[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [BTS#606807] po-debconf://grub2Eh, Vincent, dit was uiteraard NADAT ik jouw wijzigingen had verwerkt.
Ik weet nog niet of ik morgen tijd heb, dus heb hem meteen maar ingestuurd

Grt
Paul

Attachment: signature.asc
Description: OpenPGP digital signature


Reply to: