[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: Vertaling van de Release notesOn Mon, Jan 31, 2011 at 04:20:26PM +0100, Eric Spreen wrote:
On Mon, 2011-01-31 at 12:56 +0100, Remco Rijnders wrote:
Hoi Eric,

Ik kan vast nog wel een paar uurtjes deze week vrijmaken om een deel te
vertalen. Mail mij maar een deel en dan zal ik er naar kijken.

Groeten,

Remco

Hallo Remco,

Hierbij twee van de acht po-bestanden. Kijk maar even hoever je komt. In
ieder geval hartelijk bedankt!

Groeten,
Eric

Hoi Eric,

En hierbij dan het tweede bestand ter controle en review. Ik had vooral wat moeite om de "legacy locales" te vertalen, en heb daar wat dichterlijke vrijheden gebruikt. Ik hoop dat ondanks dat de tekst voor een eindgebruiker nog steeds te volgen is.

Met vriendelijke groet,

Remco
# SOME DESCRIPTIVE TITLE
# Copyright (C) 2011 The Debian Project.
# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
# Remco Rijnders <remco@webconquest.com>, 2011.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: PACKAGE VERSION\n"
"POT-Creation-Date: 2011-01-30 22:38+0000\n"
"PO-Revision-Date: 2011-02-05 05:06+0100\n"
"Last-Translator: Remco Rijnders <remco@webconquest.com>\n"
"Language-Team: Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

# type: Attribute 'lang' of: <appendix>
#: en/old-stuff.dbk:7
msgid "en"
msgstr "nl"

# type: Content of: <appendix><title>
#: en/old-stuff.dbk:8
msgid "Managing your &oldreleasename; system before the upgrade"
msgstr "Het beheren van uw &oldreleasename;-systeem voordat u opwaardeert"

# type: Content of: <appendix><para>
#: en/old-stuff.dbk:10
msgid "This appendix contains information on how to make sure you can install or upgrade &oldreleasename; packages before you upgrade to &releasename;. This should only be necessary in specific situations."
msgstr "Deze appendix bevat informatie over hoe u &oldreleasename;-pakketten kunt installeren of opwaarderen voordat u uw systeem opwaardeert naar &releasename;. Dit is enkel nodig in een aantal specifieke situaties."

# type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:15
msgid "Upgrading your &oldreleasename; system"
msgstr "Uw oude &oldreleasename; systeem opwaarderen"

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:17
msgid "Basically this is no different than any other upgrade of &oldreleasename; you've been doing. The only difference is that you first need to make sure your package list still contains references to &oldreleasename; as explained in <xref linkend=\"old-sources\"/>."
msgstr "In de basis is er geen verschil met het opwaarderen van &oldreleasename; zoals u dit voor uw huidige systeem gedaan heeft. Het enige verschil is dat u zich ervan dient te verzekeren dat uw apt-bronlijst nog steeds referenties naar &oldreleasename; bevat zoals beschreven in <xref linkend=\"old-sources\"/>."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:23
msgid "If you upgrade your system using a Debian mirror, it will automatically be upgraded to the latest &oldreleasename; point release."
msgstr "Wanneer u uw systeem opwaardeert door middel van een Debian spiegelserver (mirror), wordt deze automatisch bijgewerkt naar de laatste &oldreleasename; uitgave."

# type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:29
msgid "Checking your sources list"
msgstr "Het controleren van uw lijst met bronnen"

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:31
msgid "If any of the lines in your <filename>/etc/apt/sources.list</filename> refer to 'stable', you are effectively already <quote>using</quote> &releasename;. This might not be what you want if you are not ready yet for the upgrade. If you have already run <literal>apt-get update</literal>, you can still get back without problems following the procedure below."
msgstr "Wanneer een van de regels in uw <filename>/etc/apt/sources.list</filename> refereert aan 'stable', dan <quote>gebruikt</quote> u eigenlijk al &releasename;. Wellicht is dit niet wat u wilt wanneer u nog niet klaar bent voor deze upgrade. Wanneer u al <literal>apt-get update</literal> uitgevoerd heeft kunt u nog steeds zonder problemen terug naar de vorige versie door de onderstaande procedure te volgen."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:39
msgid "If you have also already installed packages from &releasename;, there probably is not much point in installing packages from &oldreleasename; anymore. In that case you will have to decide for yourself whether you want to continue or not. It is possible to downgrade packages, but that is not covered here."
msgstr "Wanneer u al pakketten van &releasename; heeft geïnstalleerd dan heeft het waarschijnlijk weinig nut meer om nog pakketten van &oldreleasename; te installeren. In dat geval moet u voor uzelf beslissen of u verder wilt gaan of niet. Het is mogelijk om terug te gaan naar eerdere versies van pakketten, maar dat komt hier niet aan bod."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:45
msgid "Open the file <filename>/etc/apt/sources.list</filename> with your favorite editor (as <literal>root</literal>) and check all lines beginning with <literal>deb http:</literal> or <literal>deb ftp:</literal> for a reference to <quote><literal>stable</literal></quote>. If you find any, change <literal>stable</literal> to <literal>&oldreleasename;</literal>."
msgstr "Open het bestand <filename>/etc/apt/sources.list</filename> met uw favoriete teksteditor (als <literal>root</literal> gebruiker) en controleer alle regels welke beginnen met <literal>deb http:</literal> of <literal>deb ftp:</literal> of ze naar <quote><literal>stable</literal></quote> verwijzen. Indien u zulke regels aantreft, verander dan de term <literal>stable</literal> in <literal>&oldreleasename;</literal>."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:52
msgid "If you have any lines starting with <literal>deb file:</literal>, you will have to check for yourself if the location they refer to contains an &oldreleasename; or a &releasename; archive."
msgstr "Wanneer u een of meerdere regels heeft die beginnen met <literal>deb file:</literal>, dan dient u zelf te controleren of de aangegeven lokatie een &oldreleasename; archief betreft of een &releasename; archief."

# type: Content of: <appendix><section><important><para>
#: en/old-stuff.dbk:58
msgid "Do not change any lines that begin with <literal>deb cdrom:</literal>. Doing so would invalidate the line and you would have to run <command>apt-cdrom</command> again. Do not be alarmed if a 'cdrom' source line refers to <quote><literal>unstable</literal></quote>. Although confusing, this is normal."
msgstr "Verander geen regels die met <literal>deb cdrom:</literal> beginnen. Wanneer u dit wel doet wordt deze regel ongeldig en moet u het commando <command>apt-cdrom</command> nogmaals draaien. Er is geen reden voor paniek wanneer een 'cdrom' bronregel refereert aan <quote><literal>unstable</literal></quote>. Alhoewel dit verwarrend kan zijn, is dit normaal."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:66
msgid "If you've made any changes, save the file and execute"
msgstr "Wanneer uw veranderingen hebt gemaakt dient u het bestand te bewaren en het volgende commando uit te voeren"

# type: Content of: <appendix><section><screen>
#: en/old-stuff.dbk:68
#, no-wrap
msgid ""
"\n"
"# apt-get update\n"
msgstr ""
"\n"
"# apt-get update\n"

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:72
msgid "to refresh the package list."
msgstr "om de lijst met pakketten te verversen."

# type: Content of: <appendix><section><title>
#: en/old-stuff.dbk:78
msgid "Upgrade legacy locales to UTF-8"
msgstr "Waardeer oude taalinstellingen op naar UTF-8"

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:80
msgid "If your system is localised and is using a locale that is not based on UTF-8 you should strongly consider switching your system over to using UTF-8 locales. In the past, there have been bugs identified that manifest itself only when using a non-UTF-8 locale. On the desktop, such legacy locales are supported through ugly hacks in the libraries internals, and we cannot decently provide support for users who still use them."
msgstr "Wanneer uw systeem aangepast is aan uw taal en regio (dit is bijvoorbeeld het geval wanneer de meeste software Nederlandstalig is) maar gebaseerd is op instellingen die niet op UTF-8 (Unicode) gebaseerd zijn, dan wordt sterk aangeraden om te overwegen om op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen over te gaan. Dit is omdat in het verleden er fouten gevonden zijn die zich alleen manifesteren wanneer niet op UTF-8 gebaseerde taalinstellingen gebruikt worden. Op de desktop worden dergelijke oude taalinstellingen alleen nog ondersteunt door houtje-touwtje oplossingen in interne systeembibliotheken en we kunnen gebruikers die deze instellingen nog steeds gebruiken onvoldoende op een fatsoenlijke manier ondersteunen."

# type: Content of: <appendix><section><para>
#: en/old-stuff.dbk:88
msgid "To configure your system's locale you can run <command>dpkg-reconfigure locales</command>. Ensure you select an UTF-8 locale when you are presented with the question asking which locale to use as a default in the system. In addition, you should review the locale settings of your users and ensure that they do not have legacy locales definitions in their configuration environment."
msgstr "Om de taal- en regioinstellingen van uw systeem in te stellen kunt u het command <command>dpkg-reconfigure locales</command> geven. Kiest u alstublieft een op UTF-8 gebaseerde waarde wanneer u gevraagd wordt welke instellingen als standaard gebruikt dienen te worden voor uw systeem. Daarnaast is het aan te raden om ook de taalinstellingen van eventuele andere gebruikers van het systeem te controleren om u ervan te vergewissen dat ook zij niet langer onvoldoende ondersteunde taalinstellingen gebruiken."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: