[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] ddp://release-notes/old-stuff.poDag iedereen,

In bijlage een bijgewerkte versie van het onderdeel old-stuff van de
release-notes.

Ook in bijlage een diff-bestand met de verschillen met de vorige
vertaling.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of the Debian release notes.
# Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: release-notes/old-stuff\n"
"POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2017-05-12 16:20+0200\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. type: Attribute 'lang' of: <appendix>
#: en/old-stuff.dbk:8
msgid "en"
msgstr "nl"

#. type: Content of: <appendix><title>
#: en/old-stuff.dbk:9
msgid "Managing your &oldreleasename; system before the upgrade"
msgstr "Het beheren van uw &oldreleasename;-systeem voordat u opwaardeert"

#. type: Content of: <appendix><para>
#: en/old-stuff.dbk:11
msgid ""
"This appendix contains information on how to make sure you can install or "
"upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This "
"should only be necessary in specific situations."
msgstr ""
"Deze appendix bevat informatie over hoe u &oldreleasename;-pakketten kunt "
"installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar "
"&releasename;. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:16
msgid "Upgrading your &oldreleasename; system"
msgstr "Uw &oldreleasename;-systeem opwaarderen"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:18
#| msgid ""
#| "Basically this is no different than any other upgrade of &oldreleasename; "
#| "you've been doing. The only difference is that you first need to make "
#| "sure your package list still contains references to &oldreleasename; as "
#| "explained in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgid ""
"Basically this is no different from any other upgrade of &oldreleasename; "
"you've been doing. The only difference is that you first need to make sure "
"your package list still contains references to &oldreleasename; as explained "
"in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr ""
"In principe is er geen verschil met een eventuele andere opwaardering van "
"&oldreleasename; die u uitgevoerd heeft. Het enige verschil is dat u zich "
"ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronnenlijst nog steeds referenties "
"naar &oldreleasename; bevat zoals beschreven in <xref linkend=\"old-sources"
"\"/>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:24
msgid ""
"If you upgrade your system using a Debian mirror, it will automatically be "
"upgraded to the latest &oldreleasename; point release."
msgstr ""
"Wanneer u uw systeem opwaardeert via een Debian spiegelserver (mirror), "
"wordt het automatisch bijgewerkt naar de laatst uitgegeven onderversie van "
"&oldreleasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:30
msgid "Checking your sources list"
msgstr "Het controleren van uw bronnenlijst"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:32
#| msgid ""
#| "If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> "
#| "refer to 'stable', you are effectively already <quote>using</quote> "
#| "&releasename;. This might not be what you want if you are not ready yet "
#| "for the upgrade. If you have already run <literal>apt-get update</"
#| "literal>, you can still get back without problems following the procedure "
#| "below."
msgid ""
"If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> refer "
"to 'stable', you are effectively already <quote>using</quote> &releasename;. "
"This might not be what you want if you are not ready yet for the upgrade. "
"If you have already run <literal>apt-get update</literal>, you can still get "
"back without problems by following the procedure below."
msgstr ""
"Wanneer een van de regels in uw bestand <filename>/etc/apt/sources.list</"
"filename> de vermelding 'stable' bevat, dan <quote>gebruikt</quote> u "
"eigenlijk al &releasename;. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog "
"niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al <literal>apt-get update</"
"literal> uitgevoerd heeft kunt u nog steeds zonder problemen terug naar de "
"vorige toestand door de onderstaande procedure te volgen."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:40
msgid ""
"If you have also already installed packages from &releasename;, there "
"probably is not much point in installing packages from &oldreleasename; "
"anymore. In that case you will have to decide for yourself whether you want "
"to continue or not. It is possible to downgrade packages, but that is not "
"covered here."
msgstr ""
"Wanneer u ook al pakketten van &releasename; heeft geïnstalleerd dan heeft "
"het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van &oldreleasename; te "
"installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan "
"of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van "
"pakketten, maar dat komt hier niet aan bod."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:46
msgid ""
"Open the file <filename>/etc/apt/sources.list</filename> with your favorite "
"editor (as <literal>root</literal>) and check all lines beginning with "
"<literal>deb http:</literal> or <literal>deb ftp:</literal> for a reference "
"to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find any, change "
"<literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
msgstr ""
"Open het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> met uw favoriete "
"teksteditor (als <literal>root</literal>-gebruiker) en controleer alle "
"regels die beginnen met <literal>deb http:</literal> of <literal>deb ftp:</"
"literal> om na te gaan of ze naar <quote><literal>stable</literal></quote> "
"verwijzen. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term "
"<literal>stable</literal> in <literal>&oldreleasename;</literal>."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:53
msgid ""
"If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal>, you will "
"have to check for yourself if the location they refer to contains an "
"&oldreleasename; or a &releasename; archive."
msgstr ""
"Wanneer u een of meerdere regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</"
"literal>, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven locatie een "
"archief betreft van &oldreleasename; of een archief van &releasename;."

#. type: Content of: <appendix><section><important><para>
#: en/old-stuff.dbk:59
msgid ""
"Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal>. "
"Doing so would invalidate the line and you would have to run <command>apt-"
"cdrom</command> again. Do not be alarmed if a 'cdrom' source line refers to "
"<quote><literal>unstable</literal></quote>. Although confusing, this is "
"normal."
msgstr ""
"Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> beginnen. Wanneer "
"u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando <command>apt-"
"cdrom</command> nogmaals uitvoeren. Er is geen reden voor paniek wanneer een "
"'cdrom' bronregel verwijst naar <quote><literal>unstable</literal></quote>. "
"Alhoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:67
msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
msgstr ""
"Wanneer u veranderingen hebt gemaakt, dient u het bestand te bewaren en het "
"volgende commando uit te voeren"

#. type: Content of: <appendix><section><screen>
#: en/old-stuff.dbk:70
#, no-wrap
msgid "# apt-get update\n"
msgstr "# apt-get update\n"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:73
msgid "to refresh the package list."
msgstr "om de lijst met pakketten te verversen."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:78
msgid "Removing obsolete configuration files"
msgstr "Verouderde configuratiebestanden verwijderen"

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:80
msgid ""
"Before upgrading your system to &releasename;, it is recommended to remove "
"old configuration files (such as <filename>*.dpkg-{new,old}</filename> files "
"under <filename>/etc</filename>) from the system."
msgstr ""
"Vooraleer u uw systeem gaat opwaarderen naar &releasename;, is het "
"aangeraden om oude configuratiebestanden (zoals <filename>*.dpkg-{new,old}</"
"filename>-bestanden onder <filename>/etc</filename>) van het systeem te "
"verwijderen."

#. type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:88
msgid "Upgrade legacy locales to UTF-8"
msgstr "Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8"

#. type: Content of: <appendix><section><para><footnote><para>
#: en/old-stuff.dbk:92
msgid ""
"In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, "
"pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be unreliable "
"when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by bug <ulink url="
"\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. The Nautilus file "
"manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-based programs too) "
"assume that filenames are in UTF-8, while the shell assumes they are in the "
"current locale's encoding. In daily use, non-ASCII filenames are just "
"unusable in such setups. Furthermore, the gnome-orca screen reader (which "
"grants sight-impaired users access to the GNOME desktop environment) "
"requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a legacy characterset, it will "
"be unable to read out window information for desktop elements such as "
"Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu."
msgstr ""
"Wanneer u geen UTF-8 gebruikt, worden met de schermbeveiliging van GNOME het "
"gebruik van wachtwoorden met niet-ASCII-tekens, de ondersteuning voor "
"pam_ldap en zelfs de mogelijkheid om het scherm te ontgrendelen, "
"onbetrouwbaar. De schermlezer van GNOME heeft last van bug <ulink url="
"\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. Het programma voor "
"bestandsbeheer Nautilus (en alle op glib gebaseerde programma's, en wellicht "
"ook alle op Qt gebaseerde programma's) gaan ervan uit dat bestandsnamen in "
"UTF-8 zijn, terwijl de shell aanneemt dat ze de codering van de huidige "
"taalinstelling volgen. In een dergelijke constellatie zijn niet-ASCII-"
"bestandsnamen onwerkbaar in het dagelijks gebruik. Daarenboven vereist de "
"schermlezer gnome-orca (die personen met een visuele beperking toegang "
"verleent tot de GNOME desktopomgeving) het gebruik van UTF-8 sinds Squeeze. "
"Onder een oudere tekenset zal het programma niet in staat zijn "
"scherminformatie af te lezen voor bureaubladonderdelen zoals Nautilus/GNOME "
"Panel of voor het Alt-F1-menu."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:90
#| msgid ""
#| "If your system is localised and is using a locale that is not based on "
#| "UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using "
#| "UTF-8 locales. In the past, there have been bugs identified that "
#| "manifest itself only when using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such "
#| "legacy locales are supported through ugly hacks in the libraries "
#| "internals, and we cannot decently provide support for users who still use "
#| "them."
msgid ""
"If your system is localized and is using a locale that is not based on UTF-8 "
"you should strongly consider switching your system over to using UTF-8 "
"locales. In the past, there have been bugs<placeholder type=\"footnote\" id="
"\"0\"/> identified that manifest themselves only when using a non-UTF-8 "
"locale. On the desktop, such legacy locales are supported through ugly hacks "
"in the library internals, and we cannot decently provide support for users "
"who still use them."
msgstr ""
"Wanneer uw systeem aangepast is aan uw taal en regio, maar een taaldefinitie "
"gebruikt die niet op UTF-8 gebaseerd is, dan wordt sterk aangeraden om over "
"te schakelen naar op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen. In het verleden zijn "
"fouten<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> gevonden die zich alleen "
"manifesteerden wanneer niet op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen gebruikt "
"werden. Op de desktop worden dergelijke oude taalinstellingen alleen nog "
"ondersteund door houtje-touwtje oplossingen in interne systeembibliotheken "
"en we kunnen gebruikers die deze instellingen nog steeds gebruiken "
"onvoldoende op een fatsoenlijke manier ondersteunen."

#. type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:110
#| msgid ""
#| "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
#| "locales</command>. Ensure you select an UTF-8 locale when you are "
#| "presented with the question asking which locale to use as a default in "
#| "the system. In addition, you should review the locale settings of your "
#| "users and ensure that they do not have legacy locales definitions in "
#| "their configuration environment."
msgid ""
"To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
"locales</command>. Ensure you select a UTF-8 locale when you are presented "
"with the question asking which locale to use as a default in the system. In "
"addition, you should review the locale settings of your users and ensure "
"that they do not have legacy locale definitions in their configuration "
"environment."
msgstr ""
"Om de taal- en regio-instellingen van uw systeem in te stellen kunt u het "
"commando <command>dpkg-reconfigure locales</command> uitvoeren. Kies zeker "
"een op UTF-8 gebaseerde taaldefinitie wanneer u gevraagd wordt welke "
"instelling als standaard gebruikt dient te worden voor uw systeem. "
"Daarnaast is het aan te raden om ook de taalinstellingen van eventuele "
"andere gebruikers van het systeem te controleren om u ervan te vergewissen "
"dat zij niet langer verouderde taalinstellingen gebruiken in de configuratie "
"van hun omgeving."
Index: manuals/release-notes/nl/old-stuff.po
===================================================================
--- manuals/release-notes/nl/old-stuff.po	(svn://svn.debian.org/svn/ddp/manuals/trunk/release-notes/nl/about.po)	(revision 11490)
+++ manuals/release-notes/nl/old-stuff.po	(.../manuals/release-notes/nl/old-stuff.po)	(working copy)
@@ -1,273 +1,287 @@
 # Dutch translation of the Debian release notes.
 # Copyright (C) 2011, 2012 The Debian Project.
 # This file is distributed under the same license as the Debian release notes.
-# Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>, 2011.
+# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
 # Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
+# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: release-notes/about r8067\n"
+"Project-Id-Version: release-notes/old-stuff\n"
 "POT-Creation-Date: 2017-01-26 23:48+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-29 12:19+0200\n"
-"Last-Translator: Eric Spreen <eric-debian@ericspreen.nl>\n"
-"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-05-12 16:20+0200\n"
+"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
+"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
 "Language: nl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"
 
-#. type: Attribute 'lang' of: <chapter>
-#: en/about.dbk:8
+#. type: Attribute 'lang' of: <appendix>
+#: en/old-stuff.dbk:8
 msgid "en"
 msgstr "nl"
 
-#. type: Content of: <chapter><title>
-#: en/about.dbk:9
-msgid "Introduction"
-msgstr "Inleiding"
+#. type: Content of: <appendix><title>
+#: en/old-stuff.dbk:9
+msgid "Managing your &oldreleasename; system before the upgrade"
+msgstr "Het beheren van uw &oldreleasename;-systeem voordat u opwaardeert"
 
-#. type: Content of: <chapter><para>
-#: en/about.dbk:11
+#. type: Content of: <appendix><para>
+#: en/old-stuff.dbk:11
 msgid ""
-"This document informs users of the &debian; distribution about major changes "
-"in version &release; (codenamed &releasename;)."
+"This appendix contains information on how to make sure you can install or "
+"upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This "
+"should only be necessary in specific situations."
 msgstr ""
-"Dit document voorziet gebruikers van de &debian; distributie van informatie "
-"over grote veranderingen in versie &release; (codenaam &releasename;)."
+"Deze appendix bevat informatie over hoe u &oldreleasename;-pakketten kunt "
+"installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar "
+"&releasename;. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties."
 
-#. type: Content of: <chapter><para>
-#: en/about.dbk:15
-msgid ""
-"The release notes provide information on how to upgrade safely from release "
-"&oldrelease; (codenamed &oldreleasename;) to the current release and inform "
-"users of known potential issues they could encounter in that process."
-msgstr ""
-"De release-opmerkingen voorzien in informatie over hoe u veilig kunt "
-"opwaarderen vanaf uitgave &oldrelease; (codenaam &oldreleasename;) naar de "
-"huidige uitgave en informeren gebruikers over mogelijke moeilijkheden die ze "
-"kunnen ondervinden tijdens dat proces."
+#. type: Content of: <appendix><section><title>
+#: en/old-stuff.dbk:16
+msgid "Upgrading your &oldreleasename; system"
+msgstr "Uw &oldreleasename;-systeem opwaarderen"
 
-#. type: Content of: <chapter><para>
-#: en/about.dbk:21
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:18
+#| msgid ""
+#| "Basically this is no different than any other upgrade of &oldreleasename; "
+#| "you've been doing. The only difference is that you first need to make "
+#| "sure your package list still contains references to &oldreleasename; as "
+#| "explained in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
 msgid ""
-"You can get the most recent version of this document from <ulink url=\"&url-"
-"release-notes;\"></ulink>. If in doubt, check the date on the first page to "
-"make sure you are reading a current version."
+"Basically this is no different from any other upgrade of &oldreleasename; "
+"you've been doing. The only difference is that you first need to make sure "
+"your package list still contains references to &oldreleasename; as explained "
+"in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
 msgstr ""
-"U kunt de meest recente versie van dit document verkrijgen vanaf <ulink url="
-"\"&url-release-notes;\"></ulink>. Controleer bij twijfel de datum op de "
-"eerste pagina om er zeker van te zijn dat u een recente versie leest."
+"In principe is er geen verschil met een eventuele andere opwaardering van "
+"&oldreleasename; die u uitgevoerd heeft. Het enige verschil is dat u zich "
+"ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronnenlijst nog steeds referenties "
+"naar &oldreleasename; bevat zoals beschreven in <xref linkend=\"old-sources"
+"\"/>."
 
-#. type: Content of: <chapter><caution><para>
-#: en/about.dbk:27
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:24
 msgid ""
-"Note that it is impossible to list every known issue and that therefore a "
-"selection has been made based on a combination of the expected prevalence "
-"and impact of issues."
+"If you upgrade your system using a Debian mirror, it will automatically be "
+"upgraded to the latest &oldreleasename; point release."
 msgstr ""
-"Het is helaas onmogelijk om elke bekend aandachtspunt hier te vermelden: "
-"daarom is een selectie gemaakt, gebaseerd op een combinatie van hoe vaak men "
-"verwacht dat het voorkomt en de ernst ervan."
+"Wanneer u uw systeem opwaardeert via een Debian spiegelserver (mirror), "
+"wordt het automatisch bijgewerkt naar de laatst uitgegeven onderversie van "
+"&oldreleasename;."
 
-#. type: Content of: <chapter><para>
-#: en/about.dbk:33
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <appendix><section><title>
+#: en/old-stuff.dbk:30
+msgid "Checking your sources list"
+msgstr "Het controleren van uw bronnenlijst"
+
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:32
 #| msgid ""
-#| "Please note that we only support and document upgrading from the previous "
-#| "release of Debian (in this case, the upgrade from &oldrelease;). If you "
-#| "need to upgrade from older releases, we suggest you read previous "
-#| "editions of the release notes and upgrade to &oldrelease; first."
+#| "If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> "
+#| "refer to 'stable', you are effectively already <quote>using</quote> "
+#| "&releasename;. This might not be what you want if you are not ready yet "
+#| "for the upgrade. If you have already run <literal>apt-get update</"
+#| "literal>, you can still get back without problems following the procedure "
+#| "below."
 msgid ""
-"Please note that we only support and document upgrading from the previous "
-"release of Debian (in this case, the upgrade from &oldreleasename;). If you "
-"need to upgrade from older releases, we suggest you read previous editions "
-"of the release notes and upgrade to &oldreleasename; first."
+"If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> refer "
+"to 'stable', you are effectively already <quote>using</quote> &releasename;. "
+"This might not be what you want if you are not ready yet for the upgrade. "
+"If you have already run <literal>apt-get update</literal>, you can still get "
+"back without problems by following the procedure below."
 msgstr ""
-"Merkt u op dat wij enkel het opwaarderen vanaf de vorige uitgave van Debian "
-"(in dit geval, opwaardering vanaf &oldrelease;) ondersteunen en "
-"documenteren. Als u vanaf oudere uitgaven moet opwaarderen, raden wij u aan "
-"vorige edities van de release-opmerkingen te lezen en eerst op te waarderen "
-"naar &oldrelease;."
+"Wanneer een van de regels in uw bestand <filename>/etc/apt/sources.list</"
+"filename> de vermelding 'stable' bevat, dan <quote>gebruikt</quote> u "
+"eigenlijk al &releasename;. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog "
+"niet klaar bent voor de opwaardering. Wanneer u al <literal>apt-get update</"
+"literal> uitgevoerd heeft kunt u nog steeds zonder problemen terug naar de "
+"vorige toestand door de onderstaande procedure te volgen."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/about.dbk:41
-msgid "Reporting bugs on this document"
-msgstr "Rapporteren van fouten in dit document"
-
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:43
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:40
 msgid ""
-"We have attempted to test all the different upgrade steps described in this "
-"document and to anticipate all the possible issues our users might encounter."
+"If you have also already installed packages from &releasename;, there "
+"probably is not much point in installing packages from &oldreleasename; "
+"anymore. In that case you will have to decide for yourself whether you want "
+"to continue or not. It is possible to downgrade packages, but that is not "
+"covered here."
 msgstr ""
-"Wij hebben getracht alle verschillende opwaardeerstappen die in dit document "
-"beschreven staan te testen en op alle mogelijke problemen die onze "
-"gebruikers zouden kunnen ondervinden te anticiperen."
+"Wanneer u ook al pakketten van &releasename; heeft geïnstalleerd dan heeft "
+"het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van &oldreleasename; te "
+"installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan "
+"of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van "
+"pakketten, maar dat komt hier niet aan bod."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:48
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:46
 msgid ""
-"Nevertheless, if you think you have found a bug (incorrect information or "
-"information that is missing) in this documentation, please file a bug in "
-"the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> against the "
-"<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem> package. You might "
-"want to review first the <ulink url=\"&url-bts-rn;\">existing bug reports</"
-"ulink> in case the issue you've found has already been reported. Feel free "
-"to add additional information to existing bug reports if you can contribute "
-"content for this document."
+"Open the file <filename>/etc/apt/sources.list</filename> with your favorite "
+"editor (as <literal>root</literal>) and check all lines beginning with "
+"<literal>deb http:</literal> or <literal>deb ftp:</literal> for a reference "
+"to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find any, change "
+"<literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
 msgstr ""
-"Denkt u dat u toch nog een probleem (foutieve of ontbrekende informatie) "
-"heeft gevonden in deze documentatie, dient u deze dan alstublieft in bij het "
-"<ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het pakket "
-"<systemitem role=\"package\">release-notes</systemitem>. Het wordt "
-"aangeraden eerst <ulink url=\"&url-bts-rn;\">bestaande bugrapporten</ulink> "
-"na te kijken, voor het geval dat het probleem dat u heeft gevonden al is "
-"gemeld. Voelt u zich vrij om extra informatie aan bestaande bugrapporten toe "
-"te voegen als u inhoud aan dit document kunt bijdragen."
+"Open het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> met uw favoriete "
+"teksteditor (als <literal>root</literal>-gebruiker) en controleer alle "
+"regels die beginnen met <literal>deb http:</literal> of <literal>deb ftp:</"
+"literal> om na te gaan of ze naar <quote><literal>stable</literal></quote> "
+"verwijzen. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term "
+"<literal>stable</literal> in <literal>&oldreleasename;</literal>."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:60
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:53
 msgid ""
-"We appreciate, and encourage, reports providing patches to the document's "
-"sources. You will find more information describing how to obtain the sources "
-"of this document in <xref linkend=\"sources\"/>."
+"If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal>, you will "
+"have to check for yourself if the location they refer to contains an "
+"&oldreleasename; or a &releasename; archive."
 msgstr ""
-"Wij waarderen en moedigen rapporten aan die verbeteringen aandragen voor de "
-"broncode van dit document. Meer informatie over het verkrijgen van de "
-"broncode van dit document kunt u vinden in <xref linkend=\"sources\"/>."
+"Wanneer u een of meerdere regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</"
+"literal>, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven locatie een "
+"archief betreft van &oldreleasename; of een archief van &releasename;."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/about.dbk:68
-msgid "Contributing upgrade reports"
-msgstr "Opwaardeerrapporten bijdragen"
-
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:70
+#. type: Content of: <appendix><section><important><para>
+#: en/old-stuff.dbk:59
 msgid ""
-"We welcome any information from users related to upgrades from "
-"&oldreleasename; to &releasename;. If you are willing to share information "
-"please file a bug in the <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</"
-"ulink> against the <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem> "
-"package with your results. We request that you compress any attachments "
-"that are included (using <command>gzip</command>)."
+"Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal>. "
+"Doing so would invalidate the line and you would have to run <command>apt-"
+"cdrom</command> again. Do not be alarmed if a 'cdrom' source line refers to "
+"<quote><literal>unstable</literal></quote>. Although confusing, this is "
+"normal."
 msgstr ""
-"Wij waarderen alle informatie van gebruikers, die gerelateerd is aan "
-"opwaarderingen vanaf &oldreleasename; naar &releasename;. Indien u bereid "
-"bent informatie te delen, dient u dan alstublieft een bug met uw resultaten "
-"in bij het <ulink url=\"&url-bts;\">bug tracking system</ulink> tegen het "
-"pakket <systemitem role=\"package\">upgrade-reports</systemitem>. We "
-"verzoeken u om alle bijlagen te comprimeren (met behulp van <command>gzip</"
-"command>)."
+"Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> beginnen. Wanneer "
+"u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando <command>apt-"
+"cdrom</command> nogmaals uitvoeren. Er is geen reden voor paniek wanneer een "
+"'cdrom' bronregel verwijst naar <quote><literal>unstable</literal></quote>. "
+"Alhoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:79
-msgid ""
-"Please include the following information when submitting your upgrade report:"
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:67
+msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
 msgstr ""
-"Voegt u alstublieft de volgende informatie bij wanneer u uw "
-"opwaarderingsrapport indient:"
+"Wanneer u veranderingen hebt gemaakt, dient u het bestand te bewaren en het "
+"volgende commando uit te voeren"
 
-#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/about.dbk:86
-#, fuzzy
-#| msgid ""
-#| "The status of your package database before and after the upgrade: "
-#| "<command>dpkg</command>'s status database available at <filename>/var/lib/"
-#| "dpkg/status</filename> and <systemitem role=\"package\">apt</"
-#| "systemitem>'s package state information, available at <filename>/var/lib/"
-#| "apt/extended_states</filename>. You should have made a backup before the "
-#| "upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/>, but you can also "
-#| "find backups of <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> in <filename>/"
-#| "var/backups</filename>."
+#. type: Content of: <appendix><section><screen>
+#: en/old-stuff.dbk:70
+#, no-wrap
+msgid "# apt-get update\n"
+msgstr "# apt-get update\n"
+
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:73
+msgid "to refresh the package list."
+msgstr "om de lijst met pakketten te verversen."
+
+#. type: Content of: <appendix><section><title>
+#: en/old-stuff.dbk:78
+msgid "Removing obsolete configuration files"
+msgstr "Verouderde configuratiebestanden verwijderen"
+
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:80
 msgid ""
-"The status of your package database before and after the upgrade: "
-"<systemitem role=\"package\">dpkg</systemitem>'s status database available "
-"at <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> and <systemitem role=\"package"
-"\">apt</systemitem>'s package state information, available at <filename>/var/"
-"lib/apt/extended_states</filename>. You should have made a backup before "
-"the upgrade as described at <xref linkend=\"data-backup\"/>, but you can "
-"also find backups of <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> in <filename>/"
-"var/backups</filename>."
+"Before upgrading your system to &releasename;, it is recommended to remove "
+"old configuration files (such as <filename>*.dpkg-{new,old}</filename> files "
+"under <filename>/etc</filename>) from the system."
 msgstr ""
-"De status van uw pakketdatabase voor en na de opwaardering: de "
-"statusdatabase van <command>dpkg</command>, beschikbaar onder <filename>/var/"
-"lib/dpkg/status</filename> en de toestandsinformatie van <systemitem role="
-"\"package\">apt</systemitem>, beschikbaar onder <filename>/var/lib/apt/"
-"extended_states</filename>. Het is aan te raden een reservekopie te maken "
-"voor het opwaarderen, zoals beschreven in <xref linkend=\"data-backup\"/>, "
-"maar u kunt ook reservekopieën van <filename>/var/lib/dpkg/status</filename> "
-"vinden in <filename>/var/backups</filename>."
+"Vooraleer u uw systeem gaat opwaarderen naar &releasename;, is het "
+"aangeraden om oude configuratiebestanden (zoals <filename>*.dpkg-{new,old}</"
+"filename>-bestanden onder <filename>/etc</filename>) van het systeem te "
+"verwijderen."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/about.dbk:99
+#. type: Content of: <appendix><section><title>
+#: en/old-stuff.dbk:88
+msgid "Upgrade legacy locales to UTF-8"
+msgstr "Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8"
+
+#. type: Content of: <appendix><section><para><footnote><para>
+#: en/old-stuff.dbk:92
 msgid ""
-"Session logs created using <command>script</command>, as described in <xref "
-"linkend=\"record-session\"/>."
+"In the GNOME screensaver, using passwords with non-ASCII characters, "
+"pam_ldap support, or even the ability to unlock the screen may be unreliable "
+"when not using UTF-8. The GNOME screenreader is affected by bug <ulink url="
+"\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. The Nautilus file "
+"manager (and all glib-based programs, and likely all Qt-based programs too) "
+"assume that filenames are in UTF-8, while the shell assumes they are in the "
+"current locale's encoding. In daily use, non-ASCII filenames are just "
+"unusable in such setups. Furthermore, the gnome-orca screen reader (which "
+"grants sight-impaired users access to the GNOME desktop environment) "
+"requires a UTF-8 locale since Squeeze; under a legacy characterset, it will "
+"be unable to read out window information for desktop elements such as "
+"Nautilus/GNOME Panel or the Alt-F1 menu."
 msgstr ""
-"Sessielogboeken die gemaakt zijn met <command>script</command>, zoals "
-"beschreven in <xref linkend=\"record-session\"/>."
+"Wanneer u geen UTF-8 gebruikt, worden met de schermbeveiliging van GNOME het "
+"gebruik van wachtwoorden met niet-ASCII-tekens, de ondersteuning voor "
+"pam_ldap en zelfs de mogelijkheid om het scherm te ontgrendelen, "
+"onbetrouwbaar. De schermlezer van GNOME heeft last van bug <ulink url="
+"\"http://bugs.debian.org/599197\";>#599197</ulink>. Het programma voor "
+"bestandsbeheer Nautilus (en alle op glib gebaseerde programma's, en wellicht "
+"ook alle op Qt gebaseerde programma's) gaan ervan uit dat bestandsnamen in "
+"UTF-8 zijn, terwijl de shell aanneemt dat ze de codering van de huidige "
+"taalinstelling volgen. In een dergelijke constellatie zijn niet-ASCII-"
+"bestandsnamen onwerkbaar in het dagelijks gebruik. Daarenboven vereist de "
+"schermlezer gnome-orca (die personen met een visuele beperking toegang "
+"verleent tot de GNOME desktopomgeving) het gebruik van UTF-8 sinds Squeeze. "
+"Onder een oudere tekenset zal het programma niet in staat zijn "
+"scherminformatie af te lezen voor bureaubladonderdelen zoals Nautilus/GNOME "
+"Panel of voor het Alt-F1-menu."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><itemizedlist><listitem><para>
-#: en/about.dbk:105
-#, fuzzy
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:90
 #| msgid ""
-#| "Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at "
-#| "<filename>/var/log/apt/term.log</filename> or your <command>aptitude</"
-#| "command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
+#| "If your system is localised and is using a locale that is not based on "
+#| "UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using "
+#| "UTF-8 locales. In the past, there have been bugs identified that "
+#| "manifest itself only when using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such "
+#| "legacy locales are supported through ugly hacks in the libraries "
+#| "internals, and we cannot decently provide support for users who still use "
+#| "them."
 msgid ""
-"Your <systemitem role=\"package\">apt</systemitem> logs, available at "
-"<filename>/var/log/apt/term.log</filename>, or your <command>aptitude</"
-"command> logs, available at <filename>/var/log/aptitude</filename>."
+"If your system is localized and is using a locale that is not based on UTF-8 "
+"you should strongly consider switching your system over to using UTF-8 "
+"locales. In the past, there have been bugs<placeholder type=\"footnote\" id="
+"\"0\"/> identified that manifest themselves only when using a non-UTF-8 "
+"locale. On the desktop, such legacy locales are supported through ugly hacks "
+"in the library internals, and we cannot decently provide support for users "
+"who still use them."
 msgstr ""
-"Uw <systemitem role=\"package\">apt</systemitem>-logboeken, beschikbaar "
-"onder <filename>/var/log/apt/term.log</filename> of uw <command>aptitude</"
-"command>-logboeken, beschikbaar onder <filename>/var/log/aptitude</filename>."
+"Wanneer uw systeem aangepast is aan uw taal en regio, maar een taaldefinitie "
+"gebruikt die niet op UTF-8 gebaseerd is, dan wordt sterk aangeraden om over "
+"te schakelen naar op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen. In het verleden zijn "
+"fouten<placeholder type=\"footnote\" id=\"0\"/> gevonden die zich alleen "
+"manifesteerden wanneer niet op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen gebruikt "
+"werden. Op de desktop worden dergelijke oude taalinstellingen alleen nog "
+"ondersteund door houtje-touwtje oplossingen in interne systeembibliotheken "
+"en we kunnen gebruikers die deze instellingen nog steeds gebruiken "
+"onvoldoende op een fatsoenlijke manier ondersteunen."
 
-#. type: Content of: <chapter><section><note><para>
-#: en/about.dbk:114
+#. type: Content of: <appendix><section><para>
+#: en/old-stuff.dbk:110
+#| msgid ""
+#| "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
+#| "locales</command>. Ensure you select an UTF-8 locale when you are "
+#| "presented with the question asking which locale to use as a default in "
+#| "the system. In addition, you should review the locale settings of your "
+#| "users and ensure that they do not have legacy locales definitions in "
+#| "their configuration environment."
 msgid ""
-"You should take some time to review and remove any sensitive and/or "
-"confidential information from the logs before including them in a bug report "
-"as the information will be published in a public database."
+"To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure "
+"locales</command>. Ensure you select a UTF-8 locale when you are presented "
+"with the question asking which locale to use as a default in the system. In "
+"addition, you should review the locale settings of your users and ensure "
+"that they do not have legacy locale definitions in their configuration "
+"environment."
 msgstr ""
-"U dient de tijd te nemen om alle gevoelige en/of vertrouwelijke informatie "
-"van de logboeken na te kijken en te verwijderen, alvorens ze te publiceren "
-"als bugrapport. Dit omdat de informatie in een publieke database wordt "
-"gepubliceerd."
-
-#. type: Content of: <chapter><section><title>
-#: en/about.dbk:123
-msgid "Sources for this document"
-msgstr "Broncode voor dit document"
-
-#. type: Content of: <chapter><section><para>
-#: en/about.dbk:125
-msgid ""
-"The source of this document is in DocBook XML<indexterm><primary>DocBook "
-"XML</primary></indexterm> format. The HTML version is generated using "
-"<systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> and <systemitem role="
-"\"package\">xsltproc</systemitem>. The PDF version is generated using "
-"<systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> or <systemitem role="
-"\"package\">xmlroff</systemitem>. Sources for the Release Notes are "
-"available in the SVN repository of the <emphasis>Debian Documentation "
-"Project</emphasis>. You can use the <ulink url=\"&url-svn-release-notes;"
-"\">web interface</ulink> to access its files individually through the web "
-"and see their changes. For more information on how to access the SVN please "
-"consult the <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">Debian Documentation Project "
-"SVN information pages</ulink>."
-msgstr ""
-"De broncode van dit document is in Docbook XML<indexterm><primary>DocBook "
-"XML</primary></indexterm>-formaat. De HTML-versie is gegenereerd met behulp "
-"van <systemitem role=\"package\">docbook-xsl</systemitem> en <systemitem "
-"role=\"package\">xsltproc</systemitem>. De PDF-versie is gegenereerd met "
-"behulp van <systemitem role=\"package\">dblatex</systemitem> of <systemitem "
-"role=\"package\">xmlroff</systemitem>. Broncode voor de release-opmerkingen "
-"zijn beschikbaar in het SVN-archief van het <emphasis>Debian Documentatie "
-"Project</emphasis>. U kunt de <ulink url=\"&url-svn-release-notes;\">web-"
-"interface</ulink> gebruiken om de bestanden individueel te raadplegen en "
-"veranderingen te bekijken. Meer informatie over toegang tot het SVN-archief "
-"kunt u vinden op de <ulink url=\"&url-ddp-svn-info;\">SVN informatiepagina's "
-"van het Debian Documentatie Project</ulink>."
-
-#~ msgid "TODO: any more things to add here?\n"
-#~ msgstr "TEDOEN: nog meer hier toe te voegen?\n"
+"Om de taal- en regio-instellingen van uw systeem in te stellen kunt u het "
+"commando <command>dpkg-reconfigure locales</command> uitvoeren. Kies zeker "
+"een op UTF-8 gebaseerde taaldefinitie wanneer u gevraagd wordt welke "
+"instelling als standaard gebruikt dient te worden voor uw systeem. "
+"Daarnaast is het aan te raden om ook de taalinstellingen van eventuele "
+"andere gebruikers van het systeem te controleren om u ervan te vergewissen "
+"dat zij niet langer verouderde taalinstellingen gebruiken in de configuratie "
+"van hun omgeving."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: