[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: verbeteringen vertaling d-i partmanOn Friday 28 November 2008, Thijs Kinkhorst wrote:
> Zie in de bijlage twee verbeteringen van partman:
>
> 1) Meervoud van quota is quota's.
>
> 2) Woord "van" teveel in user_xattr. Alternatief is
>     s/ondersteun/ondersteuning/

Beide gecorrigeerd. Ik heb er "quota" van gemaakt; meervoud komt in deze 
context vreemd op mij over.

Groet,
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: