[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/about.poDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het eerste hoofdstuk van de
release-notes in een poging om de Nederlandse vertaling van dit document
nieuw leven in te blazen.

Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.

-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/about r8067\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-12 15:07+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
#: en/about.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <chapter><title>
#: en/about.dbk:9
msgid "Introduction"
msgstr "Inleiding"

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:11
msgid ""
"This document informs users of the &debian; distribution about major changes "
"in version &release; (codenamed &releasename;)."
msgstr ""
"Dit document voorziet gebruikers van de &debian; distributie van informatie "
"over grote veranderingen in versie &release; (codenaam &releasename;)."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:15
msgid ""
"The release notes provide information on how to upgrade safely from release "
"&oldrelease; (codenamed &oldreleasename;) to the current release and inform "
"users of known potential issues they could encounter in that process."
msgstr ""
"De notities bij de release voorzien in informatie over hoe u veilig kunt "
"opwaarderen vanaf uitgave &oldrelease; (codenaam &oldreleasename;) naar de "
"huidige uitgave en informeren gebruikers over mogelijke moeilijkheden die ze "
"kunnen ondervinden tijdens dat proces."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:21
msgid ""
"You can get the most recent version of this document from <ulink url=\"&url-"
"release-notes;\"></ulink>.  If in doubt, check the date on the first page to "
"make sure you are reading a current version."
msgstr ""
"U kunt de meest recente versie van dit document verkrijgen vanaf <ulink url="
"\"&url-release-notes;\"></ulink>. Controleer bij twijfel de datum op de "
"eerste pagina om er zeker van te zijn dat u een recente versie leest."

#. type: Content of: <chapter><caution><para>
#: en/about.dbk:27
msgid ""
"Note that it is impossible to list every known issue and that therefore a "
"selection has been made based on a combination of the expected prevalence "
"and impact of issues."
msgstr ""
"Het is helaas onmogelijk om elk bekend aandachtspunt hier te vermelden: "
"daarom is een selectie gemaakt, gebaseerd op een combinatie van hoe vaak men "
"verwacht dat het voorkomt en de ernst ervan."

#. type: Content of: <chapter><para>
#: en/about.dbk:33
#| msgid ""
#| "Please note that we only support and document upgrading from the previous "
#| "release of Debian (in this case, the upgrade from &oldrelease;).  If you "
#| "need to upgrade from older releases, we suggest you read previous "
#| "editions of the release notes and upgrade to &oldrelease; first."
msgid ""
"Please note that we only support and document upgrading from the previous "
"release of Debian (in this case, the upgrade from &oldreleasename;).  If you "
"need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions "
"of the release notes and upgrade to &oldreleasename; first."
msgstr ""
"Merk op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian (in "
"dit geval, opwaardering vanaf &oldreleasename;) ondersteunen en "
"documenteren. Als u vanaf oudere uitgaven moet opwaarderen, raden wij u aan "
"vorige edities van de notities bij de release te lezen en eerst op te "
"waarderen naar &oldreleaseame;."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:41
msgid "Reporting bugs on this document"
msgstr "Rapporteren van fouten in dit document"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:43
msgid ""
"We have attempted to test all the different upgrade steps described in this "
"document and to anticipate all the possible issues our users might encounter."
msgstr ""
"Wij hebben getracht alle verschillende stappen in de opwaardering die in dit "
"document beschreven staan te testen en te anticiperen op alle mogelijke "
"problemen die onze gebruikers zouden kunnen ondervinden."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:48
msgid ""
"Nevertheless, if you think you have found a bug (incorrect information or "
"information that is missing)  in this documentation, please file a bug in "
"the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> against the "
"<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem> package. You might "
"want to review first the <ulink url=\"&url-bts-rn;\">existing bug reports</"
"ulink> in case the issue you've found has already been reported. Feel free "
"to add additional information to existing bug reports if you can contribute "
"content for this document."
msgstr ""
"Denkt u dat u toch nog een probleem (foutieve of ontbrekende informatie) "
"heeft gevonden in deze documentatie, dient u deze dan alstublieft in bij het "
"<ulink url=\"&url-bts;\">bugopvolgingssysteem</ulink> tegen het pakket "
"<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem>. Het wordt "
"aangeraden eerst <ulink url=\"&url-bts-rn;\">bestaande bugrapporten</ulink> "
"na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is "
"gemeld. Voelt u zich vrij om extra informatie aan bestaande bugrapporten toe "
"te voegen als u kunt bijdragen aan de inhoud van dit document."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:60
msgid ""
"We appreciate, and encourage, reports providing patches to the document's "
"sources. You will find more information describing how to obtain the sources "
"of this document in <xref linkend=\"sources\"/>."
msgstr ""
"Wij waarderen en moedigen rapporten aan die verbeteringen aandragen voor de "
"broncode van dit document. Meer informatie over het verkrijgen van de "
"broncode van dit document kunt u vinden in <xref linkend=\"sources\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:68
msgid "Contributing upgrade reports"
msgstr "Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:70
msgid ""
"We welcome any information from users related to upgrades from "
"&oldreleasename; to &releasename;.  If you are willing to share information "
"please file a bug in the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</"
"ulink> against the <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem> "
"package with your results.  We request that you compress any attachments "
"that are included (using <command>gzip</command>)."
msgstr ""
"Wij waarderen alle informatie van gebruikers, die gerelateerd is aan "
"opwaarderingen vanaf &oldreleasename; naar &releasename;. Indien u bereid "
"bent informatie te delen, dien dan alstublieft een bugrapport met uw "
"resultaten in bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bugopvolgingssysteem</ulink> "
"tegen het pakket <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem>. "
"We verzoeken u om alle bijlagen te comprimeren (met behulp van "
"<command>gzip</command>)."

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:79
msgid ""
"Please include the following information when submitting your upgrade report:"
msgstr ""
"Voegt u alstublieft de volgende informatie bij wanneer u uw "
"opwaarderingsrapport indient:"

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:86
#| msgid ""
#| "The status of your package database before and after the upgrade: "
#| "<command>dpkg</command>'s status database available at <filename>/var/lib/"
#| "dpkg/status</filename> and <systemitem role=\"package\">apt</"
#| "systemitem>'s package state information, available at <filename>/var/lib/"
#| "apt/extended_states</filename>.  You should have made a backup before the "
#| "upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/>, but you can also "
#| "find backups of <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> in <filename>/"
#| "var/backups</filename>."
msgid ""
"The status of your package database before and after the upgrade: "
"<systemitem role=\"package\">dpkg</systemitem>'s status database available "
"at <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> and <systemitem role=\"package"
"\">apt</systemitem>'s package state information, available at <filename>/var/"
"lib/apt/extended_states</filename>.  You should have made a backup before "
"the upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/>, but you can "
"also find backups of <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> in <filename>/"
"var/backups</filename>."
msgstr ""
"De status van uw pakketdatabase voor en na de opwaardering: de "
"statusdatabase van <systemitem role=\"package\">dpkg</systemitem>, "
"beschikbaar onder <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> en de "
"toestandsinformatie van <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, "
"beschikbaar onder <filename>/var/lib/apt/extended_states</filename>. Het is "
"aan te raden een reservekopie te maken voor het opwaarderen, zoals "
"beschreven in <xref linkend=\"data-backup\"/>, maar u kunt ook "
"reservekopieën van <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> vinden in "
"<filename>/var/backups</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:99
msgid ""
"Session logs created using <command>script</command>, as described in <xref "
"linkend=\"record-session\"/>."
msgstr ""
"Sessielogboeken die gemaakt zijn met <command>script</command>, zoals "
"beschreven in <xref linkend=\"record-session\"/>."

#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
#: en/about.dbk:105
#| msgid ""
#| "Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at "
#| "<filename>/var/log/apt/term.log</filename> or your <command>aptitude</"
#| "command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
msgid ""
"Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at "
"<filename>/var/log/apt/term.log</filename>, or your <command>aptitude</"
"command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
msgstr ""
"Uw <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>-logboeken, beschikbaar "
"onder <filename>/var/log/apt/term.log</filename>, of uw <command>aptitude</"
"command>-logboeken, beschikbaar onder <filename>/var/log/aptitude</filename>."

#. type: Content of: <chapter><section><note><para>
#: en/about.dbk:114
msgid ""
"You should take some time to review and remove any sensitive and/or "
"confidential information from the logs before including them in a bug report "
"as the information will be published in a public database."
msgstr ""
"U dient de tijd te nemen om alle gevoelige en/of vertrouwelijke informatie "
"van de logboeken na te kijken en te verwijderen, alvorens ze te publiceren "
"als bugrapport. Dit omdat de informatie in een publieke database wordt "
"gepubliceerd."

#. type: Content of: <chapter><section><title>
#: en/about.dbk:123
msgid "Sources for this document"
msgstr "Broncode voor dit document"

#. type: Content of: <chapter><section><para>
#: en/about.dbk:125
msgid ""
"The source of this document is in DocBook XML<indexterm><primary>DocBook "
"XML</primary></indexterm> format. The HTML version is generated using "
"<systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> and <systemitem role="
"\"package\">xsltproc</systemitem>. The PDF version is generated using "
"<systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> or <systemitem role="
"\"package\">xmlroff</systemitem>. Sources for the Release Notes are "
"available in the SVN repository of the <emphasis>Debian Documentation "
"Project</emphasis>.  You can use the <ulink url=\"&url-svn-release-notes;"
"\">web interface</ulink> to access its files individually through the web "
"and see their changes.  For more information on how to access the SVN please "
"consult the <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">Debian Documentation Project "
"SVN information pages</ulink>."
msgstr ""
"De broncode van dit document is in Docbook XML<indexterm><primary>DocBook "
"XML</primary></indexterm>-formaat. De HTML-versie is gegenereerd met behulp "
"van <systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> en <systemitem "
"role=\"package\">xsltproc</systemitem>. De PDF-versie is gegenereerd met "
"behulp van <systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> of <systemitem "
"role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Broncode voor de notities bij de "
"release zijn beschikbaar in het SVN-archief van het <emphasis>Debian "
"Documentatie Project</emphasis>. U kunt de <ulink url=\"&url-svn-release-"
"notes;\">web-interface</ulink> gebruiken om de bestanden individueel te "
"raadplegen en veranderingen te bekijken. Meer informatie over toegang tot "
"het SVN-archief kunt u vinden op de <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">SVN "
"informatiepagina's van het Debian Documentatie Project</ulink>."

#~ msgid "TODO: any more things to add here?\n"
#~ msgstr "TEDOEN: nog meer hier toe te voegen?\n"
Index: manuals/release-notes/nl/about.po
===================================================================
--- manuals/release-notes/nl/about.po	(svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/release-notes/nl/about.po)	(revision 11490)
+++ manuals/release-notes/nl/about.po	(.../manuals/release-notes/nl/about.po)	(working copy)
@@ -3,18 +3,21 @@
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
 # Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: release-notes/about r8067\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 12:19+0200\n"
-"Last-Translator: Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-12 15:07+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
 #. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
 #: en/about.dbk:8
@@ -42,7 +45,7 @@
 "&oldrelease; (codenamed &oldreleasename;) to the current release and inform "
 "users of known potential issues they could encounter in that process."
 msgstr ""
-"De release-opmerkingen voorzien in informatie over hoe u veilig kunt "
+"De notities bij de release voorzien in informatie over hoe u veilig kunt "
 "opwaarderen vanaf uitgave &oldrelease; (codenaam &oldreleasename;) naar de "
 "huidige uitgave en informeren gebruikers over mogelijke moeilijkheden die ze "
 "kunnen ondervinden tijdens dat proces."
@@ -65,13 +68,12 @@
 "selection has been made based on a combination of the expected prevalence "
 "and impact of issues."
 msgstr ""
-"Het is helaas onmogelijk om elke bekend aandachtspunt hier te vermelden: "
+"Het is helaas onmogelijk om elk bekend aandachtspunt hier te vermelden: "
 "daarom is een selectie gemaakt, gebaseerd op een combinatie van hoe vaak men "
 "verwacht dat het voorkomt en de ernst ervan."
 
 #. type: Content of: <chapter><para>
 #: en/about.dbk:33
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Please note that we only support and document upgrading from the previous "
 #| "release of Debian (in this case, the upgrade from &oldrelease;).  If you "
@@ -83,11 +85,11 @@
 "need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions "
 "of the release notes and upgrade to &oldreleasename; first."
 msgstr ""
-"Merkt u op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian "
-"(in dit geval, opwaardering vanaf &oldrelease;) ondersteunen en "
+"Merk op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian (in "
+"dit geval, opwaardering vanaf &oldreleasename;) ondersteunen en "
 "documenteren. Als u vanaf oudere uitgaven moet opwaarderen, raden wij u aan "
-"vorige edities van de release-opmerkingen te lezen en eerst op te waarderen "
-"naar &oldrelease;."
+"vorige edities van de notities bij de release te lezen en eerst op te "
+"waarderen naar &oldreleaseame;."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/about.dbk:41
@@ -100,9 +102,9 @@
 "We have attempted to test all the different upgrade steps described in this "
 "document and to anticipate all the possible issues our users might encounter."
 msgstr ""
-"Wij hebben getracht alle verschillende opwaardeerstappen die in dit document "
-"beschreven staan te testen en op alle mogelijke problemen die onze "
-"gebruikers zouden kunnen ondervinden te anticiperen."
+"Wij hebben getracht alle verschillende stappen in de opwaardering die in dit "
+"document beschreven staan te testen en te anticiperen op alle mogelijke "
+"problemen die onze gebruikers zouden kunnen ondervinden."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/about.dbk:48
@@ -118,12 +120,12 @@
 msgstr ""
 "Denkt u dat u toch nog een probleem (foutieve of ontbrekende informatie) "
 "heeft gevonden in deze documentatie, dient u deze dan alstublieft in bij het "
-"<ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het pakket "
+"<ulink url=\"&url-bts;\">bugopvolgingssysteem</ulink> tegen het pakket "
 "<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem>. Het wordt "
 "aangeraden eerst <ulink url=\"&url-bts-rn;\">bestaande bugrapporten</ulink> "
 "na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is "
 "gemeld. Voelt u zich vrij om extra informatie aan bestaande bugrapporten toe "
-"te voegen als u inhoud aan dit document kunt bijdragen."
+"te voegen als u kunt bijdragen aan de inhoud van dit document."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/about.dbk:60
@@ -139,7 +141,7 @@
 #. type: Content of: <chapter><section><title>
 #: en/about.dbk:68
 msgid "Contributing upgrade reports"
-msgstr "Opwaardeerrapporten bijdragen"
+msgstr "Bijdragen door het indienen van opwaarderingsrapporten"
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/about.dbk:70
@@ -153,11 +155,11 @@
 msgstr ""
 "Wij waarderen alle informatie van gebruikers, die gerelateerd is aan "
 "opwaarderingen vanaf &oldreleasename; naar &releasename;. Indien u bereid "
-"bent informatie te delen, dient u dan alstublieft een bug met uw resultaten "
-"in bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het "
-"pakket <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem>. We "
-"verzoeken u om alle bijlagen te comprimeren (met behulp van <command>gzip</"
-"command>)."
+"bent informatie te delen, dien dan alstublieft een bugrapport met uw "
+"resultaten in bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bugopvolgingssysteem</ulink> "
+"tegen het pakket <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem>. "
+"We verzoeken u om alle bijlagen te comprimeren (met behulp van "
+"<command>gzip</command>)."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><para>
 #: en/about.dbk:79
@@ -169,7 +171,6 @@
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/about.dbk:86
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "The status of your package database before and after the upgrade: "
 #| "<command>dpkg</command>'s status database available at <filename>/var/lib/"
@@ -190,13 +191,14 @@
 "var/backups</filename>."
 msgstr ""
 "De status van uw pakketdatabase voor en na de opwaardering: de "
-"statusdatabase van <command>dpkg</command>, beschikbaar onder <filename>/var/"
-"lib/dpkg/status</filename> en de toestandsinformatie van <systemitem role="
-"\"package\">apt</systemitem>, beschikbaar onder <filename>/var/lib/apt/"
-"extended_states</filename>. Het is aan te raden een reservekopie te maken "
-"voor het opwaarderen, zoals beschreven in <xref linkend=\"data-backup\"/>, "
-"maar u kunt ook reservekopieën van <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> "
-"vinden in <filename>/var/backups</filename>."
+"statusdatabase van <systemitem role=\"package\">dpkg</systemitem>, "
+"beschikbaar onder <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> en de "
+"toestandsinformatie van <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>, "
+"beschikbaar onder <filename>/var/lib/apt/extended_states</filename>. Het is "
+"aan te raden een reservekopie te maken voor het opwaarderen, zoals "
+"beschreven in <xref linkend=\"data-backup\"/>, maar u kunt ook "
+"reservekopieën van <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> vinden in "
+"<filename>/var/backups</filename>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/about.dbk:99
@@ -209,7 +211,6 @@
 
 #. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
 #: en/about.dbk:105
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at "
 #| "<filename>/var/log/apt/term.log</filename> or your <command>aptitude</"
@@ -220,7 +221,7 @@
 "command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
 msgstr ""
 "Uw <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>-logboeken, beschikbaar "
-"onder <filename>/var/log/apt/term.log</filename> of uw <command>aptitude</"
+"onder <filename>/var/log/apt/term.log</filename>, of uw <command>aptitude</"
 "command>-logboeken, beschikbaar onder <filename>/var/log/aptitude</filename>."
 
 #. type: Content of: <chapter><section><note><para>
@@ -261,13 +262,13 @@
 "van <systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> en <systemitem "
 "role=\"package\">xsltproc</systemitem>. De PDF-versie is gegenereerd met "
 "behulp van <systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> of <systemitem "
-"role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Broncode voor de release-opmerkingen "
-"zijn beschikbaar in het SVN-archief van het <emphasis>Debian Documentatie "
-"Project</emphasis>. U kunt de <ulink url=\"&url-svn-release-notes;\">web-"
-"interface</ulink> gebruiken om de bestanden individueel te raadplegen en "
-"veranderingen te bekijken. Meer informatie over toegang tot het SVN-archief "
-"kunt u vinden op de <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">SVN informatiepagina's "
-"van het Debian Documentatie Project</ulink>."
+"role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Broncode voor de notities bij de "
+"release zijn beschikbaar in het SVN-archief van het <emphasis>Debian "
+"Documentatie Project</emphasis>. U kunt de <ulink url=\"&url-svn-release-"
+"notes;\">web-interface</ulink> gebruiken om de bestanden individueel te "
+"raadplegen en veranderingen te bekijken. Meer informatie over toegang tot "
+"het SVN-archief kunt u vinden op de <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">SVN "
+"informatiepagina's van het Debian Documentatie Project</ulink>."
 
 #~ msgid "TODO: any more things to add here?\n"
 #~ msgstr "TEDOEN: nog meer hier toe te voegen?\n"

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: