[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[BTS#623568] po-debconf://spamprobe> #. Type: note
> #. Description
> #: ../templates:2001
> msgid ""
> "All spamprobe users on this system should be informed of this change and "
> "advised to read the README.Debian file."
> msgstr ""
> "Alle gebruikers van spamprobe op dit computersysteem dienen op de hoogte te "
> "worden gebracht van deze verandering en aangeradenen te worden het bestand "
> "README.Debian door te lezen."

Nog aangepast: aangeradenen -> aangeraden

http://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=623568

-- 
Jeroen Schot

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: