[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nagios (12 strings)On Tue, 2007-03-06 at 18:32 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Normaal is het Debian-pakket in staat om apache automatisch in
> te stellen door een symbolische koppeling te droppen in
> de /etc/APACHE-SERVER/conf.d map. Wilt u hier gebruik van maken? Als u
> Apache niet gebruikt of verkiest deze handmatig in te stellen sla dit
> dan af. Als u voor deze optie kiest zullen alle
> configuratieaanpassingen ook automatisch verwijdert worden als dit
> pakket gewist wordt. Wijzig deze configuratie niet handmatig, maar
> maak in plaats daarvan een kopie waarin u de kop- en voettekst
> verwijdert (daar alles daartussen automatisch bijgewerkt wordt tijdens
> pakket-opwaarderingen)."

s/droppen/maken/
s/verwijdert/verwijderd/


> msgstr "Aangezien er geen apart Apache2-SSL is betekend 'Beide' Apache en Apache-SSL."

s/apart/aparte/
s/betekend/betekent/


> msgstr "Opdat dit zou werken dienen de Nagios CGI-scripts te kunnen
> schrijven naar het bestand /var/run/nagios/nagios.cmd. Het
> Debian-pakket ondersteund dit door de setuid bit in te stellen op de
> Nagios-gebruiker."

s/ondersteund/ondersteunt/


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: