[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://lam (6 strings)On Mon, 2007-03-05 at 23:50 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> Kreeg onderstaande per private mail door van Frits Daalmans
> 
> On Monday 05 March 2007, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> > msgid "LAM 6.5.x is not binary compatible with the previous series, LAM 
> > 6.3.x. This runtime environment will only be able to execute programs
> > statically or dynamically linked against the lam3 shared libraries. As
> > lam3-dev is compile-time compatible with lam2-dev, you should simply be
> > able to rebuild any old programs linking against lam2 and all should work
> > as expected."   
> >
> > msgstr "LAM 6.5.x heeft geen binaire compabiliteit met de eerder versies
> > LAM 6.3.x. Deze runtime-omgeving kan enkel programma's uitvoeren die
> > statisch of dynamisch gelinkt zijn met de lam3
> > gedeelde-bibliotheekbestanden. Aangezien lam3-dev wat compileren betreft
> > compatibel is met lam2-dev zou gewoon opnieuw bouwen van oude programma's
> > en deze zo linken met lam2 voldoende moeten zijn om alles naar verwachting
> > te laten werken."   
> 
> s/lam2 voldoende/lam2, voldoende/

s/eerder/eerdere/ (ook string erna)

> > msgid "The lam3 shared libraries are not removed from your system by
> > default. This is to assist in the upgrade process. If you need to rerun
> > old programs linking against lam3 before rebuilding, please downgrade
> > lam-runtime to the latest 6.5.x version. When all is ported to lam4, you
> > can purge lam3 and any old packages which may depend upon it."  
> >
> > msgstr "Om het opwaardeerproces makkelijker te maken worden de lam3
> > gedeelde-bibliotheekbestanden standaard niet van uw systeem verwijderd.
> > Als u oude programma's die met lam3 linken opnieuw wilt draaien voordat
> > deze opnieuw gebouwd (rebuild) zijn dient u te lam-runtime terug te
> > draaien naar de laatste 6.5.x versie. Eens alles omgezet is naar lam4,
> > kunt u een 'purge' uitvoeren op lam3 en alle oude pakketten die hier van
> > af hangen."   
> 
> s/u te lam-runtime/u de lam-runtime/

s/rebuild/rebuilt/, om in het Engels dezelfde tijd aan te houden als in
het Nederlands.


groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: