[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [LCFC] po-debconf://pdns-serverHoi!

On Fri, May 06, 2005 at 11:57:34AM +0200, Matthijs Mohlmann wrote:

> >>msgid "List of netmasks that are allowed to recurse"
> > Lijst met netmaskers die recursief doorlopen mogen worden?
> Fixed.

Als ik niet zou weten hoe dns werkt zou ik niet weten wat dit zou kunnen
betekenen -- maar dat is ook enigszins aan het origineel te wijten.

Hoewel ik er niet helemaal gelukkig van word ("netmaskers" is wel een wat
kreupele term; "recursor" geen Nederlands maar er schiet mij zo 1-2-3 niets
beters te binnen) : 'Lijst met netmaskers van clients die de recursor mogen
gebruiken'

> msgstr "Als u bevestigend antwoord op deze dialoog, dan zal er een opstartscript gebruikt "
> "worden om PowerDNS automatisch te starten."

s/antwoord/antwoordt


Groet,
-- 
Jasper Spaans                    http://jsp.vs19.net/
 12:17:21 up 10306 days, 3:04, 0 users, load average: 6.19 6.53 6.12
     There already is an object oriented version of COBOL.
       It's called "ADD ONE TO COBOL GIVING COBOL."

Attachment: signature.asc
Description: Digital signature


Reply to: