[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po://installation-guide (welcome)Dag iedereen,

In bijlage een eerste versie van po/nl/welcome.po, een onderdeel van de
Installatiehandleiding van Debian.


-- 
Met vriendelijke groet,
Frans Spiesschaert

# Dutch translation of d-i-manual_welcome.
# Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>, 2017.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: d-i-manual_welcome\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: debian-boot@lists.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2014-01-29 10:50+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2017-01-11 21:24+0100\n"
"Last-Translator: Frans Spiesschaert <Frans.Spiesschaert@yucom.be>\n"
"Language-Team: Debian Dutch l10n Team <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
"X-Generator: Gtranslator 2.91.6\n"

#. Tag: title
#: welcome.xml:4
#, no-c-format
msgid "Welcome to &debian;"
msgstr "Welkom bij &debian;"

#. Tag: para
#: welcome.xml:5
#, no-c-format
msgid ""
"This chapter provides an overview of the &debian; Project and &debian-gnu;. "
"If you already know about the &debian; Project's history and the &debian-"
"gnu; distribution, feel free to skip to the next chapter."
msgstr ""
"Dit hoofdstuk geeft een overzicht van het &debian;-project en van &debian-"
"gnu;. Indien u reeds op de hoogte bent van de geschiedenis van het &debian;-"
"project en de &debian-gnu;-distributie kent, kunt u meteen doorgaan naar het "
"volgende hoofdstuk."

#. Tag: title
#: welcome.xml:19
#, no-c-format
msgid "What is Debian?"
msgstr "Wat is Debian?"

#. Tag: para
#: welcome.xml:20
#, no-c-format
msgid ""
"Debian is an all-volunteer organization dedicated to developing free "
"software and promoting the ideals of the Free Software community. The Debian "
"Project began in 1993, when Ian Murdock issued an open invitation to "
"software developers to contribute to a complete and coherent software "
"distribution based on the relatively new Linux kernel. That relatively small "
"band of dedicated enthusiasts, originally funded by the <ulink url=\"&url-"
"fsf;\">Free Software Foundation</ulink> and influenced by the <ulink url="
"\"&url-gnu-intro;\">GNU</ulink> philosophy, has grown over the years into an "
"organization of around &num-of-debian-developers; <firstterm>Debian "
"Developers</firstterm>."
msgstr ""
"Debian is een volledig uit vrijwilligers bestaande organisatie die zich tot "
"doel stelt vrije software te ontwikkelen en de idealen van de vrije-"
"softwaregemeenschap te promoten. Het Debian-project ging van start in 1993 "
"toen Ian Murdock een open uitnodiging verspreide onder softwareontwikkelaars "
"om mee te werken aan een volledige en coherente softwaredistributie, "
"gebaseerd op de relatief nieuwe Linux-kernel. Deze relatief kleine groep "
"toegewijde enthousiastelingen, die initieel fondsen kreeg van de <ulink url="
"\"&url-fsf;\">Free Software Foundation</ulink> en zich liet leiden door de "
"<ulink url=\"&url-gnu-intro;\">GNU</ulink>-filosofie, is over de jaren heen "
"uitgegroeid tot een organisatie van ongeveer &num-of-debian-developers; "
"<firstterm>Debian-ontwikkelaars</firstterm>."

#. Tag: para
#: welcome.xml:35
#, no-c-format
msgid ""
"Debian Developers are involved in a variety of activities, including <ulink "
"url=\"&url-debian-home;\">Web</ulink> and <ulink url=\"&url-debian-ftp;"
"\">FTP</ulink> site administration, graphic design, legal analysis of "
"software licenses, writing documentation, and, of course, maintaining "
"software packages."
msgstr ""
"Debian-ontwikkelaars zijn betrokken bij een verscheidenheid aan "
"activiteiten, waaronder <ulink url=\"&url-debian-home;\">Web-</ulink> en "
"<ulink url=\"&url-debian-ftp;\">FTP-</ulink>sitebeheer, grafische "
"vormgeving, de juridische analyse van softwarelicenties, het schrijven van "
"documentatie en natuurlijk ook het onderhouden van softwarepakketten."

#. Tag: para
#: welcome.xml:44
#, no-c-format
msgid ""
"In the interest of communicating our philosophy and attracting developers "
"who believe in the principles that Debian stands for, the Debian Project has "
"published a number of documents that outline our values and serve as guides "
"to what it means to be a Debian Developer:"
msgstr ""
"Om onze filosofie te kunnen verspreiden en ontwikkelaars te kunnen "
"aantrekken die geloven in de principes waarvoor Debian staat, heeft het "
"Debian-project een aantal documenten uitgegeven die onze waarden beschrijven "
"en als richtlijnen gelden voor wat het betekent om een Debian-ontwikkelaar "
"te zijn:"

#. Tag: para
#: welcome.xml:52
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-social-contract;\">Debian Social Contract</ulink> is a "
"statement of Debian's commitments to the Free Software Community. Anyone who "
"agrees to abide to the Social Contract may become a <ulink url=\"&url-new-"
"maintainer;\">maintainer</ulink>. Any maintainer can introduce new software "
"into Debian &mdash; provided that the software meets our criteria for being "
"free, and the package follows our quality standards."
msgstr ""
"Het <ulink url=\"&url-social-contract;\">Debian Social Contract</ulink>, het "
"Sociaal Contract van Debian, is een toelichting bij de engagementen van "
"Debian tegenover de vrije-softwaregemeenschap. Iedereen die ermee akkoord "
"gaat om zich te houden aan het Sociaal Contract kan een <ulink url=\"&url-"
"new-maintainer;\">maintainer</ulink>, een onderhouder van Debian, worden. "
"Elke onderhouder kan nieuwe software introduceren in Debian &mdash; mits de "
"software beantwoordt aan onze criteria inzake vrije software en het pakket "
"voldoet aan onze kwaliteitsstandaarden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:64
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-dfsg;\">Debian Free Software Guidelines</ulink> are a "
"clear and concise statement of Debian's criteria for free software. The DFSG "
"is a very influential document in the Free Software Movement, and was the "
"foundation of the <ulink url=\"&url-osd;\">The Open Source Definition</"
"ulink>."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-dfsg;\">Debian Free Software Guidelines</ulink>, de "
"richtlijnen van Debian inzake vrije software, zijn een duidelijke en "
"beknopte beschrijving van de criteria die Debian hanteert om te beslissen of "
"software vrij is. De DFSG hebben een grote invloed binnen de beweging voor "
"vrije software en ze hebben als basis gediend voor <ulink url=\"&url-osd;"
"\">The Open Source Definition</ulink>, de definiëring van wat open broncode "
"is."

#. Tag: para
#: welcome.xml:74
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-debian-policy;\">Debian Policy Manual</ulink> is an "
"extensive specification of the Debian Project's standards of quality."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-debian-policy;\">Debian Policy Manual</ulink>, het "
"beleidshandboek van Debian, geeft een omstandige specificatie van de "
"kwaliteitsstandaarden van het Debian-project."

#. Tag: para
#: welcome.xml:82
#, no-c-format
msgid ""
"Debian developers are also involved in a number of other projects; some "
"specific to Debian, others involving some or all of the Linux community. "
"Some examples include:"
msgstr ""
"Ontwikkelaars van Debian zijn ook actief in een aantal andere projecten. "
"Sommige daarvan zijn specifiek voor Debian, andere hebben betrekking op een "
"onderdeel van of de gehele Linux-gemeenschap. Enkele voorbeelden zijn:"

#. Tag: para
#: welcome.xml:89
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-lsb-org;\">Linux Standard Base</ulink> (LSB) is a "
"project aimed at standardizing the basic GNU/Linux system, which will enable "
"third-party software and hardware developers to easily design programs and "
"device drivers for Linux-in-general, rather than for a specific GNU/Linux "
"distribution."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-lsb-org;\">Linux Standard Base</ulink> (LSB) is een "
"project dat erop gericht is het basissysteem van GNU/Linux te "
"standaardiseren, wat het voor externe software- en hardware-ontwikkelaars "
"makkelijker zal maken om programma's en stuurprogramma's voor apparaten te "
"ontwerpen voor Linux-in-zijn-geheel, in plaats van voor een specifieke GNU/"
"Linux-distributie."

#. Tag: para
#: welcome.xml:99
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-fhs-home;\">Filesystem Hierarchy Standard</ulink> "
"(FHS) is an effort to standardize the layout of the Linux file system. The "
"FHS will allow software developers to concentrate their efforts on designing "
"programs, without having to worry about how the package will be installed in "
"different GNU/Linux distributions."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-fhs-home;\">Filesystem Hierarchy Standard</ulink> "
"(FHS), een gestandaardiseerde bestandssysteemhiërarchie, is een poging om de "
"inrichting van het Linux bestandssysteem te standaardiseren. De FHS moet "
"softwareontwikkelaars toelaten om zich te concentreren op het ontwerpen van "
"programma's zonder zich zorgen te moeten maken over hoe het pakket in de "
"verschillende GNU/Linux-distributies geïnstalleerd zal worden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:109
#, no-c-format
msgid ""
"<ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> is an internal project, "
"aimed at making sure Debian has something to offer to our youngest users."
msgstr ""
"<ulink url=\"&url-debian-jr;\">Debian Jr.</ulink> is een intern project dat "
"erop gericht is te garanderen dat Debian ook iets te bieden heeft voor de "
"jongste gebruikers."

#. Tag: para
#: welcome.xml:118
#, no-c-format
msgid ""
"For more general information about Debian, see the <ulink url=\"&url-debian-"
"faq;\">Debian FAQ</ulink>."
msgstr ""
"Voor meer algemene informatie over Debian kunt u terecht bij de <ulink url="
"\"&url-debian-faq;\">Debian FAQ</ulink>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:133
#, no-c-format
msgid "What is GNU/Linux?"
msgstr "Wat is GNU/Linux?"

#. Tag: para
#: welcome.xml:134
#, no-c-format
msgid ""
"Linux is an operating system: a series of programs that let you interact "
"with your computer and run other programs."
msgstr ""
"Linux is een besturingssysteem, een reeks programma's die u in staat stellen "
"om te gaan met uw computer en er andere programma's op uit te voeren."

#. Tag: para
#: welcome.xml:139
#, no-c-format
msgid ""
"An operating system consists of various fundamental programs which are "
"needed by your computer so that it can communicate and receive instructions "
"from users; read and write data to hard disks, tapes, and printers; control "
"the use of memory; and run other software. The most important part of an "
"operating system is the kernel. In a GNU/Linux system, Linux is the kernel "
"component. The rest of the system consists of other programs, many of which "
"were written by or for the GNU Project. Because the Linux kernel alone does "
"not form a working operating system, we prefer to use the term <quote>GNU/"
"Linux</quote> to refer to systems that many people casually refer to as "
"<quote>Linux</quote>."
msgstr ""
"Een besturingssysteem bestaat uit verschillende fundamentele programma's die "
"uw computer nodig heeft om te kunnen communiceren en instructies van "
"gebruikers te kunnen ontvangen, om gegevens te lezen van en te schrijven "
"naar harde schijven, magneetbanden en printers, om het geheugengebruik te "
"regelen en om andere programma's uit te voeren. Het belangrijkste onderdeel "
"van een besturingssysteem is de kernel. In een GNU/Linux-systeem is Linux de "
"kernelcomponent. De rest van het systeem bestaat uit andere programma's, "
"waarvan er veel geschreven werden door of voor het GNU-project. Omdat de "
"Linuxkernel op zich geen werkzaam besturingssysteem oplevert, verkiezen we "
"om de term <quote>GNU/Linux</quote> te gebruiken om te verwijzen naar "
"systemen die veel mensen achteloos <quote>Linux</quote> noemen."

#. Tag: para
#: welcome.xml:153
#, no-c-format
msgid ""
"Linux is modelled on the Unix operating system. From the start, Linux was "
"designed to be a multi-tasking, multi-user system. These facts are enough to "
"make Linux different from other well-known operating systems. However, Linux "
"is even more different than you might imagine. In contrast to other "
"operating systems, nobody owns Linux. Much of its development is done by "
"unpaid volunteers."
msgstr ""
"Linux is gemaakt naar het model van het Unix-besturingssysteem. Vanaf het "
"begin werd Linux ontworpen als een systeem voor multitasking en met meerdere "
"gebruikers. Alleen al deze elementen maken Linux anders dan andere "
"welbekende besturingssystemen. Linux verschilt zelfs nog meer dan u "
"misschien wel denkt. In tegenstelling tot andere besturingssystemen is "
"niemand eigenaar van Linux. Veel van zijn ontwikkeling gebeurt door "
"onbetaalde vrijwilligers."

#. Tag: para
#: welcome.xml:162
#, no-c-format
msgid ""
"Development of what later became GNU/Linux began in 1984, when the <ulink "
"url=\"&url-fsf;\">Free Software Foundation</ulink> began development of a "
"free Unix-like operating system called GNU."
msgstr ""
"Het ontwikkelen van wat later GNU/Linux werd, begon in 1984, toen de <ulink "
"url=\"&url-fsf;\">Free Software Foundation</ulink> startte met de "
"ontwikkeling van een vrij Unix-achtig besturingssysteem dat GNU genoemd werd."

#. Tag: para
#: welcome.xml:168
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-gnu;\">GNU Project</ulink> has developed a "
"comprehensive set of free software tools for use with Unix&trade; and Unix-"
"like operating systems such as Linux. These tools enable users to perform "
"tasks ranging from the mundane (such as copying or removing files from the "
"system) to the arcane (such as writing and compiling programs or doing "
"sophisticated editing in a variety of document formats)."
msgstr ""
"Het <ulink url=\"&url-gnu;\">GNU-project</ulink> heeft een omvattend geheel "
"van vrije-softwaregereedschappen ontwikkeld om te worden gebruikt met "
"Unix&trade; en Unix-achtige besturingssystemen, zoals Linux. Deze "
"gereedschappen laten gebruikers toe taken uit te voeren, gaande van "
"eenvoudige taken (zoals bestanden kopiëren en van het systeem verwijderen) "
"tot zeer complexe (zoals het schrijven en compileren van programma's of het "
"uitvoeren van geavanceerde bewerkingen op documenten in uiteenlopende "
"bestandsformaten)."

#. Tag: para
#: welcome.xml:178
#, no-c-format
msgid ""
"While many groups and individuals have contributed to Linux, the largest "
"single contributor is still the Free Software Foundation, which created not "
"only most of the tools used in Linux, but also the philosophy and the "
"community that made Linux possible."
msgstr ""
"Hoewel veel groepen en individuen bijgedragen hebben tot Linux, blijft de "
"Free Software Foundation nog steeds de entiteit met de grootste inbreng, "
"omdat ze niet enkel het grootste deel van de gereedschappen maakte die in "
"Linux gebruikt worden, maar ook de filosofie en de gemeenschap creëerde die "
"Linux mogelijk maakten."

#. Tag: para
#: welcome.xml:185
#, no-c-format
msgid ""
"The <ulink url=\"&url-kernel-org;\">Linux kernel</ulink> first appeared in "
"1991, when a Finnish computing science student named Linus Torvalds "
"announced an early version of a replacement kernel for Minix to the Usenet "
"newsgroup <userinput>comp.os.minix</userinput>. See Linux International's "
"<ulink url=\"&url-linux-history;\">Linux History Page</ulink>."
msgstr ""
"De <ulink url=\"&url-kernel-org;\">Linuxkernel</ulink> verscheen voor het "
"eerst op het toneel in 1991, toen Linus Torvalds, een Finse student in de "
"computerwetenschappen, in de Usenet-nieuwsgroep <userinput>comp.os.minix</"
"userinput> een preliminaire versie aankondigde van een alternatieve kernel "
"voor Minix. Zie de pagina <ulink url=\"&url-linux-history;\">Linux History</"
"ulink> (de geschiedenis van Linux) van Linux International."

#. Tag: para
#: welcome.xml:194
#, no-c-format
msgid ""
"Linus Torvalds continues to coordinate the work of several hundred "
"developers with the help of a number of subsystem maintainers. There is an "
"<ulink url=\"&url-kernel-org;\">official website</ulink> for the Linux "
"kernel. Information about the <userinput>linux-kernel</userinput> mailing "
"list can be found on the <ulink url=\"&url-linux-kernel-list-faq;\">linux-"
"kernel mailing list FAQ</ulink>."
msgstr ""
"Linus Torvalds blijft met de hulp van een aantal onderhouders van "
"subsystemen het werk van honderden ontwikkelaars coördineren. Er bestaat "
"voor de Linuxkernel een <ulink url=\"&url-kernel-org;\">officiële website</"
"ulink>. Informatie over de mailinglijst over de <userinput>Linuxkernel</"
"userinput> kunt u vinden in de <ulink url=\"&url-linux-kernel-list-faq;"
"\">linux-kernel mailing list FAQ</ulink> (FAQ van de mailinglijst over de "
"Linuxkernel)."

#. Tag: para
#: welcome.xml:204
#, no-c-format
msgid ""
"Linux users have immense freedom of choice in their software. For example, "
"Linux users can choose from a dozen different command line shells and "
"several graphical desktops. This selection is often bewildering to users of "
"other operating systems, who are not used to thinking of the command line or "
"desktop as something that they can change."
msgstr ""
"Gebruikers van Linux hebben een immense keuzevrijheid wat software betreft. "
"Linuxgebruikers hebben bijvoorbeeld de keuze uit een dozijn verschillende "
"shells voor de commandoregel en verschillende grafische "
"bureaubladomgevingen. Gebruikers van andere besturingssystemen zijn vaak "
"verbijsterd over deze keuzemogelijkheid omdat het voor hen ongewoon is om te "
"denken over de commandoregel of de bureaubladomgeving als iets dat door hen "
"kan gewijzigd worden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:213
#, no-c-format
msgid ""
"Linux is also less likely to crash, better able to run more than one program "
"at the same time, and more secure than many operating systems. With these "
"advantages, Linux is the fastest growing operating system in the server "
"market. More recently, Linux has begun to be popular among home and business "
"users as well."
msgstr ""
"Linux is ook minder crashgevoelig, is beter in staat om tegelijk meer dan "
"één programma uit te voeren en veiliger dan veel besturingssystemen. Omwille "
"van deze voordelen is Linux het snelst groeiende besturingssysteem in het "
"serversergment. En meer recent is Linux ook populairder geworden voor "
"computergebruik thuis en op het werk."

#. Tag: title
#: welcome.xml:231
#, no-c-format
msgid "What is &debian; GNU/Linux?"
msgstr "Wat is &debian; GNU/Linux?"

#. Tag: para
#: welcome.xml:232
#, no-c-format
msgid ""
"The combination of &debian;'s philosophy and methodology and the GNU tools, "
"the Linux kernel, and other important free software, form a unique software "
"distribution called &debian; GNU/Linux. This distribution is made up of a "
"large number of software <emphasis>packages</emphasis>. Each package in the "
"distribution contains executables, scripts, documentation, and configuration "
"information, and has a <emphasis>maintainer</emphasis> who is primarily "
"responsible for keeping the package up-to-date, tracking bug reports, and "
"communicating with the upstream author(s) of the packaged software. Our "
"extremely large user base, combined with our bug tracking system ensures "
"that problems are found and fixed quickly."
msgstr ""
"De filosofie en methodiek van &debian; in combinatie met het GNU-"
"gereedschap, de Linuxkernel en andere belangrijke vrije software levert een "
"unieke softwaredistributie op die de naam &debian; GNU/Linux draagt. Deze "
"distributie bestaat uit een groot aantal <emphasis>softwarepakketten</"
"emphasis>. Elk pakket uit de distributie bevat uitvoerbare bestanden, "
"scripts, documentatie en configuratie-informatie en heeft een "
"<emphasis>onderhouder</emphasis> (maintainer) die in de eerste plaats "
"verantwoordelijk is om het pakket up-to-date te houden, bugrapporten op te "
"volgen en de communicatie te onderhouden met de auteur(s) die de software "
"die de onderhouder verpakt, aanlever(t/en). Ons extreem groot "
"gebruikersaantal in combinatie met ons bugopvolgingssysteem zorgt ervoor dat "
"problemen snel ontdekt en gerepareerd worden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:246
#, no-c-format
msgid ""
"&debian;'s attention to detail allows us to produce a high-quality, stable, "
"and scalable distribution. Installations can be easily configured to serve "
"many roles, from stripped-down firewalls to desktop scientific workstations "
"to high-end network servers."
msgstr ""
"De aandacht voor detail in &debian; laat ons toe een hoogkwalitatieve, "
"stabiele en schaalbare distributie te produceren. Installaties kunnen "
"gemakkelijk geconfigureerd worden om uiteenlopende functies te vervullen, "
"gaande van minimale firewalls over wetenschappelijke werkstations tot "
"hoogwaardige netwerkservers."

#. Tag: para
#: welcome.xml:253
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; is especially popular among advanced users because of its technical "
"excellence and its deep commitment to the needs and expectations of the "
"Linux community. &debian; also introduced many features to Linux that are "
"now commonplace."
msgstr ""
"&debian; is vooral populair bij geavanceerde gebruikers omwille van zijn "
"technische uitmuntendheid en zijn vergaande betrokkenheid op de noden en "
"verwachtingen van de Linuxgemeenschap. &debian; bracht ook heel wat nieuwe "
"functionaliteit aan die nu gemeengoed is in Linux."

#. Tag: para
#: welcome.xml:260
#, no-c-format
msgid ""
"For example, &debian; was the first Linux distribution to include a package "
"management system for easy installation and removal of software. It was also "
"the first Linux distribution that could be upgraded without requiring "
"reinstallation."
msgstr ""
"&debian; was bijvoorbeeld de eerste Linuxdistributie die een systeem voor "
"pakketbeheer toevoegde om het installeren en verwijderen van software "
"eenvoudig te maken. Het was ook de eerste Linuxdistributie die opgewaardeerd "
"kon worden zonder dat ze opnieuw geïnstalleerd moest worden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:267
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; continues to be a leader in Linux development. Its development "
"process is an example of just how well the Open Source development model can "
"work &mdash; even for very complex tasks such as building and maintaining a "
"complete operating system."
msgstr ""
"&debian; blijft een hoofdrolspeler in de verdere ontwikkeling van Linux. Het "
"ontwikkelingsproces dat ze hanteert toont aan hoe goed een Open-Source- of "
"Open-Bron-ontwikkelingsmodel kan werken &mdash; zelfs voor zeer complexe "
"taken als het bouwen en onderhouden van een volledig besturingssysteem."

#. Tag: para
#: welcome.xml:274
#, no-c-format
msgid ""
"The feature that most distinguishes &debian; from other Linux distributions "
"is its package management system. These tools give the administrator of a "
"&debian; system complete control over the packages installed on that system, "
"including the ability to install a single package or automatically update "
"the entire operating system. Individual packages can also be protected from "
"being updated. You can even tell the package management system about "
"software you have compiled yourself and what dependencies it fulfills."
msgstr ""
"Het element dat &debian; het meest onderscheidt van andere "
"Linuxdistributies, is haar systeem voor pakketbeheer. Deze gereedschappen "
"geven de beheerder van een &debian;-systeem de volledige controle over de "
"pakketten die op dat systeem geïnstalleerd zijn, zoals de mogelijkheid om "
"één enkel pakket te installeren of het volledige besturingssysteem "
"automatisch op te waarderen. Individuele pakketten kunnen ook tegen "
"opwaardering afgeschermd worden. U kunt het systeem voor pakketbeheer zelfs "
"informeren over de software die u zelf gecompileerd hebt en over de "
"vereisten die ze vervult / de afhankelijkheden waaraan ze tegemoetkomt."

#. Tag: para
#: welcome.xml:285
#, no-c-format
msgid ""
"To protect your system against <quote>Trojan horses</quote> and other "
"malevolent software, &debian;'s servers verify that uploaded packages come "
"from their registered &debian; maintainers. &debian; packagers also take "
"great care to configure their packages in a secure manner. When security "
"problems in shipped packages do appear, fixes are usually available very "
"quickly. With &debian;'s simple update options, security fixes can be "
"downloaded and installed automatically across the Internet."
msgstr ""
"Om uw systeem te beschermen tegen <quote>Trojaanse paarden</quote> en andere "
"kwaadwillende software, controleren de servers van &debian; of pakketten die "
"geüpload worden, afkomstig zijn van hun bij &debian; geregistreerde "
"onderhouders. Pakketonderhouders van &debian; besteden ook grote zorg aan "
"een veilige configuratie van hun pakketten. Als er een veiligheidsprobleem "
"vastgesteld wordt in een van de gedistribueerde pakketten, is een reparatie "
"meestal zeer snel beschikbaar. Met de eenvoudige updatemogelijkheden die "
"&debian; biedt, kunnen veiligheidsreparaties automatisch van het internet "
"gedownload en geïnstalleerd worden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:295
#, no-c-format
msgid ""
"The primary, and best, method of getting support for your &debian; GNU/Linux "
"system and communicating with &debian; Developers is through the many "
"mailing lists maintained by the &debian; Project (there are more than &num-"
"of-debian-maillists; at this writing). The easiest way to subscribe to one "
"or more of these lists is visit <ulink url=\"&url-debian-lists-subscribe;\"> "
"Debian's mailing list subscription page</ulink> and fill out the form you'll "
"find there."
msgstr ""
"De belangrijkste en beste manier om ondersteuning voor uw &debian; GNU/Linux-"
"systeem te bekomen en te communiceren met de ontwikkelaars van &debian; is "
"via een van de vele mailinglijsten die door het &debian;-project onderhouden "
"worden (meer dan &num-of-debian-maillists; op het tijdstip waarop dit "
"document werd gemaakt). De makkelijkste manier om u te abonneren op een of "
"meer van deze lijsten, is via het formulier dat u kunt vinden op de <ulink "
"url=\"&url-debian-lists-subscribe;\"> Pagina voor het intekenen op "
"mailinglijsten van Debian</ulink>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:315
#, no-c-format
msgid "What is &debian; GNU/kFreeBSD?"
msgstr "Wat is &debian; GNU/kFreeBSD?"

#. Tag: para
#: welcome.xml:317
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; GNU/kFreeBSD is a &debian; GNU system with the kFreeBSD kernel."
msgstr ""
"&debian; GNU/kFreeBSD is een &debian; GNU-systeem met de kFreeBSD-kernel."

#. Tag: para
#: welcome.xml:321
#, no-c-format
msgid ""
"This port of &debian; is currently only being developed for the i386 and "
"amd64 architectures, although ports to other architectures is possible."
msgstr ""
"Momenteel wordt deze specifieke uitgave van het &debian;-systeem enkel "
"ontwikkeld voor de computerarchitecturen i386 en amd64, hoewel het geschikt "
"maken ervan voor andere architecturen mogelijk is."

#. Tag: para
#: welcome.xml:326
#, no-c-format
msgid ""
"Please note that &debian; GNU/kFreeBSD is not a Linux system, and thus some "
"information on Linux system may not apply to it."
msgstr ""
"Merk op dat &debian; GNU/kFreeBSD geen Linuxsysteem is en dat dus bepaalde "
"informatie over Linuxsystemen er niet op van toepassing kan zijn."

#. Tag: para
#: welcome.xml:331
#, no-c-format
msgid ""
"For more information, see the <ulink url=\"http://www.debian.org/ports/";
"kfreebsd-gnu/\"> &debian; GNU/kFreeBSD ports page</ulink> and the "
"<email>debian-bsd@lists.debian.org</email> mailing list."
msgstr ""
"Raadpleeg voor meer informatie de internetpagina over <ulink url=\"http://";
"www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/\"> &debian; GNU/kFreeBSD</ulink> en de "
"mailinglijst <email>debian-bsd@lists.debian.org</email>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:350
#, no-c-format
msgid "What is &debian; GNU/Hurd?"
msgstr "Wat is &debian; GNU/Hurd?"

#. Tag: para
#: welcome.xml:352
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; GNU/Hurd is a &debian; GNU system with the GNU Hurd &mdash; a set "
"of servers running on top of the GNU Mach microkernel."
msgstr ""
"&debian; GNU/Hurd is een &debian; GNU-systeem met de GNU Hurd &mdash; een "
"geheel van servers die bovenop de GNU Mach microkernel functioneren."

#. Tag: para
#: welcome.xml:357
#, no-c-format
msgid ""
"The Hurd is still unfinished, and is unsuitable for day-to-day use, but work "
"is continuing. The Hurd is currently only being developed for the i386 "
"architecture, although ports to other architectures will be made once the "
"system becomes more stable."
msgstr ""
"De Hurd is nog niet afgewerkt en is dus niet geschikt voor dagelijks "
"gebruik, maar er wordt nog steeds aan voortgewerkt. Momenteel wordt de Hurd "
"enkel ontwikkeld voor de i386-architectuur, hoewel het systeem ook voor "
"andere architecturen geschikt gemaakt zal worden, eens het meer stabiel "
"geworden is."

#. Tag: para
#: welcome.xml:365
#, no-c-format
msgid ""
"Please note that &debian; GNU/Hurd is not a Linux system, and thus some "
"information on Linux system may not apply to it."
msgstr ""
"Merk op dat &debian; GNU/Hurd geen Linuxsysteem is en dat dus bepaalde "
"informatie over Linuxsystemen er niet op van toepassing kan zijn."

#. Tag: para
#: welcome.xml:370
#, no-c-format
msgid ""
"For more information, see the <ulink url=\"http://www.debian.org/ports/hurd/";
"\"> &debian; GNU/Hurd ports page</ulink> and the <email>debian-hurd@lists."
"debian.org</email> mailing list."
msgstr ""
"Raadpleeg voor meer informatie de internetpagina over <ulink url=\"http://";
"www.debian.org/ports/hurd/\"> &debian; GNU/Hurd</ulink> en de mailinglijst "
"<email>debian-hurd@lists.debian.org</email>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:387
#, no-c-format
msgid "Getting &debian;"
msgstr "&debian; verkrijgen"

#. Tag: para
#: welcome.xml:389
#, no-c-format
msgid ""
"For information on how to download &debian-gnu; from the Internet or from "
"whom official &debian; CDs can be purchased, see the <ulink url=\"&url-"
"debian-distrib;\">distribution web page</ulink>. The <ulink url=\"&url-"
"debian-mirrors;\">list of &debian; mirrors</ulink> contains a full set of "
"official &debian; mirrors, so you can easily find the nearest one."
msgstr ""
"Raadpleeg de <ulink url=\"&url-debian-distrib;\">webpagina over de "
"distributie</ulink> voor meer informatie over de manier waarop u &debian-"
"gnu; van het internet kunt downloaden of officiële CD's met &debian; kunt "
"aankopen. De <ulink url=\"&url-debian-mirrors;\">lijst met &debian; "
"spiegelservers</ulink> bevat een volledige lijst van officiële &debian; "
"spiegelservers, zodat u gemakkelijk de dichtstbijzijnde kunt vinden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:398
#, no-c-format
msgid ""
"&debian; can be upgraded after installation very easily. The installation "
"procedure will help set up the system so that you can make those upgrades "
"once installation is complete, if need be."
msgstr ""
"Na installatie kan &debian; zeer gemakkelijk opgewaardeerd worden. De "
"installatieprocedure helpt bij het instellen van het systeem, zodat u deze "
"opwaarderingen, indien nodig, na het installeren van het systeem kunt "
"uitvoeren."

#. Tag: title
#: welcome.xml:413
#, no-c-format
msgid "Getting the Newest Version of This Document"
msgstr "De meest recente versie van dit document verkrijgen"

#. Tag: para
#: welcome.xml:415
#, no-c-format
msgid ""
"This document is constantly being revised. Be sure to check the <ulink url="
"\"&url-release-area;\"> Debian &release; pages</ulink> for any last-minute "
"information about the &release; release of the &debian-gnu; system. Updated "
"versions of this installation manual are also available from the <ulink url="
"\"&url-install-manual;\">official Install Manual pages</ulink>."
msgstr ""
"Dit document wordt permanent bijgewerkt. Kijk dus zeker op de <ulink url="
"\"&url-release-area;\"> pagina's over Debian &release;</ulink> voor "
"eventuele informatie over release &release; van het &debian-gnu;-systeem die "
"op het laatste moment beschikbaar geworden is. Een bijgewerkte versie van "
"deze installatiehandleiding is ook te vinden op de <ulink url=\"&url-install-"
"manual;\">officiële pagina van de Installatiehandleiding</ulink>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:433
#, no-c-format
msgid "Organization of This Document"
msgstr "De opbouw van dit document"

#. Tag: para
#: welcome.xml:435
#, no-c-format
msgid ""
"This document is meant to serve as a manual for first-time &debian; users. "
"It tries to make as few assumptions as possible about your level of "
"expertise. However, we do assume that you have a general understanding of "
"how the hardware in your computer works."
msgstr ""
"Dit document is opgevat als een handleiding voor wie &debian; voor het eerst "
"gebruikt. Het probeert zo weinig mogelijk vooronderstellingen te maken over "
"het niveau van uw expertise. Niettemin gaan we ervan uit dat u een algemeen "
"begrip heeft over de wijze waarop de hardware in uw computer functioneert."

#. Tag: para
#: welcome.xml:442
#, no-c-format
msgid ""
"Expert users may also find interesting reference information in this "
"document, including minimum installation sizes, details about the hardware "
"supported by the &debian; installation system, and so on. We encourage "
"expert users to jump around in the document."
msgstr ""
"Ook ervaren gebruikers kunnen in dit document interessante referentie-"
"informatie vinden, onder meer over de minimale grootte van een installatie, "
"over de hardware die door het installatiesysteem van &debian; ondersteund "
"wordt, enzovoort. We moedigen ervaren gebruikers aan om wat rond te neuzen "
"in dit document."

#. Tag: para
#: welcome.xml:449
#, no-c-format
msgid ""
"In general, this manual is arranged in a linear fashion, walking you through "
"the installation process from start to finish. Here are the steps in "
"installing &debian-gnu;, and the sections of this document which correlate "
"with each step:"
msgstr ""
"Globaal genomen werd dit document lineair opgebouwd en neemt het u mee door "
"het installatieproces vanaf het begin tot het einde. Dit zijn de "
"verschillende stappen bij het installeren van &debian-gnu; en de "
"overeenkomstige secties van dit document:"

#. Tag: para
#: welcome.xml:457
#, no-c-format
msgid ""
"Determine whether your hardware meets the requirements for using the "
"installation system, in <xref linkend=\"hardware-req\"/>."
msgstr ""
"Het vaststellen of uw hardware voldoet aan de vereisten om het "
"installatiesysteem te kunnen gebruiken in <xref linkend=\"hardware-req\"/>."

#. Tag: para
#: welcome.xml:463
#, no-c-format
msgid ""
"Backup your system, perform any necessary planning and hardware "
"configuration prior to installing &debian;, in <xref linkend=\"preparing\"/"
">. If you are preparing a multi-boot system, you may need to create "
"partitionable space on your hard disk for &debian; to use."
msgstr ""
"Het maken van een back-up van uw systeem en het voorafgaand aan de "
"installatie van &debian; uitvoeren van de nodige planning en hardware-"
"configuratie in <xref linkend=\"preparing\"/>. Indien u een multi-boot-"
"systeem, een systeem met verschillende besturingssystemen, voor ogen heeft, "
"kan het zijn dat u op uw harde schijf ruimte die gepartitioneerd kan worden "
"moet vrijmaken ten behoeve van &debian;."

#. Tag: para
#: welcome.xml:471
#, no-c-format
msgid ""
"In <xref linkend=\"install-methods\"/>, you will obtain the necessary "
"installation files for your method of installation."
msgstr ""
"In <xref linkend=\"install-methods\"/> verkrijgt u de installatiebestanden "
"die u voor uw installatiemethode nodig heeft."

#. Tag: para
#: welcome.xml:477
#, no-c-format
msgid ""
"describes booting into the installation system. This chapter also discusses "
"troubleshooting procedures in case you have problems with this step."
msgstr ""
"beschrijft het opstarten van het installatiesysteem. Dit hoofdstuk gaat ook "
"in op procedures voor het oplossen van problemen die zich bij deze stap "
"zouden kunnen stellen."

#. Tag: para
#: welcome.xml:484
#, no-c-format
msgid ""
"Perform the actual installation according to <xref linkend=\"d-i-intro\"/>. "
"This involves choosing your language, configuring peripheral driver modules, "
"configuring your network connection, so that remaining installation files "
"can be obtained directly from a &debian; server (if you are not installing "
"from a CD/DVD set), partitioning your hard drives and installation of a base "
"system, then selection and installation of tasks. (Some background about "
"setting up the partitions for your &debian; system is explained in <xref "
"linkend=\"partitioning\"/>.)"
msgstr ""
"Het uitvoeren van de echte installatie volgens de informatie uit <xref "
"linkend=\"d-i-intro\"/>. Dit houdt de keuze van een taal in, het "
"configureren van stuurprogrammamodules voor randapparatuur, het configureren "
"van uw netwerkverbinding zodat de overige installatiebestanden rechtstreeks "
"van een &debian;-server opgehaald kunnen worden (in het geval u de "
"installatie niet uitvoert aan de hand van een set CD's/DVD's), het "
"partitioneren van de harde schijven en de installatie van het basissysteem "
"en nadien het selecteren en installeren van taken. (Enige "
"achtergrondinformatie over het instellen van de partities voor uw &debian;-"
"systeem vindt u in <xref linkend=\"partitioning\"/>.)"

#. Tag: para
#: welcome.xml:497
#, no-c-format
msgid ""
"Boot into your newly installed base system, from <xref linkend=\"boot-new\"/"
">."
msgstr ""
"Het opstarten van uw pas geïnstalleerd basissysteem in <xref linkend=\"boot-"
"new\"/>."

#. Tag: para
#: welcome.xml:505
#, no-c-format
msgid ""
"Once you've got your system installed, you can read <xref linkend=\"post-"
"install\"/>. That chapter explains where to look to find more information "
"about Unix and &debian;, and how to replace your kernel."
msgstr ""
"Nadat u het systeem geïnstalleerd heeft, kunt u <xref linkend=\"post-install"
"\"/> lezen. Dat hoofdstuk legt uit waar u bijkomende informatie over Unix en "
"&debian; kunt vinden en hoe u een kernel kunt vervangen."

#. Tag: para
#: welcome.xml:515
#, no-c-format
msgid ""
"Finally, information about this document and how to contribute to it may be "
"found in <xref linkend=\"administrivia\"/>."
msgstr ""
"Tenslotte kunt u informatie over dit document en over hoe u er zelf aan kunt "
"meehelpen, vinden in <xref linkend=\"administrivia\"/>."

#. Tag: title
#: welcome.xml:525
#, no-c-format
msgid "Your Documentation Help is Welcome"
msgstr "Wij verwelkomen uw bijdrage aan documentatie"

#. Tag: para
#: welcome.xml:527
#, no-c-format
msgid ""
"Any help, suggestions, and especially, patches, are greatly appreciated. "
"Working versions of this document can be found at <ulink url=\"&url-d-i-"
"alioth-manual;\"></ulink>. There you will find a list of all the different "
"architectures and languages for which this document is available."
msgstr ""
"Eventuele hulp, suggesties en vooral patches worden zeer op prijs gesteld. "
"Een werkexemplaar van dit document is te vinden op <ulink url=\"&url-d-i-"
"alioth-manual;\"></ulink>. Daar vindt u ook een lijst van alle verschillende "
"architecturen en talen waarvoor dit document beschikbaar is."

#. Tag: para
#: welcome.xml:534
#, no-c-format
msgid ""
"Source is also available publicly; look in <xref linkend=\"administrivia\"/> "
"for more information concerning how to contribute. We welcome suggestions, "
"comments, patches, and bug reports (use the package <classname>installation-"
"guide</classname> for bugs, but check first to see if the problem is already "
"reported)."
msgstr ""
"Ook de broncode is publiekelijk beschikbaar. Kijk bij <xref linkend="
"\"administrivia\"/> voor meer informatie over de manier waarop u kunt "
"bijdragen. Wij verwelkomen suggesties, commentaar, patches en bugrapporten "
"(gebruik het pakket <classname>installation-guide</classname> voor bugs, "
"maar kijk vooraf na of het probleem niet reeds gemeld werd)."

#. Tag: title
#: welcome.xml:550
#, no-c-format
msgid "About Copyrights and Software Licenses"
msgstr "Over copyright en softwarelicenties"

#. Tag: para
#: welcome.xml:553
#, no-c-format
msgid ""
"We're sure that you've read some of the licenses that come with most "
"commercial software &mdash; they usually say that you can only use one copy "
"of the software on a single computer. This system's license isn't like that "
"at all. We encourage you to put a copy of &debian-gnu; on every computer in "
"your school or place of business. Lend your installation media to your "
"friends and help them install it on their computers! You can even make "
"thousands of copies and <emphasis>sell</emphasis> them &mdash; albeit with a "
"few restrictions. Your freedom to install and use the system comes directly "
"from &debian; being based on <emphasis>free software</emphasis>."
msgstr ""
"We zijn zeker dat u al sommige van de licenties die aan de meeste "
"commerciële software gekoppeld zijn, gelezen heeft &mdash; meestal vermelden "
"ze dat u slechts één kopie van de software op één enkele computer mag "
"gebruiken. De licentie van dit systeem is helemaal anders. We moedigen u aan "
"om op elke computer op uw school of op uw werkplek een kopie van &debian-"
"gnu; te plaatsen. Leen uw installatiemedia uit aan uw vrienden en help hen "
"om het systeem op hun computer te installeren! U mag er zelfs duizenden "
"kopieën van maken en die <emphasis>verkopen</emphasis> &mdash; weliswaar met "
"enkele restricties. Het recht om het systeem te installeren en te gebruiken "
"wordt u rechtstreeks toegekend door &debian; en heeft te maken met het feit "
"dat het <emphasis>vrije software</emphasis> is."

#. Tag: para
#: welcome.xml:566
#, no-c-format
msgid ""
"Calling software <emphasis>free</emphasis> doesn't mean that the software "
"isn't copyrighted, and it doesn't mean that CDs/DVDs containing that "
"software must be distributed at no charge. Free software, in part, means "
"that the licenses of individual programs do not require you to pay for the "
"privilege of distributing or using those programs. Free software also means "
"that not only may anyone extend, adapt, and modify the software, but that "
"they may distribute the results of their work as well."
msgstr ""
"Het als <emphasis>vrij</emphasis> bestempelen van software, houdt niet in "
"dat er geen copyright aan verbonden is en betekent niet dat CD's/DVD's met "
"die software kosteloos moeten verspreid worden. Vrije software wil onder "
"meer zeggen dat de licenties van de afzonderlijke programma's niet vereisen "
"dat u moet betalen voor het recht om deze programma's te verdelen of te "
"gebruiken. Vrije software wil ook zeggen dat om het even wie die software "
"mag uitbreiden, aanpassen en wijzigen en het resultaat van zijn werk ook mag "
"verspreiden."

#. Tag: para
#: welcome.xml:577
#, no-c-format
msgid ""
"The &debian; project, as a pragmatic concession to its users, does make some "
"packages available that do not meet our criteria for being free. These "
"packages are not part of the official distribution, however, and are only "
"available from the <userinput>contrib</userinput> or <userinput>non-free</"
"userinput> areas of &debian; mirrors or on third-party CD/DVD-ROMs; see the "
"<ulink url=\"&url-debian-faq;\">Debian FAQ</ulink>, under <quote>The Debian "
"FTP archives</quote>, for more information about the layout and contents of "
"the archives."
msgstr ""
"Ten behoeve van zijn gebruikers doet het &debian;-project een pragmatische "
"toegeving en stelt enkele pakketten ter beschikking die niet beantwoorden "
"aan onze criteria inzake vrijheid. Deze pakketten maken echter geen deel uit "
"van de officiële distributie en zijn enkel beschikbaar via de gebieden "
"<userinput>contrib</userinput> en <userinput>non-free</userinput> van de "
"spiegelservers van &debian; of op de CD's/DVD's van externe leveranciers. "
"Zie de <ulink url=\"&url-debian-faq;\">Debian FAQ</ulink> onder <quote>De "
"Debian FTP-archieven</quote> voor bijkomende informatie over de indeling en "
"de inhoud van de archieven."

#. Tag: para
#: welcome.xml:591
#, no-c-format
msgid ""
"Many of the programs in the system are licensed under the <emphasis>GNU</"
"emphasis> <emphasis>General Public License</emphasis>, often simply referred "
"to as <quote>the GPL</quote>. The GPL requires you to make the "
"<emphasis>source code</emphasis> of the programs available whenever you "
"distribute a binary copy of the program; that provision of the license "
"ensures that any user will be able to modify the software. Because of this "
"provision, the source code<footnote> <para> For information on how to "
"locate, unpack, and build binaries from &debian; source packages, see the "
"<ulink url=\"&url-debian-faq;\">Debian FAQ</ulink>, under <quote>Basics of "
"the Debian Package Management System</quote>. </para> </footnote> for all "
"such programs is available in the &debian; system."
msgstr ""
"Veel van de programma's in het systeem hebben als licentie de <emphasis>GNU</"
"emphasis> <emphasis>General Public License</emphasis> die vaak eenvoudigweg "
"<quote>de GPL</quote> genoemd wordt. De GPL eist dat u de "
"<emphasis>broncode</emphasis> van een programma ter beschikking stelt "
"telkens u er een kopie in binaire vorm van verspreidt. Deze bepaling in de "
"licentie garandeert dat elke gebruiker in staat gesteld wordt de software te "
"wijzigen. Omwille van deze bepaling is de broncode van al die programma's "
"beschikbaar in het systeem van &debian;.<footnote> <para> Raadpleeg voor "
"informatie over hoe u &debian; broncodepakketten kunt vinden, ze kunt "
"uitpakken en er binaire bestanden uit kunt bouwen de <ulink url=\"&url-"
"debian-faq;\">Debian FAQ</ulink> onder <quote>Basisbeginselen van het "
"pakketbeheersysteem van Debian</quote>. </para> </footnote>"

#. Tag: para
#: welcome.xml:610
#, no-c-format
msgid ""
"There are several other forms of copyright statements and software licenses "
"used on the programs in &debian;. You can find the copyrights and licenses "
"for every package installed on your system by looking in the file <filename>/"
"usr/share/doc/<replaceable>package-name</replaceable>/copyright </filename> "
"once you've installed a package on your system."
msgstr ""
"Er bestaan verschillende andere vormen van copyrightvermeldingen en "
"softwarelicenties die voor programma's in &debian; gebruikt worden. Voor elk "
"op uw systeem geïnstalleerd pakket vindt u informatie over copyright en "
"licentie door te kijken in het bestand <filename>/usr/share/doc/"
"<replaceable>pakket-naam</replaceable>/copyright </filename> na de "
"installatie van het pakket."

#. Tag: para
#: welcome.xml:620
#, no-c-format
msgid ""
"For more information about licenses and how &debian; determines whether "
"software is free enough to be included in the main distribution, see the "
"<ulink url=\"&url-dfsg;\">Debian Free Software Guidelines</ulink>."
msgstr ""
"Voor bijkomende informatie over licenties en hoe &debian; beoordeelt of "
"software voldoende vrij is om opgenomen te kunnen worden in de "
"hoofddistributie, kunt u de <ulink url=\"&url-dfsg;\">Richtlijnen van Debian "
"inzake vrije software</ulink>, de Debian Free Software Guidelines, "
"raadplegen."

#. Tag: para
#: welcome.xml:626
#, no-c-format
msgid ""
"The most important legal notice is that this software comes with "
"<emphasis>no warranties</emphasis>. The programmers who have created this "
"software have done so for the benefit of the community. No guarantee is made "
"as to the suitability of the software for any given purpose. However, since "
"the software is free, you are empowered to modify that software to suit your "
"needs &mdash; and to enjoy the benefits of the changes made by others who "
"have extended the software in this way."
msgstr ""
"De belangrijkste juridische bepaling is dat deze software geleverd wordt "
"<emphasis>zonder enige garantie</emphasis>. De programmeurs die deze "
"software ontwikkelden, deden dit ten behoeve van de gemeenschap. Er wordt "
"geen garantie gegeven inzake de bruikbaarheid van de software voor om het "
"even welk specifiek doel. Maar vermits de software vrij is, heeft u het "
"recht om die software aan te passen aan uw behoeften &mdash; en mee te "
"genieten van de voordelen van op die manier door anderen aan de software "
"aangebrachte wijzigingen en toevoegingen."

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: