[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://shfs (2 strings)On Tue, 2007-03-06 at 18:09 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "shfsmount en shfsumount dienen als root uitgevoerd te worden
> om te aan- en afkoppellen op lokale aankoppelpunten. Door suid-rechten
> in te stellen kunnen deze programma's ook door niet-root gebruikers
> uitgevoerd worden. Het nadeel is dat dit de mogelijkheid opent om deze
> programma's te misbruiken voor een aanval op uw computer."

s/om te aan- en afkoppelen/om aan en af te koppelen/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: