[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://sashOn Tuesday 06 March 2007 10:55, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > "middennaam" - is dat een woord? Ik weet in ieder geval niet wat het
> > anders wel zou moeten zijn...

Is het niet "één van uw doopnamen"?

Attachment: pgpR87WwUkPWg.pgp
Description: PGP signature


Reply to: