[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://request-tracker3.8 (33 strings)Groeten,
-- 
Jeroen Schot
# Dutch translation of request-tracker3.8 debconf templates.
# Copyright (C) 2012 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the request-tracker3.8 package.
# Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>, 2012.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: request-tracker3.8 3.8.11-1\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: request-tracker3.8@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-08-20 14:25+0100\n"
"PO-Revision-Date: 2012-02-21 09:58+0100\n"
"Last-Translator: Jeroen Schot <schot@a-eskwadraat.nl>\n"
"Language-Team: Debian l10n Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "Name for this Request Tracker (RT) instance:"
msgstr "Naam van deze instantie van Request Tracker (RT):"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Every installation of Request Tracker must have a unique name. The domain "
"name or an abbreviation of the organization name are usually good candidates."
msgstr ""
"Elke installatie van Request Tracker moet een unieke naam hebben. De "
"domeinnaam of een afkorting van de organisatienaam zijn hiervoor meestal "
"goede kandidaten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid ""
"Please note that once you start using a name, you should probably never "
"change it. Otherwise, mail for existing tickets won't get put in the right "
"place."
msgstr ""
"Let op dat zodra u een naam in gebruik neemt u deze beter nooit meer "
"wijzigt. Anders zal e-mail voor bestaande tickets niet op de goede plek "
"terechtkomen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:2001
msgid "This setting corresponds to the $rtname configuration variable."
msgstr "Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $rtname."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "Identifier for this RT instance:"
msgstr "Identificatiecode van deze RT-instantie:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"In addition to its name, every installation of Request Tracker must also "
"have a unique identifier. It is used when linking between RT installations."
msgstr ""
"Naast zijn naam heeft elke installatie van Request Tracker ook een unieke "
"Identificatiecode nodig. Deze wordt gebruikt bij het verwijzen tussen RT-"
"installaties."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid ""
"It should be a persistent DNS domain relating to your installation, for "
"example example.org, or perhaps rt.example.org. It should not be changed "
"during the lifetime of the RT database, so it is recommended not to use the "
"default value of the system hostname. Therefore, if you plan to restore an "
"existing database to this installation, you should use the same value as "
"previous installations using the same database."
msgstr ""
"Dit dient een permanent DNS-domein te zijn dat verband houdt met uw "
"installatie, bijvoorbeeld example.org of misschien rt.example.org. Het dient "
"niet te worden veranderd tijdens de levensduur van de RT-database, dus u "
"wordt aangeraden niet de standaardwaarde (de computernaam) te kiezen. Als u "
"van plan bent op deze installatie een bestaande database te herstellen, dan "
"dient u dezelfde waarde te gebruiken als de vorige installatie van deze "
"database."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:3001
msgid "This setting corresponds to the $Organization configuration variable."
msgstr ""
"Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $Organization."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid "Default email address for RT correspondence:"
msgstr "Standaard e-mailadres voor RT-correspondentie:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of emails tracked by RT, unless overridden by a queue-specific address."
msgstr ""
"Welk adres moet worden gebruikt in de berichtkoppen From: en Reply-To: van e-"
"mails die RT volgt? Dit kan worden overschreven door een queue-specifiek "
"adres."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:4001
msgid ""
"This setting corresponds to the $CorrespondAddress configuration variable."
msgstr ""
"Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $CorrespondAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "Default email address for RT comments:"
msgstr "Standaard e-mailadres voor RT-opmerkingen:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid ""
"Please choose the address that will be listed in From: and Reply-To: headers "
"of comment emails, unless overridden by a queue-specific address. Comments "
"can be used for adding ticket information that is not visible to the client."
msgstr ""
"Welk adres moet worden gebruikt in de berichtkoppen From: en Reply-To: van e-"
"mails van opmerkingen? Dit kan worden overschreven door een queue-specifiek "
"adres. Opmerkingen kunnen worden gebruikt om informatie aan tickets toe te "
"voegen die niet zichtbaar is voor klanten."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:5001
msgid "This setting corresponds to the $CommentAddress configuration variable."
msgstr ""
"Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $CommentAddress."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "Base URL for the RT web interface:"
msgstr "Basis-URL van de RT-webinterface:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid ""
"Please specify the scheme, server and (optionally) port for constructing RT "
"web interface URLs."
msgstr ""
"Wat zijn het schema, de server en (optioneel) poort waaruit de URL's worden "
"opgebouwd van de RT-webinterface?"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "The value should not have a trailing slash (/)."
msgstr "Deze waarde dient niet te eindigen met een schuine streep (/)."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:6001
msgid "This setting corresponds to the $WebBaseURL configuration variable."
msgstr "Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $WebBaseURL."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "Path to the RT web interface:"
msgstr "Pad naar de RT-webinterface:"

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid ""
"If the RT web interface is going to be installed somewhere other than at the "
"documents root of the web server, you should specify the path to it here."
msgstr ""
"Wanneer de RT-webinterface op een andere plek geïnstalleerd gaat worden dan "
"de hoofdmap van de webserver dient u het pad hier op te geven."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "The value requires a leading slash (/) but not a trailing one."
msgstr ""
"Deze waarde moet met een schuine streep (/) beginnen, maar hoeft niet een "
"schuine streep te eindigen."

#. Type: string
#. Description
#: ../templates:7001
msgid "This setting corresponds to the $WebPath configuration variable."
msgstr "Deze instelling komt overeen met de configuratievariabele $WebPath."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid "Handle RT_SiteConfig.pm permissions?"
msgstr "Permissies van RT_SiteConfig.pm afhandelen?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"The RT web interface needs access to the database password, stored in the "
"main RT configuration file. Because of this, the file is made readable by "
"the www-data group in normal setups. This may have security implications."
msgstr ""
"De RT-webinterface heeft toegang nodig tot het wachtwoord van de database, "
"welke wordt bewaard in het algemene RT-configuratiebestand. Om deze reden "
"wordt in normale opstellingen dit bestand leesbaar gemaakt voor de groep www-"
"data."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"If you reject this option, the file will be readable only by root, and you "
"will have to set up appropriate access controls yourself."
msgstr ""
"Als u deze optie afwijst zal het bestand enkel leesbaar zijn voor de "
"beheerder en dient u zelf passend toegangsbeheer in te stellen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:8001
msgid ""
"With the SQLite backend, this choice will also affect the permissions of "
"automatically-generated local database files."
msgstr ""
"Met het SQLite-backend zal deze keuze ook van invloed zijn op rechten van de "
"automatisch gegenereerde lokale databasebestanden."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid "Broken SQLite file"
msgstr "Defect SQLite-bestand"

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"Due to a bug in earlier versions of this package, the RT database has been "
"placed in /var/lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ "
"rather than its intended location."
msgstr ""
"Vanwege een bug in eerdere versies van dit pakket is de RT-database in  /var/"
"lib/dbconfig-common/sqlite3/request-tracker3.8/_DBC_DBNAME_ gezet in plaats "
"van zijn bedoelde locatie."

#. Type: error
#. Description
#: ../templates:9001
msgid ""
"After this installation completes, you will need to manually move the file "
"to its correct location (see /etc/request-tracker3.8/RT_SiteConfig.d/51-"
"dbconfig-common). RT will not work until this action is taken."
msgstr ""
"Nadat deze installatie is voltooid dient u het bestand handmatig te "
"verplaatsen naar de juiste locatie (zie /etc/request-tracker3.8/"
"RT_SiteConfig.d/51-dbconfig-common). RT zal niet functioneren totdat deze "
"actie is ondernomen."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid "Install cron jobs?"
msgstr "Crontaken installeren?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../templates:10001
msgid ""
"Some features of RT depend on cron jobs, and they can be set up for you by "
"this package. You should normally accept this option unless you are working "
"on a snapshot of data (and would like to avoid events which send out email "
"to users) or this system will be part of a cluster (in which case only one "
"system should have cron jobs enabled)."
msgstr ""
"Sommige functionaliteit van RT is afhankelijk van crontaken en dit pakket "
"kan deze voor u instellen. Normaal gesproken hoort u deze optie te "
"accepteren, tenzij u werkt met een momentopname van de gegevens (en wilt "
"voorkomen dat er e-mail naar gebruikers wordt gestuurd) of als dit systeem "
"onderdeel wordt van een cluster (in dat geval moeten de crontaken worden "
"ingeschakeld op slechts één van de systemen)."

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid "Initial root password for RT system:"
msgstr "Initieel beheerderwachtwoord voor het RT-systeem:"

#. Type: password
#. Description
#: ../templates:11001
msgid ""
"The RT system will be populated with an initial superuser, named 'root', and "
"the password you provide here will be used as the initial password of this "
"superuser. It should be five characters or more."
msgstr ""
"Op het RT-systeem zal een initiële beheerder genaamd 'root' worden "
"aangemaakt en het wachtwoord dat u hier opgeeft zal worden gebruikt als het "
"initiële wachtwoord van deze beheerder. Het dient ten minste vijf tekens "
"lang te zijn."

Reply to: