[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po://aptRe je tweede mail: ik heb de oorspronkelijke (van gisteren) prima 
ontvangen. Zolang je de po file maar comprimeert, mag het geen probleem 
zijn.

Gr,
Frans

On Monday 16 October 2006 14:22, cobaco (aka Bart Cornelis) wrote:
> geen schokkende wijzigingen, heb volledige po ook aan de mail gehangen
> ingeval er nog iemand tijd en zin heeft om dit helemaal na te lopen

Verzoekje: graag de volgende keer "diff -u" gebruiken...
Review gebaseerd op de diff.

> "Opdrachten: packages binariespad [voorrangsbestand [padprefix]]\n"

Moet dit niet "binary's-pad" of iets dergelijks zijn?

394c399
< "Het 'Packages'-bestand bevat de inhoud van alle 'control'-velden van 
elk pakket\n"
---
> "Het pakketbestand bevat de inhoud van alle beheervelden van elk 
pakket\n"

s/pakketbestand/bestand 'Packages'/

s/beheervelden/stuurvelden/
Ik ben me ervan bewust dat dit een redelijk fundamentele wijziging is die 
waarschijnlijk ook invloed zal hebben op andere strings en mogelijk 
andere vertalingen.
Rationale: de velden geven geven essentiële informatie over het pakket en 
bepalen deels hoe er door aptitude e.d. mee omgegaan moet worden 
(priority, dependencies). Als zodanig "sturen" zij de verwerking meer dan 
dat ze een beheersfunctie hebben.

< "Op gelijkaardige wijze genereert apt-ftparchive de 'Sources'-bestanden 
van\n"
---
> "Op gelijkaardige wijze genereert apt-ftparchive de bronbestanden van\n"

s/gelijkaardige/overeenkomstige/

Ook hier geef ik sterk de voorkeur aan de oorspronkelijke vertaling 
aangezien daarwerkelijk bestanden met de naam "Sources" worden 
gegenereerd.

=====================
< msgstr "Authenticatiewaarschuwing is genegeerd.\n"
---
> msgstr ""
804c810
< msgstr "Interne fout, InstallPackages is aangeroepen met stukke 
pakketten!"
---
> msgstr ""
825c832
< msgstr "Hoe vreemd... De groottes kwamen niet overeen, gelieve 
apt@packages.debian.org te mailen"
---
> msgstr ""

Hmmm. Heb je hier vertalingen weggehaald?

Als ze hersteld worden:
s/Hoe vreemd/Merkwaardig/ ?
======================

> msgstr "U heeft niet voldoende vrije schijfruimte op %s"

s/niet voldoende/onvoldoende/

> "Als u wilt doorgaan dient u de zin '%s' in (helemaal) in te tikken.\n"

s/tikken/typen/ ?


Eh, ik ga hier stoppen. Volgens mij zit ik naar een "inverted diff" te 
kijken... Zou je een nieuwe willen maken, bij voorkeur met 'diff -u'?

Attachment: pgpoflufN9yRp.pgp
Description: PGP signature


Reply to: