[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://kerberos-configs (11 strings)On Thursday 11 May 2006 14:50, Vincent Zweije wrote:
> ||  > Kerberos version 4 realm= kerberos4-authenticatiegebied  of
> ||  > Kerberos version 4 realm= kerberos4-authoriteitsgebied
> ||
> ||  dat laatste dus zeker niet: het is geen gebied van authoriteiten
> ||  (authoriteitsgebied <> de gebiedsauthoriteit van een
> || authenticatiegebied), denk dat de keuze momenteel staat tussen:

N.B. autorisatie, autoriteit zijn zonder "h"

Attachment: pgpBUz3idRiBe.pgp
Description: PGP signature


Reply to: