[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

[RFR] po-debconf://udev (12 strings)Package: udev
Version: 0.105-5
Severity: minor
Tags: patch l10n

Ik heb er ook weer eentje...
-- 
Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>  | "If you're flamed in a group you
<http://www.xs4all.nl/~zweije/>   | don't read, does anybody get burnt?"
[Xhost should be taken out and shot] |      -- Paul Tomblin on a.s.r.
# Dutch udev po-debconf translation,
# Copyright (C) 2007 THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
# This file is distributed under the same license as the udev package.
# Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>, 2006, 2007.
#
msgid ""
msgstr ""
"Project-Id-Version: udev 0.105-5\n"
"Report-Msgid-Bugs-To: udev@packages.debian.org\n"
"POT-Creation-Date: 2010-10-17 00:40+0200\n"
"PO-Revision-Date: 2010-10-17 18:35+0000\n"
"Last-Translator: Vincent Zweije <zweije@xs4all.nl>\n"
"Language-Team: Debian-Dutch <debian-l10n-dutch@lists.debian.org>\n"
"Language: nl\n"
"MIME-Version: 1.0\n"
"Content-Type: text/plain; charset=ISO-8859-15\n"
"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"

#. Type: title
#. Description
#: ../udev.templates:2001
msgid "Upgrading udev"
msgstr ""
"Bezig met opwaarderen van udev"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid "Reboot needed after this upgrade"
msgstr "Herstart nodig na opwaardering"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"You are currently upgrading udev using an incompatible kernel version. A "
"compatible version is installed or being installed on the system, but you "
"need to reboot using this new kernel as soon as the upgrade is complete."
msgstr ""
"Het pakket udev wordt opgewaardeerd, maar uw systeem draait op dit moment "
"met een kernel die niet compatibel is met de nieuwe versie van udev. Wel is "
"of wordt een compatibele versie van de kernel op uw systeem geïnstalleerd. U "
"wordt geadviseerd om uw systeem zo spoedig mogelijk nadat de opwaardering is "
"voltooid, te herstarten met de nieuwe kernelversie."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:3001
msgid ""
"Without a reboot with this new kernel version, the system may become "
"UNUSABLE."
msgstr ""
"Zonder een herstart naar deze nieuwe kernelversie kan het systeem "
"onbruikbaar worden."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The running kernel has incompatible options enabled"
msgstr ""
"De huidige kernel heeft actieve incompatibele opties"

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"The currently running kernel has the CONFIG_SYSFS_DEPRECATED option enabled, "
"which is incompatible with this udev release. If you are using the standard "
"Debian kernel packages and are in the process of upgrading from lenny to "
"squeeze, a compatible kernel package should be installed as part of this "
"upgrade. If you are not using the Debian kernel packages or are not "
"currently upgrading the system, you must take action to ensure your kernel "
"is upgraded before the next reboot."
msgstr ""
"Optie CONFIG_SYSFS_DEPRECATED is actief in de huidige kernel, maar dit is "
"niet compatibel met deze uitgave van udev. Indien u het standaard Debian "
"kernel kernelpakket gebruikt en bezig bent op te waarderen van lenny naar "
"squeeze, dan zou een compatibel kernelpakket als onderdeel hiervan moeten "
"worden geïnstalleerd. Indien u geen Debian kernelpakketten gebruikt, of niet "
"aan het opwaarderen bent, dan dient u actie te ondernemen om te zorgen dat "
"uw kernel wordt opgewaardeerd voor de volgende herstart."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid ""
"Failing to upgrade to a kernel without CONFIG_SYSFS_DEPRECATED will probably "
"not prevent your system from booting, but will prevent certain udev rules "
"from being applied at boot time. In particular, all block devices will be "
"owned by root:root (instead of root:disk), and network interfaces may be "
"named differently after reboots. This latter issue may be a problem if you "
"are administering the machine remotely."
msgstr ""
"Bij het niet opwaarderen van uw kernel zal uw systeem waarschijnlijk nog "
"steeds kunnen starten, maar sommige udev regels kunnen niet bij het starten "
"worden toegepast. In het bijzonder zullen alle blokapparaten (block devices) "
"eigendom zijn van root:root in plaats van root:disk, en netwerk-interfaces "
"kunnen een andere naam krijgen. Het laatste kan een probleem als u de "
"computer op afstand beheert."

#. Type: error
#. Description
#: ../udev.templates:4001
msgid "The upgrade of udev will continue after you acknowledge this message."
msgstr ""
"De udev opwaardering zal verder gaan nadat u dit bericht heeft bevestigd."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid "Proceed with the udev upgrade despite the kernel incompatibility?"
msgstr "Verder gaan met de opwaardering ondanks de kernel-incompatibiliteit?"

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You are currently upgrading udev to a version that is not compatible with "
"the currently running kernel."
msgstr ""
"U bent momenteel udev aan het opwaarderen naar een versie die niet "
"compatibel is met de huidige kernelversie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"You MUST install a compatible kernel version (2.6.26 or newer) before "
"upgrading, otherwise the system may become UNUSABLE. Packages with a name "
"starting with \"linux-image-2.6-\" provide a kernel image usable with this "
"new udev version."
msgstr ""
"U moet een compatibele kernelversie (2.6.26 of hoger) installeren voordat u "
"met de opwaardering verder gaat, anders kan uw systeem onbruikbaar worden. "
"Pakketten die beginnen met \"linux-image-2.6-\" voorzien in een kernel die "
"bruikbaar is met deze nieuwe udev-versie."

#. Type: boolean
#. Description
#: ../udev.templates:5001
msgid ""
"If you choose to upgrade udev nevertheless, you should install a compatible "
"kernel and reboot with that kernel as soon as possible."
msgstr ""
"Indien u er toch voor kiest udev op te waarderen, dient u zo spoedig "
"mogelijk een compatibele kernel te installeren en uw systeem met die kernel "
"opnieuw te starten."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: