[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://nut (13 strings)On Mon, 2007-03-05 at 20:22 +0100, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> msgstr "Hierdoor zal /etc/nut/debian.conf dan ook verwijderd worden.
> Merk op dat u /etc/nut/upsmon.conf dient aan te passen om upsmon
> werkend te krijgen door een MONITOR-regel toe te voegen. Meer
> informatie vindt u in /usr/share/doc/nu/README.Debian."

in laatste pad: s/nu/nut/

> msgstr "De bovenstroomse auteur heeft belangrijke veranderingen
> aangebracht in de syntax van de UPS-regels in
> configuratiebestand /etc/nut/upsd.conf . Het init-script in dit pakket
> maakt gebruik van de nieuwe syntax. U dient uw configuratiebestand
> handmatig aan te passen opdat het init-script zou werken."

s/zou/zal/ (in ieder geval in Nederland)

> "Er is een belangrijke verandering gemaakt in de syntax van de
> SHUTDOWNCMD-regel in het bestand /etc/nut/upsmon.conf . Om te
> vermeiden dat enkel het eerste commando, of het eerste woord
> aangeroepen wordt moeten er \"-aanhalingstekens rond staan. De nieuwe
> stijl is:\n"
> "   SHUTDOWNCMD \"/sbin/shutdown -h\""

Volgens mij is de instructie niet juist m.b.t. de Engelse versie.
Voorstel tot vervanging tweede zin:
Om te vermijden dat alleen het eerste woord aangeroepen wordt, moeten er
\"-aanhalingstekens rond het commando staan.


> msgstr "Gebruiker 'nut' wordt verwijderdt uit de 'dialout'-groep. Wilt u doorgaan?"

s/verwijdert/verwijderd/ (2 strings)

> msgstr "Er zijn belangruike aanpassingen aangebracht in het gedrag van
> deze software door de bovenstroomse auteur. Meer bepaald zijn sommige
> van de configuratiebestanden in /etc/nut veranderd, en zijn sommig
> ups-stuurprogramma's hernoemt, ..."

s/belangruike/belangrijke/
s/sommig/sommige/
s/hernoemt/hernoemd/groeten,
Thijs

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part


Reply to: