[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://dpkg-www (4 strings)Mogelijk te laat, maar toch...

Cheers,
FJP

On Friday 23 June 2006 17:38, Kurt De Bree wrote:
> msgid "Disabling access to dpkg-www from foreign hosts."
> msgstr "Uitschakelen van de toegang tot dpkg-www vanuit vreemde hosts."

s/vanuit/vanaf/

> "Allowing access to /cgi-bin/dpkg from any foreign host could allow a "
> "malicious external user to know your installed packages and try possible "
> "security exploits. You should therefore disable access to dpkg-www from "
> "foreign hosts. With apache you should add a file with the following "
> "instructions into apache conf.d directory:"
> msgstr ""
> "Het aanvaarden van toegang tot /cgi-bin/dpkg vanuit om het even welke vreemde "
> "host, kan een boosaardige externe gebruiker laten weten welke pakketten zijn "
> "geïnstalleerd en hem zo mogelijke veiligheidslekken laten uitproberen. U "
> "dient daarom de toegang tot dpkg-www vanuit vreemde hosts uit te schakelen. "
> "Bij apache dient u een bestand met de volgende instructies toe te voegen aan de "
> "apache 'conf.d'-map:"

s/Het aanvaarden/Door het toestaan/
s/vanuit/vanaf/ (2x)
s/laten weten welke/informatie verschaffen over de/
s/hem zo mogelijke veiligheidslekken laten uitproberen/
  hem op die manier in staat stellen mogelijke veiligheidslekken uit te proberen/

> msgstr ""
> "   # Dpkg uitvoeren vanuit vreemde hosts uitschakelen\n"
> "   <Location /cgi-bin/dpkg>\n"
> "   order deny,allow\n"
> "   deny from all\n"
> "   allow from localhost\n"
> "   allow from .your.domain\n"
> "   </Location>"

s/Dpkg uitvoeren vanuit/Het uitvoeren van dpkg vanaf/
 
> msgstr ""
> "Het dpkg-www installatiescript zal automatisch een standaard configuratiebestand "
> "in /etc/{apache,apache2}/conf.d installeren. Als u een andere httpd-server gebruikt "
> "dient u de gepaste wijzigingen in het juiste 'httpd'-configuratiebestand uit te voeren."

s/uit te voeren/aan te brengen/

Attachment: pgpfTONGpQehe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: