[Date Prev][Date Next] [Thread Prev][Thread Next] [Date Index] [Thread Index]

Re: [RFR] po-debconf://deborphanOn Sunday 10 April 2005 12:11, Jouke Witteveen wrote:
> Ik hoop dat het onderwerp van deze mail correct is, ik zag niet wat het
> verschil tussen 'po' en 'po-debconf' was, behalve dat er in de syntax
> van po een stuk ('|path-in-sourcepackage') zit waarvan ik niet wist wat
> ik er in zou moeten vullen.|
 po-debconf://
  - debian specifiek (vragen die pakket stelt bij installatie)
  - op een vaste plek in het bronpakket (debian/po/nl.po)
	-> geen pad nodig in het onderwerp

po:// 
  - verdere po-files in het pakket (interface, documentatie)
  - niet op een vaste plek, kunnen er meer dan 1 zijn in een enkel pakket
	-> vandaar met (relatief) pad in het onderwerp
-- 
Cheers, cobaco (aka Bart Cornelis)
 
1. Encrypted mail preferred (GPG KeyID: 0x86624ABB)
2. Plain-text mail recommended since I move html and double
  format mails to a low priority folder (they're mainly spam)

Attachment: pgpMRDygSotLl.pgp
Description: PGP signature


Reply to: