[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/upgrading.poDag iedereen,

In bijlage een eerste versie van de vertaling voor het onderdeel
upgrading van de release-notes.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/upgrading\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-22 17:15+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/upgrading.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/upgrading.dbk:9
msgid "Upgrades from Debian &oldrelease; (&oldreleasename;)"
msgstr "Opwaarderen vanuit Debian &oldrelease; (&oldreleasename;)"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:11
msgid "Preparing for the upgrade"
msgstr "Zich op de opwaardering voorbereiden"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:13
msgid ""
"We suggest that before upgrading you also read the information in <xref "
"linkend=\"ch-information\"/>. That chapter covers potential issues which "
"are not directly related to the upgrade process but could still be important "
"to know about before you begin."
msgstr ""
"We raden aan dat u voor de opwaardering ook de informatie leest in <xref "
"linkend=\"ch-information\"/>. In dat hoofdstuk worden mogelijke problemen "
"behandeld die niet rechtstreeks in verband staan met het opwaarderingsproces "
"zelf, maar waarvan het toch belangrijk is dat u erover geïnformeerd bent "
"voor u met de opwaardering begint."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:19
msgid "Back up any data or configuration information"
msgstr "Maak een reservekopie van alle gegevens en configuratie-informatie"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:21
msgid ""
"Before upgrading your system, it is strongly recommended that you make a "
"full backup, or at least back up any data or configuration information you "
"can't afford to lose. The upgrade tools and process are quite reliable, but "
"a hardware failure in the middle of an upgrade could result in a severely "
"damaged system."
msgstr ""
"Het wordt sterk aanbevolen om een volledige back-up te maken voor u het "
"systeem opwaardeert, of dat u minstens een reservekopie maakt van alle "
"gegevens en alle configuratie-informatie die u zeker niet mag verliezen. Het "
"opwaarderingsgereedschap en het opwaarderingsproces zijn behoorlijk "
"betrouwbaar, maar een stoornis van de hardware middenin de opwaardering zou "
"kunnen leiden tot een ernstig beschadigd systeem."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:28
msgid ""
"The main things you'll want to back up are the contents of <filename>/etc</"
"filename>, <filename>/var/lib/dpkg</filename>, <filename>/var/lib/apt/"
"extended_states</filename> and the output of <literal>dpkg --get-selections "
"\"*\"</literal> (the quotes are important). If you use <command>aptitude</"
"command> to manage packages on your system, you will also want to back up "
"<filename>/var/lib/aptitude/pkgstates</filename>."
msgstr ""
"De belangrijkste zaken waarvan u een reservekopie zou moeten maken zijn de "
"inhoud van <filename>/etc</filename>, <filename>/var/lib/dpkg</filename> en "
"van <filename>/var/lib/apt/extended_states</filename> en de uitvoer van "
"<literal>dpkg --get-selections \"*\"</literal> (de aanhalingstekens hebben "
"hun belang). Indien u <command>aptitude</command> gebruikt om de pakketten "
"op uw systeem te beheren, neemt u best ook een reservekopie van <filename>/"
"var/lib/aptitude/pkgstates</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:36
msgid ""
"The upgrade process itself does not modify anything in the <filename>/home</"
"filename> directory. However, some applications (e.g. parts of the Mozilla "
"suite, and the GNOME and KDE desktop environments) are known to overwrite "
"existing user settings with new defaults when a new version of the "
"application is first started by a user. As a precaution, you may want to "
"make a backup of the hidden files and directories (<quote>dotfiles</quote>) "
"in users' home directories. This backup may help to restore or recreate the "
"old settings. You may also want to inform users about this."
msgstr ""
"Het opwaarderingsproces zelf verandert niets in de map <filename>/home</"
"filename>. Maar het is bekend dat sommige toepassingen (bijv. onderdelen van "
"de Mozilla-suite en de desktopomgevingen GNOME en KDE) bestaande "
"gebruikersinstellingen overschrijven met nieuwe standaardwaarden wanneer de "
"gebruiker voor het eerst een nieuwe versie van de toepassing start. Bij "
"wijze van voorzorg kunt u een reservekopie maken van de verborgen bestanden "
"en mappen (<quote>dotfiles of puntbestanden</quote>) in de persoonlijke "
"mappen van de gebruikers. Een dergelijke back-up kan helpen bij het "
"herstellen of het opnieuw creëren van de vroegere instellingen. Wellicht "
"wilt u uw gebruikers daarover ook inlichten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:46
msgid ""
"Any package installation operation must be run with superuser privileges, so "
"either log in as <literal>root</literal> or use <command>su</command> or "
"<command>sudo</command> to gain the necessary access rights."
msgstr ""
"Elke pakketinstallatiebewerking moet uitgevoerd worden met de voorrechten "
"van de superuser, dus als systeembeheerder. Daarom moet u zich ofwel "
"aanmelden als gebruiker <literal>root</literal> of het commando <command>su</"
"command> of <command>sudo</command> gebruiken om de vereiste toegangsrechten "
"te verwerven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:51
msgid ""
"The upgrade has a few preconditions; you should check them before actually "
"executing the upgrade."
msgstr ""
"De opwaardering stelt een aantal voorwaarden waaraan vooraf voldaan moet "
"worden. Controleer ze vooraleer u de opwaardering daadwerkelijk uitvoert."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:58
msgid "Inform users in advance"
msgstr "Informeer gebruikers vooraf"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:60
msgid ""
"It's wise to inform all users in advance of any upgrades you're planning, "
"although users accessing your system via an <command>ssh</command> "
"connection should notice little during the upgrade, and should be able to "
"continue working."
msgstr ""
"Het is verstandig om alle gebruikers vooraf te informeren over elke "
"opwaardering die u van plan bent uit te voeren, hoewel gebruikers die via "
"een <command>ssh</command>-verbinding op uw systeem werken, weinig zouden "
"mogen merken van de opwaardering en gewoon zouden moeten kunnen voortwerken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:66
msgid ""
"If you wish to take extra precautions, back up or unmount the <filename>/"
"home</filename> partition before upgrading."
msgstr ""
"Wenst u extra voorzorgsmaatregelen te nemen, maak dan voor de opwaardering "
"een reservekopie van de <filename>/home</filename>-partitie of koppel ze af."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:70
msgid ""
"You will have to do a kernel upgrade when upgrading to &releasename;, so a "
"reboot will be necessary. Typically, this will be done after the upgrade is "
"finished."
msgstr ""
"U zult een opwaardering van de kernel moeten uitvoeren bij het opwaarderen "
"naar &releasename;. Een herstart van het systeem zal dus nodig zijn. "
"Gewoonlijk wordt dit gedaan na het afronden van de opwaardering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:78
msgid "Prepare for downtime on services"
msgstr ""
"Bereid u voor op het feit dat diensten een tijd onbeschikbaar zullen zijn"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:81
msgid ""
"There might be services that are offered by the system which are associated "
"with packages that will be included in the upgrade. If this is the case, "
"please note that, during the upgrade, these services will be stopped while "
"their associated packages are being replaced and configured. During this "
"time, these services will not be available."
msgstr ""
"Mogelijk levert uw systeem diensten die gekoppeld zijn aan pakketten die bij "
"de opwaardering betrokken zijn. Is dit het geval, houd er dan rekening mee "
"dat deze diensten tijdens de opwaardering gestopt zullen worden terwijl de "
"betreffende pakketten vervangen en geconfigureerd worden. Gedurende die tijd "
"zullen die diensten niet beschikbaar zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:94
msgid ""
"If the debconf priority is set to a very high level you might prevent "
"configuration prompts, but services that rely on default answers that are "
"not applicable to your system will fail to start."
msgstr ""
"Indien de debconf-prioriteit ingesteld staat op een erg hoog niveau, "
"onderdrukt u mogelijk configuratievragen. Echter, diensten die terugvallen "
"op standaardantwoorden die op uw systeem niet toepasbaar zijn, zullen dan "
"niet kunnen starten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:89
msgid ""
"The precise downtime for these services will vary depending on the number of "
"packages being upgraded in the system, and it also includes the time the "
"system administrator spends answering any configuration questions from "
"package upgrades. Notice that if the upgrade process is left unattended and "
"the system requests input during the upgrade there is a high possibility of "
"services being unavailable<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> for a "
"significant period of time."
msgstr ""
"De exacte duur van onbeschikbaarheid van deze diensten kan variëren "
"afhankelijk van het aantal pakketten dat op het systeem opgewaardeerd wordt. "
"Ook de tijd die de systeembeheerder nodig heeft voor het beantwoorden van "
"eventuele configuratievragen die gepaard gaan met de opwaardering van de "
"pakketten, speelt daarin mee. Noteer dat als het opwaarderingsproces zonder "
"toezicht verloopt en het systeem om invoer vraagt tijdens de opwaardering, "
"er een grote kans bestaat dat diensten gedurende een significante periode "
"onbeschikbaar<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> zullen blijven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:102
msgid ""
"For example: DNS or DHCP services, especially when there is no redundancy or "
"failover. In the DHCP case end-users might be disconnected from the network "
"if the lease time is lower than the time it takes for the upgrade process to "
"complete."
msgstr ""
"Voorbeelden zijn DNS- en DHCP-diensten, in het bijzonder wanneer er geen "
"redundantie of automatische doorschakeling voorzien is. In het geval van "
"DHCP kunnen gebruikers afgekoppeld worden van het netwerk als de "
"leasetermijn korter is dan de tijd die nodig is om het opwaarderingsproces "
"te voltooien."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:101
msgid ""
"If the system being upgraded provides critical services for your users or "
"the network<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, you can reduce the "
"downtime if you do a minimal system upgrade, as described in <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>, followed by a kernel upgrade and reboot, and then "
"upgrade the packages associated with your critical services. Upgrade these "
"packages prior to doing the full upgrade described in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. This way you can ensure that these critical services "
"are running and available through the full upgrade process, and their "
"downtime is reduced."
msgstr ""
"Indien het systeem dat opgewaardeerd wordt, cruciale diensten levert voor uw "
"gebruikers of voor het netwerk<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, "
"kunt u de periode van onbeschikbaarheid verkleinen door een minimale "
"opwaardering van het systeem uit te voeren, zoals beschreven wordt in <xref "
"linkend=\"minimal-upgrade\"/>, daarna een opwaardering van de kernel uit te "
"voeren, het systeem vervolgens opnieuw te starten en pas nadien de pakketten "
"die verband houden met die cruciale diensten op te waarderen. Waardeer deze "
"pakketten in een dergelijk geval op vooraleer u een \"full upgrade\", een "
"volledige opwaardering, uitvoert zoals beschreven in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. Op die manier kunt u ervoor zorgen dat deze cruciale "
"diensten actief en beschikbaar zijn gedurende het proces van volledige "
"opwaardering, zodat de tijd waarin ze onbeschikbaar zijn beperkt gehouden "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:118
msgid "Prepare for recovery"
msgstr "Tref voorbereidingen om een hersteloperatie te kunnen uitvoeren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:120
msgid ""
"Although Debian tries to ensure that your system stays bootable at all "
"times, there is always a chance that you may experience problems rebooting "
"your system after the upgrade. Known potential issues are documented in "
"this and the next chapters of these Release Notes."
msgstr ""
"Hoewel Debian er tracht voor te zorgen dat uw systeem op elk moment tot "
"opstarten in staat blijft, blijft er altijd een kans bestaan dat u na de "
"opwaardering problemen ervaart bij het herstarten van het systeem. Mogelijke "
"problemen die bekend zijn, worden in dit en de volgende hoofdstukken van "
"deze notities bij de release behandeld."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:126
msgid ""
"For this reason it makes sense to ensure that you will be able to recover if "
"your system should fail to reboot or, for remotely managed systems, fail to "
"bring up networking."
msgstr ""
"Om die reden heeft het zin dat u voorbereidingen treft om in staat te zijn "
"aan de situatie te verhelpen, mocht blijken dat het heropstarten van het "
"systeem mislukt, of het herstellen van de netwerkfunctionaliteit bij vanop "
"afstand beheerde systemen niet succesvol is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:132
msgid ""
"If you are upgrading remotely via an <command>ssh</command> link it is "
"recommended that you take the necessary precautions to be able to access the "
"server through a remote serial terminal. There is a chance that, after "
"upgrading the kernel and rebooting, you will have to fix the system "
"configuration through a local console. Also, if the system is rebooted "
"accidentally in the middle of an upgrade there is a chance you will need to "
"recover using a local console."
msgstr ""
"Indien u de opwaardering via een <command>ssh</command>-verbinding vanop "
"afstand uitvoert, is het aangeraden om de nodige voorzorgen te treffen zodat "
"u in staat bent toegang te hebben tot de server via een externe seriële "
"terminal. De mogelijkheid bestaat dat u na het opwaarderen van de kernel en "
"het herstarten van het systeem, via een lokale console de "
"systeemconfiguratie zult moeten repareren. Ook is het mogelijk dat wanneer "
"het systeem middenin de opwaardering per ongeluk herstart wordt, u via een "
"lokale console herstelwerkzaamheden zult moeten uitvoeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:142
msgid ""
"Generally we recommend using the <emphasis>rescue mode</emphasis> of the "
"&releasename; Debian Installer. The advantage of using the installer is "
"that you can choose between its many methods to find one that best suits "
"your situation. For more information, please consult the section "
"<quote>Recovering a Broken System</quote> in chapter 8 of the <ulink url="
"\"&url-install-manual;\">Installation Guide</ulink> and the <ulink url="
"\"&url-wiki;DebianInstaller/FAQ\">Debian Installer FAQ</ulink>."
msgstr ""
"Over het algemeen bevelen we het gebruik aan van de "
"<emphasis>reparatiemodus</emphasis> van de Debian Installer van "
"&releasename;. Het voordeel van het gebruik van het installatiesysteem is "
"dat u de keuze heeft uit zijn talrijke methodes om er die uit te kiezen die "
"het beste aansluit bij uw situatie. Voor bijkomende informatie kunt u de "
"paragraaf <quote>Een defect systeem herstellen</quote> uit hoofdstuk 8 van "
"de <ulink url=\"&url-install-manual;\">Installatiehandleiding</ulink> "
"raadplegen en ook de <ulink url=\"&url-wiki;DebianInstaller/FAQ\">Debian "
"Installer FAQ</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:153
msgid ""
"If that fails, you will need an alternative way to boot your system so you "
"can access and repair it. One option is to use a special rescue image or a "
"Linux live CD. After booting from that, you should be able to mount your "
"root file system and <literal>chroot</literal> into it to investigate and "
"fix the problem."
msgstr ""
"Indien dat mislukt zult u een andere manier moeten vinden om uw systeem op "
"te starten, zodat u er toegang toe krijgt en het kunt herstellen. Een "
"mogelijkheid is een speciaal reparatie-image gebruiken of een Linux live-CD. "
"Nadat u daarmee het systeem opgestart heeft, zou u in staat moeten zijn het "
"basisbestandssysteem ervan aan te koppelen en er met het commando "
"<literal>chroot</literal> naar binnen te gaan om het probleem te onderzoeken "
"en te repareren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:161
msgid "Debug shell during boot using initrd"
msgstr "Een debug-shell tijdens het opstarten met initrd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:164
msgid ""
"This feature can be disabled by adding the parameter <literal>panic=0</"
"literal> to your boot parameters."
msgstr ""
"Deze functionaliteit kan uitgezet worden door de parameter <literal>panic=0</"
"literal> toe te voegen aan de opstartparameters."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:163
msgid ""
"The <systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> package "
"includes a debug shell<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> in the "
"initrds it generates. If for example the initrd is unable to mount your "
"root file system, you will be dropped into this debug shell which has basic "
"commands available to help trace the problem and possibly fix it."
msgstr ""
"Het pakket <systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> voegt "
"een debug-shell<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> toe aan het initrds "
"dat het genereert. Indien bijvoorbeeld het initrd er niet in slaagt om uw "
"basisbestandssysteem aan te koppelen, zult u terechtkomen in die debug-shell "
"waarin basiscommando's ter beschikking staan die u kunnen helpen om het "
"probleem op te sporen en te onderzoeken en het eventueel te repareren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:171
msgid ""
"Basic things to check are: presence of correct device files in <filename>/"
"dev</filename>; what modules are loaded (<literal>cat /proc/modules</"
"literal>); output of <command>dmesg</command> for errors loading drivers. "
"The output of <command>dmesg</command> will also show what device files have "
"been assigned to which disks; you should check that against the output of "
"<literal>echo $ROOT</literal> to make sure that the root file system is on "
"the expected device."
msgstr ""
"Basisgegevens die u moet controleren zijn: de aanwezigheid van correcte "
"apparaatbestanden in <filename>/dev</filename>; welke modules geladen zijn "
"(<literal>cat /proc/modules</literal>); de uitvoer van <command>dmesg</"
"command> op foutmeldingen over het laden van stuurprogramma's. De uitvoer "
"van <command>dmesg</command> zal ook laten zien welk apparaatbestand "
"toegewezen werd aan welke schijf; u moet dit toetsen aan de uitvoer van "
"<literal>echo $ROOT</literal> om er zeker van te zijn dat het "
"basisbestandssysteem zich op het verwachte apparaat bevindt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:180
msgid ""
"If you do manage to fix the problem, typing <literal>exit</literal> will "
"quit the debug shell and continue the boot process at the point it failed. "
"Of course you will also need to fix the underlying problem and regenerate "
"the initrd so the next boot won't fail again."
msgstr ""
"Indien u er in slaagt het probleem te verhelpen, kunt u de debug-shell "
"verlaten door <literal>exit</literal> te typen en vervolgens zal het "
"opstartproces op het punt waarop het mislukte verdergaan. Natuurlijk zult u "
"ook het onderliggende probleem moeten repareren en het initrd opnieuw moeten "
"genereren, zodat de volgende herstart niet opnieuw mislukt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:187
msgid "Debug shell during boot using systemd"
msgstr "Een debug-shell tijdens het opstarten met systemd"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:189
msgid ""
"If the boot fails under systemd, it is possible to obtain a debug root shell "
"by changing the kernel command line. If the basic boot succeeds, but some "
"services fail to start, it may be useful to add <literal>systemd.unit=rescue."
"target</literal> to the kernel parameters."
msgstr ""
"Indien onder systemd het opstarten mislukt, kunt u een debug-shell voor root "
"krijgen door de commandoregel voor de kernel aan te passen. Indien basaal "
"opstarten wel lukt, maar sommige diensten niet willen starten, kan het "
"nuttig zijn om <literal>systemd.unit=rescue.target</literal> toe te voegen "
"aan de parameters voor de kernel."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:196
msgid ""
"Otherwise, the kernel parameter <literal>systemd.unit=emergency.target</"
"literal> will provide you with a root shell at the earliest possible point. "
"However, this is done before mounting the root file system with read-write "
"permissions. You will have to do that manually with:"
msgstr ""
"Anders zal de kernelparameter <literal>systemd.unit=emergency.target</"
"literal> u zo vroeg mogelijk een root-shell leveren. Dit gebeurt echter "
"voordat het basisbestandssysteem aangekoppeld wordt met lees- en "
"schrijfrechten. U zult dit handmatig moeten doen met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:203
#, no-wrap
msgid "mount -o remount,rw /\n"
msgstr "mount -o remount,rw /\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:206
msgid ""
"More information on debugging a broken boot under systemd can be found in "
"the <ulink url=\"http://freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/\";> "
"Diagnosing Boot Problems</ulink> article."
msgstr ""
"Meer informatie over het onderzoeken en repareren van een defect "
"opstartproces onder systemd is te vinden in het artikel <ulink url=\"http://";
"freedesktop.org/wiki/Software/systemd/Debugging/\"> Diagnosing Boot "
"Problems</ulink>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:212
msgid ""
"If everything else fails, you might be able to boot via the old sysvinit "
"system. This requires that <systemitem role=\"package\">sysvinit</"
"systemitem> is still installed and the binary <filename>/lib/sysvinit/init</"
"filename> is included in your initramfs. If these requirements are met, add "
"<literal>init=/lib/sysvinit/init</literal> on the kernel command-line and it "
"will boot with the sysvinit binary."
msgstr ""
"Indien al de rest mislukt, slaagt u er misschien wel in op te starten via "
"het oude sysvinit-systeem. Daarvoor is het wel nodig dat <systemitem role="
"\"package\">sysvinit</systemitem> nog steeds geïnstalleerd is en dat het "
"binaire bestand <filename>/lib/sysvinit/init</filename> opgenomen is in uw "
"initramfs. Is aan deze vereisten voldaan, voeg dan <literal>init=/lib/"
"sysvinit/init</literal> toe aan de commandoregel voor de kernel en het "
"binaire bestand sysvinit zal gebruikt worden om op te starten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:224
msgid "Prepare a safe environment for the upgrade"
msgstr "Maak een veilige omgeving klaar voor de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:226
msgid ""
"The distribution upgrade should be done either locally from a textmode "
"virtual console (or a directly connected serial terminal), or remotely via "
"an <command>ssh</command> link."
msgstr ""
"Het opwaarderen van de distributie moet ofwel lokaal gebeuren in tekstmodus "
"vanaf een virtuele console (of een rechtstreeks aangesloten seriële "
"terminal), ofwel vanop afstand via een <command>ssh</command>-verbinding."

#. type: Content of: <chapter><section><section><important><para>
#: en/upgrading.dbk:232
msgid ""
"If you are using some VPN services (such as <systemitem role=\"package"
"\">tinc</systemitem>) they might not be available throughout the upgrade "
"process. Please see <xref linkend=\"services-downtime\"/>."
msgstr ""
"Indien u bepaalde VPN-diensten (zoals <systemitem role=\"package\">tinc</"
"systemitem>) gebruikt, zijn die mogelijk niet beschikbaar gedurende het "
"opwaarderingsproces. Zie in dat verband <xref linkend=\"services-downtime\"/"
">."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:239
msgid ""
"In order to gain extra safety margin when upgrading remotely, we suggest "
"that you run upgrade processes in the virtual console provided by the "
"<command>screen</command> program, which enables safe reconnection and "
"ensures the upgrade process is not interrupted even if the remote connection "
"process fails."
msgstr ""
"Om bij het vanop afstand opwaarderen een extra veiligheidsmarge in te "
"bouwen, suggereren we dat u de opwaarderingsprocessen uitvoert in de "
"virtuele console die door het programma <command>screen</command> geleverd "
"wordt. Dit laat toe om op een veilige manier opnieuw verbinding te maken en "
"garandeert dat het opwaarderingsproces niet onderbroken wordt, zelfs als het "
"proces van verbinden vanop afstand, fout loopt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><important><para>
#: en/upgrading.dbk:247
msgid ""
"You should <emphasis>not</emphasis> upgrade using <command>telnet</command>, "
"<command>rlogin</command>, <command>rsh</command>, or from an X session "
"managed by <command>xdm</command>, <command>gdm</command> or <command>kdm</"
"command> etc. on the machine you are upgrading. That is because each of "
"those services may well be terminated during the upgrade, which can result "
"in an <emphasis>inaccessible</emphasis> system that is only half-upgraded. "
"Use of the GNOME application <command>update-manager</command> is "
"<emphasis>strongly discouraged</emphasis> for upgrades to new releases, as "
"this tool relies on the desktop session remaining active."
msgstr ""
"Voer de opwaardering <emphasis>niet</emphasis> uit met <command>telnet</"
"command>, <command>rlogin</command>, <command>rsh</command>, of vanuit een X-"
"sessie die beheerd wordt door <command>xdm</command>, <command>gdm</command> "
"of <command>kdm</command>, enz. op de computer die u gaat opwaarderen. De "
"reden is dat elk van deze diensten tijdens de opwaardering beëindigd zal "
"worden, hetgeen kan leiden tot een <emphasis>ontoegankelijk</emphasis> "
"systeem dat slechts gedeeltelijk opgewaardeerd is. Het gebruik van de GNOME-"
"toepassing <command>update-manager</command> wordt <emphasis>stellig "
"ontraden</emphasis> voor opwaarderingen naar een nieuwe release, vermits het "
"voor dit programma nodig is dat de desktopsessie actief blijft."

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:261
#, no-wrap
msgid ""
"TODO: surely gdm/kdm are sane?\n"
"(vorlon) haha, no, gdm is not; I had that thought, and tested a gdm\n"
"     restart on my live session ;)\n"
msgstr ""
"TODO: surely gdm/kdm are sane?\n"
"(vorlon) haha, no, gdm is not; I had that thought, and tested a gdm\n"
"     restart on my live session ;)\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:267
msgid ""
"Users of the watchdog daemon provided by the <systemitem role=\"package"
"\">micro-evtd</systemitem> package should stop the daemon and disable the "
"watchdog timer before the upgrade, to avoid a spurious reboot in the middle "
"of the upgrade process:"
msgstr ""
"Gebruikers van de achtergronddienst watchdog uit het pakket <systemitem role="
"\"package\">micro-evtd</systemitem> moeten voor de opwaardering de "
"achtergronddienst stoppen en de timer van watchdog uitschakelen om een "
"ongepaste herstart middenin de opwaardering te vermijden:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:272
#, no-wrap
msgid ""
"# service micro-evtd stop\n"
"# /usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off"
msgstr ""
"# service micro-evtd stop\n"
"# /usr/sbin/microapl -a system_set_watchdog off"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:281
msgid "Checking system status"
msgstr "De toestand van het systeem controleren"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:283
msgid ""
"The upgrade process described in this chapter has been designed for upgrades "
"from <quote>pure</quote> &oldreleasename; systems without third-party "
"packages. For the greatest reliability of the upgrade process, you may wish "
"to remove third-party packages from your system before you begin upgrading."
msgstr ""
"Het opwaarderingsproces dat in dit hoofdstuk beschreven wordt, is ontworpen "
"voor opwaarderingen van <quote>pure</quote> &oldreleasename;-systemen zonder "
"pakketten van derden. Om uw opwaarderingsproces zo betrouwbaar mogelijk te "
"laten verlopen, zou u ervoor kunnen kiezen om deze pakketten van derden van "
"het systeem te verwijderen voor u met opwaarderen begint."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:290
msgid ""
"Direct upgrades from Debian releases older than &oldrelease; "
"(&oldreleasename;) are not supported. Please follow the instructions in "
"the <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
"releasenotes\">Release Notes for &debian; &oldrelease;</ulink> to upgrade to "
"&oldrelease; first."
msgstr ""
"Rechtstreekse opwaarderingen vanaf uitgaven van Debian die ouder zijn dan "
"&oldrelease; (&oldreleasename;) worden niet ondersteund. Volg de instructies "
"uit de <ulink url=\"https://www.debian.org/releases/&oldreleasename;/";
"releasenotes\">Notities bij de uitgave van &debian; &oldrelease;</ulink> om "
"eerst naar &oldrelease; op te waarderen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:297
msgid ""
"This procedure also assumes your system has been updated to the latest point "
"release of &oldreleasename;. If you have not done this or are unsure, "
"follow the instructions in <xref linkend=\"old-upgrade\"/>."
msgstr ""
"Deze werkwijze veronderstelt ook dat uw systeem reeds opgewaardeerd is naar "
"de recentste onderversie (point release) van &oldreleasename;. Is dat nog "
"niet gebeurd of weet u het niet, volg dan de instructies uit <xref linkend="
"\"old-upgrade\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:303
msgid "Review actions pending in package manager"
msgstr ""
"Kijk na of het programma voor pakketbeheer acties in de wachtrij heeft staan"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:305
msgid ""
"In some cases, the use of <command>apt-get</command> for installing packages "
"instead of <command>aptitude</command> might make <command>aptitude</"
"command> consider a package as <quote>unused</quote> and schedule it for "
"removal. In general, you should make sure the system is fully up-to-date "
"and <quote>clean</quote> before proceeding with the upgrade."
msgstr ""
"In sommige gevallen gebeurt het dat wanneer <command>apt-get</command> in "
"plaats van <command>aptitude</command> gebruikt werd voor het installeren "
"van pakketten, het programma <command>aptitude</command> een pakket als "
"<quote>ongebruikt</quote> gaat beschouwen en het in de wachtrij plaatst om "
"verwijderd te worden. In het algemeen zou u er moeten voor zorgen dat het "
"systeem volledig up-to-date en <quote>zuiver</quote> is voor u met het "
"opwaarderen begint."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:312
msgid ""
"Because of this you should review if there are any pending actions in the "
"package manager <command>aptitude</command>. If a package is scheduled for "
"removal or update in the package manager, it might negatively impact the "
"upgrade procedure. Note that correcting this is only possible if your "
"<filename>sources.list</filename> still points to <emphasis>&oldreleasename;"
"</emphasis> and not to <emphasis>stable</emphasis> or <emphasis>&releasename;"
"</emphasis>; see <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Om die reden zou u moeten nagaan of er in het programma voor pakketbeheer "
"<command>aptitude</command> geen acties in de wachtrij staan. Indien er in "
"het programma voor pakketbeheer ingepland staat dat een pakket verwijderd of "
"opgewaardeerd moet worden, kan dit de opwaarderingsprocedure negatief "
"beïnvloeden. Merk op dat u dit enkel kunt corrigeren als uw bestand "
"<filename>sources.list</filename> nog steeds verwijst naar "
"<emphasis>&oldreleasename;</emphasis> en niet naar <emphasis>stable</"
"emphasis> of <emphasis>&releasename;</emphasis>; zie <xref linkend=\"old-"
"sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:321
msgid ""
"To perform this review, launch <command>aptitude</command> in <quote>visual "
"mode</quote> and press <keycap>g</keycap> (<quote>Go</quote>). If it shows "
"any actions, you should review them and either fix them or implement the "
"suggested actions. If no actions are suggested you will be presented with a "
"message saying <quote>No packages are scheduled to be installed, removed, or "
"upgraded</quote>."
msgstr ""
"Om dit te onderzoeken moet u het programma <command>aptitude</command> "
"opstarten in <quote>visuele modus</quote> en op <keycap>g</keycap> "
"(<quote>Go</quote>) drukken. Indien het programma bepaalde acties toont, "
"moet u ze onderzoeken en ze ofwel repareren of de voorgestelde acties "
"uitvoeren. Indien er geen acties gesuggereerd worden, zult u de melding "
"krijgen <quote>Er zijn geen pakketten gepland voor installatie, opwaardering "
"of verwijdering</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:330
msgid "Disabling APT pinning"
msgstr "APT-verankering (pinning) uitschakelen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:332
msgid ""
"If you have configured APT to install certain packages from a distribution "
"other than stable (e.g. from testing), you may have to change your APT "
"pinning configuration (stored in <filename>/etc/apt/preferences</filename> "
"and <filename>/etc/apt/preferences.d/</filename>) to allow the upgrade of "
"packages to the versions in the new stable release. Further information on "
"APT pinning can be found in <citerefentry> <refentrytitle>apt_preferences</"
"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."
msgstr ""
"Indien u APT geconfigureerd heeft om bepaalde pakketten te installeren uit "
"een andere distributie dan uit stable (bijvoorbeeld uit testing), zult u de "
"configuratie voor APT pinning (opgeslagen in <filename>/etc/apt/preferences</"
"filename> en <filename>/etc/apt/preferences.d/</filename>) moeten wijzigen "
"om de opwaardering van pakketten naar versies uit de nieuwe stabiele release "
"mogelijk te maken. Bijkomende informatie over APT-verankering (pinning) is "
"te vinden in de man-pagina <citerefentry> <refentrytitle>apt_preferences</"
"refentrytitle> <manvolnum>5</manvolnum> </citerefentry>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:343
msgid "Checking packages status"
msgstr "De toestand van pakketten controleren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:345
msgid ""
"Regardless of the method used for upgrading, it is recommended that you "
"check the status of all packages first, and verify that all packages are in "
"an upgradable state. The following command will show any packages which "
"have a status of Half-Installed or Failed-Config, and those with any error "
"status."
msgstr ""
"Ongeacht de gebruikte methode van opwaarderen is het aanbevolen om eerst de "
"toestand van alle pakketten te controleren en na te gaan of alle pakketten "
"zich in een opwaardeerbare toestand bevinden. Het volgende commando toont "
"pakketten die een status hebben van Half-Installed (gedeeltelijk "
"geïnstalleerd) of Failed-Config (mislukte configuratie) en de pakketten met "
"een foutstatus."

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:351
#, no-wrap
msgid "# dpkg --audit\n"
msgstr "# dpkg --audit\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:354
msgid ""
"You could also inspect the state of all packages on your system using "
"<command>aptitude</command> or with commands such as"
msgstr ""
"U kunt de toestand van alle pakketten op uw systeem ook controleren met "
"<command>aptitude</command> of met commando's zoals"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:359
#, no-wrap
msgid "# dpkg -l | pager\n"
msgstr "# dpkg -l | pager\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:362
msgid "or"
msgstr "of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:365
#, no-wrap
msgid "# dpkg --get-selections \"*\" &gt; ~/curr-pkgs.txt\n"
msgstr "# dpkg --get-selections \"*\" &gt; ~/curr-pkgs.txt\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:368
msgid ""
"It is desirable to remove any holds before upgrading. If any package that "
"is essential for the upgrade is on hold, the upgrade will fail."
msgstr ""
"Het is wenselijk om eventuele 'hold'-markeringen (pakketten die gemarkeerd "
"staan als te handhaven in de huidige versie) voor de opwaardering te "
"verwijderen. Indien een pakket dat essentieel is voor de opwaardering als te "
"handhaven gemarkeerd staat, zal de opwaardering mislukken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:372
msgid ""
"Note that <command>aptitude</command> uses a different method for "
"registering packages that are on hold than <command>apt-get</command> and "
"<command>dselect</command>. You can identify packages on hold for "
"<command>aptitude</command> with"
msgstr ""
"Merk op dat <command>aptitude</command> een andere methode gebruikt dan "
"<command>apt-get</command> en <command>dselect</command> om te registreren "
"dat een pakket op de huidige versie gehandhaafd moet worden. U kunt de "
"pakketten die voor <command>aptitude</command> als te handhaven geboekt "
"staan, vinden met"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:378
#, no-wrap
msgid "# aptitude search \"~ahold\" \n"
msgstr "# aptitude search \"~ahold\" \n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:381
msgid ""
"If you want to check which packages you had on hold for <command>apt-get</"
"command>, you should use"
msgstr ""
"Wilt u nagaan welke pakketten voor <command>apt-get</command> als te "
"handhaven ingesteld staan, dan moet u het volgende commando gebruiken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:385
#, no-wrap
msgid "# dpkg --get-selections | grep 'hold$'\n"
msgstr "# dpkg --get-selections | grep 'hold$'\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:388
msgid ""
"If you changed and recompiled a package locally, and didn't rename it or put "
"an epoch in the version, you must put it on hold to prevent it from being "
"upgraded."
msgstr ""
"Indien u lokaal een pakket aanpaste en opnieuw compileerde, maar het geen "
"andere naam gaf of geen epoch in het versienummer opnam, dan moet u het "
"markeren als te handhaven (on hold) om te voorkomen dat het opgewaardeerd "
"wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:393
msgid ""
"The <quote>hold</quote> package state for <command>apt-get</command> can be "
"changed using:"
msgstr ""
"U kunt voor <command>apt-get</command> de 'te handhaven'-status van een "
"pakket wijzigen met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:396
#, no-wrap
msgid "# echo <replaceable>package_name</replaceable> hold | dpkg --set-selections\n"
msgstr "# echo <replaceable>pakket_naam</replaceable> hold | dpkg --set-selections\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:399
msgid ""
"Replace <literal>hold</literal> with <literal>install</literal> to unset the "
"<quote>hold</quote> state."
msgstr ""
"Vervang <literal>hold</literal> door <literal>install</literal> om de "
"<quote>hold</quote>-status (de 'te handhaven'-status) ongedaan te maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:403
msgid ""
"If there is anything you need to fix, it is best to make sure your "
"<filename>sources.list</filename> still refers to &oldreleasename; as "
"explained in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Als er nog iets is dat u moet repareren, is het best om ervoor te zorgen dat "
"uw bestand <filename>sources.list</filename> nog blijft verwijzen naar "
"&oldreleasename;, zoals uitgelegd werd in <xref linkend=\"old-sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:410
msgid "The proposed-updates section"
msgstr "De archiefafdeling proposed-updates"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:412
msgid ""
"If you have listed the <literal>proposed-updates</literal> section in your "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename> file, you should remove it from "
"that file before attempting to upgrade your system. This is a precaution to "
"reduce the likelihood of conflicts."
msgstr ""
"Indien u in uw bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> de "
"archiefafdeling <literal>proposed-updates</literal> opgenomen heeft, moet u "
"die vermelding verwijderen uit dat bestand vooraleer u uw systeem probeert "
"op te waarderen. Dit is een voorzorgsmaatregel om de kans op conflicten te "
"verkleinen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:421
msgid "Unofficial sources"
msgstr "Niet-officiële pakketbronnen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:423
msgid ""
"If you have any non-Debian packages on your system, you should be aware that "
"these may be removed during the upgrade because of conflicting "
"dependencies. If these packages were installed by adding an extra package "
"archive in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename>, you should check "
"if that archive also offers packages compiled for &releasename; and change "
"the source line accordingly at the same time as your source lines for Debian "
"packages."
msgstr ""
"Als u op uw systeem pakketten heeft die niet van Debian afkomstig zijn, moet "
"u weten dat deze tijdens de opwaardering eventueel verwijderd kunnen worden "
"wegens tegenstrijdige vereisten. Indien deze pakketten geïnstalleerd werden "
"via het toevoegen van een extra pakketarchief in uw bestand <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename>, ga dan na of dat archief ook pakketten aanbiedt "
"die gecompileerd werden voor &releasename; en pas die pakketbronregel aan op "
"hetzelfde moment waarop u de pakketbronregels voor de pakketten van Debian "
"aanpast."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:434
msgid ""
"Debian's package management system normally does not allow a package to "
"remove or replace a file owned by another package unless it has been defined "
"to replace that package."
msgstr ""
"Het pakketbeheersysteem van Debian laat normaal niet toe dat een pakket een "
"bestand verwijdert of vervangt dat eigendom is van een ander pakket, tenzij "
"het bedoeld is om dat pakket te vervangen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:431
msgid ""
"Some users may have <emphasis>unofficial</emphasis> backported <quote>newer</"
"quote> versions of packages that <emphasis>are</emphasis> in Debian "
"installed on their &oldreleasename; system. Such packages are most likely "
"to cause problems during an upgrade as they may result in file "
"conflicts<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. <xref linkend=\"trouble"
"\"/> has some information on how to deal with file conflicts if they should "
"occur."
msgstr ""
"Het is mogelijk dat sommige gebruikers op hun &oldreleasename;-systeem "
"<quote>recentere</quote> versies hebben, afkomstig van <emphasis>niet-"
"officiële</emphasis> backports (voor de stabiele release geschikt gemaakte "
"recentere softwareversies), van pakketten die <emphasis>wel degelijk</"
"emphasis> in Debian aanwezig zijn. Dergelijke pakketten hebben een grote "
"kans om tijdens de opwaardering voor problemen te zorgen, vermits ze kunnen "
"leiden tot bestandsconflicten<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>. "
"<xref linkend=\"trouble\"/> bevat enig informatie over hoe u met "
"bestandsconflicten kunt omgaan mochten die zich manifesteren."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:446
msgid "Preparing sources for APT"
msgstr "Pakketbronnen voor APT klaarmaken"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:448
msgid ""
"Before starting the upgrade you must set up <systemitem role=\"package"
"\">apt</systemitem>'s configuration file for package lists, <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename>."
msgstr ""
"Voor u met opwaarderen begint moet u het configuratiebestand van <systemitem "
"role=\"package\">apt</systemitem> voor pakketlijsten, <filename>/etc/apt/"
"sources.list</filename>, instellen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:453
msgid ""
"<systemitem role=\"package\">apt</systemitem> will consider all packages "
"that can be found via any <quote><literal>deb</literal></quote> line, and "
"install the package with the highest version number, giving priority to the "
"first line in the file (thus where you have multiple mirror locations, you'd "
"typically first name a local hard disk, then <acronym>CD-ROM</acronym>s, and "
"then HTTP/FTP mirrors)."
msgstr ""
"<systemitem role=\"package\">apt</systemitem> houdt rekening met alle "
"pakketten die via een <quote><literal>deb</literal></quote>-regel te vinden "
"zijn en installeert het pakket met het hoogste versienummer. Daarbij geeft "
"het voorrang aan de eerste regel in het bestand (indien u dus bronnen van "
"verschillende locaties gebruikt, zult u gewoonlijk eerst een lokale harde "
"schijf vermelden, dan <acronym>CD</acronym>'s en daarna HTTP/FTP-"
"spiegelservers)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:461
msgid ""
"A release can often be referred to both by its codename (e.g. "
"<literal>&oldreleasename;</literal>, <literal>&releasename;</literal>) and "
"by its status name (i.e. <literal>oldstable</literal>, <literal>stable</"
"literal>, <literal>testing</literal>, <literal>unstable</literal>). "
"Referring to a release by its codename has the advantage that you will never "
"be surprised by a new release and for this reason is the approach taken "
"here. It does of course mean that you will have to watch out for release "
"announcements yourself. If you use the status name instead, you will just "
"see loads of updates for packages available as soon as a release has "
"happened."
msgstr ""
"Dikwijls kan naar een uitgave verwezen worden met zijn codenaam (bijv. "
"<literal>&oldreleasename;</literal>, <literal>&releasename;</literal>) en "
"met zijn statusnaam (d.w.z. <literal>oldstable</literal>, <literal>stable</"
"literal>, <literal>testing</literal>, <literal>unstable</literal>). Naar een "
"uitgave verwijzen met de codenaam ervan heeft het voordeel dat u nooit "
"verrast zult worden door een nieuwe uitgave. Om die reden gebruiken we hier "
"deze benadering. Dit betekent natuurlijk dat u zelf zult moeten uitkijken "
"naar de aankondiging van een nieuwe uitgave. Maakt u daarentegen gebruik van "
"de statusnaam, dan zult u van zodra een release plaats vond merken dat er "
"voor een massa pakketten updates beschikbaar gekomen zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:473
msgid "Adding APT Internet sources"
msgstr "Op het internet aanwezige pakketbronnen voor APT toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:475
msgid ""
"The default configuration is set up for installation from the main Debian "
"Internet servers, but you may wish to modify <filename>/etc/apt/sources."
"list</filename> to use other mirrors, preferably a mirror that is closest to "
"you in network terms."
msgstr ""
"De standaardconfiguratie staat zo ingesteld dat voor installaties via het "
"internet gebruik gemaakt wordt van de hoofdservers van Debian. U zult "
"wellicht het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> willen "
"aanpassen om andere spiegelservers te gebruiken, bij voorkeur een "
"spiegelserver die in netwerktermen het meest dichtstbij is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:480
msgid ""
"Debian HTTP or FTP mirror addresses can be found at <ulink url=\"&url-debian-"
"mirrors;\"></ulink> (look at the <quote>list of Debian mirrors</quote> "
"section). HTTP mirrors are generally speedier than FTP mirrors."
msgstr ""
"De adressen van HTTP- en FTP-servers zijn te vinden op <ulink url=\"&url-"
"debian-mirrors;\"></ulink> (kijk bij de paragraaf met als titel <quote>Lijst "
"van Debian spiegelservers</quote>). Over het algemeen zijn HTTP-"
"spiegelservers sneller dan FTP-spiegelservers."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:485
msgid ""
"For example, suppose your closest Debian mirror is <literal>&url-debian-"
"mirror-eg;</literal>. When inspecting that mirror with a web browser or FTP "
"program, you will notice that the main directories are organized like this:"
msgstr ""
"Een voorbeeld: vooronderstel dat de dichtstbijzijnde Debian spiegelserver "
"<literal>&url-debian-mirror-eg;</literal> is. Als u op deze spiegelserver "
"met een webbrowser gaat kijken of met een FTP-programma, dan zult u merken "
"dat de hoofdmappen op de volgende manier georganiseerd zijn:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:491
#, no-wrap
msgid ""
"&url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"&url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
msgstr ""
"&url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"&url-debian-mirror-eg;/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:495
msgid ""
"To use this mirror with <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, you "
"add this line to your <filename>sources.list</filename> file:"
msgstr ""
"Om met <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> van deze spiegelserver "
"gebruik te maken, voegt u deze regel toe aan het bestand <filename>sources."
"list</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:498
#, no-wrap
msgid "deb &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename; main contrib"
msgstr "deb &url-debian-mirror-eg;/debian &releasename; main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:500 en/upgrading.dbk:531
msgid ""
"Note that the <quote><literal>dists</literal></quote> is added implicitly, "
"and the arguments after the release name are used to expand the path into "
"multiple directories."
msgstr ""
"Merk op dat <quote><literal>dists</literal></quote> impliciet toegevoegd "
"wordt en dat de argumenten na de naam van de release gebruikt worden om het "
"pad uit te breiden tot meerdere mappen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:504 en/upgrading.dbk:535
msgid ""
"After adding your new sources, disable the previously existing "
"<quote><literal>deb</literal></quote> lines in <filename>sources.list</"
"filename> by placing a hash sign (<literal>#</literal>) in front of them."
msgstr ""
"Nadat u de nieuwe pakketbronnen toegevoegd heeft in <filename>sources.list</"
"filename>, moet u de eerdere <quote><literal>deb</literal></quote>-regels "
"die er in voorkomen deactiveren door er een hash-teken (<literal>#</"
"literal>) voor te plaatsen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:511
msgid "Adding APT sources for a local mirror"
msgstr "APT-pakketbronnen van een lokale spiegelserver toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:513
msgid ""
"Instead of using HTTP or FTP package mirrors, you may wish to modify "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename> to use a mirror on a local disk "
"(possibly mounted over <acronym>NFS</acronym>)."
msgstr ""
"In plaats van een HTTP- of FTP-pakketspiegelserver te gebruiken kunt u "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename> ook instellen om gebruik te maken "
"van een spiegelserver op een lokale harde schijf (mogelijk aangekoppeld over "
"<acronym>NFS</acronym>)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:518
msgid ""
"For example, your package mirror may be under <filename>/var/ftp/debian/</"
"filename>, and have main directories like this:"
msgstr ""
"Bijvoorbeeld: uw pakketspiegelserver bevindt zich onder <filename>/var/ftp/"
"debian/</filename> en heeft de volgende hoofdmappen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:522
#, no-wrap
msgid ""
"/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"
msgstr ""
"/var/ftp/debian/dists/&releasename;/main/binary-&architecture;/...\n"
"/var/ftp/debian/dists/&releasename;/contrib/binary-&architecture;/...\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:526
msgid ""
"To use this with <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, add this "
"line to your <filename>sources.list</filename> file:"
msgstr ""
"Om met <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> van deze spiegelserver "
"gebruik te maken, voegt u deze regel toe aan het bestand <filename>sources."
"list</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:529
#, no-wrap
msgid "deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib"
msgstr "deb file:/var/ftp/debian &releasename; main contrib"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:542
msgid "Adding APT sources from optical media"
msgstr "APT-pakketbronnen van optische media toevoegen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:544
msgid ""
"If you want to use <emphasis>only</emphasis> CDs (or DVDs or Blu-ray Discs), "
"comment out the existing <quote><literal>deb</literal></quote> lines in "
"<filename>/etc/apt/sources.list</filename> by placing a hash sign "
"(<literal>#</literal>) in front of them."
msgstr ""
"Indien u <emphasis>enkel</emphasis> CD's (of DVD's of blu-ray-dvd's) wenst "
"te gebruiken, maak dan van de bestaande <quote><literal>deb</literal></"
"quote>-regels in <filename>/etc/apt/sources.list</filename> eenvoudige "
"commentaarregels door er een hash-teken (<literal>#</literal>) voor te "
"plaatsen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:550
msgid ""
"Make sure there is a line in <filename>/etc/fstab</filename> that enables "
"mounting your CD-ROM drive at the <filename>/media/cdrom</filename> mount "
"point. For example, if <filename>/dev/sr0</filename> is your CD-ROM drive, "
"<filename>/etc/fstab</filename> should contain a line like:"
msgstr ""
"Controleer of <filename>/etc/fstab</filename> een regel bevat die het "
"mogelijk maakt om uw CD-station aan te koppelen aan het aankoppelpunt "
"<filename>/media/cdrom</filename>. Indien bijvoorbeeld <filename>/dev/sr0</"
"filename> uw CD-station is, moet <filename>/etc/fstab</filename> een regel "
"bevatten zoals deze:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:557
#, no-wrap
msgid "/dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0\n"
msgstr "/dev/sr0 /media/cdrom auto noauto,ro 0 0\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:560
msgid ""
"Note that there must be <emphasis>no spaces</emphasis> between the words "
"<literal>noauto,ro</literal> in the fourth field."
msgstr ""
"Merk op dat er <emphasis>geen spaties</emphasis> mogen staan tussen de "
"woorden <literal>noauto,ro</literal> in het vierde veld."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:564
msgid "To verify it works, insert a CD and try running"
msgstr ""
"Om na te gaan of het werkt, kunt u een CD in het station plaatsen en de "
"volgende commando's uitvoeren:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:567
#, no-wrap
msgid ""
"# mount /media/cdrom  # this will mount the CD to the mount point\n"
"# ls -alF /media/cdrom # this should show the CD's root directory\n"
"# umount /media/cdrom  # this will unmount the CD\n"
msgstr ""
"# mount /media/cdrom  # hiermee koppelt u de CD aan het aankoppelpunt aan\n"
"# ls -alF /media/cdrom # dit moet de inhoud tonen van de basismap van de CD\n"
"# umount /media/cdrom  # hiermee ontkoppelt u de CD opnieuw\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:572
msgid "Next, run:"
msgstr "Voer vervolgens het volgende commando uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:575
#, no-wrap
msgid "# apt-cdrom add\n"
msgstr "# apt-cdrom add\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:578
msgid ""
"for each Debian Binary CD-ROM you have, to add the data about each CD to "
"APT's database."
msgstr ""
"voor elke CD met Debian-pakketten waarover u beschikt, om zo de gegevens "
"over elke CD toe te voegen aan de databank van APT."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:586
msgid "Upgrading packages"
msgstr "Pakketten opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:588
msgid ""
"The recommended way to upgrade from previous &debian; releases is to use the "
"package management tool <command>apt-get</command>. In previous releases, "
"<command>aptitude</command> was recommended for this purpose, but recent "
"versions of <command>apt-get</command> provide equivalent functionality and "
"also have shown to more consistently give the desired upgrade results."
msgstr ""
"De aanbevolen manier om op te waarderen vanuit eerdere releases van &debian; "
"is het pakketbeheergereedschap <command>apt-get</command> gebruiken. Bij "
"eerdere releases werd voor dit doel <command>aptitude</command> aanbevolen, "
"maar de nieuwste versies van <command>apt-get</command> bieden een "
"evenwaardige functionaliteit en hebben ook bewezen op een meer consistente "
"wijze de gewenste opwaarderingsresultaten te kunnen leveren."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:596
msgid ""
"Don't forget to mount all needed partitions (notably the root and <filename>/"
"usr</filename> partitions) read-write, with a command like:"
msgstr ""
"Vergeet niet alle partities die nodig zijn (in het bijzonder de root-"
"partitie en de <filename>/usr</filename>-partitie), aan te koppelen voor "
"lezen en schrijven met een commando zoals:"

#. type: Content of: <chapter><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:600
#, no-wrap
msgid "# mount -o remount,rw /<replaceable>mountpoint</replaceable>\n"
msgstr "# mount -o remount,rw /<replaceable>aankoppelpunt</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:603
msgid ""
"Next you should double-check that the APT source entries (in <filename>/etc/"
"apt/sources.list</filename>) refer either to <quote><literal>&releasename;</"
"literal></quote> or to <quote><literal>stable</literal></quote>. There "
"should not be any sources entries pointing to &oldreleasename;."
msgstr ""
"Nadien moet u zeker nog eens controleren of de vermeldingen van de "
"pakketbronnen voor APT (in <filename>/etc/apt/sources.list</filename>) ofwel "
"verwijzen naar <quote><literal>&releasename;</literal></quote> of naar "
"<quote><literal>stable</literal></quote>. Er zouden geen "
"pakketbronvermeldingen mogen verwijzen naar &oldreleasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><para><note><para>
#: en/upgrading.dbk:609
msgid ""
"Source lines for a CD-ROM might sometimes refer to <quote><literal>unstable</"
"literal></quote>; although this may be confusing, you should <emphasis>not</"
"emphasis> change it."
msgstr ""
"Regels waarin een CD als pakketbron functioneert verwijzen soms naar "
"<quote><literal>unstable</literal></quote>. Hoewel dit voor verwarring "
"zorgt, mag u deze regel <emphasis>niet</emphasis> aanpassen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:617
msgid "Recording the session"
msgstr "De sessie opnemen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:619
msgid ""
"It is strongly recommended that you use the <command>/usr/bin/script</"
"command> program to record a transcript of the upgrade session. Then if a "
"problem occurs, you will have a log of what happened, and if needed, can "
"provide exact information in a bug report. To start the recording, type:"
msgstr ""
"Het wordt sterk aanbevolen dat u het programma <command>/usr/bin/script</"
"command> gebruikt om een transcriptie te maken van de opwaarderingssessie. "
"Als er zich dan een probleem voordoet, zult u een logbestand hebben met een "
"beschrijving van wat er gebeurde en kunt u zo nodig exacte informatie geven "
"in een bugrapport. Om het opnemen te starten, typt u:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:625
#, no-wrap
msgid "# script -t 2&gt;~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.time -a ~/upgrade-&releasename;<replaceable>step</replaceable>.script\n"
msgstr "# script -t 2&gt;~/upgrade-&releasename;<replaceable>stap</replaceable>.time -a ~/upgrade-&releasename;<replaceable>stap</replaceable>.script\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:628
msgid ""
"or similar. If you have to rerun the typescript (e.g. if you have to reboot "
"the system) use different <replaceable>step</replaceable> values to indicate "
"which step of the upgrade you are logging. Do not put the typescript file in "
"a temporary directory such as <filename>/tmp</filename> or <filename>/var/"
"tmp</filename> (files in those directories may be deleted during the upgrade "
"or during any restart)."
msgstr ""
"of iets dergelijks. Indien u het script opnieuw moet starten (bijv. als u "
"het systeem moet herstarten), gebruik dan andere waarden voor "
"<replaceable>stap</replaceable> om een aanduiding te hebben over voor welke "
"stap in het opwaarderingsproces u een logbestand aanmaakt. Laat het script "
"zijn logbestand niet in een tijdelijke map, zoals <filename>/tmp</filename> "
"of <filename>/var/tmp</filename> plaatsen (bestanden in deze mappen kunnen "
"verwijderd worden tijdens de opwaardering of bij een herstart van de "
"computer)."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:636
msgid ""
"The typescript will also allow you to review information that has scrolled "
"off-screen. If you are at the system's console, just switch to VT2 (using "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></"
"keycombo>) and, after logging in, use <literal>less -R ~root/upgrade-"
"&releasename;.script</literal> to view the file."
msgstr ""
"De transcriptie zal u ook de mogelijkheid bieden om informatie na te kijken "
"die tijdens de opwaardering over het scherm wegscrolde. Als u zich aan de "
"console van het systeem bevindt, moet u gewoon overschakelen naar VT2 (met "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F2</keycap></keycombo>) "
"en nadat u aangemeld bent, het commando <literal>less -R ~root/upgrade-"
"&releasename;.script</literal> gebruiken om het bestand in te kijken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:644
msgid ""
"After you have completed the upgrade, you can stop <command>script</command> "
"by typing <literal>exit</literal> at the prompt."
msgstr ""
"Nadat u de opwaardering afgerond heeft, kunt u het programma "
"<command>script</command> stoppen door aan de prompt <literal>exit</literal> "
"te typen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><programlisting>
#: en/upgrading.dbk:649
#, no-wrap
msgid ""
"TODO: (jfs) Could mention the script I provided in #400725 which is useful if\n"
"you have not dumped the timing file\n"
msgstr ""
"TODO: (jfs) Could mention the script I provided in #400725 which is useful if\n"
"you have not dumped the timing file\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:654
msgid ""
"If you have used the <emphasis>-t</emphasis> switch for <command>script</"
"command> you can use the <command>scriptreplay</command> program to replay "
"the whole session:"
msgstr ""
"Indien u het programma <command>script</command> met de schakeloptie "
"<emphasis>-t</emphasis> gebruikte, kunt u het programma "
"<command>scriptreplay</command> gebruiken om de hele sessie opnieuw af te "
"spelen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:659
#, no-wrap
msgid "# scriptreplay ~/upgrade-&releasename;.time ~/upgrade-&releasename;.script\n"
msgstr "# scriptreplay ~/upgrade-&releasename;.time ~/upgrade-&releasename;.script\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:664
msgid "Updating the package list"
msgstr "De pakketlijst bijwerken"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:666
msgid ""
"First the list of available packages for the new release needs to be "
"fetched. This is done by executing:"
msgstr ""
"Eerst moet de lijst met beschikbare pakketten uit de nieuwe uitgave "
"opgehaald worden. Dit gebeurt met het volgende commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:670
#, no-wrap
msgid "# apt-get update\n"
msgstr "# apt-get update\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:675
msgid "Make sure you have sufficient space for the upgrade"
msgstr "Zorg voor voldoende vrije schijfruimte voor de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:677
msgid ""
"You have to make sure before upgrading your system that you will have "
"sufficient hard disk space when you start the full system upgrade described "
"in <xref linkend=\"upgrading-full\"/>. First, any package needed for "
"installation that is fetched from the network is stored in <filename>/var/"
"cache/apt/archives</filename> (and the <filename>partial/</filename> "
"subdirectory, during download), so you must make sure you have enough space "
"on the file system partition that holds <filename>/var/</filename> to "
"temporarily download the packages that will be installed in your system. "
"After the download, you will probably need more space in other file system "
"partitions in order to both install upgraded packages (which might contain "
"bigger binaries or more data) and new packages that will be pulled in for "
"the upgrade. If your system does not have sufficient space you might end up "
"with an incomplete upgrade that is difficult to recover from."
msgstr ""
"Vooraleer u uw systeem opwaardeert moet u ervoor zorgen dat u voldoende "
"vrije schijfruimte zult hebben als u begint aan de fase van volledige "
"opwaardering van het systeem die beschreven wordt in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>. Eerst worden alle pakketten die geïnstalleerd moeten "
"worden en die over het netwerk opgehaald moeten worden, opgeslagen in "
"<filename>/var/cache/apt/archives</filename> (en, tijdens het downloaden, in "
"de onderliggende map <filename>partial/</filename>). Daarom moet u de "
"zekerheid hebben dat u op de bestandssysteempartitie waarop <filename>/var/</"
"filename> zich bevindt, voldoende ruimte beschikbaar heeft om tijdelijk de "
"pakketten die op uw systeem geïnstalleerd zullen worden, ernaartoe te "
"downloaden. Nadat het downloaden afgelopen is, zult u vermoedelijk ook op "
"andere bestandssysteempartities extra ruimte nodig hebben, niet enkel om de "
"pakketten die opgewaardeerd worden te installeren (waarvan de uitvoerbare "
"bestanden of de bestanden met data mogelijk groter zijn), maar ook voor het "
"installeren van nieuwe pakketten die ten gevolge van de opwaardering "
"noodzakelijk geworden zijn. Als uw systeem niet voldoende schijfruimte "
"beschikbaar heeft, kunt u eindigen met een niet volledig opgewaardeerd "
"systeem dat nog moeilijk te repareren valt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:693
msgid ""
"<command>apt-get</command> can show you detailed information about the disk "
"space needed for the installation. Before executing the upgrade, you can "
"see this estimate by running:"
msgstr ""
"<command>apt-get</command> kan u gedetailleerde informatie geven over de "
"schijfruimte die voor de installatie vereist is. Voor u met de opwaardering "
"start, kunt u daarvan een schatting krijgen met het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:698
#, no-wrap
msgid ""
"# apt-get -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade\n"
"[ ... ]\n"
"XXX upgraded, XXX newly installed, XXX to remove and XXX not upgraded.\n"
"Need to get xx.xMB of archives. \n"
"After this operation, AAAMB of additional disk space will be used.\n"
msgstr ""
"# apt-get -o APT::Get::Trivial-Only=true dist-upgrade\n"
"[ ... ]\n"
"XXX opgewaardeerd, XXX nieuwe installaties , XXX te verwijderen en XXX niet opgewaardeerd.\n"
"Moet xx.xMB archieven ophalen. \n"
"Na deze operatie zal AAAMB bijkomende schijfruimte gebruikt worden.\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/upgrading.dbk:706
msgid ""
"Running this command at the beginning of the upgrade process may give an "
"error, for the reasons described in the next sections. In that case you "
"will need to wait until you've done the minimal system upgrade as in <xref "
"linkend=\"minimal-upgrade\"/> before running this command to estimate the "
"disk space."
msgstr ""
"Als u dit commando uitvoert bij de aanvang van het opwaarderingsproces, kunt "
"u een foutmelding krijgen omwille van de redenen die in de paragrafen hierna "
"beschreven worden. In een dergelijk geval zult u moeten wachten tot na de "
"minimale opwaardering van het systeem, zoals beschreven in <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>, om dit commando uit te voeren en het de vereiste "
"schijfruimte te laten schatten."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:715
msgid ""
"If you do not have enough space for the upgrade, <command>apt-get</command> "
"will warn you with a message like this:"
msgstr ""
"Indien u onvoldoende vrije ruimte voor de opwaardering heeft, zal "
"<command>apt-get</command> u met een melding zoals deze waarschuwen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:719
#, no-wrap
msgid "E: You don't have enough free space in /var/cache/apt/archives/.\n"
msgstr "E: U heeft onvoldoende vrije ruimte in /var/cache/apt/archives/.\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:722
msgid "In this situation, make sure you free up space beforehand. You can:"
msgstr ""
"Als die situatie zich voordoet, moet u vooraf voldoende vrije ruimte maken. "
"U kunt:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:728
msgid ""
"Remove packages that have been previously downloaded for installation (at "
"<filename>/var/cache/apt/archives</filename>). Cleaning up the package "
"cache by running <command>apt-get clean</command> will remove all previously "
"downloaded package files."
msgstr ""
"Pakketten verwijderen die vroeger werden gedownload om geïnstalleerd te "
"worden (in <filename>/var/cache/apt/archives</filename>). Als u de "
"pakketcache opruimt met het commando <command>apt-get clean</command>, "
"zullen alle eerder gedownloade pakketbestanden verwijderd worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:736
msgid ""
"Remove forgotten packages. If you have used <command>aptitude</command> or "
"<command>apt-get</command> to manually install packages in &oldreleasename; "
"it will have kept track of those packages you manually installed, and will "
"be able to mark as redundant those packages pulled in by dependencies alone "
"which are no longer needed due to a package being removed. They will not "
"mark for removal packages that you manually installed. To remove "
"automatically installed packages that are no longer used, run:"
msgstr ""
"Vergeten pakketten verwijderen. Indien u <command>aptitude</command> of "
"<command>apt-get</command> gebruikte om in &oldreleasename; handmatig "
"pakketten te installeren, zullen die gereedschappen bijgehouden hebben dat u "
"die pakketten handmatig installeerde. Deze programma's voor pakketbeheer "
"zijn in staat om pakketten, die enkel geïnstalleerd werden omdat ze door "
"andere pakketten vereist werden, als overbodig te markeren, wanneer de "
"pakketten die aan hen behoefte hadden, zelf verwijderd werden. Maar "
"pakketten die u handmatig installeerde, zullen deze nooit als overbodig "
"markeren. Om automatisch geïnstalleerde pakketten die niet langer gebruikt "
"worden te verwijderen, geeft u het commando:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><screen>
#: en/upgrading.dbk:746
#, no-wrap
msgid "# apt-get autoremove\n"
msgstr "# apt-get autoremove\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:749
msgid ""
"You can also use <command>deborphan</command>, <command>debfoster</command>, "
"or <command>cruft</command> to find redundant packages. Do not blindly "
"remove the packages these tools present, especially if you are using "
"aggressive non-default options that are prone to false positives. It is "
"highly recommended that you manually review the packages suggested for "
"removal (i.e. their contents, sizes, and descriptions) before you remove "
"them."
msgstr ""
"U kunt ook <command>deborphan</command>, <command>debfoster</command> of "
"<command>cruft</command> gebruiken om overbodige pakketten op te sporen. "
"Verwijder niet blindweg alle pakketten die door deze programma's voorgesteld "
"worden, zeker als u ze gebruikt met opties die niet standaard en agressief "
"zijn en die de kans op valse positieven vergroten. Het wordt sterk "
"aangeraden om handmatig de pakketten te onderzoeken (d.w.z. hun inhoud, "
"grootte en beschrijving) waarvan deze programma's de verwijdering "
"voorstellen vooraleer ze daadwerkelijk te verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:760
msgid ""
"Remove packages that take up too much space and are not currently needed "
"(you can always reinstall them after the upgrade). If you have <systemitem "
"role=\"package\">popularity-contest</systemitem> installed, you can use "
"<command>popcon-largest-unused</command> to list the packages you do not use "
"that occupy the most space. You can find the packages that just take up the "
"most disk space with <command>dpigs</command> (available in the <systemitem "
"role=\"package\">debian-goodies</systemitem> package) or with "
"<command>wajig</command> (running <literal>wajig size</literal>). They can "
"also be found with <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem>. "
"Start <command>aptitude</command> in <quote>visual mode</quote>, select "
"<menuchoice><guimenu>Views</guimenu><guimenuitem>New Flat Package List</"
"guimenuitem></menuchoice>, press <keycap>l</keycap> and enter <literal>~i</"
"literal>, then press <keycap>S</keycap> and enter <literal>~installsize</"
"literal>. This will give you a handy list to work with."
msgstr ""
"Verwijder pakketten die teveel ruimte in beslag nemen en die momenteel niet "
"nodig zijn (u kunt ze altijd opnieuw installeren na de opwaardering). Indien "
"u <systemitem role=\"package\">popularity-contest</systemitem> installeerde, "
"kunt u het commando <command>popcon-largest-unused</command> gebruiken voor "
"een lijst van niet gebruikte pakketten die de meeste ruimte in beslag nemen. "
"Om gewoon te weten welke pakketten de meeste schijfruimte in beslag nemen "
"kunt u het commando <command>dpigs</command> (uit het pakket <systemitem "
"role=\"package\">debian-goodies</systemitem>) gebruiken of <command>wajig</"
"command> (met het commando <literal>wajig size</literal>). Ook met "
"<systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> kunt u ze vinden. Start "
"<command>aptitude</command> in <quote>visuele modus</quote>, selecteer "
"<menuchoice><guimenu>Weergaven</guimenu><guimenuitem>Nieuwe Vlakke "
"Pakketlijst</guimenuitem></menuchoice>, druk op <keycap>l</keycap> en voer "
"<literal>~i</literal> in, druk daarna op <keycap>S</keycap> en voer "
"<literal>~installsize</literal> in. Dit zal u een lijst geven waarmee u op "
"een handige manier kunt werken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:780
msgid ""
"Remove translations and localization files from the system if they are not "
"needed. You can install the <systemitem role=\"package\">localepurge</"
"systemitem> package and configure it so that only a few selected locales are "
"kept in the system. This will reduce the disk space consumed at <filename>/"
"usr/share/locale</filename>."
msgstr ""
"Verwijder vertalingen en taaldefinitiebestanden van het systeem als ze niet "
"nodig zijn. U kunt het pakket <systemitem role=\"package\">localepurge</"
"systemitem> installeren en het zo configureren dat enkel een paar "
"geselecteerde taaldefinities behouden worden op het systeem. Hierdoor zult u "
"de schijfruimte die door <filename>/usr/share/locale</filename> gebruikt "
"wordt, beperken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:790
msgid ""
"Temporarily move to another system, or permanently remove, system logs "
"residing under <filename>/var/log/</filename>."
msgstr ""
"Verplaats de systeemlogboekbestanden onder <filename>/var/log/</filename> "
"tijdelijk naar een ander systeem of verwijder ze definitief."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:797
msgid ""
"Use a temporary <filename>/var/cache/apt/archives</filename>: You can use a "
"temporary cache directory from another filesystem (<acronym>USB</acronym> "
"storage device, temporary hard disk, filesystem already in use, ...)"
msgstr ""
"Gebruik een tijdelijke <filename>/var/cache/apt/archives</filename>: u kunt "
"tijdelijk een cachemap gebruiken op een ander bestandssysteem (<acronym>USB</"
"acronym>-opslagapparaat, een tijdelijke harde schijf, een bestandssysteem "
"dat al in gebruik is, ...)"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><note><para>
#: en/upgrading.dbk:804
msgid ""
"Do not use an <acronym>NFS</acronym> mount as the network connection could "
"be interrupted during the upgrade."
msgstr ""
"Gebruik geen bestandssysteem dat via <acronym>NFS</acronym> aangekoppeld is, "
"aangezien de netwerkverbinding tijdens de opwaardering onderbroken kan "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:809
msgid ""
"For example, if you have a <acronym>USB</acronym> drive mounted on "
"<filename>/media/usbkey</filename>:"
msgstr ""
"Indien u bijvoorbeeld een <acronym>USB</acronym>-schijf aangekoppeld heeft "
"op <filename>/media/usbkey</filename>:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:813
msgid ""
"remove the packages that have been previously downloaded for installation:"
msgstr ""
"verwijder de pakketten die eerder gedownload werden met het oog op "
"installatie:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:816
#, no-wrap
msgid "# apt-get clean"
msgstr "# apt-get clean"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:821
msgid ""
"copy the directory <filename>/var/cache/apt/archives</filename> to the "
"<acronym>USB</acronym> drive:"
msgstr ""
"kopieer de map <filename>/var/cache/apt/archives</filename> naar de "
"<acronym>USB</acronym>-schijf:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:825
#, no-wrap
msgid "# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/"
msgstr "# cp -ax /var/cache/apt/archives /media/usbkey/"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:830
msgid "mount the temporary cache directory on the current one:"
msgstr "koppel de tijdelijke cachemap aan op de huidige:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:832
#, no-wrap
msgid "# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives"
msgstr "# mount --bind /media/usbkey/archives /var/cache/apt/archives"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:837
msgid ""
"after the upgrade, restore the original <filename>/var/cache/apt/archives</"
"filename> directory:"
msgstr ""
"hetstel na de opwaardering de originele <filename>/var/cache/apt/archives</"
"filename>-map:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:840
#, no-wrap
msgid "# umount /media/usbkey/archives"
msgstr "# umount /media/usbkey/archives"

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para><orderedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:845
msgid "remove the remaining <filename>/media/usbkey/archives</filename>."
msgstr ""
"verwijder de achtergebleven <filename>/media/usbkey/archives</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:849
msgid ""
"You can create the temporary cache directory on whatever filesystem is "
"mounted on your system."
msgstr ""
"U kunt de tijdelijke cachemap aanmaken op om het even welk bestandssysteem "
"dat aan uw systeem aangekoppeld is."

#. type: Content of: <chapter><section><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:856
msgid ""
"Do a minimal upgrade of the system (see <xref linkend=\"minimal-upgrade\"/"
">) or partial upgrades of the system followed by a full upgrade. This will "
"make it possible to upgrade the system partially, and allow you to clean the "
"package cache before the full upgrade."
msgstr ""
"Voer een minimale opwaardering van het systeem uit (zie <xref linkend="
"\"minimal-upgrade\"/>) of partiële opwaarderingen gevolgd door een volledige "
"opwaardering. Dit maakt het mogelijk om het systeem gedeeltelijk op te "
"waarderen en de pakketcache leeg te maken vooraleer de volledige "
"opwaardering uit te voeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:867
msgid ""
"Note that in order to safely remove packages, it is advisable to switch your "
"<filename>sources.list</filename> back to &oldreleasename; as described in "
"<xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"Merk op dat om het verwijderen van pakketten veilig te laten verlopen het "
"aangeraden is om uw <filename>sources.list</filename>-bestand terug in te "
"stellen voor &oldreleasename;, zoals beschreven wordt in <xref linkend=\"old-"
"sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:874
msgid "Minimal system upgrade"
msgstr "Een minimale opwaardering van het systeem"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:876
msgid ""
"In some cases, doing the full upgrade (as described below) directly might "
"remove large numbers of packages that you will want to keep. We therefore "
"recommend a two-part upgrade process: first a minimal upgrade to overcome "
"these conflicts, then a full upgrade as described in <xref linkend="
"\"upgrading-full\"/>."
msgstr ""
"In sommige gevallen kan het onmiddellijk uitvoeren van een volledige "
"opwaardering (zoals die hieronder beschreven wordt) leiden tot het "
"verwijderen van een groot aantal pakketten die u wenst te behouden. Daarom "
"bevelen we u een opwaardering in twee fases aan: eerst een minimale upgrade "
"uitvoeren om de conflicten uit te schakelen die aanleiding geven tot dat "
"fenomeen en daarna een volledige opwaardering uitvoeren, zoals beschreven in "
"<xref linkend=\"upgrading-full\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:883
msgid "To do this, first run:"
msgstr "Om dit te bereiken geeft u eerst het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:886
#, no-wrap
msgid "# apt-get upgrade\n"
msgstr "# apt-get upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><note><para>
#: en/upgrading.dbk:890 en/upgrading.dbk:926
msgid ""
"The upgrade process for some previous releases recommended the use of "
"<command>aptitude</command> for the upgrade. This tool is not recommended "
"for upgrades from &oldreleasename; to &releasename;."
msgstr ""
"Bij sommige eerdere uitgaven werd het gebruik van <command>aptitude</"
"command> aanbevolen voor het uitvoeren van de opwaardering. Voor de "
"opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename; bevelen we dat "
"gereedschap niet aan."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:897
msgid ""
"This has the effect of upgrading those packages which can be upgraded "
"without requiring any other packages to be removed or installed."
msgstr ""
"Dit heeft de opwaardering tot gevolg van die pakketten die opgewaardeerd "
"kunnen worden zonder dat andere pakketten verwijderd of geïnstalleerd moeten "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:902
msgid ""
"The minimal system upgrade can also be useful when the system is tight on "
"space and a full upgrade cannot be run due to space constraints."
msgstr ""
"Een minimale opwaardering van het systeem kan ook nuttig zijn als het "
"systeem slechts over beperkte opslagruimte beschikt en een volledige "
"opwaardering omwille van opslagruimtebeperkingen niet toegepast kan worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:907
msgid ""
"If the <systemitem role=\"package\">apt-listchanges</systemitem> package is "
"installed, it will (in its default configuration) show important information "
"about upgraded packages in a pager. Press <keycap>q</keycap> after reading "
"to exit the pager and continue the upgrade."
msgstr ""
"Indien het pakket <systemitem role=\"package\">apt-listchanges</systemitem> "
"geïnstalleerd is, zal het (bij zijn standaardconfiguratie) paginagewijs "
"belangrijke informatie over opgewaardeerde pakketten laten zien. Druk na het "
"lezen van de informatie op <keycap>q</keycap> om de paginagewijze weergave "
"te verlaten en voort te gaan met de opwaardering."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:916
msgid "Upgrading the system"
msgstr "Het systeem opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:918
msgid ""
"Once you have taken the previous steps, you are now ready to continue with "
"the main part of the upgrade. Execute:"
msgstr ""
"Nadat u de voorgaande stappen gezet heeft, bent u nu klaar om voort te gaan "
"met het belangrijkste onderdeel van de opwaardering. Voer het volgende "
"commando uit:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:922
#, no-wrap
msgid "# apt-get dist-upgrade\n"
msgstr "# apt-get dist-upgrade\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:933
msgid ""
"This will perform a complete upgrade of the system, installing the newest "
"available versions of all packages, and resolving all possible dependency "
"changes between packages in different releases. If necessary, it will "
"install some new packages (usually new library versions, or renamed "
"packages), and remove any conflicting obsoleted packages."
msgstr ""
"Dit zal een volledige opwaardering van het systeem uitvoeren, de meest "
"recente beschikbare versies van alle pakketten installeren, een oplossing "
"bieden voor alle mogelijke gewijzigde vereisten (meestal nieuwe "
"bibliotheekversies of hernoemde pakketten) die pakketten hebben vergeleken "
"bij de vorige uitgave, en alle in de weg zittende verouderde pakketten "
"verwijderen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:940
msgid ""
"When upgrading from a set of CD-ROMs (or DVDs), you will be asked to insert "
"specific CDs at several points during the upgrade. You might have to insert "
"the same CD multiple times; this is due to inter-related packages that have "
"been spread out over the CDs."
msgstr ""
"Indien u de opwaardering uitvoert met een CD-set (of DVD-set) zal u op "
"verschillende momenten tijdens de opwaardering gevraagd worden een "
"specifieke CD in het station te plaatsen. Het is mogelijk dat u "
"verschillende malen dezelfde CD in het station moet plaatsen. Dit heeft te "
"maken met pakketten die met elkaar verband houden en verspreid zijn over "
"verschillende CD's."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:946
msgid ""
"New versions of currently installed packages that cannot be upgraded without "
"changing the install status of another package will be left at their current "
"version (displayed as <quote>held back</quote>). This can be resolved by "
"either using <command>aptitude</command> to choose these packages for "
"installation or by trying <literal>apt-get install <replaceable>package</"
"replaceable></literal>."
msgstr ""
"Momenteel geïnstalleerde pakketten die niet opgewaardeerd kunnen worden naar "
"een recentere versie zonder de installatiestatus van een ander geïnstalleerd "
"pakket te wijzigen, zullen op hun huidige versie behouden blijven (dit wordt "
"als <quote>gehandhaafd</quote> weergegeven). Dit kan opgelost worden door "
"ofwel <command>aptitude</command> te gebruiken om deze pakketten te "
"selecteren als te installeren pakketten of door het commando <literal>apt-"
"get install <replaceable>pakket</replaceable></literal> te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:958
msgid "Possible issues during upgrade"
msgstr "Mogelijke problemen tijdens de opwaardering"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:961
msgid ""
"The following sections describe known issues that might appear during an "
"upgrade to &releasename;."
msgstr ""
"In de volgende paragrafen worden bekende problemen beschreven die zich "
"eventueel kunnen manifesteren bij een opwaardering naar &releasename;."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:966
msgid ""
"Dist-upgrade fails with <quote>Could not perform immediate configuration</"
"quote>"
msgstr ""
"De opdracht dist-upgrade mislukt met de foutmelding <quote>Kon de "
"onmiddellijke configuratie niet uitvoeren</quote>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:968
msgid ""
"In some cases the <command>apt-get dist-upgrade</command> step can fail "
"after downloading packages with:"
msgstr ""
"In sommige gevallen kan de stap <command>apt-get dist-upgrade</command> na "
"het downloaden van de pakketten mislukken met:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para><screen>
#: en/upgrading.dbk:971
#, no-wrap
msgid "E: Could not perform immediate configuration on '<replaceable>package</replaceable>'. Please see man 5 apt.conf under APT::Immediate-Configure for details.\n"
msgstr "E: Kon de onmiddellijke configuratie voor '<replaceable>pakket</replaceable>' niet uitvoeren. Raadpleeg man 5 apt.conf onder APT::Immediate-Configure voor bijzonderheden.\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:975
msgid ""
"If that happens, running <command>apt-get dist-upgrade -o APT::Immediate-"
"Configure=0</command> instead should allow the upgrade to proceed."
msgstr ""
"Als dit zich voordoet, zou het mogelijk moeten zijn om de opwaardering voort "
"te zetten door <command>apt-get dist-upgrade -o APT::Immediate-Configure=0</"
"command> als commando te gebruiken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:980
msgid ""
"Another possible workaround for this problem is to temporarily add both "
"&oldreleasename; and &releasename; sources to your <filename>sources.list</"
"filename> and run <command>apt-get update</command>."
msgstr ""
"Een andere mogelijke oplossing voor dit probleem is om tijdelijk zowel de "
"pakketbronnen voor &oldreleasename; als voor &releasename; op te nemen in uw "
"<filename>sources.list</filename>-bestand en het commando <command>apt-get "
"update</command> te geven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:987
msgid "Expected removals"
msgstr "Te verwachten verwijderingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:989
msgid ""
"The upgrade process to &releasename; might ask for the removal of packages "
"on the system. The precise list of packages will vary depending on the set "
"of packages that you have installed. These release notes give general "
"advice on these removals, but if in doubt, it is recommended that you "
"examine the package removals proposed by each method before proceeding. For "
"more information about packages obsoleted in &releasename;, see <xref "
"linkend=\"obsolete\"/>."
msgstr ""
"Het proces van opwaarderen naar &releasename; kan om het verwijderen van "
"pakketten vragen. De exacte lijst van pakketten kan verschillen afhankelijk "
"van welke pakketten op uw systeem geïnstalleerd zijn. In deze notities bij "
"de release worden algemene adviezen in verband met deze verwijderingen "
"gegeven, maar bij twijfel is het aangeraden om bij elke gebruikte "
"opwaarderingsmethode de voorgestelde pakketverwijderingen te onderzoeken "
"vooraleer verder te gaan. Meer informatie over in &releasename; verouderde "
"pakketten vindt u in <xref linkend=\"obsolete\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1001
msgid "Conflicts or Pre-Depends loops"
msgstr "Vicieuze cirkels van conflicten of voorvereisten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1004
msgid ""
"Sometimes it's necessary to enable the <literal>APT::Force-LoopBreak</"
"literal> option in APT to be able to temporarily remove an essential package "
"due to a Conflicts/Pre-Depends loop. <command>apt-get</command> will alert "
"you of this and abort the upgrade. You can work around this by specifying "
"the option <literal>-o APT::Force-LoopBreak=1</literal> on the <command>apt-"
"get</command> command line."
msgstr ""
"Soms is het noodzakelijk om in APT de optie <literal>APT::Force-LoopBreak</"
"literal> te activeren om in staat te zijn om tijdelijk een essentieel pakket "
"te verwijderen omwille van een vicieuze cirkel van het type 'Conflicts/Pre-"
"Depends' ('Is tegenstrijdig met/Heeft als voorvereiste'). <command>apt-get</"
"command> zal u over een dergelijk probleem waarschuwen en de opwaardering "
"afbreken. U kunt dit probleem omzeilen door aan de commandoregel van "
"<command>apt-get</command> de optie <literal>-o APT::Force-LoopBreak=1</"
"literal> op te geven."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1012
msgid ""
"It is possible that a system's dependency structure can be so corrupt as to "
"require manual intervention. Usually this means using <command>apt-get</"
"command> or"
msgstr ""
"Het is mogelijk dat de vereistenstructuur van een systeem dermate defect is "
"dat een manuele interventie noodzakelijk is. Gewoonlijk betekent dit dat "
"<command>apt-get</command> gebruikt zal moeten worden of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1017
#, no-wrap
msgid "# dpkg --remove <replaceable>package_name</replaceable>\n"
msgstr "# dpkg --remove <replaceable>pakket_naam</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1020
msgid "to eliminate some of the offending packages, or"
msgstr ""
"om sommige van de voor problemen zorgende pakketten uit de weg ruimen, of"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1023
#, no-wrap
msgid ""
"# apt-get -f install\n"
"# dpkg --configure --pending\n"
msgstr ""
"# apt-get -f install\n"
"# dpkg --configure --pending\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1027
msgid ""
"In extreme cases you might have to force re-installation with a command like"
msgstr ""
"In extreme gevallen kan het gebeuren dat u her-installatie moet forceren met "
"een commando zoals"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1030
#, no-wrap
msgid "# dpkg --install <replaceable>/path/to/package_name.deb</replaceable>\n"
msgstr "# dpkg --install <replaceable>/pad/naar/pakket_naam.deb</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1036
msgid "File conflicts"
msgstr "Bestandsconflicten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1039
msgid ""
"File conflicts should not occur if you upgrade from a <quote>pure</quote> "
"&oldreleasename; system, but can occur if you have unofficial backports "
"installed. A file conflict will result in an error like:"
msgstr ""
"Bestandsconflicten zouden zich niet mogen voordoen als u een <quote>zuiver</"
"quote> &oldreleasename;-systeem opwaardeert, maar ze kunnen wel optreden als "
"u niet-officiële backports (een na een release verschenen recentere "
"pakketversie die voor die release geschikt gemaakt werd) geïnstalleerd "
"heeft. Bij een bestandsconflict krijgt u een foutmelding zoals:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1044
#, no-wrap
msgid ""
"Unpacking <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (from <replaceable>&lt;package-foo-file&gt;</replaceable>) ...\n"
"dpkg: error processing <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable> (--install):\n"
" trying to overwrite `<replaceable>&lt;some-file-name&gt;</replaceable>',\n"
" which is also in package <replaceable>&lt;package-bar&gt;</replaceable>\n"
"dpkg-deb: subprocess paste killed by signal (Broken pipe)\n"
" Errors were encountered while processing:\n"
" <replaceable>&lt;package-foo&gt;</replaceable>\n"
msgstr ""
"Uitpakken van <replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable> (uit <replaceable>&lt;pakket-foo-bestand&gt;</replaceable>) ...\n"
"dpkg: fout bij het verwerken van <replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable> (--install):\n"
" poging tot overschrijven van `<replaceable>&lt;een-bestands-naam&gt;</replaceable>',\n"
" ook aanwezig in pakket <replaceable>&lt;pakket-bar&gt;</replaceable>\n"
"dpkg-deb: subproces plakken gedood door signaal (Defecte pijp)\n"
" Er deden zich fouten voor bij het verwerken van:\n"
" <replaceable>&lt;pakket-foo&gt;</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1053
msgid ""
"You can try to solve a file conflict by forcibly removing the package "
"mentioned on the <emphasis>last</emphasis> line of the error message:"
msgstr ""
"U kunt een bestandsconflict proberen op te lossen door het pakket dat op de "
"<emphasis>laatste</emphasis> regel van de foutmelding vermeld wordt, "
"geforceerd te verwijderen:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1057
#, no-wrap
msgid "# dpkg -r --force-depends <replaceable>package_name</replaceable>\n"
msgstr "# dpkg -r --force-depends <replaceable>pakket_naam</replaceable>\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1060
msgid ""
"After fixing things up, you should be able to resume the upgrade by "
"repeating the previously described <command>apt-get</command> commands."
msgstr ""
"Nadat u dit gerepareerd heeft, zou u in staat moeten zijn om de opwaardering "
"te hervatten door de eerder beschreven <command>apt-get</command>-commando's "
"nogmaals uit te voeren."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1067
msgid "Configuration changes"
msgstr "Configuratiewijzigingen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1070
msgid ""
"During the upgrade, you will be asked questions regarding the configuration "
"or re-configuration of several packages. When you are asked if any file in "
"the <filename>/etc/init.d</filename> directory, or the <filename>/etc/"
"manpath.config</filename> file should be replaced by the package "
"maintainer's version, it's usually necessary to answer <quote>yes</quote> to "
"ensure system consistency. You can always revert to the old versions, since "
"they will be saved with a <literal>.dpkg-old</literal> extension."
msgstr ""
"Tijdens de opwaardering zult u vragen krijgen in verband met de configuratie "
"of de herconfiguratie van verschillende pakketten. Wanneer u gevraagd wordt "
"of een bestand in de map <filename>/etc/init.d</filename> of het bestand "
"<filename>/etc/manpath.config</filename> moet vervangen worden door de "
"versie van de pakketonderhouder, is het meestal nodig om te antwoorden met "
"<quote>yes</quote> om de consistentie van het systeem te verzekeren. U kunt "
"steeds terugkeren naar de oudere versie, vermits die bewaard zal worden met "
"de extensie <literal>.dpkg-old</literal>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1079
msgid ""
"If you're not sure what to do, write down the name of the package or file "
"and sort things out at a later time. You can search in the typescript file "
"to review the information that was on the screen during the upgrade."
msgstr ""
"Indien u twijfelt wat u moet doen, kunt u de naam van het pakket of het "
"bestand noteren en de zaak uitzoeken op een later moment. U kunt in het "
"transcriptiebestand de informatie die tijdens de opwaardering op het scherm "
"verscheen, nog eens nalezen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1086
msgid "Change of session to console"
msgstr "Verspringen van de sessie naar een console"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1088
msgid ""
"If you are running the upgrade using the system's local console you might "
"find that at some points during the upgrade the console is shifted over to a "
"different view and you lose visibility of the upgrade process. For example, "
"this may happen in desktop systems when the display manager is restarted."
msgstr ""
"Indien u de lokale console van het systeem gebruikt om de opwaardering uit "
"te voeren, kunt u ondervinden dat u op sommige momenten tijdens de "
"opwaardering plots een ander scherm te zien krijgt en het zicht op het "
"verloop van het opwaarderingsproces verloren bent. Dit kan bijvoorbeeld "
"gebeuren op desktopsystemen wanneer de beeldschermbeheerder opnieuw "
"opgestart wordt."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1095
msgid ""
"To recover the console where the upgrade was running you will have to use "
"<keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (if in the graphical startup screen) "
"or <keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>F1</keycap></"
"keycombo> (if in the local text-mode console) to switch back to the virtual "
"terminal 1. Replace F1 with the function key with the same number as the "
"virtual terminal the upgrade was running in. You can also use <keycombo "
"action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Left Arrow</keycap></keycombo> or "
"<keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Right Arrow</keycap></"
"keycombo> to switch between the different text-mode terminals."
msgstr ""
"Om de console te herstellen waarop de opwaardering liep, zult u de "
"toetsencombinatie <keycombo action='simul'><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (als u zich in het grafische "
"opstartscherm bevindt) of <keycombo action='simul'><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>F1</keycap></keycombo> (als u zich in de lokale tekstmodus-"
"console bevindt) moeten gebruiken om terug te keren naar de virtuele "
"terminal 1. Vervang F1 door de functietoets die hetzelfde cijfer heeft als "
"het cijfer van de virtuele terminal waarin de opwaardering uitgevoerd werd. "
"U kunt ook <keycombo action='simul'><keycap>Alt</keycap><keycap>Pijl Links</"
"keycap></keycombo> of <keycombo action='simul'><keycap>Alt</"
"keycap><keycap>Pijl Rechts</keycap></keycombo> gebruiken om te wisselen "
"tussen de verschillende tekstmodus-terminals."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1113
msgid "Upgrading your kernel and related packages"
msgstr "Uw kernel en aanverwante pakketten opwaarderen"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1115
msgid ""
"This section explains how to upgrade your kernel and identifies potential "
"issues related to this upgrade. You can either install one of the "
"<systemitem role=\"package\">linux-image-*</systemitem> packages provided by "
"Debian, or compile a customized kernel from source."
msgstr ""
"In deze paragraaf wordt uitgelegd hoe u uw kernel opwaardeert en worden "
"mogelijke problemen behandeld die met deze opwaardering verband houden. U "
"kunt ofwel een van de door Debian aangeboden <systemitem role=\"package"
"\">linux-image-*</systemitem>-pakketten installeren of een aangepaste kernel "
"compileren uit de broncode."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1121
msgid ""
"Note that a lot of information in this section is based on the assumption "
"that you will be using one of the modular Debian kernels, together with "
"<systemitem role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> and <systemitem "
"role=\"package\">udev</systemitem>. If you choose to use a custom kernel "
"that does not require an initrd or if you use a different initrd generator, "
"some of the information may not be relevant for you."
msgstr ""
"Merk op dat veel van de informatie uit deze paragraaf uitgaat van de aanname "
"dat u een van de modulaire kernels van Debian gebruikt samen met<systemitem "
"role=\"package\">initramfs-tools</systemitem> en <systemitem role=\"package"
"\">udev</systemitem>. Indien u ervoor kiest om een aangepaste kernel te "
"gebruiken die geen initrd nodig heeft of indien u een andere initrd-"
"generator gebruikt, zal bepaalde informatie voor u mogelijk niet relevant "
"zijn."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1129
msgid "Installing a kernel metapackage"
msgstr "Een kernel-metapakket installeren"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1131
msgid ""
"When you dist-upgrade from &oldreleasename; to &releasename;, it is strongly "
"recommended that you install a linux-image-* metapackage, if you have not "
"done so before. These metapackages will automatically pull in a newer "
"version of the kernel during upgrades. You can verify whether you have one "
"installed by running:"
msgstr ""
"Wanneer u met het commando dist-upgrade de stap zet van volledige "
"opwaardering van &oldreleasename; naar &releasename;, wordt het sterk "
"aanbevolen een linux-image-*-metapakket te installeren als u dit voordien "
"nog niet deed. Deze metapakketten installeren tijdens upgrades automatisch "
"recentere versies van de kernel. U kunt nagaan of u een metapakket "
"geïnstalleerd heeft met het commando"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1138
#, no-wrap
msgid "# dpkg -l \"linux-image*\" | grep ^ii | grep -i meta\n"
msgstr "# dpkg -l \"linux-image*\" | grep ^ii | grep -i meta\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1141
msgid ""
"If you do not see any output, then you will either need to install a new "
"linux-image package by hand or install a linux-image metapackage. To see a "
"list of available linux-image metapackages, run:"
msgstr ""
"Indien u geen uitvoer te zien krijgt, zult u ofwel zelf handmatig het pakket "
"met een recentere kernelversie moeten installeren ofwel een linux-image-"
"metapakket. Om de lijst met beschikbare linux-image-metapakketten te "
"krijgen, geeft u de opdracht"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1146
#, no-wrap
msgid "# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition\n"
msgstr "# apt-cache search linux-image- | grep -i meta | grep -v transition\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1150
msgid ""
"If you are unsure about which package to select, run <literal>uname -r</"
"literal> and look for a package with a similar name. For example, if you "
"see '<literal>2.6.32-5-amd64</literal>', it is recommended that you install "
"<systemitem role=\"package\">linux-image-amd64</systemitem>. You may also "
"use <command>apt-cache</command> to see a long description of each package "
"in order to help choose the best one available. For example:"
msgstr ""
"Indien u twijfelt over welk pakket u moet selecteren, moet u de opdracht "
"<literal>uname -r</literal> gebruiken en zoeken naar een pakket met een "
"vergelijkbare naam. Indien u bijvoorbeeld '<literal>2.6.32-5-amd64</"
"literal>' te zien krijgt, is het aangeraden om <systemitem role=\"package"
"\">linux-image-amd64</systemitem> te installeren. U kunt ook gebruik maken "
"van <command>apt-cache</command> om een uitgebreide beschrijving van elk "
"pakket te zien, hetgeen u kan helpen bij het kiezen van het beste pakket uit "
"de beschikbare pakketten. Bijvoorbeeld:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1159
#, no-wrap
msgid "# apt-cache show linux-image-amd64\n"
msgstr "# apt-cache show linux-image-amd64\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1162
msgid ""
"You should then use <literal>apt-get install</literal> to install it. Once "
"this new kernel is installed you should reboot at the next available "
"opportunity to get the benefits provided by the new kernel version. "
"However, please have a look at <xref linkend=\"before-first-reboot\" /> "
"before performing the first reboot after the upgrade."
msgstr ""
"U moet dan <literal>apt-get install</literal> gebruiken om het te "
"installeren. Nadat deze nieuwe kernel geïnstalleerd is, moet u bij de eerst "
"mogelijke gelegenheid het systeem herstarten om te kunnen genieten van de "
"voordelen die de nieuwe kernelversie biedt. Lees echter zeker eerst <xref "
"linkend=\"before-first-reboot\" /> voor u na de opwaardering de computer "
"voor het eerst herstart."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1169
msgid ""
"For the more adventurous there is an easy way to compile your own custom "
"kernel on &debian;. Install the kernel sources, provided in the <systemitem "
"role=\"package\">linux-source</systemitem> package. You can make use of the "
"<literal>deb-pkg</literal> target available in the sources' makefile for "
"building a binary package. More information can be found in the <ulink url="
"\"http://kernel-handbook.alioth.debian.org/\";>Debian Linux Kernel Handbook</"
"ulink>, which can also be found as the <systemitem role=\"package\">debian-"
"kernel-handbook</systemitem> package."
msgstr ""
"Voor de meer avontuurlijk aangelegde personen staat er in &debian; een "
"gemakkelijke methode ter beschikking om een eigen aangepaste kernel te "
"compileren. Installeer de broncode van de kernel die in het pakket "
"<systemitem role=\"package\">linux-source</systemitem> te vinden is. U kunt "
"het <literal>deb-pkg</literal>-target uit de makefile van de broncode "
"gebruiken om een binair pakket te bouwen. Meer informatie is te vinden in "
"het <ulink url=\"http://kernel-handbook.alioth.debian.org/\";>Debian Linux "
"Kernel Handbook</ulink>, dat ook beschikbaar is onder de vorm van het pakket "
"<systemitem role=\"package\">debian-kernel-handbook</systemitem>."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1179
msgid ""
"If possible, it is to your advantage to upgrade the kernel package "
"separately from the main <literal>dist-upgrade</literal> to reduce the "
"chances of a temporarily non-bootable system. Note that this should only be "
"done after the minimal upgrade process described in <xref linkend=\"minimal-"
"upgrade\"/>."
msgstr ""
"Als dit mogelijk is, heeft u er voordeel bij om het kernelpakket "
"afzonderlijk en los van de algemene <literal>dist-upgrade</literal> op te "
"waarderen om de kansen te verkleinen dat het systeem zich tijdelijk in een "
"niet-opstartbare toestand bevindt. Merk op dat u dit pas mag doen na het "
"minimale opwaarderingsproces, beschreven in <xref linkend=\"minimal-upgrade"
"\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1190
msgid "Preparing for the next release"
msgstr "Voorbereid zijn op de volgende release"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1192
msgid ""
"After the upgrade there are several things you can do to prepare for the "
"next release."
msgstr ""
"Na de opwaardering kunt u verschillende zaken doen om voorbereid te zijn op "
"de volgende release."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/upgrading.dbk:1198
msgid ""
"Remove newly redundant or obsolete packages as described in <xref linkend="
"\"sufficient-space\"/> and <xref linkend=\"obsolete\"/>. You should review "
"which configuration files they use and consider purging the packages to "
"remove their configuration files. See also <xref linkend=\"purge-removed-"
"packages\" />."
msgstr ""
"Verwijder pakketten als ze overbodig of verouderd geworden zijn, zoals "
"beschreven is in <xref linkend=\"sufficient-space\"/> en in <xref linkend="
"\"obsolete\"/>. U moet nakijken welke configuratiebestanden zij gebruiken en "
"erover denken om de pakketten te wissen zodat ook hun configuratiebestanden "
"verwijderd worden. Zie ook <xref linkend=\"purge-removed-packages\" />."

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1208
msgid "Purging removed packages"
msgstr "Verwijderde pakketten wissen"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1210
msgid ""
"It is generally advisable to purge removed packages. This is especially "
"true if these have been removed in an earlier release upgrade (e.g. from the "
"upgrade to &oldreleasename;) or they were provided by third-party vendors. "
"In particular, old init.d scripts have been known to cause issues."
msgstr ""
"Over het algemeen is het aanbevolen om verwijderde pakketten te wissen (met "
"het commando purge van APT). Dit is in het bijzonder het geval als ze bij "
"een eerdere release-upgrade verwijderd werden (bijvoorbeeld bij de "
"opwaardering naar &oldreleasename;) of als ze door een derde geleverd waren. "
"In het bijzonder van init.d-scripts is bekend dat deze voor problemen kunnen "
"zorgen."

#. type: Content of: <chapter><section><section><caution><para>
#: en/upgrading.dbk:1218
msgid ""
"Purging a package will generally also purge its log files, so you might want "
"to back them up first."
msgstr ""
"Door een pakket te wissen worden over het algemeen ook de logboekbestanden "
"ervan gewist. Misschien wilt u er eerst een reservekopie van maken."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1223
msgid ""
"The following command displays a list of all removed packages that may have "
"configuration files left on the system (if any):"
msgstr ""
"Het volgende commando toont een lijst van alle verwijderde pakketten waarvan "
"er mogelijk configuratiebestanden achtergebleven zijn op het systeem (indien "
"van toepassing):"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1227
#, no-wrap
msgid "# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'\n"
msgstr "# dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }'\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1230
msgid ""
"The packages can be removed by using <command>apt-get purge</command>. "
"Assuming you want to purge all of them in one go, you can use the following "
"command:"
msgstr ""
"De pakketten kunnen gewist worden met het commando <command>apt-get purge</"
"command>. In de veronderstelling dat u ze allemaal tegelijk wilt wissen, "
"kunt u het volgende commando gebruiken:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1235
#, no-wrap
msgid "# apt-get purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')\n"
msgstr "# apt-get purge $(dpkg -l | awk '/^rc/ { print $2 }')\n"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1238
msgid ""
"If you use <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem>, you can also "
"use the following alternative to the commands above:"
msgstr ""
"Indien u <systemitem role=\"package\">aptitude</systemitem> gebruikt, kunt u "
"als alternatief voor de bovenstaande commando's ook het volgende gebruiken:"

#. type: Content of: <chapter><section><section><screen>
#: en/upgrading.dbk:1242
#, no-wrap
msgid ""
"$ aptitude search '~c'\n"
"$ aptitude purge '~c'\n"
msgstr ""
"$ aptitude search '~c'\n"
"$ aptitude purge '~c'\n"

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1250
msgid "Obsolete packages"
msgstr "Verouderde pakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><para><footnote><para>
#: en/upgrading.dbk:1256
msgid ""
"Or for as long as there is not another release in that time frame. "
"Typically only two stable releases are supported at any given time."
msgstr ""
"Of voor zover er binnen die tijdspanne geen andere release heeft "
"plaatsgevonden. Normaal worden niet meer dan twee stabiele releases tegelijk "
"ondersteund."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1252
msgid ""
"Introducing lot of new packages, &releasename; also retires and omits quite "
"some old packages that were in &oldreleasename;. It provides no upgrade "
"path for these obsolete packages. While nothing prevents you from "
"continuing to use an obsolete package where desired, the Debian project will "
"usually discontinue security support for it a year after &releasename;'s "
"release<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/>, and will not normally "
"provide other support in the meantime. Replacing them with available "
"alternatives, if any, is recommended."
msgstr ""
"Worden er met &releasename; veel nieuwe pakketten geïntroduceerd, dan worden "
"er ook heel wat pakketten die in &oldreleasename; zaten met pensioen "
"gestuurd of weggelaten. Voor deze verouderde pakketten is geen opwaardering "
"meer voorzien. Hoewel niets u belet om desgewenst een verouderd pakket te "
"blijven gebruiken, zal het Debian-project gewoonlijk een jaar na de uitgave "
"van &releasename;<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> de "
"beveiligingsondersteuning ervan stopzetten en in die tussentijd gewoonlijk "
"ook geen andere ondersteuning meer bieden. Als er alternatieven voor de "
"verouderde pakketten beschikbaar zijn, is het aangeraden om ze door een "
"dergelijk alternatief te vervangen."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1263
msgid ""
"There are many reasons why packages might have been removed from the "
"distribution: they are no longer maintained upstream; there is no longer a "
"Debian Developer interested in maintaining the packages; the functionality "
"they provide has been superseded by different software (or a new version); "
"or they are no longer considered suitable for &releasename; due to bugs in "
"them. In the latter case, packages might still be present in the "
"<quote>unstable</quote> distribution."
msgstr ""
"Er kunnen veel redenen zijn waarom een pakket verwijderd werd uit de "
"distributie: zij worden door de toeleveraar niet langer onderhouden; er is "
"niet langer een ontwikkelaar van Debian geïnteresseerd in het onderhoud van "
"het pakket; de geboden functionaliteit werd door andere software (of door "
"een nieuwere versie) overgenomen; of omdat ze bugs bevatten worden zij niet "
"langer als geschikt beschouwd voor &releasename;. In dit laatste geval kan "
"het pakket wel nog aanwezig zijn in de distributie <quote>unstable</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1271
msgid ""
"Detecting which packages in an updated system are <quote>obsolete</quote> is "
"easy since the package management front-ends will mark them as such. If you "
"are using <command>aptitude</command>, you will see a listing of these "
"packages in the <quote>Obsolete and Locally Created Packages</quote> entry."
msgstr ""
"Vaststellen welke pakketten in een opgewaardeerd systeem <quote>verouderd</"
"quote> zijn, is eenvoudig, vermits de front-ends voor pakketbeheer ze ook "
"als zodanig zullen markeren. Indien u <command>aptitude</command> gebruikt, "
"zult u een lijst van deze pakketten vinden onder het item <quote>Verouderde "
"en lokaal aangemaakte pakketten</quote>."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1277
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-bts;\">Debian Bug Tracking System</ulink> often "
"provides additional information on why the package was removed. You should "
"review both the archived bug reports for the package itself and the archived "
"bug reports for the <ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport.cgi?pkg=ftp."
"debian.org&amp;archive=yes\">ftp.debian.org pseudo-package</ulink>."
msgstr ""
"Het <ulink url=\"&url-bts;\">Bugopvolgingssysteem van Debian</ulink> "
"verschaft dikwijls bijkomende informatie over de redenen voor het "
"verwijderen van een pakket. U moet zowel de bugrapporten voor het pakket "
"zelf als de bugrapporten voor het <ulink url=\"&url-bts;cgi-bin/pkgreport."
"cgi?pkg=ftp.debian.org&amp;archive=yes\">pseudo-pakket ftp.debian.org</"
"ulink> erop nakijken."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1286
msgid ""
"For a list of obsolete packages for &Releasename;, please refer to <xref "
"linkend=\"noteworthy-obsolete-packages\"/>"
msgstr ""
"Voor een lijst van de verouderde pakketten voor &Releasename; raadpleegt u "
"<xref linkend=\"noteworthy-obsolete-packages\"/>"

#. type: Content of: <chapter><section><section><title>
#: en/upgrading.dbk:1291
msgid "Dummy packages"
msgstr "Dummypakketten"

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1293
msgid ""
"Some packages from &oldreleasename; have been split into several packages in "
"&releasename;, often to improve system maintainability. To ease the upgrade "
"path in such cases, &releasename; often provides <quote>dummy</quote> "
"packages: empty packages that have the same name as the old package in "
"&oldreleasename; with dependencies that cause the new packages to be "
"installed. These <quote>dummy</quote> packages are considered redundant "
"after the upgrade and can be safely removed."
msgstr ""
"Sommige pakketten uit &oldreleasename; werden in &releasename; opgesplitst "
"in verschillende pakketten, dikwijls om het onderhoud van het systeem te "
"vergemakkelijken. Om in dergelijke gevallen het opwaarderen te "
"vergemakkelijken, stelt &releasename; vaak <quote>dummy</quote>pakketten ter "
"beschikking: lege pakketten die dezelfde naam hebben als het oude pakket in "
"&oldreleasename; met vereisten die ervoor zorgen dat de nieuwe pakketten "
"geïnstalleerd worden. Deze <quote>dummy</quote>pakketten worden als "
"overbodig beschouwd na de opwaardering en kunnen probleemloos verwijderd "
"worden."

#. type: Content of: <chapter><section><section><para>
#: en/upgrading.dbk:1301
msgid ""
"Most (but not all) dummy packages' descriptions indicate their purpose. "
"Package descriptions for dummy packages are not uniform, however, so you "
"might also find <command>deborphan</command> with the <literal>--guess-"
"<replaceable>*</replaceable></literal> options (e.g. <literal>--guess-"
"dummy</literal>) useful to detect them in your system. Note that some dummy "
"packages are not intended to be removed after an upgrade but are, instead, "
"used to keep track of the current available version of a program over time."
msgstr ""
"De beschrijving van de meeste (maar niet alle) dummypakketten vermeldt het "
"doel dat ze hebben. De pakketbeschrijvingen van dummypakketten zijn echter "
"niet uniform, dus wellicht vindt u ook <command>deborphan</command> met een "
"van de opties van het type <literal>--guess-<replaceable>*</replaceable></"
"literal> (bijv. <literal>--guess-dummy</literal>) nuttig om ze op uw systeem "
"te vinden. Merk op dat het bij sommige dummypakketten niet de bedoeling is "
"dat ze na een opwaardering verwijderd worden, omdat ze gebruikt worden om "
"doorheen de tijd zicht te blijven houden op de momenteel beschikbare versie "
"van een programma."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: