[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van de Release notesOn Sat, Feb 05, 2011 at 05:19:01AM +0100, Remco Rijnders wrote:

|| # SOME DESCRIPTIVE TITLE
|| # Copyright (C) 2011 The Debian Project.
|| # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
|| # Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
|| #
|| msgid ""
|| msgstr ""
|| "Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
|| "POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
|| "PO-Revision-Date: 2011-02-05 05:06+0100\n"
|| "Last-Translator: Remco Rijnders <remco@webconquest.com>\n"
|| "Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
|| "MIME-Version: 1.0\n"
|| "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
|| "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

|| # type: Content of: <appendix><para>
|| #: en/old-stuff.dbk:10
|| msgid "This appendix contains information on how to make sure you can install or upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This should only be necessary in specific situations."
|| msgstr "Deze appendix bevat informatie over hoe u &oldreleasename;-pakketten kunt installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar &releasename;. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties."

Dubbele spaties verwijderen.

|| # type: Content of: <appendix><section><para>
|| #: en/old-stuff.dbk:66
|| msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
|| msgstr "Wanneer uw veranderingen hebt gemaakt dient u het bestand te bewaren en het volgende commando uit te voeren"

Wanneer u ...

|| # type: Content of: <appendix><section><para>
|| #: en/old-stuff.dbk:80
|| msgid "If your system is localised and is using a locale that is not based on UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using UTF-8 locales. In the past, there have been bugs identified that manifest itself only when using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such legacy locales are supported through ugly hacks in the libraries internals, and we cannot decently provide support for users who still use them."
|| msgstr "Wanneer uw systeem aangepast is aan uw taal en regio (dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de meeste software Nederlandstalig is) maar gebaseerd is op instellingen die niet op UTF-8 (Unicode) gebaseerd zijn, dan wordt sterk aangeraden om te overwegen om op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen over te gaan. Dit is omdat in het verleden er fouten gevonden zijn die zich alleen manifesteren wanneer niet op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen gebruikt worden. Op de desktop worden dergelijke oude taalinstellingen alleen nog ondersteunt door houtje-touwtje oplossingen in interne systeembibliotheken en we kunnen gebruikers die deze instellingen nog steeds gebruiken onvoldoende op een fatsoenlijke manier ondersteunen."

...alleen nog ondersteund...

|| # type: Content of: <appendix><section><para>
|| #: en/old-stuff.dbk:88
|| msgid "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure locales</command>. Ensure you select an UTF-8 locale when you are presented with the question asking which locale to use as a default in the system. In addition, you should review the locale settings of your users and ensure that they do not have legacy locales definitions in their configuration environment."
|| msgstr "Om de taal- en regioinstellingen van uw systeem in te stellen kunt u het command <command>dpkg-reconfigure locales</command> geven. Kiest u alstublieft een op UTF-8 gebaseerde waarde wanneer u gevraagd wordt welke instellingen als standaard gebruikt dienen te worden voor uw systeem. Daarnaast is het aan te raden om ook de taalinstellingen van eventuele andere gebruikers van het systeem te controleren om u ervan te vergewissen dat ook zij niet langer onvoldoende ondersteunde taalinstellingen gebruiken."

Het commando (met o)
-- 
Vincent Zweije <vincent@zweije.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: