het opstarten foutmeldingen ziet "
"die erop wijzen dat de ramschijf niet volledig geladen kon worden. Deze "
"waarde wordt in kB uitgedrukt."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2858
#, no-c-format
msgid "rescue/enable"
msgstr "rescue/enable"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2859
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>true</userinput> to enter rescue mode rather than "
"performing a normal installation. See <xref linkend=\"rescue\"/>."
msgstr ""
"Stel in op <userinput>true</userinput> om naar de reparatiemodus te gaan in "
"plaats van een normale installatie uit te voeren. Zie <xref linkend=\"rescue"
"\"/>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2872
#, no-c-format
msgid "Using boot parameters to answer questions"
msgstr "Het gebruik van opstartparameters om op vragen te antwoorden"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2873
#, no-c-format
msgid ""
"With some exceptions, a value can be set at the boot prompt for any question "
"asked during the installation, though this is only really useful in specific "
"cases. General instructions how to do this can be found in <xref linkend="
"\"preseed-bootparms\"/>. Some specific examples are listed below."
msgstr ""
"Op enkele uitzonderingen na kan voor elke tijdens de installatie gestelde "
"vraag een waarde ingesteld worden aan de opstartprompt. Dit is evenwel enkel "
"in specifieke situaties echt nuttig. Algemene instructies over de manier "
"waarop u dit doet, vindt u in <xref linkend=\"preseed-bootparms\"/>. Enkele "
"specifieke voorbeelden worden hierna vermeld."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2885
#, no-c-format
msgid "debian-installer/language (language)"
msgstr "debian-installer/language (language)"

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2886
#, no-c-format
msgid "debian-installer/country (country)"
msgstr "debian-installer/country (country)"

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2887
#, no-c-format
msgid "debian-installer/locale (locale)"
msgstr "debian-installer/locale (locale)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2888
#, no-c-format
msgid ""
"There are two ways to specify the language, country and locale to use for "
"the installation and the installed system."
msgstr ""
"Er bestaan twee manieren om de taal, het land en het taalgebied die voor de "
"installatie en het geïnstalleerde systeem gebruikt moeten worden, in te "
"stellen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2893
#, no-c-format
msgid ""
"The first and easiest is to pass only the parameter <literal>locale</"
"literal>. Language and country will then be derived from its value. You can "
"for example use <userinput>locale=de_CH</userinput> to select German as "
"language and Switzerland as country (<literal>de_CH.UTF-8</literal> will be "
"set as default locale for the installed system). Limitation is that not all "
"possible combinations of language, country and locale can be achieved this "
"way."
msgstr ""
"De eerste en gemakkelijkste manier is om enkel de parameter <literal>locale</"
"literal> (taalgebied) op te geven. Taal en land worden dan van deze waarde "
"afgeleid. U kunt bijvoorbeeld <userinput>locale=de_CH</userinput> gebruiken "
"om Duits als taal te kiezen en Zwitserland als land (<literal>de_CH.UTF-8</"
"literal> zal als het standaard taalgebied (locale) ingesteld worden op het "
"geïnstalleerde systeem). De beperking zit in het feit dat op deze manier "
"niet alle mogelijke combinaties van taal, land en taalgebied uitgedrukt "
"kunnen worden."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2902
#, no-c-format
msgid ""
"The second, more flexible option is to specify <literal>language</literal> "
"and <literal>country</literal> separately. In this case <literal>locale</"
"literal> can optionally be added to specify a specific default locale for "
"the installed system. Example: <userinput>language=en country=DE "
"locale=en_GB.UTF-8</userinput>."
msgstr ""
"De tweede meer flexibele optie is om <literal>language</literal> (taal) en "
"<literal>country</literal> (land) apart op te geven. In dat geval kan "
"eventueel ook <literal>locale</literal> (taalgebied) opgegeven worden om een "
"specifiek standaardtaalgebied voor het geïnstalleerde systeem in te stellen. "
"Bijvoorbeeld: <userinput>language=en country=DE locale=en_GB.UTF-8</"
"userinput>."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2914
#, no-c-format
msgid "anna/choose_modules (modules)"
msgstr "anna/choose_modules (modules)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2915
#, no-c-format
msgid ""
"Can be used to automatically load installer components that are not loaded "
"by default. Examples of optional components that may be useful are "
"<classname>openssh-client-udeb</classname> (so you can use <command>scp</"
"command> during the installation)<phrase arch=\"not-s390\"> and "
"<classname>ppp-udeb</classname> (see <xref linkend=\"pppoe\"/>)</phrase>."
msgstr ""
"Kan gebruikt worden om automatisch componenten van het installatiesysteem te "
"laden die niet standaard geladen worden. Voorbeelden van facultatieve "
"componenten die nuttig kunnen zijn, zijn <classname>openssh-client-udeb</"
"classname> (waardoor u tijdens de installatie <command>scp</command> kunt "
"gebruiken)<phrase arch=\"not-s390\"> en <classname>ppp-udeb</classname> (zie "
"<xref linkend=\"pppoe\"/>)</phrase>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2929
#, no-c-format
msgid ""
"Set to <userinput>true</userinput> if you want to disable IPv6 "
"autoconfiguration and DHCP and instead force static network configuration."
msgstr ""
"Stel dit in op <userinput>true</userinput> als u IPv6-autoconfiguratie en "
"DHCP wilt uitschakelen en in plaats daarvan een statische "
"netwerkconfiguratie wilt afdwingen."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2938
#, no-c-format
msgid "mirror/protocol (protocol)"
msgstr "mirror/protocol (protocol)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2939
#, no-c-format
msgid ""
"By default the installer will use the http protocol to download files from "
"&debian; mirrors and changing that to ftp is not possible during "
"installations at normal priority. By setting this parameter to "
"<userinput>ftp</userinput>, you can force the installer to use that protocol "
"instead. Note that you cannot select an ftp mirror from a list, you have to "
"enter the hostname manually."
msgstr ""
"Standaard maakt het installatiesysteem gebruik van het http-protocol voor "
"het downloaden van bestanden van &debian; spiegelservers. En tijdens een "
"installatie op een gewoon prioriteitsniveau is het niet mogelijk om dit te "
"veranderen naar ftp. Door deze parameter in te stellen op <userinput>ftp</"
"userinput> kunt u het installatiesysteem dwingen om van dat protocol gebruik "
"te maken. Merk op dat u geen ftp-spiegelserver kunt selecteren uit een lijst "
"en dat u die computernaam dan handmatig zult moeten instellen."

#. Tag: term
#: boot-installer.xml:2952
#, no-c-format
msgid "tasksel:tasksel/first (tasks)"
msgstr "tasksel:tasksel/first (tasks)"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2953
#, no-c-format
msgid ""
"Can be used to select tasks that are not available from the interactive task "
"list, such as the <literal>kde-desktop</literal> task. See <xref linkend="
"\"pkgsel\"/> for additional information."
msgstr ""
"Kan gebruikt worden om taken te selecteren die niet voorkomen in de "
"interactieve takenlijst, zoals de taak <literal>kde-desktop</literal>. Zie "
"<xref linkend=\"pkgsel\"/> voor bijkomende informatie."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:2967
#, no-c-format
msgid "Passing parameters to kernel modules"
msgstr "Parameters doorgeven aan kernelmodules"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2968
#, no-c-format
msgid ""
"If drivers are compiled into the kernel, you can pass parameters to them as "
"described in the kernel documentation. However, if drivers are compiled as "
"modules and because kernel modules are loaded a bit differently during an "
"installation than when booting an installed system, it is not possible to "
"pass parameters to modules as you would normally do. Instead, you need to "
"use a special syntax recognized by the installer which will then make sure "
"that the parameters are saved in the proper configuration files and will "
"thus be used when the modules are actually loaded. The parameters will also "
"be propagated automatically to the configuration for the installed system."
msgstr ""
"Voor stuurprogramma's die in de kernel gecompileerd werden, kunt u "
"parameters doorgeven zoals beschreven wordt in de documentatie bij de "
"kernel. Indien een stuurprogramma evenwel als module gecompileerd werd en "
"omdat kernelmodules tijdens een installatie iets anders geladen worden dan "
"het geval is bij een geïnstalleerd systeem, is het niet mogelijk om op de "
"gebruikelijke manier parameters door te geven aan modules. In de plaats "
"daarvan moet u een speciale syntaxis gebruiken die door het "
"installatiesysteem herkend wordt. Het installatiesysteem draagt er dan zorg "
"voor dat de parameters in de passende configuratiebestanden opgeslagen "
"worden, zodat ze gebruikt zullen worden als de modules effectief geladen "
"worden. De parameters zullen ook automatisch doorgegeven worden aan de "
"configuratie-instellingen van het geïnstalleerde systeem."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2981
#, no-c-format
msgid ""
"Note that it is now quite rare that parameters need to be passed to modules. "
"In most cases the kernel will be able to probe the hardware present in a "
"system and set good defaults that way. However, in some situations it may "
"still be needed to set parameters manually."
msgstr ""
"Merk op dat het tegenwoordig zelden nodig is om parameters door te geven aan "
"modules. In de meeste gevallen zal de kernel in staat zijn om de in het "
"systeem aanwezige hardware te herkennen en op die manier goede "
"standaardwaarden in te stellen. Toch kan het in sommige situaties nog steeds "
"nodig zijn om parameters handmatig in te stellen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:2988
#, no-c-format
msgid ""
"The syntax to use to set parameters for modules is: "
"<informalexample><screen>\n"
"<replaceable>module_name</replaceable>.<replaceable>parameter_name</"
"replaceable>=<replaceable>value</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> If you need to pass multiple parameters to the "
"same or different modules, just repeat this. For example, to set an old 3Com "
"network interface card to use the BNC (coax) connector and IRQ 10, you would "
"pass:"
msgstr ""
"De syntaxis die u moet gebruiken om parameters in te stellen voor modules "
"is: <informalexample><screen>\n"
"<replaceable>module_naam</replaceable>.<replaceable>parameter_naam</"
"replaceable>=<replaceable>waarde</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Indien u aan dezelfde of aan verschillende "
"modules meerdere parameters moet doorgeven, moet u deze werkwijze gewoon "
"herhalen. Om bijvoorbeeld in te stellen dat een oude 3Com-netwerkkaart de "
"BNC (coax) connector en IRQ 10 moet gebruiken, zou u doorgeven:"

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:2998
#, no-c-format
msgid "3c509.xcvr=3 3c509.irq=10"
msgstr "3c509.xcvr=3 3c509.irq=10"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3004
#, no-c-format
msgid "Blacklisting kernel modules"
msgstr "Kernel modules op een zwarte lijst plaatsen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3005
#, no-c-format
msgid ""
"Sometimes it may be necessary to blacklist a module to prevent it from being "
"loaded automatically by the kernel and udev. One reason could be that a "
"particular module causes problems with your hardware. The kernel also "
"sometimes lists two different drivers for the same device. This can cause "
"the device to not work correctly if the drivers conflict or if the wrong "
"driver is loaded first."
msgstr ""
"Soms kan het nodig zijn om een module op de zwarte lijst te plaatsen om te "
"voorkomen dat ze automatisch geladen wordt door de kernel en udev. Een "
"mogelijke reden kan zijn dat een specifieke module op uw hardware voor "
"problemen zorgt. Soms vermeldt de kernel ook twee verschillende "
"stuurprogramma's voor hetzelfde apparaat. Dit kan tot gevolg hebben dat het "
"apparaat niet correct werkt als de twee stuurprogramma's tegenstrijdig zijn "
"of als het verkeerde stuurprogramma eerst geladen werd."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3014
#, no-c-format
msgid ""
"You can blacklist a module using the following syntax: "
"<userinput><replaceable>module_name</replaceable>.blacklist=yes</userinput>. "
"This will cause the module to be blacklisted in <filename>/etc/modprobe.d/"
"blacklist.local</filename> both during the installation and for the "
"installed system."
msgstr ""
"U kunt een module op de zwarte lijst plaatsen met de volgende syntaxis: "
"<userinput><replaceable>module_naam</replaceable>.blacklist=yes</userinput>. "
"Dit leidt ertoe dat de module op de zwarte lijst geplaatst wordt "
"in<filename>/etc/modprobe.d/blacklist.local</filename> zowel tijdens de "
"installatie als op het geïnstalleerd systeem."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3022
#, no-c-format
msgid ""
"Note that a module may still be loaded by the installation system itself. "
"You can prevent that from happening by running the installation in expert "
"mode and unselecting the module from the list of modules displayed during "
"the hardware detection phases."
msgstr ""
"Merk op dat een module nog steeds geladen kan worden door het "
"installatiesysteem zelf. U kunt dit voorkomen door de installatie in "
"expertmodus uit te voeren en de module te verwijderen uit de lijst van "
"modules die weergegeven wordt tijdens de fase van apparaatherkenning."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3038
#, no-c-format
msgid "Troubleshooting the Installation Process"
msgstr "Probleemanalyse bij het installatieproces"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3043
#, no-c-format
msgid "CD-ROM Reliability"
msgstr "Deugdelijkheid van CD's"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3044
#, no-c-format
msgid ""
"Sometimes, especially with older CD-ROM drives, the installer may fail to "
"boot from a CD-ROM. The installer may also &mdash; even after booting "
"successfully from CD-ROM &mdash; fail to recognize the CD-ROM or return "
"errors while reading from it during the installation."
msgstr ""
"Soms kan het gebeuren, vooral bij oudere CD-stations, dat het "
"installatiesysteem er niet in slaagt op te starten vanaf CD. Het is ook "
"mogelijk &mdash; zelfs nadat met succes opgestart werd van de CD &mdash; dat "
"het installatiesysteem er niet in slaagt de CD te herkennen of foutmeldingen "
"produceert bij het lezen van de CD tijdens de installatie."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3051
#, no-c-format
msgid ""
"There are many different possible causes for these problems. We can only "
"list some common issues and provide general suggestions on how to deal with "
"them. The rest is up to you."
msgstr ""
"Er kunnen veel verschillende mogelijke oorzaken zijn voor deze problemen. We "
"kunnen enkel enige courante problemen vermelden en algemene suggesties geven "
"over hoe ermee om te gaan. De rest laten we aan u over."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3057
#, no-c-format
msgid "There are two very simple things that you should try first."
msgstr "Eerst zou u twee heel eenvoudige dingen moeten proberen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3062
#, no-c-format
msgid ""
"If the CD-ROM does not boot, check that it was inserted correctly and that "
"it is not dirty."
msgstr ""
"Indien er niet opgestart wordt vanaf de CD, moet u nagaan of die wel correct "
"in het station geplaatst werd en of hij niet vuil is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3068
#, no-c-format
msgid ""
"If the installer fails to recognize a CD-ROM, try just running the option "
"<menuchoice> <guimenuitem>Detect and mount CD-ROM</guimenuitem> </"
"menuchoice> a second time. Some DMA related issues with very old CD-ROM "
"drives are known to be resolved in this way."
msgstr ""
"Indien het installatiesysteem er niet in slaagt een CD te herkennen, moet u "
"gewoon nog een tweede keer de optie <menuchoice> <guimenuitem>Een CD "
"detecteren en aankoppelen</guimenuitem> </menuchoice> uitproberen. Het is "
"bekend dat sommige DMA-gerelateerde problemen bij erg oude CD-stations op "
"die manier opgelost raken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3078
#, no-c-format
msgid ""
"If this does not work, then try the suggestions in the subsections below. "
"Most, but not all, suggestions discussed there are valid for both CD-ROM and "
"DVD, but we'll use the term CD-ROM for simplicity."
msgstr ""
"Indien dit niet helpt, kunt u de suggesties uit de onderstaande paragrafen "
"uitproberen. De meeste, hoewel niet alle, hierna behandelde suggesties "
"gelden zowel voor CD als voor DVD, maar om het eenvoudig te houden zullen we "
"hier de term CD gebruiken."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3084
#, no-c-format
msgid ""
"If you cannot get the installation working from CD-ROM, try one of the other "
"installation methods that are available."
msgstr ""
"Indien u er niet in slaagt de installatie vanaf een CD op gang te krijgen, "
"moet u het met een van de andere mogelijke installatiemethodes proberen."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3092
#, no-c-format
msgid "Common issues"
msgstr "Gebruikelijke problemen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3095
#, no-c-format
msgid ""
"Some older CD-ROM drives do not support reading from discs that were burned "
"at high speeds using a modern CD writer."
msgstr ""
"Sommige oudere CD-stations slagen er niet in om schijven te lezen die aan "
"een hoge snelheid gebrand werden door een moderne CD-writer."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3112
#, no-c-format
msgid ""
"Some very old CD-ROM drives do not work correctly if <quote>direct memory "
"access</quote> (DMA) is enabled for them."
msgstr ""
"Sommige zeer oude CD-stations werken niet correct als voor hen <quote>direct "
"memory access</quote> (DMA) gebruikt wordt."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3123
#, no-c-format
msgid "How to investigate and maybe solve issues"
msgstr "Problemen onderzoeken en ze eventueel oplossen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3124
#, no-c-format
msgid "If the CD-ROM fails to boot, try the suggestions listed below."
msgstr ""
"Indien het niet lukt om met de CD op te starten, probeer dan de hierna "
"vermelde suggesties."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3129
#, no-c-format
msgid ""
"Check that your BIOS actually supports booting from CD-ROM (only an issue "
"for very old systems) and that CD booting is enabled in the BIOS."
msgstr ""
"Ga na of uw BIOS effectief het opstarten vanaf CD ondersteunt (kan enkel een "
"probleem zijn op zeer oude systemen) en dat het opstarten vanaf CD in het "
"BIOS geactiveerd is."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3136
#, no-c-format
msgid ""
"If you downloaded an iso image, check that the md5sum of that image matches "
"the one listed for the image in the <filename>MD5SUMS</filename> file that "
"should be present in the same location as where you downloaded the image "
"from. <informalexample><screen>\n"
"$ md5sum <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</replaceable>\n"
"a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 <replaceable>debian-testing-i386-netinst."
"iso</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Next, check that the md5sum of the burned CD-ROM "
"matches as well. The following command should work. It uses the size of the "
"image to read the correct number of bytes from the CD-ROM."
msgstr ""
"Indien u een ISO-image downloadde, controleer dan of de md5sum van dat image "
"overeenkomt met dat wat voor dat image in het bestand <filename>MD5SUMS</"
"filename> vermeld staat. Dat bestand zou te vinden moeten zijn op dezelfde "
"plaats waar u het image downloadde. <informalexample><screen>\n"
"$ md5sum <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</replaceable>\n"
"a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 <replaceable>debian-testing-i386-netinst."
"iso</replaceable>\n"
"</screen></informalexample> Ga vervolgens na of ook de md5sum van de "
"gebrande CD ermee overeenkomt. Het volgende commando zou moeten werken. Het "
"maakt gebruik van de grootte van het image om het correct aantal bytes van "
"de CD te lezen."

#. Tag: screen
#: boot-installer.xml:3149
#, no-c-format
msgid ""
"$ dd if=/dev/cdrom | \\\n"
"&gt; head -c `stat --format=%s <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</"
"replaceable>` | \\\n"
"&gt; md5sum\n"
"a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -\n"
"262668+0 records in\n"
"262668+0 records out\n"
"134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s"
msgstr ""
"$ dd if=/dev/cdrom | \\\n"
"&gt; head -c `stat --format=%s <replaceable>debian-testing-i386-netinst.iso</"
"replaceable>` | \\\n"
"&gt; md5sum\n"
"a20391b12f7ff22ef705cee4059c6b92 -\n"
"262668+0 records in\n"
"262668+0 records out\n"
"134486016 bytes (134 MB) copied, 97.474 seconds, 1.4 MB/s"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3154
#, no-c-format
msgid ""
"If, after the installer has been booted successfully, the CD-ROM is not "
"detected, sometimes simply trying again may solve the problem. If you have "
"more than one CD-ROM drive, try changing the CD-ROM to the other drive. If "
"that does not work or if the CD-ROM is recognized but there are errors when "
"reading from it, try the suggestions listed below. Some basic knowledge of "
"&arch-kernel; is required for this. To execute any of the commands, you "
"should first switch to the second virtual console (VT2) and activate the "
"shell there."
msgstr ""
"Als, nadat het installatiesysteem met succes opgestart werd, de CD niet "
"herkend wordt, kan het probleem eenvoudig opgelost worden door nog eens te "
"proberen. Indien u meer dan één CD-station heeft, probeer de CD dan eens in "
"het andere station te plaatsen. Indien dat niet helpt, of indien de CD "
"herkend wordt maar er bij het lezen ervan foutmeldingen komen, moet u de "
"hieronder vermelde suggesties proberen. Daarvoor is enige basiskennis van "
"&arch-kernel; nodig. Om deze commando's uit te voeren, moet u eerst naar de "
"tweede virtuele console (VT2) gaan en daar de shell activeren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3166
#, no-c-format
msgid ""
"Switch to VT4 or view the contents of <filename>/var/log/syslog</filename> "
"(use <command>nano</command> as editor) to check for any specific error "
"messages. After that, also check the output of <command>dmesg</command>."
msgstr ""
"Ga naar VT4 of bekijk de inhoud van <filename>/var/log/syslog</filename> "
"(gebruik de editor <command>nano</command>) om eventuele specifieke "
"foutmeldingen op te sporen. Kijk nadien ook de uitvoer na van "
"<command>dmesg</command>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3173
#, no-c-format
msgid ""
"Check in the output of <command>dmesg</command> if your CD-ROM drive was "
"recognized. You should see something like (the lines do not necessarily have "
"to be consecutive): <informalexample><screen>\n"
"ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33\n"
"ata1.00: configured for UDMA/33\n"
"scsi 0:0:0:0: CD-ROM      MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: "
"5\n"
"sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray\n"
"cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20\n"
"</screen></informalexample> If you don't see something like that, chances "
"are the controller your CD-ROM is connected to was not recognized or may be "
"not supported at all. If you know what driver is needed for the controller, "
"you can try loading it manually using <command>modprobe</command>."
msgstr ""
"Ga in de uitvoer van <command>dmesg</command> na of uw CD-station herkend "
"werd. U zou iets moeten vinden in de zin van (de regels moeten niet "
"noodzakelijk na elkaar komen): <informalexample><screen>\n"
"ata1.00: ATAPI: MATSHITADVD-RAM UJ-822S, 1.61, max UDMA/33\n"
"ata1.00: configured for UDMA/33\n"
"scsi 0:0:0:0: CD-ROM      MATSHITA DVD-RAM UJ-822S 1.61 PQ: 0 ANSI: "
"5\n"
"sr0: scsi3-mmc drive: 24x/24x writer dvd-ram cd/rw xa/form2 cdda tray\n"
"cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20\n"
"</screen></informalexample> Indien u niets dergelijks vindt, is het mogelijk "
"dat de controller waarmee uw CD-station verbonden is, niet herkend werd of "
"zelfs helemaal niet ondersteund wordt. Indien u weet welk stuurprogramma er "
"nodig is voor de controller, kunt u het handmatig proberen laden met "
"<command>modprobe</command>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3187
#, no-c-format
msgid ""
"Check that there is a device node for your CD-ROM drive under <filename>/dev/"
"</filename>. In the example above, this would be <filename>/dev/sr0</"
"filename>. There should also be a <filename>/dev/cdrom</filename>."
msgstr ""
"Ga na of er voor uw CD-station onder <filename>/dev/</filename> een 'device "
"node' (apparaatbestand) bestaat. In het bovenstaande voorbeeld is dit "
"<filename>/dev/sr0</filename>. Er zou ook een <filename>/dev/cdrom</"
"filename> moeten bestaan."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3195
#, no-c-format
msgid ""
"Use the <command>mount</command> command to check if the CD-ROM is already "
"mounted; if not, try mounting it manually: <informalexample><screen>\n"
"$ mount /dev/<replaceable>hdc</replaceable> /cdrom\n"
"</screen></informalexample> Check if there are any error messages after that "
"command."
msgstr ""
"Gebruik het commando <command>mount</command> om na te gaan of de CD reeds "
"aangekoppeld is. Indien dit niet het geval is, moet u proberen hem handmatig "
"aan te koppelen: <informalexample><screen>\n"
"$ mount /dev/<replaceable>hdc</replaceable> /cdrom\n"
"</screen></informalexample> Ga na of dit commando eventueel aanleiding geeft "
"tot foutmeldingen."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3205
#, no-c-format
msgid ""
"Check if DMA is currently enabled: <informalexample><screen>\n"
"$ cd /proc/<replaceable>ide</replaceable>/<replaceable>hdc</replaceable>\n"
"$ grep using_dma settings\n"
"using_dma   1    0    1    rw\n"
"</screen></informalexample> A <quote>1</quote> in the first column after "
"<literal>using_dma</literal> means it is enabled. If it is, try disabling "
"it: <informalexample><screen>\n"
"$ echo -n \"using_dma:0\" &gt;settings\n"
"</screen></informalexample> Make sure that you are in the directory for the "
"device that corresponds to your CD-ROM drive."
msgstr ""
"Ga na of DMA momenteel geactiveerd is: <informalexample><screen>\n"
"$ cd /proc/<replaceable>ide</replaceable>/<replaceable>hdc</replaceable>\n"
"$ grep using_dma settings\n"
"using_dma   1    0    1    rw\n"
"</screen></informalexample> Een <quote>1</quote> in de eerste kolom na "
"<literal>using_dma</literal> wijst erop dat het geactiveerd is. Indien dit "
"het geval is moet u proberen het te deactiveren: <informalexample><screen>\n"
"$ echo -n \"using_dma:0\" &gt;settings\n"
"</screen></informalexample> Zorg ervoor dat u zich bevindt in de map van het "
"apparaat dat met uw CD-station overeenkomt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3220
#, no-c-format
msgid ""
"If there are any problems during the installation, try checking the "
"integrity of the CD-ROM using the option near the bottom of the installer's "
"main menu. This option can also be used as a general test if the CD-ROM can "
"be read reliably."
msgstr ""
"Indien er zich tijdens de installatie problemen voordoen, moet u de "
"integriteit van de CD proberen na te gaan met behulp van de optie die u "
"vindt ergens onderaan in het hoofdmenu van het installatiesysteem. Deze "
"optie kan ook gebruikt worden als algemene test om na te gaan of de CD op "
"een betrouwbare wijze gelezen kan worden."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3235
#, no-c-format
msgid "Floppy Disk Reliability"
msgstr "Deugdelijkheid van diskettes"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3237
#, no-c-format
msgid ""
"The biggest problem for people using floppy disks to install &debian; seems "
"to be floppy disk reliability."
msgstr ""
"Het grootste probleem voor mensen die diskettes gebruiken om &debian; te "
"installeren, blijkt de betrouwbaarheid van diskettes te zijn."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3242
#, no-c-format
msgid ""
"The boot floppy is the floppy with the worst problems, because it is read by "
"the hardware directly, before Linux boots. Often, the hardware doesn't read "
"as reliably as the Linux floppy disk driver, and may just stop without "
"printing an error message if it reads incorrect data. There can also be "
"failures in the driver floppies, most of which indicate themselves with a "
"flood of messages about disk I/O errors."
msgstr ""
"De opstartdiskette (boot floppy) is de diskette die voor de grootste "
"problemen zorgt, omdat die rechtstreeks door de hardware gelezen wordt, "
"vooraleer Linux opgestart wordt. Vaak leest de hardware minder betrouwbaar "
"dan het diskettestuurprogramma van Linux en bij het lezen van onjuiste "
"gegevens, kan het proces gewoon stoppen zonder enige foutmelding te geven. "
"Er kunnen ook problemen zijn met de diskettes met stuurprogramma's. De "
"meeste daarvan worden gekenmerkt door een vloedgolf van foutmeldingen van "
"het type 'disk I/O error'."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3251
#, no-c-format
msgid ""
"If you are having the installation stall at a particular floppy, the first "
"thing you should do is write the image to a <emphasis>different</emphasis> "
"floppy and see if that solves the problem. Simply reformatting the old "
"floppy may not be sufficient, even if it appears that the floppy was "
"reformatted and written with no errors. It is sometimes useful to try "
"writing the floppy on a different system."
msgstr ""
"Indien u geconfronteerd wordt met het feit dat de installatie vastloopt bij "
"een specifieke diskette, is het eerste wat u zou moeten doen, het image "
"opnieuw op een <emphasis>andere</emphasis> diskette schrijven en nagaan of "
"dit het probleem oplost. Gewoon de oude diskette opnieuw formatteren kan "
"onvoldoende zijn, zelfs al lijkt het erop dat de diskette foutloos opnieuw "
"geformatteerd en beschreven kon worden. Soms kan het nuttig zijn om te "
"proberen de diskette op een ander systeem te schrijven."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3260
#, no-c-format
msgid ""
"One user reports he had to write the images to floppy <emphasis>three</"
"emphasis> times before one worked, and then everything was fine with the "
"third floppy."
msgstr ""
"Een gebruiker rapporteerde ooit dat hij een image <emphasis>driemaal</"
"emphasis> naar een diskette had moeten schrijven vooraleer er een was die "
"werkte en dat nadien alles vlot verliep met die derde diskette."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3266
#, no-c-format
msgid ""
"Normally you should not have to download a floppy image again, but if you "
"are experiencing problems it is always useful to verify that the images were "
"downloaded correctly by verifying their md5sums."
msgstr ""
"Normaal gezien zou u een diskette-image niet opnieuw moeten downloaden, maar "
"als u problemen ervaart is het altijd nuttig om na te gaan of de images "
"correct gedownload werden door hun md5sum te controleren."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3272
#, no-c-format
msgid ""
"Other users have reported that simply rebooting a few times with the same "
"floppy in the floppy drive can lead to a successful boot. This is all due to "
"buggy hardware or firmware floppy drivers."
msgstr ""
"Andere gebruikers rapporteerden dat gewoon enige keren opnieuw proberen "
"opstarten met dezelfde diskette in het diskettestation, uiteindelijk "
"succesvol was. Dit houdt allemaal verband met het feit dat de hardware of de "
"fabriekssoftware voor het diskettestation niet vrij van fouten is."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3281
#, no-c-format
msgid "Boot Configuration"
msgstr "De configuratie van het opstartproces"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3283
#, no-c-format
msgid ""
"If you have problems and the kernel hangs during the boot process, doesn't "
"recognize peripherals you actually have, or drives are not recognized "
"properly, the first thing to check is the boot parameters, as discussed in "
"<xref linkend=\"boot-parms\"/>."
msgstr ""
"Indien u problemen ervaart en de kernel gaat hangen tijdens het "
"opstartproces, of bepaalde randapparaten die u wel degelijk heeft, niet "
"herkent, of stations niet correct aanspreekt, is het eerste wat u moet doen, "
"de opstartparameters controleren, zoals besproken wordt in <xref linkend="
"\"boot-parms\"/>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3292
#, no-c-format
msgid ""
"In some cases, malfunctions can be caused by missing device firmware (see "
"<xref linkend=\"hardware-firmware\"/> and <xref linkend=\"loading-firmware\"/"
">)."
msgstr ""
"In sommige gevallen kan het slecht functioneren te wijten zijn aan het feit "
"dat er firmware ontbreekt voor het apparaat (zie <xref linkend=\"hardware-"
"firmware\"/> en <xref linkend=\"loading-firmware\"/>)."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3303
#, no-c-format
msgid ""
"If software speech synthesis does not work, there is most probably an issue "
"with your sound board, usually because either the driver for it is not "
"included in the installer, or because it has unusual mixer level names which "
"are set to muted by default. You should thus submit a bug report which "
"includes the output of the following commands, run on the same machine from "
"a Linux system which is known to have sound working (e.g., a live CD)."
msgstr ""
"Indien de softwarematige spraaksynthese niet werkt, is de kans het grootst "
"dat er een probleem is met uw geluidskaart. Gewoonlijk is dat dan ofwel een "
"stuurprogramma dat niet aanwezig is in het installatiesysteem, ofwel een "
"stuurprogramma dat ongebruikelijke namen gebruikt om het geluidsniveau voor "
"de mixer aan te geven en die worden standaard op stil gezet. In een "
"dergelijk geval zou u dus een bugrapport moeten opsturen met daarin de "
"uitvoer van de volgende commando's. Dit moet op dezelfde machine gebeuren en "
"vanuit een Linux-systeem met werkend geluid (bijv. een live-CD)."

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:3314
#, no-c-format
msgid "dmesg"
msgstr "dmesg"

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:3316
#, no-c-format
msgid "lspci"
msgstr "lspci"

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:3318
#, no-c-format
msgid "lsmod"
msgstr "lsmod"

#. Tag: userinput
#: boot-installer.xml:3320
#, no-c-format
msgid "amixer"
msgstr "amixer"

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3328 boot-installer.xml:3439
#, no-c-format
msgid "Common &arch-title; Installation Problems"
msgstr "Gebruikelijke installatieproblemen bij &arch-title;"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3329
#, no-c-format
msgid ""
"There are some common installation problems that can be solved or avoided by "
"passing certain boot parameters to the installer."
msgstr ""
"Sommige gebruikelijke installatieproblemen kunnen opgelost of vermeden "
"worden door bepaalde opstartparameters door te geven aan het "
"installatiesysteem."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3380
#, no-c-format
msgid ""
"If your screen begins to show a weird picture while the kernel boots, eg. "
"pure white, pure black or colored pixel garbage, your system may contain a "
"problematic video card which does not switch to the framebuffer mode "
"properly. Then you can use the boot parameter <userinput>fb=false</"
"userinput> to disable the framebuffer console. Only a reduced set of "
"languages will be available during the installation due to limited console "
"features. See <xref linkend=\"boot-parms\"/> for details."
msgstr ""
"Indien uw systeem bij het opstarten van de kernel een vreemd beeld begint te "
"vertonen, bijv. een volledig wit of volledig zwart scherm of een rommelige "
"boel kleurrijke pixels, dan is het mogelijk dat er een problematische "
"videokaart insteekt die niet correct naar framebuffermodus overschakelt. U "
"kunt dan de opstartparameter <userinput>fb=false</userinput> gebruiken om de "
"framebufferconsole uit te zetten. Tijdens de installatie zullen dan slechts "
"een bepekt aantal talen ter beschikking staan wegens de beperkte "
"consolefunctionaliteit. Zie <xref linkend=\"boot-parms\"/> voor details."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3394
#, no-c-format
msgid "System Freeze During the PCMCIA Configuration Phase"
msgstr "Het vastlopen van het systeem in de fase van de PCMCIA-configuratie"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3395
#, no-c-format
msgid ""
"Some very old laptop models produced by Dell are known to crash when PCMCIA "
"device detection tries to access some hardware addresses. Other laptops may "
"display similar problems. If you experience such a problem and you don't "
"need PCMCIA support during the installation, you can disable PCMCIA using "
"the <userinput>hw-detect/start_pcmcia=false</userinput> boot parameter. You "
"can then configure PCMCIA after the installation is completed and exclude "
"the resource range causing the problems."
msgstr ""
"Van sommige erg oude laptopmodellen die door Dell gefabriceerd werden, is "
"geweten dat ze crashen op het moment dat de detectie van PCMCIA-apparaten "
"sommige hardware-adressen probeert aan te spreken. Andere laptops kunnen "
"gelijkaardige problemen vertonen. Indien u een dergelijk probleem ervaart en "
"u tijdens de installatie geen behoefte heeft aan ondersteuning voor PCMCIA, "
"kunt u dat uitzetten met de opstartparameter <userinput>hw-detect/"
"start_pcmcia=false</userinput>. U kunt dan na het beëindigen van de "
"installatie de configuratie van PCMCIA uitvoeren en het systeembronnenbereik "
"dat verantwoordelijk is voor de problemen, uitsluiten."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3405
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively, you can boot the installer in expert mode. You will then be "
"asked to enter the resource range options your hardware needs. For example, "
"if you have one of the Dell laptops mentioned above, you should enter "
"<userinput>exclude port 0x800-0x8ff</userinput> here. There is also a list "
"of some common resource range options in the <ulink url=\"http://pcmcia-cs.";
"sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-1.html#ss1.12\">System resource "
"settings section of the PCMCIA HOWTO</ulink>. Note that you have to omit the "
"commas, if any, when you enter this value in the installer."
msgstr ""
"In het andere geval kunt u het installatiesysteem opstarten in expertmodus. "
"Er zal u dan gevraagd worden om de opties voor systeembronnenbereik, waaraan "
"uw systeem behoefte heeft, op te geven. Indien u bijvoorbeeld een van de "
"hierboven vermelde Dell-laptops heeft, zou u hier <userinput>exclude port "
"0x800-0x8ff</userinput> moeten opgeven. U kunt ook een lijst van "
"gebruikelijke opties voor systeembronnenbereik vinden in het hoofdstuk "
"<ulink url=\"http://pcmcia-cs.sourceforge.net/ftp/doc/PCMCIA-HOWTO-1.";
"html#ss1.12\">System resource settings</ulink> van de PCMCIA HOWTO. Merk op "
"dat u eventuele komma's moet weglaten wanneer u deze waarde aan het "
"installatiesysteem doorgeeft."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3440
#, no-c-format
msgid "There are some common installation problems that are worth mentioning."
msgstr ""
"Een aantal gebruikelijke installatieproblemen zijn het vermelden waard."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3446
#, no-c-format
msgid "Misdirected video output"
msgstr "Verkeerd geadresseerde video-uitvoer"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3447
#, no-c-format
msgid ""
"It is fairly common for &arch-title; to have two video cards in one machine, "
"for example an ATI card and a Sun Creator 3D. In some cases, this may result "
"in the video output getting misdirected soon after the system boots. In "
"typical cases, the display will only show: <informalexample><screen>\n"
"Remapping the kernel... done\n"
"Booting Linux...\n"
"</screen></informalexample> To work around this, you can either pull out one "
"of the video cards, or disable the one not used during the OpenProm boot "
"phase using a kernel parameter. For example, to disable an ATI card, you "
"should boot the installer with <userinput>video=atyfb:off</userinput>."
msgstr ""
"Bij &arch-title; is het redelijk gebruikelijk om op de machine twee "
"grafische kaarten te hebben, bijvoorbeeld een ATI-kaart en een Sun Creator "
"3D. In sommige gevallen kan dit tot een situatie leiden, waarbij de uitvoer "
"verkeerd geadresseerd wordt kort na het opstarten van het systeem. Typisch "
"voor een dergelijk geval is dat op het scherm enkel het volgende te zien is: "
"<informalexample><screen>\n"
"Remapping the kernel... done\n"
"Booting Linux...\n"
"</screen></informalexample> Om dit te omzeilen kunt u ofwel een van beide "
"grafische kaarten verwijderen, of die welke tijdens de OpenProm-opstartfase "
"niet gebruikt wordt, uitschakelen met behulp van een kernel-parameter. Om "
"bijvoorbeeld een ATI-kaart uit te schakelen, moet u het installatiesysteem "
"opstarten met <userinput>video=atyfb:off</userinput>."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3461
#, no-c-format
msgid ""
"Note that you may also have to manually add this parameter to the silo "
"configuration (edit <filename>/target/etc/silo.conf</filename> before "
"rebooting) and, if you installed X11, modify the video driver in <filename>/"
"etc/X11/xorg.conf</filename>."
msgstr ""
"Merk op dat u deze parameter mogelijk ook handmatig zult moeten toevoegen "
"aan de configuratie van silo (bewerk <filename>/target/etc/silo.conf</"
"filename> vooraleer opnieuw op te starten) en het grafische stuurprogramma "
"in <filename>/etc/X11/xorg.conf</filename> zult moeten aanpassen, indien u "
"X11 installeerde."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3472
#, no-c-format
msgid "Failure to Boot or Install from CD-ROM"
msgstr "Opstarten of installeren van CD mislukt"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3473
#, no-c-format
msgid ""
"Some Sparc systems are notoriously difficult to boot from CD-ROM and even if "
"they do boot, there may be inexplicable failures during the installation. "
"Most problems have been reported with SunBlade systems."
msgstr ""
"Sommige Sparc-systemen zijn ervoor berucht dat ze moeilijk opstarten van CD, "
"en zelfs als ze daarin slagen, dat ze tijdens de installatie op "
"onverklaarbare wijze bij een mislukking uitkomen. De meeste van die "
"problemen werden bij SunBlade systemen gesignaleerd."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3479
#, no-c-format
msgid "We recommend to install such systems by netbooting the installer."
msgstr ""
"We raden aan om bij dergelijke systemen het installatiesysteem over het "
"netwerk op te starten."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3488
#, no-c-format
msgid "Interpreting the Kernel Startup Messages"
msgstr "De meldingen bij het opstarten van de kernel interpreteren"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3490
#, no-c-format
msgid ""
"During the boot sequence, you may see many messages in the form "
"<computeroutput>can't find <replaceable>something</replaceable></"
"computeroutput>, or <computeroutput><replaceable>something</replaceable> not "
"present</computeroutput>, <computeroutput>can't initialize "
"<replaceable>something</replaceable></computeroutput>, or even "
"<computeroutput>this driver release depends on <replaceable>something</"
"replaceable></computeroutput>. Most of these messages are harmless. You see "
"them because the kernel for the installation system is built to run on "
"computers with many different peripheral devices. Obviously, no one computer "
"will have every possible peripheral device, so the operating system may emit "
"a few complaints while it looks for peripherals you don't own. You may also "
"see the system pause for a while. This happens when it is waiting for a "
"device to respond, and that device is not present on your system. If you "
"find the time it takes to boot the system unacceptably long, you can create "
"a custom kernel later <phrase arch=\"linux-any\">(see <xref linkend=\"kernel-"
"baking\"/>)</phrase>."
msgstr ""
"Tijdens de opstartsequentie kan het gebeuren dat u verschillende meldinden "
"ziet in de zin van <computeroutput>can't find <replaceable>iets</"
"replaceable></computeroutput>, of <computeroutput><replaceable>iets</"
"replaceable> not present</computeroutput>, <computeroutput>can't initialize "
"<replaceable>iets</replaceable></computeroutput>, of zelfs "
"<computeroutput>this driver release depends on <replaceable>iets</"
"replaceable></computeroutput>. De meeste van dit soort meldingen zijn "
"onschadelijk. U krijgt ze te zien omdat de kernel voor het "
"installatiesysteem gebouwd is om uitgevoerd te kunnen worden op computers "
"met veel verschillende randapparaten. Vanzelfsprekend zal geen enkele "
"computer met alle mogelijke randapparatuur uitgerust zijn en dus kan het "
"besturingssysteem enkele klachten uiten omdat het randapparaten die u niet "
"heeft, niet kan vinden. Het kan ook zijn dat u vaststelt dat het systeem "
"even pauzeert. Dit gebeurt wanneer het wacht op een antwoord van een "
"apparaat dat niet op uw systeem aanwezig is. Indien u de tijd die het "
"systeem nodig heeft, als onaanvaardbaar lang ervaart, kunt u later een "
"aangepaste kernel maken <phrase arch=\"linux-any\">(zie <xref linkend="
"\"kernel-baking\"/>)</phrase>."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3515
#, no-c-format
msgid "Reporting Installation Problems"
msgstr "Installatieproblemen rapporteren"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3516
#, no-c-format
msgid ""
"If you get through the initial boot phase but cannot complete the install, "
"the menu option <guimenuitem>Save debug logs</guimenuitem> may be helpful. "
"It lets you store system error logs and configuration information from the "
"installer to a floppy, or download them using a web browser. This "
"information may provide clues as to what went wrong and how to fix it. If "
"you are submitting a bug report, you may want to attach this information to "
"the bug report."
msgstr ""
"Indien u door de initiële opstartfase heen geraakt, maar de installatie niet "
"kunt voltooien, kan de menuoptie <guimenuitem>Save debug logs</guimenuitem> "
"(debug-logs opslaan) nuttig zijn. Het laat u toe om logs over systeemfouten "
"en configuratie-informatie uit het installatiesysteem op een diskette op te "
"slaan of ze met een webbrowser te downloaden. Deze informatie kan "
"aanwijzingen bevatten over wat er fout liep en hoe het gerepareerd kan "
"worden. Indien u een bugrapport instuurt, kunt u deze informatie toevoegen "
"aan het bugrapport."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3527
#, no-c-format
msgid ""
"Other pertinent installation messages may be found in <filename>/var/log/</"
"filename> during the installation, and <filename>/var/log/installer/</"
"filename> after the computer has been booted into the installed system."
msgstr ""
"Andere pertinente installatiemeldingen kunt u vinden in <filename>/var/log/</"
"filename> tijdens de installatie en in <filename>/var/log/installer/</"
"filename> nadat de computer opgestart werd met het geïnstalleerde systeem."

#. Tag: title
#: boot-installer.xml:3538
#, no-c-format
msgid "Submitting Installation Reports"
msgstr "Installatierapporten insturen"

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3539
#, no-c-format
msgid ""
"If you still have problems, please submit an installation report. We also "
"encourage installation reports to be sent even if the installation is "
"successful, so that we can get as much information as possible on the "
"largest number of hardware configurations."
msgstr ""
"Indien u problemen blijft ervaren, hebben we graag dat u een "
"installatierapport instuurt. We moedigen het insturen van "
"installatierapporten zelfs aan als de installatie succesvol was. Op die "
"manier kunnen we zoveel mogelijk informatie verzamelen over een zo groot "
"mogelijk aantal hardwareconfiguraties."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3546
#, no-c-format
msgid ""
"Note that your installation report will be published in the Debian Bug "
"Tracking System (BTS) and forwarded to a public mailing list. Make sure that "
"you use an e-mail address that you do not mind being made public."
msgstr ""
"Merk op dat uw installatierapport gepubliceerd zal worden in het Debian Bug "
"Tracking System (BTS), het bug-opvolgingssysteem van Debian, en doorgestuurd "
"wordt maar een publieke mailinglijst. Zorg ervoor dat u een e-mailadres "
"gebruikt waarvan u het niet erg vindt dat het openbaar gemaakt wordt."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3552
#, no-c-format
msgid ""
"If you have a working &debian; system, the easiest way to send an "
"installation report is to install the <classname>installation-report</"
"classname> and <classname>reportbug</classname> packages (<command>apt "
"install installation-report reportbug</command>), configure "
"<classname>reportbug</classname> as explained in <xref linkend=\"mail-"
"outgoing\"/>, and run the command <command>reportbug installation-reports</"
"command>."
msgstr ""
"Indien u over een werkend &debian; systeem beschikt, loopt de gemakkelijkste "
"manier om een installatierapport in te sturen via het installeren van de "
"pakketten <classname>installation-report</classname> en "
"<classname>reportbug</classname> (<command>apt install installation-report "
"reportbug</command>). Configureer <classname>reportbug</classname> zoals "
"uitgelegd wordt in <xref linkend=\"mail-outgoing\"/> en voer het commando "
"<command>reportbug installation-reports</command> uit."

#. Tag: para
#: boot-installer.xml:3562
#, no-c-format
msgid ""
"Alternatively you can use this template when filling out installation "
"reports, and file the report as a bug report against the "
"<classname>installation-reports</classname> pseudo package, by sending it to "
"<email>submit@bugs.debian.org</email>. <informalexample><screen>\n"
"Package: installation-reports\n"
"\n"
"Boot method: &lt;How did you boot the installer? CD? floppy? network?&gt;\n"
"Image version: &lt;Full URL to image you downloaded is best&gt;\n"
"Date: &lt;Date and time of the install&gt;\n"
"\n"
"Machine: &lt;Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)&gt;\n"
"Processor:\n"
"Memory:\n"
"Partitions: &lt;df -Tl will do; the raw partition table is preferred&gt;\n"
"\n"
"Output of lspci -knn (or lspci -nn):\n"
"\n"
"Base System Installation Checklist:\n"
"[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it\n"
"\n"
"Initial boot:      [ ]\n"
"Detect network card:  [ ]\n"
"Configure network:   [ ]\n"
"Detect CD:       [ ]\n"
"Load installer modules: [ ]\n"
"Detect hard drives:   [ ]\n"
"Partition hard drives: [ ]\n"
"Install base system:  [ ]\n"
"Clock/timezone setup:  [ ]\n"
"User/password setup:  [ ]\n"
"Install tasks:     [ ]\n"
"Install boot loader:  [ ]\n"
"Overall install:    [ ]\n"
"\n"
"Comments/Problems:\n"
"\n"
"&lt;Description of the install, in prose, and any thoughts, comments\n"
"   and ideas you had during the initial install.&gt;\n"
"</screen></informalexample> In the bug report, describe what the problem is, "
"including the last visible kernel messages in the event of a kernel hang. "
"Describe the steps that you did which brought the system into the problem "
"state."
msgstr ""
"Een andere mogelijkheid is om dit model te gebruiken bij het opstellen van "
"het installatierapport en het verslag als een bugrapport over het pseudo-"
"pakket<classname>installation-reports</classname> in te sturen naar "
"<email>submit@bugs.debian.org</email>.\n"
"Noot van het Nederlandse vertaalteam van Debian: aangezien Debian een "
"wereldwijd project is, wordt in de interne communicatie hoofdzakelijk de "
"Engelse taal gehanteerd. Mocht u dit als een drempel ervaren, dan kunt u "
"daarbij misschien hulp vragen op de mailinglijst van de Nederlandstalige "
"gebruikersgemeenschap van debian: <email>debian-user-dutch@lists.debian.org</"
"email>. <informalexample><screen>\n"
"Package: installation-reports\n"
"(Pakket: installation-reports)\n"
"\n"
"Boot method: &lt;How did you boot the installer? CD? floppy? network?&gt;\n"
"(Opstartmethode: &lt;Hoe startte u het installatiesysteem? CD? diskette? "
"netwerk?&gt;)\n"
"Image version: &lt;Full URL to image you downloaded is best&gt;\n"
"(Image-versie: &lt;Bij voorkeur de volledige URL van het gedownloade "
"image&gt;)\n"
"Date: &lt;Date and time of the install&gt;\n"
"(Datum &lt;Datum en tijd van de installatie&gt;)\n"
"\n"
"Machine: &lt;Description of machine (eg, IBM Thinkpad R32)&gt;\n"
"(Computer:&lt;Beschrijving van de machine (bijv. IBM Thinkpad R32)&gt;)\n"
"Processor:\n"
"(Processor:)\n"
"Memory:\n"
"(Geheugen:)\n"
"Partitions: &lt;df -Tl will do; the raw partition table is preferred&gt;\n"
"(Partities: &lt;df -Tl is bruikbaar; de ruwe partitietabel geniet de "
"voorkeur&gt;)\n"
"\n"
"Output of lspci -knn (or lspci -nn):\n"
"(Uitvoer van lspci -knn (of lspci -nn):)\n"
"\n"
"Base System Installation Checklist:\n"
"(Checklist bij de installatie van het basissysteem:)\n"
"[O] = OK, [E] = Error (please elaborate below), [ ] = didn't try it\n"
"([O] = OK, [E] = Fout (geef hieronder wat toelichting), [ ] = niet "
"geprobeerd)\n"
"\n"
"Initial boot:          [ ]\n"
"(Aanvankelijk opstarten     [ ])\n"
"Detect network card:       [ ]\n"
"(Herkennen netwerkkaart     [ ])\n"
"Configure network:        [ ]\n"
"(Netwerkconfiguratie:      [ ])\n"
"Detect CD:            [ ]\n"
"(Herkennen CD:          [ ])\n"
"Load installer modules:     [ ]\n"
"(Installatiemodules laden:    [ ])\n"
"Detect hard drives:       [ ]\n"
"(Herkennen harde schijven:    [ ])\n"
"Partition hard drives:      [ ]\n"
"(Indelen harde schijven:     [ ])\n"
"Install base system:       [ ]\n"
"(Basissysteem installeren    [ ])\n"
"Clock/timezone setup:      [ ]\n"
"(Instellen klok/tijdzone     [ ])\n"
"User/password setup:       [ ]\n"
"(Instellen gebruiker/wachtwoord: [ ])\n"
"Install tasks:          [ ]\n"
"(Taken installeren:       [ ])\n"
"Install boot loader:       [ ]\n"
"(Opstartlader installeren    [ ])\n"
"Overall install:         [ ]\n"
"(De globale installatie:     [ ])\n"
"\n"
"Comments/Problems:\n"
"(Commentaar/Problemen:)\n"
"\n"
"&lt;Description of the install, in prose, and any thoughts, comments\n"
"   and ideas you had during the initial install.&gt;\n"
"(&lt;Beschrijf de installatie in gewone woorden en vermeld eventuele\n"
"  bedenkingen, commentaar en ideeën die u tijdens de installatie had.&gt;)\n"
"</screen></informalexample> Beschrijf in het bugrapport wat het probleem is, "
"vermeld ook de laatste zichtbare meldingen van de kernel als het een "
"vastlopen van de kernel betreft. Beschrijf de verschillende stappen die u "
"ondernam en die tot het probleem op het systeem leidden."

#~ msgid "Preseeding"
#~ msgstr "Antwoorden vooraf instellen (preseeding)"

#~ msgid "SGI TFTP Booting"
#~ msgstr "Opstarten met TFTP voor SGI"

#~ msgid ""
#~ "After entering the command monitor use <informalexample><screen>\n"
#~ "bootp():\n"
#~ "</screen></informalexample> on SGI machines to boot linux and to begin "
#~ "installation of the &debian; Software. In order to make this work you may "
#~ "have to unset the <envar>netaddr</envar> environment variable. Type "
#~ "<informalexample><screen>\n"
#~ "unsetenv netaddr\n"
#~ "</screen></informalexample> in the command monitor to do this."
#~ msgstr ""
#~ "Nadat u naar de 'command monitor' (hulpmiddel voor het superviseren en "
#~ "manipuleren van de opstartomgeving) gegaan bent, moet u op SGI-machines "
#~ "<informalexample><screen>\n"
#~ "bootp():\n"
#~ "</screen></informalexample> gebruiken om Linux te starten en te beginnen "
#~ "met de installatie van de software van &debian;. Opdat dit zou kunnen "
#~ "werken kan het nodig zijn om de omgevingsvariabele <envar>netaddr</envar> "
#~ "uit te schakelen. Typ <informalexample><screen>\n"
#~ "unsetenv netaddr\n"
#~ "</screen></informalexample> in de 'command monitor' om dit te realiseren."

#~ msgid ""
#~ "On SGI machines you can append boot parameters to the <command>bootp():</"
#~ "command> command in the command monitor."
#~ msgstr ""
#~ "Op SGI-machines kunt u in de 'command monitor' opstartparameters "
#~ "toevoegen aan het commando <command>bootp():</command>."

#~ msgid ""
#~ "Following the <command>bootp():</command> command you can give the path "
#~ "and name of the file to boot if you did not give an explicit name via "
#~ "your bootp/dhcp server. Example: <informalexample><screen>\n"
#~ "bootp():/boot/tftpboot.img\n"
#~ "</screen></informalexample> Further kernel parameters can be passed via "
#~ "<command>append</command>:"
#~ msgstr ""
#~ "Achter het commando <command>bootp():</command> kunt u het pad en de naam "
#~ "van het bestand vermelden waarmee opgestart moet worden indien u niet "
#~ "expliciet via uw bootp/dhcp-server een naam opgaf. Bijvoorbeeld "
#~ "<informalexample><screen>\n"
#~ "bootp():/boot/tftpboot.img\n"
#~ "</screen></informalexample> Andere kernelparameters kunnen via "
#~ "<command>append</command> opgegeven worden:"

#~ msgid "bootp(): append=\"root=/dev/sda1\""
#~ msgstr "bootp(): append=\"root=/dev/sda1\""

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: