[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://console-common (30 strings)On Saturday 20 October 2007, Benno Schulenberg wrote:
> Frans Pop schreef:
> > Deze werden door eerdere versies van de consolehulpmiddelen werden
> > herkend als opstart-toetsenbordindelingen.
> > maarworden nu genegeerd.
>
> s/werden herkend /herkend /
> s/. maarworden/, maar worden/
Gecorrigeerd.

> s/dan zal u /dan zult u /

Volgens http://www.onzetaal.nl/advies/uhebt.php is beide toegestaan en 
helaas voor jou gaat mijn voorkeur uit naar zal en heeft :-)

> s/ boottime/boottime/

Hmm. Dit kan ik niet vinden...

> s/wordtopgestart./wordt opgestart./
Gecorrigeerd.

Dank voor de review.
Frans

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part.


Reply to: